Технически спецификации и пълно описание на предмета на поръчкатастраница7/7
Дата14.08.2018
Размер0.86 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

График


Съгласно изискванията на настоящите технически спецификации изпълнителят трябва да изработи работен проект за организация и изпълнение на строителството за всяка фаза по отделно. Елемент от него е линеен календарен график за последователността на изпълнение на СМР за всяка фаза по отделно.

Линейният календарен график определя:  • сроковете за изпълнение на СМР, тяхната зависимост и последователност при изграждането на обекта и подобектите му;

  • сроковете за доставка на тръби, РШ и други необходими за обекта материали;

  • времетраенето на строителството по основни видове СМР и по подобекти.

Изпълнителят трябва да планира проекта по такъв начин, че работите да могат да се извършват без прекъсване за целия строителен период по фазите, заложени в настоящата обществена поръчка.

При съставяне или промени в графика, при планиране на едновременна работа по участъци трябва да се вземат предвид обстоятелствата, свързани със затваряне на улици по такъв начин, че да не се блокира напълно достъпът до части от квартала, както и да се осигури движението на ключовите кръстовища. Изпълнението на СМР трябва да се съобрази с ограниченията и правилата в Наредба 4 за условията и реда за присъединяване на потребители и за ползване на водо­снабдителни и канализационни системи.Срокът за изпълнение на договорените строително-монтажни работи по първата фаза и предаването на подобектите/строежите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с Констативен Акт Образец 15, подписан без забележки, е съгласно oфертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и предложения от него линеен график, като част от офертата му за участие в обществената поръчка. Участникът предлага срок за изпълнение, който следва да бъде не по- дълъг от 365 календарни дни и започва да тече от датата на предаване на строителната площадка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с приемо-предавателен протокол, подписан от страните.

Срокът за изпълнение на договорените строително-монтажни работи по втората фаза и предаването на подобектите/строежите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с Констативен Акт Образец 15, подписан без забележки, е съгласно oфертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и предложения от него линеен график, като част от офертата му за участие в обществената поръчка и започва да тече от датата на уведомяване на Изпълнителя, от страна на Възложителя за осигуреното финансиране и обхвата на финансираните дейности за тази фаза и предаване на строителната площадка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с приемо-предавателен протокол, подписан от страните. Участникът предлага срок за изпълнение за втори етап, който следва да бъде не по- дълъг от 548 календарни дни.
Екзекутивна документация.

В процеса на работа всяка промяна на техническия/работния проект задължително трябва да бъде предварително отразена в заповедната книга на обекта и съгласувана най-малко от проектанта, техническия ръководител на обекта от страна на Изпълнителя и от представител на Строителният надзор с необходимата според случая квалификация.

Екзекутивната документация съдържа пълен комплект чертежи за действително извършените строителни и монтажни работи. Тя се заверява от възложителя, строителя, лицето, упражнило авторски надзор, от физическото лице, упражняващо технически контрол за част "Конструктивна", и от лицето, извършило Строителния надзор. Предаването се удостоверява с печат на съответната администрация, положен върху всички графични и текстови материали. Екзекутивната документация е неразделна част от издадените строителни книжа.

При подготовка за предаване на обекта, респективно някой участък или подобект, Изпълнителят ще изготви окончателна екзекутивна документация за изпълнените работи на основата на проектната документация, записите в заповедната книга, изработените допълнително или актуализирани проектни документи и чертежи, вкл. и отбелязаните на тях промени при изпълнение на СМР. При комплектоване на екзекутивната документация, на нея ще се посочат всички извършени промени и обяс­ненията за тях. На актуализиране ще подлежат само тези документи и чертежи, на които се налагат промени с оглед на изпълнените СМР, а останалите ще се приложат без изменение.

Окончателната екзекутивна документация трябва да бъде заверена от участ­ниците в строителния процес според нормативните изисквания.

Изпълнителят ще се съобразява с указанията на надзора относно идентификация и контрол на редакциите на проектната документация и ще ги следва през цялото време на изпълнение на обекта и изготвяне на екзекутивна документация.


  1. Изпитвания и приемане на работите:


При готовност на даден участък за приемане от Възложителя, Изпълнителят ще извърши за своя сметка изпитване на участъка в съответ­ствие с предписанията в настоящата техническа спецификация, проекта и съгласно нормативната уредба. Изпитването ще се проведе в присъствие на специалисти на Строителния надзор, проектанта и други управомощени лица.

Изпълнителят за своя сметка трябва да извършва тестовете, изисквани по този Договор, в честотата, както е упоменато тук, и той ще бъде отговорен за собствения си контрол по качеството на работите. Три копия от резултатите на всяка извършена от Изпълнителя проба трябва да се предават на Строителния надзор във форма, одобрена от него. Четвърто копие от резултатите на всяка проба трябва да се съхраняват на Площадката за съответен период от време, както изисква Възложителя.

Без да го освобождава от отговорностите по този Договор, Изпълнителят трябва да извършва всички други допълнителни проби, които се изисква и/или да повтори тестовете, които проверяващите смятат за незадоволителни.

Всички разходи, свързани със средствата за тестване, се считат за включени в офертата на Изпълнителя в определените позиции на Количествената сметка.


  1. Отстраняване на дефекти и гаранционни срокове.


Изпълнителят ще отстрани в рамките на срока за завършване на обекта за своя сметка всички дефекти и недостатъци в изпълнените от него СМР, които се проявят при изпитванията и през периода на пробна експлоатация на отделните участъци и подобекти.

Изпълнителят ще носи отговорност за отстраняване на проявили се недостатъци и дефекти през гаранционните срокове, посочени в договора.
Стр от

Проект „Подобряване на инфраструктурата за събиране и отвеждане на отпадъчни битови води от гр. Българово, община Бургас: канализация за отпадъчни води - втори етап”Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница