Техническо задание І. Описание и обем на предвидените строителни и ремонтни работи, за които ще се упражнява строителен надзорДата20.07.2018
Размер87.5 Kb.
#76820
ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

І.ОПИСАНИЕ И ОБЕМ НА ПРЕДВИДЕНИТЕ СТРОИТЕЛНИ И РЕМОНТНИ РАБОТИ, ЗА КОИТО ЩЕ СЕ УПРАЖНЯВА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР

 1. Местоположение на обекта

Обект на рекултивация e депото за твърди битови отпадъци на Община Свиленград. Намира се на около 5 km югоизточно от града, на отбивка в дясно от асфалтовия път към с. Димитровче. Разположено е в землището на гр. Свиленград, в имот с кад. № 000364 и площ 37,495 dka, имот с кад. № 000365 и площ 14,468 dka и път между тях с площ 1.508 dka, местност «Червената пръст» („Демир могила”), общинска публична собственост, с обща площ 53,47 dka. Реално заетата с отпадъци площ е 66,145 dka. Общата засегната площ от частните имоти е 12,6 dka.

2.2. Цели на предвидените строителни работи

Целта на извършване на техническа и биологична рекултивация на депото за твърди битови отпадъци на Община Свиленград е подобряване на екологичните характеристики на района и предотвратяване на отрицателните въздействия върху компонентите на околната среда и по-конгретно – върху прилежащите земеделски земи.

Строителните дейности по проекта се разделят на следните основни етапи:

І-ви ЕТАП – ТЕХНИЧЕСКА РЕКУЛТИВАЦИЯ

Включват се следните основни СМР:

1.ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА:

Изкоп и преместване на отпадъци с булдозер до 100 м за подравняване и преоткосиране- -87709 m³;Уплътняване с булдозер - 87709 m³;Изкоп и преместване на отпадъци с булдозер до 100 м за прибиране-27748 m³;Уплътняване с булдозер - 27748 m³;Изкоп и преместване на отпадъци с булдозер до 100 м за място на опорна призма- 10070 m³;Изкоп с багер на транспорт на отпадъци за място на опорна призма--4316 m³;Превоз на отпадъци за място на опорна призма на разстояние до 0.5 km -6689,8t;Разриване с булдозер до 40 м - 4316 m³;Изкоп с багер на транспорт - земни почви за изграждане на опорната призма- 12240 m³;Превоз на земни маси за изграждане на опорната призма на разстояние 10 km -20808 t;Разриване с булдозер до 40 м -12240 m³;Уплътняване с булдозер-24480 m³;Изкоп с багер на транспорт - земни маси и почви за изграждане на изравнителния, хумусния и подхумусния хоризонти-49940 m³;Превоз на земни маси за изграждане на изравнителния хоризонт на разстояние 2 km - 16979,6t;Превоз на почва за изграждане на хумусния хоризонт на разстояние 3 km - 25469,4t ;превоз на земни маси за изграждане на подхумусния хоризонт на разстояние 10 km -42449t ;Разриване с булдозер до 40 м - 49940 m³;Уплътняване с булдозер - 49940 m³;Доставка и монтаж на геосинтетичен глинен екран- -56932 кв.м.Чакъл за дренажни слоеве- 52437 t;Превоз на разстояние 25 km- 52437 t;Разриване с булдозер до 40 м -29964 m³

2.ПОВЪРХНОСТЕН ВОДООТЛИВ: Изкоп с багер на отвал за направа на необлицована канавка-2575 m³;Разриване с булдозер до 40 м при утежнени условия -257,50 m³

3.ДРЕНАЖ:

Доставка и монтаж на перфорирани тръби ф200-980 m;ДиМ на неперфорирани тръби ф200-60 m

4.ГАЗОВИ КЛАДЕНЦИ:

А-Газов кладенец -вертикална част:Изкоп машинен в отпадъци /3х25мЗ/ на отвал-75 m³

Доставка на стоманена тръба ф800- 1,5 m; Монтаж и демонтаж на стоманена тръба ф800 - 1бр.;Доставка на плътна НDРЕ тр. DN200 -9,45 m;ДиМ на дъги 180 º от ПЕВП тръби DN 200- 3бр.;Доставка на перфорирана НDPE тр. DN 200 /3х3.20м/- 9,6 m;Доставка на муфи за тръби DN 200 в комплект с уплътнения- 6бр.;Монтаж на НDPE тръби DN 200 /3х6.35м/- 19,05 m;ДиМ на стоманобетонов пръстен Ф1000 с капак-3бр.

Пробиване на отвори Ф160 в стоманобетон S=90mm-12бр.;Пробиване на отвори Ф200 в стоманобетон S=890mm- 3бр.;Обратен насип от отпадъци, вкл.уплътняване с ръчни трамбоващи машини /3х25мЗ/- 75 m³;Доставка на промита речна баластра за вертикален дренаж /3х1.7/*-5,1 m³;

Б-Газов кладенец - хоризонтална част:Доставка на перфорирани НDPE тръби DN 160- 852 m;Монтаж на НDPE тр. Ф 125- 852 m

КОНТРОЛ И МОНИТОРИНГ: Направа наблюдателни кладенци-3бр.;Направа дълбочинен нивелачен репер-1бр.

Направа нивелачни репери за слягане-2бр.;Заснемане и изготвяне на геодезическа снимка на мониторинговите пунктове-1бр.

ІІ-ри ЕТАП – БИОЛОГИЧНА РЕКУЛТИВАЦИЯ

Извършване на биологична рекултивация за залесяване на 31,92дка и затревяване на 17,97дка, в т. ч. почвоподготовка, торене и отгледни грижи, както и идейно-пространствено изграждане с растителност;

ІІ.ЦЕЛ НА ПОРЪЧКАТА

Целта на поръчката е, в съответствие с приложимите законови разпоредби, да се избере изпълнител, който да упражнява непрекъснат строителен надзор на строително монтажните работи на строителен обект: „Рекултивация на депо за твърди битови отпадъци на община Свиленград”и европейска законова рамка и с необходимото качество, коректност и бързина.ІІІ.ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА:

Избор на консултант за осъществяване на независим строителен надзор при извършване на СМР на обект: „Рекултивация на депо за твърди битови отпадъци на община Свиленград”

1.Предметът на поръчката включва изпълнение на следните дейности,съгласно изискванията на чл. 168 и сл. от ЗУТ, чийто обхват е както следва:

А) Упражняване на строителен надзор по време на строителството, съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ (до издаване на Разрешение за ползване), в задължителния обхват, регламентиран в чл. 168, ал. 1 от ЗУТ:

- законосъобразно започване на строежа;

- осъществяване на контрол относно пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството;

- спиране на строежи, които се изпълняват при условията на чл. 224, ал. 1 и чл. 225, ал. 2 ЗУТ и в нарушение на изискванията начл. 169, ал. 1 – 3 ЗУТ;

- осъществяване на контрол относно спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството;

- недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството;- годност на строежа за въвеждане в експлоатация.

Б) Изготвяне и подписване на всички актове и протоколи по време на строителството, необходими за оценка на строежите, съгласно изискванията за безопасност и законосъобразното им изпълнение, съгласно ЗУТ и Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

В) Откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и ниво за строежа, в присъствието на лицата по чл. 223, ал. 2 от ЗУТ, при съставяне на необходимия за това протокол по Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

Г) Заверка на Заповедната книга на строежа и писмено уведомяване в 7-дневен срок от заверката на Общината, специализираните контролни органи, Регионалната дирекция за национален строителен контрол, РСПБС и Инспекция по труда.

Д) Изпълняване функциите на координатор по безопасност и здраве за етапа на строителството съгласно чл. 5, ал.3 от Наредба № 2/2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, вкл. изпълнение на всички задължения на възложителя, предвидени в посочената Наредба.

Е) Предоставяне на Възложителя на ежемесечни отчети и окончателен отчет за извършения строителен надзор по време на изпълнение на строително – монтажните работи, съдържащ: списък на основните дейности (видове работи) от строежа, за които е упражнен текущ строителен надзор, съставените документи (актове), както и информация за възникнали проблеми (ако има такива) и съответно приложените и/или необходими мерки за решаването им.

Ж) Изготвяне на Окончателен доклад за строежа, съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, за издаване на Разрешение за ползването му, включително технически паспорт за строежа, съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите. Окончателните Доклади и техническите паспорти за всички строежи се представят в 3 (три) оригинала на хартиен и в 2 (два) екземпляра на електронен носител.

З) Внасяне на окончателнитe доклади в Общинската администрация.

И) Контрол на строителните продукти по чл. 169а, ал. 1 ЗУТ при извършване на оценката на съответствието на инвестиционните проекти и при упражняване на строителен надзор
Отговорност за спазване на изискванията за здравословно и безопасни условия за труд в строителството; в тази връзка – определяне на правоспособно физическо лице от състава си за координатор по безопасност и здраве (КБЗ) за етапа на изпълнение на строежа, съгласно чл. 5, ал. 1, точка 2 от НАРЕДБА № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи /Наредба № 2/.

 • КБЗ да изпълнява лично всички функции предвидени в Наредба № 2 - отговорност за недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството;

 • Отговорност за подписване на всички актове и протоколи по време на строителството, необходими за оценка на строежите, относно изискванията за безопасност и за законосъобразно изпълнение, съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

 • Отговорност за уведомление при нарушаване на техническите правила и нормативи на регионалната дирекция за национален строителен надзор в 3-дневен срок от установяване на нарушението;

 • Отговорност да изготвя окончателен доклад до възложителя, след приключване на строително монтажните работи;

 • Отговорност за щети, които са нанесени на Възложителя и на другите участници във строителството и солидарна отговорност за щети, причинени от неспазване на техническите правила и нормативи и одобрените проекти.

 • Обезпечаване на постоянно присъствие на свои представители на обекта за времето, през което се изпълняват строително монтажни работи.

 • Освен това, изпълнителят е длъжен:

 • Да следи за хода на изпълнение на СМР съгласно график на строителя, да оценява забавата и да определя какви мерки трябва да се вземат в това отношение. Съгласувано с Възложителя да нарежда извършването на изменения в графика или да взема решения по такива изменения, предлагани от изпълнителя.

 • Да контролира качеството на влаганите строителни материали и изделия, като изисква от Изпълнителя на строежа сертификати и протоколи от контролните изпитания за влаганите в строежа материали и съоръжения и съответствието им с нормите на безопасност.

 • Да изисква провеждането само в негово присъствие и да контролира правилността, пълнотата и законосъобразността на всички функционални проби, пускови изпитания и пробна експлоатация, доказващи годността на строежа за въвеждане в експлоатация.

 • Да вписва всички свои решения и указания в заповедната книга на строежа.

 • Да контролира правилното водене на заповедната книга на строежа.

 • Да изготви окончателен доклад придружен с „Технически паспорт” до “Дирекцията за национален строителен контрол” относно готовността на строежа за въвеждане в експлоатация заедно с технически паспорт на обекта.

 • Да внесе от името на Възложителя писмено искане за назначаване на Държавна приемателна комисия придружено от необходимите документи, съгласно Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

 • Да участва в заседанията на Държавната приемателна комисия, като я запознае с изпълнения строеж съгласно съставения окончателен доклад и приложената документация към него.

 • Да подписва протоколите от заседанията на Държавната приемателна комисия, като не допуска приемането на строежа при неспазване на изискванията на нормативните актове.

 • Да подържа точно и систематизирано деловодство, счетоводство и отчетност във връзка с извършваните дейности по т. І;

 • Да не възлага изпълнението на услугите по този договор или на части от него на трети лица.

 • Да осигури на Възложителя и на всяко лице, упълномощено от него, достъп по всяко приемливо време до документацията, свързана с извършените услуги, за извършване на проверки и изготвяне на копия, за времето на изпълнение на договора и след това.

 • Да запази поверителния характер на факти, обстоятелства и документи, свързани с договора, през периода на изпълнението му и след това. Във връзка с това, освен с предварително писмено съгласие на Възложителя, нито Изпълнителят, нито лицата, наети или ангажирани от него във връзка с изпълнението на договора, не могат да съобщават по никакъв повод на което и да е лице или организация поверителна информация, която им е предоставена или която са придобили по друг начин, нито да оповестяват каквато и да е информация, свързана с препоръките, формулирани в процеса на извършване на услугите или в резултат от него. Освен това, те не могат да използват в ущърб на Възложителя информация, която им е предоставена или са получили в резултат на извършени от тях в процеса и за целите на изпълнението на договора проучвания, оценки и изследвания.

 • Да дава указания и да взема решения по въпроси, които не водят до изменение на проекта и са в обхвата на отговорностите на строителния надзор.

 • Да контролира отстраняването на дефектите, посочени от него или други контролни органи. При ненамеса на строителя за отстраняването им да информира писмено Възложителя и Дирекцията за национален строителен контрол.

 • При нарушаване на строителните правила и норми да уведоми Дирекцията за национален строителен контрол.

 • Да спре работите по строежа до отстраняване на констатираните пропуски и нарушения. Разходите по отстраняването им са за сметка на Възложителя, респективно изпълнителя на СМР.

 • Да участва в комисии за провеждане на единични, 72-часови проби, и комплексни изпитания съгласно изискванията на Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

При изпълнение на задълженията си по настоящата обществена поръчка, Изпълнителят следва да спазва изискванията на:

Закон за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане;

Закон за устройство на територията и подзаконовите нормативни актове по прилагането му;

Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (ДВ, бр.37 от 2004 г.);

нормативните актове по безопасност на труда за различните дейности, видове работи и работно оборудване;

Наредба № 3 за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците (обн., ДВ, бр.16 от 1987 г., изм. бр.65 от 1991 г. и бр.102 от 1994 г., 78 от 2005 г.)

Наредба № 5 за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работниците по срочно трудово правоотношение или временно трудово правоотношение (ДВ, бр.43 от 2006 г.)

Наредба № 3 за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място. (ДВ, бр.46 от 2001 г.) и др.ІV.Максимална стойност на поръчката е 28 972,96лв. без ДДС.
Изготвил:...........................

/арх. Анастас Карчев/


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница