Техническо задание I. Изисквания за същността, съдържанието, особеностите и изискуемата крайна цел на услугатаДата28.10.2018
Размер88.22 Kb.
#103477
Индекс на документа: ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

РИ-ИСУ08.02.00.00.00/4-1АСАРЕЛ – МЕДЕТ” АД – ГР. ПАНАГЮРИЩЕ
УТВЪРЖДАВАМ:

ПРОКУРИСТ:

/икн.Ив.Дончев/

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ
I. Изисквания за същността, съдържанието, особеностите и изискуемата крайна цел на услугата:

1.Същност: Офертно проучване за дейността „Превоз на товари с автосамосвали, бордови автомобили и услуги със специализирани превози”

2.Описание на услугата:

- Превози с автосамосвали на конвенционални за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ товари – медни концентрати, стоманени топки, инертни и други насипни материали и дежурства с автосамосвали.

- Превози с бордови автомобили на конвенционални за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ товари – автомобилни гуми, реагенти, метали, машини, съоръжения и други материали и дежурства с бордови автомобили.

- Услуги с автомобилни кранове по видове.

- Превози на тежки и извънгабаритни товари.

- Превози на опасни товари по видове.

- Превози със специализирани автомобили.

3.Особеност:

3.1.Превоз на конвенционални товари:

- ПБ Пирдоп – Аурубис /Пирдоп/ 4 км

- ПБ Пирдоп – жп гара Златица 6,5 км

- склад Асарел – ПГ Панагюрище 12 км

- МБИ - ПГ Панагюрище 14 км

- Склад Асарел - жп гара Златица 32 км

- Склад Асарел – база жп гара Пирдоп 33 км

- Склад Асарел – Аурубис /Пирдоп/ 34 км

- Склад Асарел –ПГ Пирдоп 36 км

- Склад Асарел – жп гара Златица 36 км

- Склад Асарел – Аурубис /Пирдоп/ 38 км

- Склад Асарел /от АРЦ/– Аурубис /Пирдоп/ 40 кмТранспортни условия:

- Начин на товарене: насипно с мостови кран през силузи

- Начин на разтоварване: само разтоварване

- Пътни условия: планински терен с асфалтово покритие, в не добро /лошо/ състояние.


Инертни материали /пясък и чакъл/:

- Трошачка скл.»Медет» - склад Люляковица 27 кмСамо като обрато н товар :

- Трошачка Медет – скл.Опесъчаване 7 км

- Трошачка Медет – площадка КЕТ 11 км

Ламаринки:

- Троян – Асарел /товар над 12т/ 265 км

- Троян – Асарел /товар под 12т/ 265 км

Противозамръзващи материали:

- от с.Пищигово до склад АсарелПревоз на сярна киселина

- от гр.Пирдоп /фирма Аурубис/ до склад Асарел


3.2.Дежурства с автосамосвали, обслужващи отдели и участъци на територията на площадка и рудник „Асарел”:

- Превози по заявка с автомобили до 10т

- Превози по заявка с автомобили от 11 до 15т

- Превози по заявка с автомобили от 16 до 20т

- Превози по заявка с автомобили над 20т

Превоз с бордови автомобили:

- Бордови автомобили с товароносимост от 8 до 10т

- Бордови автомобили с товароносимост от 8 до 10т с ремарке

- Седлови влекачи с бордови полуремаркета с товароносимост 20т


3.3.Превоз с бордови автомобили до 10т /по заявки/:

- Дежурства с бордови автомобили

- Бордови автомобили за превоз на хора

- Бордови автомобил 2 тона3.4.Превоз със специализирани автомобили:

- Превоз на отпадни води със седлови влекач с цистерна за вода

- Автомобили за оросяване /ЗИЛ Водоноска или др.вид техника/

- Камаз фургон или др.вид техника – превоз на хора /цех рудник/3.5.Превоз с други специализирани автомобили:

- Влекач с ремарке

- Съпровождащ автомобил

3.6.Превоз на опасни товари:

- Бордови автомобил до 10 т. за взривни вещества

- Бордови автомобил до 10 т. за превоз на реагенти

- Автоцистерни до 8 куб.м. за превоз на течни горива

- Автомобил за превоз на масла

- Седлови влекач с цистерна 16 куб.м. за превоз на мазут3.7. Услуги с автокранове:

- Мобилен кран с товароподемност до и над 40т

- Автокран с товароподемност до 10т

- Автокран с товароподемност до 16т

- Челен товарач с обем на кофата 3,5м3
4.Цел: На база задълбочена оценка при съществуващите схеми за превоз, да се предложат оптимални цени при изпълнение на дейностите.


II.ТЕХНИЧЕСКА ЧАСТ


 1. Обем на услугата:

Изисква се голям брой автомобили /автосамосвали, бордови, влекачи, автокранове и др./ за изпълнение на описаните по горе дейности.

Да се предоставки опис на техника вкл.: брой, марка, година на производство и др.


2. Качествени изисквания към услугата:

- Необходимо е нужната техника да бъда с висока надеждност, в добро техническо състояние и осигурен 24 часов сервиз при възникнала необходимост или аналогична алтернативна заместваща техника.

- Необходимо е техниката да преминала годишен технически преглед, да притежава всички необходими документи и лицензи за извършване на дейността.

- Техниката да се управлява от правоспособни водачи.

- Превозите да отговарят на изискванията на наредба №1, МРРБ допустимо максимално натоварване на ос /изискванията на закона за автомобилния транспорт /.

-Превоза на конвенционални товари (т.3.1) да се извършва с автомобили без ремаркета и полуремаркета.3.Условия на плащане: максимално разсрочено, след извършване на услугата.

4.Референции: участниците следва да представят референции от минимум 3-ма клиенти, максимум от 10 клиенти (с посочени длъжностни лица и координати за връзка – телефон, факс, e-mail), за извършване на аналогични доставки през последните 3 години.

5.Фирмени документи: Всеки участник в процедурата е необходимо да представи и:

1. Съдебно решение за регистрация, съобразно българското законодателство.

2. Регистрация по БУЛСТАТ.

3. Удостоверение за актуалното състояние на фирмата. Финансов отчет одитиран от експерт счетоводител за изминалата финансова година.

4. Декларация, подписана от едноличния търговец, съответно членовете на управителния орган на участника, че участникът:

• не е лишен от правото да упражнява търговска дейност

• не е в процес на ликвидация

• не е обявен в несъстоятелност и не е в производство за обявяване в несъстоятелност

• няма регистрирани данъчни нарушения

• не е осъден за банкрут

• няма неплатени данъци и такси към държавата

• ще спазва общо фирмените изисквания на “Асарел-Медет” АД по отношение на конфиденциалност на информацията, до която ще има достъп

5.Копия от лицензни документи за дейността и сертификати по ISO.

6.Други условия:

- Стойност на дълготрайни активи към края на предходната счетоводна година – 500 000лв.

- Отчетени приходи от продажбата на услуги към края на предходната счетоводна година – 1 500 000лв.

III. ТЪРГОВСКА ЧАСТ
1. Цени:

Превоз на конвенционални товари:


 • цени (без ДДС) - лв/ткм

- цена за престой (без ДДС) - лв/час

Превоз на инертни материали /пясък и чакъл/:

 • цени (без ДДС) - лв/ткм

Превоз на ламаринки:

 • цени (без ДДС) - лв/ткм

Превоз на противозамръзващи материали:

- цена (без ДДС) - лв/км

- цена за ТРО (без ДДС) - лв/курс

Превоз на сярна киселина

- цена (без ДДС) - лв/тДежурства с автосамосвали, обслужващи отдели и участъци на територията на площадка и рудник „Асарел”

 • цени за дежурство (без ДДС) - лв/час

 • цени (без ДДС) - лв/км

Превоз с бордови автомобили:

 • цени (без ДДС) - лв/км

 • цени за тарифирано време за ТРО(без ДДС) : - лв/мин

 • минути за нетарифирано време за ТРО
Нетарифирано време за ТРО

Бордови автомобили с товароносимост от 8 до 10т

до 90 мин.

Бордови автомобили с товароносимост от 8 до 10т с ремарке

до 150 мин.

Седлови влекачи с бордови полуремаркета с товароносимост 20т

до 150 мин.


Превоз с бордови автомобили до 10т /по заявки/:

 • цени за дежурство (без ДДС) - лв/час

 • цени (без ДДС) - лв/км

Превоз със специализирани автомобили:

 • цени (без ДДС) - лв/км

 • цена за работа на помпа - лв/час

 • цена за дежурство - лв/час


Превоз с други специализирани автомобили:

 • цени (без ДДС) - лв/км

 • цени за ТРО /без ДДС/: - лв/мин

 • Минути за нетарифирано време за ТРО
Нетарифирано време за ТРО

Влекач с ремарке

до 120 мин.

Съпровождащ автомобил

0 мин.


Услуги с автокранове:

 • Цени (без ДДС) - лв/км

 • Цени за дежурство (без ДДС) - лв/час

- Цени (без ДДС) - лв/маш.ч.
2.Валидност на офертата: Валидността на офертата следва да бъде минимум три месецa след срока на подаването й.

IV. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ И ДОСТАВЧИЦИТЕ

При изготвяне на предложението за участие в офертното проучване


поканения кандидат следва да се придържа стриктно към обявените от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ условия.
1. Офертите трябва да бъдат в съответствие с изискванията на настоящото Техническо задание. Ако кандидатът не може да изпълни или да отговори на отделна точка, той трябва да посочи “Без отговор” за тази точка. Участниците в проучването следва да обосноват изчерпателно всички отговори.
2. В конкурса могат да участват фирми, които са регистрирани по българското законодателство.

Участник не може да бъде юридическо лице, което:

• е обявено в несъстоятелност

• се намира в ликвидация

• е осъдено за банкрут

• е лишено от правото да упражнява търговска дейност

• има регистрирани данъчни нарушения

• има неплатени данъци

• има задължения към осигурителни фондове3. Всеки участник е длъжен да обяви писмено в “Асарел-Медет” АД промените в обстоятелствата по горните условия, настъпили в процеса на провеждане на офертното проучване.
V. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ

1. Офертата, адресирана до Ръководител отдел „Мониторинг”, се представя само запечатана в плик, като търговските условия (т.III Търговка част) са запечатани във отделен (втори) плик с надпис „Търговски условия” вътре в големия плик с техническите условия (т.II Техническа част).

Върху запечатания плик с офертата, получен в деловодството на „Асарел-Медет”АД или изпратен по пощата, изискваме да се поставят надписите: Офертно проучване за дейността „Превоз на товари с автосамосвали, бордови автомобили и услуги със специализирани превози”, Да се отвори само от определената за целта комисия” и обозначен на плика “Подател: ........…”.


2. Крайния срок за представяне на офертите е до 09.09.2011г.

Оферти получени след крайния срок за представяне, няма да бъдат разглеждани.

Офертите не подлежат на промяна след изтичане на крайния срок за представянето им.
VI. ОТВАРЯНЕ И ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ.

1.Офертите се отварят и разглеждат от избраната за целта комисия. Резултатите се оповестяват след приключване работата на комисията, като класирането се извършва само в един кръг.
2. Най-напред се изготвя оценка за съответствие по техническите условия.

В случай, че някой от участниците в проучването не отговаря на изискванията по т.II Техническа част и/или не представи в офертата си отговор на която и да е от точките по тази част то той се декласира, като плика с търговските условия не се отваря.


3. За изпълнител комисията по избор на изпълнител на услугата ще предложи за утвърждаване на Изп. Директор на “Асарел Медет” АД участникът, който отговаря на всички технически условия и е предложил най-ниски цени за извършване на услугата.
4. Обръщаме Ви внимание, че създаденият ред в дружеството за съхранение на офертите, прозрачност и принципност при тяхното разглеждане изключва възможността за влияние върху избора на изпълнител или върху качеството на входящия контрол чрез корупция. Освен това при констатиране подобни опити, съответните длъжностни лица се освобождават дисциплинарно от работа, а договорите със съответните партньори се прекратяват.

За допълнителна информация: 0357 / 60 295 – инж.Петър Ангелов

0357 / 60 413 – икн.Милена Гетова

Изготвил, Съгласувал,

Специалист»Логистика»: Ръководител зв.»Транспорт»

/икн.М. Гетова/ /инж.П.Ангелов/

Р-л отдел”Доставки и логиситка”:/инж.П.Паланкалиев/
Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница