Технически условияДата26.10.2018
Размер94 Kb.
#100873
Технически условия:


Предмет на обществената поръчка: Доразбиване, изнасяне и почистване на строителни отпадъци след принудително премахване на 25 броя незаконни строежа от органите на ДНСК:
Поръчката представлява доразрушаване,начупване,товарене,изнасяне на депо и почистване на строителни отпадъци от принудително премахнати незаконни строежа от органите на ДНСК, по списък в Приложение №1 неразделна част от техническите условия.

II.Финансова рамка на поръчката и срок за изпълнение
Срокът на действие на настоящата поръчка се определя до 15.12.2010 г., което ще се отрази в договора с изпълнителя .

Обектът ще се финансира с Бюджетни средства от Община Бургас.


III.Технически условия


  1. Изпълнителят създава своя организация ,избор на технология за доразрушаване и транспортиране на строителните и други отпадъци на депо

  2. След завършване на изнасянето на строителните отпадъци , почистената площадка се приема с двустранен протокол.

  3. Срокът за валидност на ценовите предложения-не по-малък от 60 календарни дни.IV.Квалификационни и технически изисквания към кандидатите:


  1. В поръчката могат да вземат участие всички български и чуждестранни фирми,имащи предмет на дейност извършване на строителни , монтажни и разрушителни работи


V. Други изисквания на Възложителя


  1. Фирмите, кандидатстващи за изпълнението на поръчката да се запознаят на място с обектите, да направят подробен оглед ,в т.ч. и на околното пространство и състоянието на разрушените от ДНСК строежи

  2. Изпълнителят е длъжен при необходимост сам и за своя сметка да осигурява през времетраенето на договора обезопасяване и сигнализиране на площадката на извършваните видове работи

  3. Качеството и количеството на извършените видове работи се установяват от представители на Възложителя съвместно с Изпълнителя.

  4. За установяване обема и стойността на извършените работи се съставят двустранни протоколи за действително извършените видове работи .


VI.Изисквания към ценовите предложения на кандидатите.
Да се представят ценови предложения,за всеки един от обектите поотделно, които да съдържат:


  1. Обща стойност за всеки един обект, с включена печалба .Предвид изискванията на ЗДДС,цените следва да не включват ДДС.
  1. Срок на валидност на ценовите предложения


VII. Критерии за оценка на кандидатите.
Класирането на ценовите предложения е по икономически най-изгодното предложение/най-ниската предложена цена/ за всеки един обект поотделно.


VIII. Срок на договора: Договора се сключва за срок до 15.12.2010 г. и може да бъде прекратен при неспазване на задълженията на една от страните – на база представени доказателствени документи.
IX. Способ на събиране на оферти- Публикуване на покана в сайта на Община Бургас – http://www.burgas.bg/ 5 –дневен срок от публикуването.

арх. Десислава Евгениева

Директор - Дирекция „Устройство на територията”
Изготвил:

инж. Красимира Черкезова

Н-к отдел „СКВЕНС”

Приложение №1ОБЕКТ –разрушен строеж

АДРЕС /МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ1.

Двуетажна сграда-груб строеж № 2 по схемата

Жеко Хр.Николов„Ченгене скеле”

Зона”Бетонов път-Нефтобаза”2

Двуетажна масивна сграда №4 по схема

Георги Хр.Чанков„Ченгене скеле”

Зона”Бетонов път-Нефтобаза”3

Масивна сграда

№ 23 по схема

Христо Дим.Гаврилов


„Ченгене скеле”

Зона”Бетонов път-Нефтобаза”4

Масивна сграда

№24 по схема

Йордан Дим.Калоянов


„Ченгене скеле”

Зона”Бетонов път-Нефтобаза”


5

Бетонови ивични основи

№25-а по схема

неизвестен


„Ченгене скеле”

Зона”Бетонов път-Нефтобаза”


6

Масивна сграда

№26 по схема

неизвестен


„Ченгене скеле”

Зона”Бетонов път-Нефтобаза”7

Стоманобетонова плоча

№32 по схема

неизвестен


„Ченгене скеле”

Зона”Бетонов път-Нефтобаза”8

Масивна едноетажна сграда

№32-а по схема

Милка Славчева Станкова


„Ченгене скеле”

Зона”Бетонов път-Канали”9

Вилна сграда

№7 по схема

Методи Петков Иванов


„Ченгене скеле”

Зона”Бетонов път-Канали”10

Едноетажна вилна сграда

№11а по схема

Янчо Инавов Георгиев


„Ченгене скеле”

Зона”Бетонов път-Канали”11

Вилна сграда

№11б по схема

неизвестен


„Ченгене скеле”

Зона”Бетонов път-Канали”12

Едноетажна масивна сграда

№12а по схема

Костадин Пенчев Георгиев


„Ченгене скеле”

Зона”Бетонов път-Канали”13

Масивна едноетажна сграда

№12б по схема

Иван Цеков Нинов


„Ченгене скеле”

Зона”Бетонов път-Канали”14

Масивна двуетажна сграда

№31 по схема

неизвестен


„Ченгене скеле”

Зона”Бетонов път-Канали”15

Незаконен строеж

№32-б по схема

Георги Добрев Георгиев


„Ченгене скеле”

Зона”Бетонов път-Канали”16

Масивна едноетажна сграда

№5 по схема

Михаил Асенов Милев


„Ченгене скеле”

Зона”Параклиса”17

Масивна двуетажна

№6 по схема

Димитър Тодоров Дичев


„Ченгене скеле”

Зона”Параклиса”18

Масивна плътна ограда №10-б по схема

Нора Силвиева Петрова„Ченгене скеле”

Зона”Параклиса”19

Масивна двуетажна сграда

№11 по схема

Димитър Петров Бождерменов


„Ченгене скеле”

Зона”Параклиса”20

Едноетажна сграда

№13 по схема

Къньо Николов Георгиев


„Ченгене скеле”

Зона”Параклиса”21

Едноетажна сграда и масивна ограда

№17 по схема

Марин Грозданов Маринов


„Ченгене скеле”

Зона”Параклиса”22

Двуетажна масивна сграда

№18 по схема

Димитър Стоянов Колев


„Ченгене скеле”

Зона”Параклиса”23

Двуетажна монолитна сграда

Под№19 по схема

Атанас Атанасов Бебровски


„Ченгене скеле”

Зона”Параклиса


24

Едноетажна постройка

Под № 24 по схема

Николай Иванов Мицов


„Ченгене скеле”

Зона”Параклиса


25

Едноетажна сграда

Под № 28 по схема

Александра Стоева Янева


„Ченгене скеле”

Зона”Параклиса


За допълнителна информация,можете да се обръщате към специалистите „Строителен контрол” в ТД”Приморие”-Цв.Станкова,Ат.СтояновqСт.Николова-84-25-50


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница