Техническо заданиеДата04.01.2018
Размер34.01 Kb.
Утвърдил:

За Председател:

Алексей Алексиев


ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ
За предоставяне на мобилни телефонни услуги за нуждите на Агенция за ядрено регулиране при условията на глава осма “а” от ЗОП

Офертата на участника следва да включва ценови и технически параметри и допълнителни услуги, които ще предостави на възложителя:


1. Ценови параметри:

- месечна абонаментна такса;

- безплатни минути извън корпоративна група;

- такса за безплатни минути (без ограничение) за разговори в корпоративната група на АЯР;

- цена на минута национален разговор към всички мрежи в страната;

- цена на минута за входящи разговори в Роуминг за страни от ЕС;

- цена на минута за изходящи разговори в Роуминг за страни от ЕС;

- цена на SMS към всички оператори в страната.


2. Технически параметри:

- покритие по територия;

- покритие по население;

- техническа възможност за разграничаване на личните разговори на абоната от служебните от корпоративната група;

- условия на гаранционно и следгаранционно обслужване на мобилни апарати и предоставена техника от оператора.
3. Допълнителни услуги:

- тарифни планове за служителите на агенцията, възможност за оповестяване на служителите едновременно през web интерфейс и всякакви допълнителни преференции за възложителя.


Участниците задължително включват в ценовите си предложения и цените на всички останали допълнителни услуги, предлагани от тяхната далекосъобщителна мобилна мрежа (цена за изпращане на MMS, WAP, GRPS, гласова поща и др.)
Услугата следва да се предоставя съгласно изброените по-долу изисквания.
Всеки участник следва да има възможност:

1. Да предостави на Възложителя абонаментни SIM-карти, за включване към своята мобилна клетъчна мрежа, по стандарт GSM, след заявка, по видове абонаментни планове, зададени от Възложителя, съгласно нуждите и потребностите на различните абонати в Корпоративната група, за срока на договора.

2. Да предоставя, по необходимост на Възложителя допълнителни SIM-карти, със срок на действие, съответстващ на сключения договор.

3. Да предоставя възможност за смяна на тарифните планове според необходимостта на Възложителя.

4. Да включи в една корпоративната група всички предоставени абонаменти (SIM-карти) по точка 1 и 2 и разговорите между абонатите в корпоративната група да са безплатни и без лимит.

5. Да предостави възможност за включване към корпоративната група по т. 1 на посочени от Възложителя служители, притежаващи лични SIM-карти, при преференциални ценови условия, като разходите бъдат за тяхна сметка.

6. По указания на Възложителя да извършва ограничения на възможностите за избиране на направления от абонатите на корпоративната група.

7. Да предоставя на Възложителя справки за проведени разговори на абонатите по направления, време и стойност.

8. По указание на Възложителя да активира и деактивира услугата Роуминг за определени абонати.

9. Да се издава дубликат на открадната или загубена карта.

10. Да предоставя услугата „мобилен интернет” на подадени от Възложителя номера и предоставяне на услугата „мобилен интернет” при необходимост на допълнително подадени номера.
Условия и начин на плащане:

1. Единичните цени на предлаганите услуги следва да бъдат в български лева и да включват всички разходи до краен потребител с и без ДДС.

2. Заплащането на предоставените услуги по договора се извършва ежемесечно, в български лева по банков път, в срок до 15 (петнадесет) работни дни след представяне на следните документи:

2.1. фактура – оригинал за стойността на ползваните услуги за предходния месец;

2.2. подробна месечна справка за вида и стойността на представените услуги за всеки абонат.

Участникът трябва да осигури запазването на съществуващите номера, ползвани от Възложителя, като се гарантира възможност за преносимост. Пренасянето на номерата към друг оператор следва да е безплатно за Възложителя.
Специфични изисквания
Участниците трябва да притежават валидна индивидуална лицензия (разрешение) издадена от „Комисията за регулиране на съобщенията” за територията на Република България съгласно Закона за електронните съобщения, за осъществяване на далекосъобщения (електронни съобщения) чрез далекосъобщителна клетъчна мрежа (електронна съобщителна мрежа).

Участниците следва да приложат в офертата сертификат (копие, заверено за вярност с оригинала), за внедрена от участника система ISO 9001:2008.

Участниците следва да приложат в офертата сертификат (копие, заверено за вярност с оригинала), за внедрена от участника система за информационна сигурност ISO 27001:2005.

Участниците следва да приложат в офертата сертификат (копие, заверено за вярност с оригинала), за внедрена от участника система за управление на информационни услуги ISO 20000-1:2011.Участниците трябва да предложат в офертата си срок на валидност на офертата.


Изготвил:


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница