Технически спецификацииДата15.10.2018
Размер67.5 Kb.
#87522

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИОБЕКТ: РЕМОНТ НА ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА „VAR 1211 -/ІІІ-208, ВЕТРИНО-ПРОВАДИЯ/ - ПЕТРОВ ДОЛ - ГРАНИЦА ОБЩИНА (ПРОВАДИЯ-ВЕТРИНО) - ГАБЪРНИЦА – НЕОФИТ РИЛСКИ ОТ КМ +6.000 ДО КМ +10.450”, „VAR 1100 /І-2, НОВИ ПАЗАР-ВЕТРИНО/ - НЕВША – Ж.П. ГАРА НЕВША” И „VAR 1101 /І-2, НОВИ ПАЗАР-ВЕТРИНО/ - БЕЛОГРАДЕЦ – ВЪЛЧИ ДОЛ/ - КАЛОЯН /ІІІ-207/”, ОБЩИНА ВЕТРИНО, ОБЛАСТ ВАРНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ВЕТРИНОІ. ОБЕКТ НА СТРОИТЕЛСТВОТО: Строителство от ІІІ-та категория
ІІ. ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА: Избор на изпълнител за строителство на обект „Ремонт на общински пътища „VAR 1211 -/ІІІ-208, Ветрино-Провадия/ - Петров дол - граница община (Провадия-Ветрино) - Габърница – Неофит Рилски от км +6.000 до км +10.450”, „VAR 1100 /І-2, Нови пазар-Ветрино/ - Невша – ж.п. гара Невша” и „VAR 1101 /І-2, Нови пазар-Ветрино/ - Белоградец – Вълчи дол/ - Калоян /ІІІ-207/”, община Ветрино, област Варна.
ІІІ. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА:
Настилката на пътищата е с много повреди, дупки и силно изразено напукване, а вследствие на движението и атмосферните условия тенденцията е тези повреди да се увеличават. Необходимо е да се извърши ремонт, съответно: почистване и оформяне на банкети и отводнителни канавки, изсичане и изкореняване на храсти и млада гора, фрезоване на повредената асфалтова настилка до здрава повърхност на квадратни и правоъгълни форми, подготовка на мястото за изкърпване на нарушените участъци на настилката, премахване на фрезования материал от дупките, почистване с компресор, изрязване на ръбовете на настилката, обработка с битумна емулсия /свързващ битумен разлив върху почистените ръбове на настилката и площта на дупката/, доставка и полагане на плътен асфалтобетон /разстилане, подравняване на сместа с дебелина 4 cм и 6 см/, валиране /уплътняване с лек гладък пневматичен и тежък гладък валяк до плътността на съседната прилежаща повърхност/.

Транспортирането на излишните земни маси и депонирането на строителните отпадъци ще се осъществява от изпълнителя на определени от общината места.

Целта на ремонта е възстановяване и подобряване на транспортно експлоатационните качества на настилката и пътното тяло, с оглед осигуряване на безопасността на движението, по - добро отводняване на пътищата в ремонтираните участъци и по-добро транспортно и комуникационно обслужване на населението.

ІV. СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА

Финансирането на поръчката е осигурено от Републиканския бюджет съгласно плана за капиталови разходи на община Ветрино.

Строителството да се изпълни на обща стойност не по-голяма от 132 695,82 лв. без ДДС, от които 6029,16 лв. без ДДС за ремонт на път „VAR 1211 -/ІІІ-208, Ветрино-Провадия/ - Петров дол - граница община (Провадия-Ветрино) - Габърница – Неофит Рилски от км +6.000 до км +10.450” и 126 666.66 лв. без ДДС за ремонт на път „VAR 1100 /І-2, Нови пазар-Ветрино/ - Невша – ж.п. гара Невша” и „VAR 1101 /І-2, Нови пазар-Ветрино/ - Белоградец – Вълчи дол/ - Калоян /ІІІ-207/”, като при изпълнението на поръчката се извършат следните видове работи:
1. Изкоп за почистване и оформяне на банкети

2. Изкоп за почистване и оформяне на отводнителни канавки

3. Фрезоване на асфалт

4. Изрязване на асфалт

5. Почистване и грундиране

6. Трошенокаменна настилка

7. Изкърпване на единични дупки с асфалтобетон - плътна смес с дебелина 4 см

8. Изкърпване на единични дупки с асфалтобетон - плътна смес с дебелина 6 см

9. Изсичане на храсти и млада гора

10.Изкореняване на храсти

11.Превоз на строителни отпадъци на 12 км
В цената участниците следва да включват всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват.
V. ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

Изпълнителят следва да приложи решения за осигуряване на качеството на изпълнение на отделните видове работи, съгласно действащата нормативна уредба, уреждаща изпълнението на строителния процес и осъществяването на ремонтните дейности.

Влаганите строителни материали трябва да бъдат придружени с декларация за съответствие на български език, съставени от производителя или от неговия упълномощен представител.

При изпълнение на строителните работи да се спазват всички правила и норми по техника на безопасност и хигиена на труда, пожарна безопасност, организация на движението и опазване на околната среда, описани в Правилници, Наредби и нормативни документи и специфични такива, свързани с предмета на поръчката. Всички работници и служители на обекта задължително да са снабдени с лични предпазни средства.

Изпълнителят следва да изпълнява стриктно задълженията си по Закона за здравословни и безопасни условия на труд /обн.ДВ.бр.124/1997 г./ и подзаконовите нормативни актове, регламентиращи тези обществени отношения и по специално Наредба № 2 на Министерството на труда и социалната политика и Министерството на регионалното развитие от 22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР /обн.ДВ. бр.37 от 04.05.2004 г./.

Изпълнителят е длъжен да сигнализира строителството на обекта с пътни знаци, бариери и сигнализация, указващи посоки за движение и предупреждаващи за опасност. Изпълнителя носи отговорност по отношение на вида, качествата и закрепването на използваните сигнални средства, както и времето за тяхното поставяне и отстраняване на пътя, които трябва да отговарят на изискванията на нормативните актове.

Изпълнителят трябва да създаде необходимата организация на движението вътре и около строителната площадка при стриктно спазване на изискванията на Закона за движение по пътищата.

По време на изпълнение на обекта, строителят следва да спазва разпоредбите на нормативните актове, действащи в Република България, относно опазването на околната среда и произтичащите от тях задължения за него. Всички разходи за възстановяване на качествата на околната среда се възстановяват от него.

Изпълнението и приемането на строителните работи да се извършва в съответствие с нормативните документи за изпълнение и приемане на строително монтажни работи.

Възложителят ще упражнява инвеститорски контрол по време на изпълнението на дейностите на обекта чрез упълномощен от него специалист.Инвеститорският контрол ще има право да проверява и подписва отчетните документи на изпълнителя, при което може да предприема контролни измервания по своя преценка, спиране изпълнението на работите, които са с лошо качество или не отговарят на изискванията на действащата нормативна уредба.
Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница