Технически спецификации технически изисквания за безоловен бензин а – 95НДата24.07.2016
Размер172.45 Kb.
#3070
ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ


1. Технически изисквания за безоловен бензин А – 95Н:


Показатели

Единици за измерване

Гранични стойности

Методи на изпитване

премиален
минимум

максимум1

2

3

47

Октаново число по изследователски метод, RON

**

95,0

**EN 25164:1993

Октаново число по моторен метод, MON

**

85,0

**EN 25163:1993

Съдържание на олово

mg/1

**

5EN237:1996

Плътност при 15оС

kg/m3

720

775БДС EN ISO 3675:19986) БДС EN ISO 12185:2001

Съдържание на сяра

mg/kg

**

1502)БДС EN ISO 14596:20026) БДС EN ISO 8754:2002 EN 24260:1994

Индукционен период

мин

360

**БДС EN ISO 7536:2001

Съдържание на промити с разтворител смоли

mg/100ml

**

5БДС ISO 6246:1992

Корозия на медна пластинка (3h при 50оС)

клас

1
БДС ISO 2160:1995

Външен вид

**

прозрачен, светъл

визуално

Групов въглеводороден състав:

%(V/V)
ASTM D 1319:1995

олефини

**

18,0ароматини

**

42,03)Съдържание на бензен

%(V/V)

**

1,04)EN 12177:19986)EN 238:1996

Съдържание на кислород

%(V/V)

**

2,7ЕN 1601:19976)

EN 13132:2000

Съдържание на кислородсъдържащи съединения:

%(V/V)

ЕN 1601:19976)EN 13132:2000

-Метанол (добавят се стабилизиращи агенти);
**

3


-Етанол (може да бъдат необходими стабилизиращи агенти);
**

5


-Изопропилов алкохол
**

10


-Изобутилов алкохол
**

10


-Третичен бутилов алкохол
**

7


-Етери (5 и повече въглеродни атоми);
**

15


-Други кислородсъдържащи10


Налягане на наситените пари

кРа

EN 13016-1:2000

Клас А
45,0

60,0


Клас С
50,0

80,0


Дестилационни характеристики
БДС ISO 3405:1998

до 70оС изпаряват,

%(V/V)
E 70Клас А
20,05)

48,0


Клас С
22,05)

50,0


до 100оС изпаряват :

%(V/V)
E 100Клас А
46,0

71,0


Клас С
46,0

71,0


до 150оС изпаряват :

%(V/V)
E 150Клас А
75,0

**


Клас С
75,0

**


Температура на край на кипене, FBP

оС

**

210


остатък от дестилацията

%(V/V)

**

2


Индекс на летливост10507)


(10VP + 7 E70)1) Стойностите, посочени в приложението, представляват "реални стойности". Те са установени въз основа на положенията на ISO 4259 "Нефтопродукти. Определяне и прилагане на точността на данните по отношение на методите за изпитване", като при определяне на съответните минимални стойности е отчетена минималната поправка от 2R (различна и по - висока от 0), където R е възпроизводимостта на резултатите от изпитването. Резултатите от отделните изпитвания следва да бъдат интерпретирани на базата на съответните критерии, изложени в ISO 4259:1995.
2) Стойността на показателя от 1 януари 2007г. е 50mg/kg.
3) Стойността на показателя от 1 януари 2007г. е 35,0% (V/V).
4) Стойността на показателя до 31 декември 2006г. е 2,0% (V/V).
5) Стойността на показателя до 31 декември 2006г. е 10,0% (V/V).
6) Арбитражен метод.
7) Стойността на показателя е в сила от 1 януари 2007г.
2. Технически изисквания за дизелово моторно гориво:


Показатели

Единици за измерване

Гранични стойности 1)

Методи на изпитване

минимум

максимум

1

2

3

4

5

Цетаново число
51,0

**

EN ISO 5165:1998

Цетанов индекс
46,0

**

БДС EN ISO 4264:2001

Плътност при 15оС

kg/m3

820

845

БДС EN ISO 3675:19983)

БДС EN ISO 12185:2001

Полициклени ароматни въглеводороди

% (m/m)

**

11

EN 12916:2000

Съдържание на сяра

mg/kg

**

3502)

БДС EN ISO 14596:2000

БДС EN ISO 8754:2002

EN 24260:1994

Пламна температура

oC

над 55

**

БДС ISO 2719:1993

Коксов остатък (на 10% остък от дестилацията)

% (m/m)

**

0,30

БДС EN ISO 10370:2001

Съдържание на пепел

% (m/m)

**

0,01

БДС EN ISO 6245:1999

Съдържание на вода

mg/kg

**

200

EN ISO 12937:2000

Общи онечиствания

mg/kg

**

24

БДС EN 12662:2001

Корозия върху медна пластинка (3h при 50оС)

клас

1

БДС ISO 2160:1995

Стабилност на окисление

g/m3

**

25

EN ISO 12205:1996

Смазочна способност (wsd 1,4) при 60оС

μm

**

460

БДС EN ISO 12156:2002

Вискозитет при 40оС
2,00

4,50

БДС EN ISO 3104+AC:2001

Дестилационни характеристики:


БДС ISO 3405:1998

%(V/V) дестилират до 250оС

%(V/V)

**

< 65
%(V/V) дестилират до 350оС

%(V/V)

85

**
%(V/V) дестилират до

mm2/s

**

360
Гранична температура на филтруемост CSPP

oCБДС EN 116:2002

клас А

oC

**

5
клас Е

oC

**

минус 15
1) Стойностите посочени в приложението, представляват "реални стойности". Те са установени въз основа на положенията на ISO 4259 "Нефтопродукти. Определяне и прилагане на точността на данните по отношение на методите за изпитване", като при определяне на съответните минимални стойности е е отчетена поправка от 2R ( различна и по - висока от 0), където R е възпроизводимостта на резултатите от изпитването. Резултатите от отделните изпитвания следва да бъдат интерпретирани на базата на съответните критерии, изложени в ISO 4259:1995.
2) Стойността на показателя от 01 януари 2007г. е 50 mg/kg.
3) Арбитражен метод.
3. Технически изисквания за газьол:


Показатели

Единици за измерване

Норми

Методи за изпитване

Фракционен съставБДС ISO 3405:1998

10% дестилират при температура

оС

Не по- ниска от 180
75% дестилират при температура

оС

Не по - висока от 360
Кинематичен вискозитет при 20оС

mm2/s

5,0 -11,0

БДС EN ISO 3104+AC:2001

Температура на замръзване- зимен период (01 октомври - 15 март)

оС

Не по- висока от минус 10

БДС1751:1970

Пламна температура в затворен тигел

оС

Не пониска от 60

БДС ISO 32719:1993

Сяра

%

Не повече от 1,251)

БДС EN ISO 8754:2002

Вода

%

Не повече от 0,05

Ст на СИВ 1496:1979


ISO 3733:1999

Коксов остатък

%

Не повече от 0,15

БДС ISO 6615:2002

Механични примеси

%

Не повече от 0,1

Ст на СИВ 2876:1981

Специфична топлина на изгаряне (долна)

MJ/kg

Не по - ниска от 41,868

Ст на СИВ 3965:1983

Пепел

%

Не по- ниска от 0,02

БДС EN ISO 6245:1999

1) Стойността на показателя от 01 януари 2007г. е 0,2% (m/m), а от 01 януари 2010г. - 0,1% (m/m).


4. Технически изисквания за природен газ – метан:

Състав

Формула

Стойност

Мол %

1

Метан

CH4

97,994

%

2

Етан

C2H6

0,785

%

3

Пропан

C3H8

0,272

%

4

И-Бутан

I-C4H10

0,049

%

5

Н-Бутан

N-C4H10

0,049

%

6

И-Пентан

I-C5H12

0,01

%

7

Н-Пентан

N-C5H12

0,007

%

8

Нео-Пентан

neoC5H12

0

%

9

И-Хексан

I-C6H14

0,008

%

10

Азот

N2

0,778

%

11

Въглероден двуокис

CO2

0,048

%

12

Сероводород+Меркаптан

H2S+MERCAP

0

г/пм3

13

Плътност

R

0,6828

кг/нм3

14

Нисша калоричност

Q

8 024

ККал/нм3

15

Висша калоричност

Q

0

ККал/нм3

16

Точка на Роса

T

-20,4

oC

Каталог: files -> info pages
info pages -> Възнагражденията на Секционните избирателни комисии ще се изплащат на 11 и 14 ноември 2011 г
info pages -> Кметства в общината Телефонен код Служебен телефон
info pages -> Наредба №23 от 18 декември 2009 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "прилагане на стратегиите за местно развитие" и по мярка "управление на местни инициативни групи
info pages -> Програма за развитие на читалищната дейност в община град добрич 2015
info pages -> Технически спецификации охраната на общинските обекти чрез охранители
info pages -> Технически спецификации охраната на общинските обекти чрез охранители
info pages -> Програма за опазване на околната среда 2016 2020 г. Общинска програма за опазване на околната среда 2016 2020 година
info pages -> Тeхнически спецификации предмет: „доставка на сървър, компютри и периферни устройства за община град добрич”


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница