Техническо задание за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Доставка на масив за съхранение на данни за резервиране на информационната система на Агенция по вписванията”Дата23.02.2017
Размер124.55 Kb.
#15596


Техническо задание

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:


„Доставка на масив за съхранение на данни за резервиране на информационната система на Агенция по вписванията”

  1. Предмет на обществената поръчка:

Предмет на обществената поръчка е „Доставка на масив за съхранение на данни за резервиране на информационната система на Агенция по вписванията”.

  1. Изпълнението на поръчката включва:

Доставка на дисков масив за съхранение на данни за резервиране на информационната система на Агенция по вписванията в едно с необходимият за целта софтуер, съгласно описанието и детайлните технически спецификации по-долу, инсталиране, конфигуриране и пускане в експлоатация на доставения масив и софтуера. Към инсталирането и пускането в експлоатация се включват всички необходими дейности: части, труд и др. по доставяне на системата в изчислителния център - помещение на Агенция по вписванията, монтажа, пускането в експлоатация, всички необходими първоначални настройки, конфигурации, тестове и т.н.

  1. Мястото за изпълнение на поръчката:

Място за изпълнение на настоящата поръчка е град София, ул. Елисавета Багряна № 20.

  1. Общи изисквания:

1. Дисковият масив, както и софтуерът, да бъдат изцяло интегрирани хардуерно, софтуерно и лицензно със съществуващият Fujitsu ETERNUS DX8700 дисков масив и SAN (Storage Area Network) в Агенция по вписванията, с възможност за подържане на функционалността и от гледна точка на пълното резервиране на данните.

2. Да бъде осигурена пълна фукционалност от гледна точка на постигането на синхронно и асинхронно копиране на данните между ИЦ (Изчислителен Център) и РИЦ (Резервен Изчислителен Център) на Агенция по вписванията.

3. Да се осигури наличието на пълна резервираност и възможност за Fail Over и Fail Back процедури при аварийна ситуация заедно със съществуващият в Агенция по вписванията дисков масив Fujitsu ETERNUS DX8700.

4. Да се подържа FC (Fibre Channel) и FC over IP на ниво SAN, като за целта да има резервирани интерфейси към съществуващата SAN в АВ.

5. Да отговоря на всички стандарти в Република България относно техническа експлоатация, пожаро-безопасност, норми за безопасност, включване към електрическата мрежа и т.н. Това да бъде доказано чрез съответните документи. Ако законовите изисквания налагат дадено устройство/модул да има лиценз за ползване издаден от съответните контролни органи в РБ, то тези лицензи да бъдат представени.

6. Устройствата да имат включена безплатна софтуерна поддръжка на системния софтуер (firmware, драйвери и т.н.) в рамките на жизнения им цикъл. Тази поддръжка трябва да е достъпна от Web сайта на производителя (като минимум Web сайта да подържа версия поне на английски език).

7. Условията на гаранцията да бъдат подробно обяснени, като бъдат включени в On-Site подръжката на производителя. Гаранцията да е валидна върху цялата дискова система (софтуер и хардуер).

8. Дисковата система, както и софтуерът, да притежават всички необходими лицензи позволяващи както автономна така и работа в система със съществуващият в Агенция по вписванията дисков масив Fujitsu ETERNUS DX8700, както и възможност за последващо надграждане съгласно техническото задание.

9. Към дисковата система да има комплектована подробна документация (на хартиен или електронен носител) включваща както описание на хардуерната функционалност, така и документация за софтуера включен към устройството.

10. Оборудването и софтуерът да бъдат от един производител, да притежават пълна функционална съвместимост помежду си, да бъдат изцяло интегрирани хардуерно, софтуерно и лицензно и да фигурират в актуалната производствена листа на съответния производител като това да бъде доказано чрез съответните документи.

11. Всички компоненти в системата трябва да бъдат нови, неупотребявани и да фигурират в актуалната производствена листа на съответния производител и това да бъде доказано чрез съответните документи.

12. Дисковият масив трябва да бъде комплектован така (с необходимия хардуер, модули, кабели - вкл. захранващи, софтуер, лицензи и т.н.), че да бъде работоспособен и да изпълнява функциите заложени в спецификацията и допълнителни такива ако са необходими, за успешното интегриране в съществуващата система на АВ. Ако се окаже, че дисковият масив не може да изпълнява дадена функция поради недостиг или липса на даден хардуерен модул, софтуер или лиценз, то този хардуерен модул, софтуер или лиценз трябва да бъдат доставени безплатно.

13. Захранващите блокове трябва да бъдат пълно резервирани и с такава изходяща мощност (отнася се за основното и за резервното захранване), че да могат да осигурят нормална работа на дисковата система при максимално запълване с компоненти (процесори, памет, контролери, адаптери, дискове, вентилатори и т.н.). Резервното захранване трябва да може да осигури нормална работа и при пълно отпадане на основното захранване.

14. Всички компоненти на дисковата система следва да са напълно резервирани и с възможност за подмяна без спиране или прекъсване на работата.

15. При изготвяне на офертата за дисковия масив се изисква да се посочат партидните номера на всеки компонент включен в предложението.

16. Към предложението да бъдат представени нагледни материали, включващи основните технически характеристики в описаната по-долу спецификация. От тези материали трябва да се виждат в явен вид основните технически параметри, по които ще бъде оценявано даденото устройство.17. Предложените хардуерни и софтуерни компоненти трябва да могат да се проверят по технически параметри, партидни номера, съвместимост и работоспособност от сайта на производителя.


  1. Технически спецификации и количестваПараметър

Изискване към параметъра

Предложение на участникаПроизводител и марка

Да се специфицира


Серия и модел

Да се специфицира


Архитектура

Архитектура с дублиране на всички компоненти, без единична точка на отказ. Да позволява подмяна/надграждане на всеки един компонент без спиране на работата.


Възможност за разширение

Да предоставя възможност за стъпково разширяване без спиране на работа по отношение на твърди дискове


Контролери

Напълно дублирана архитектура с минимум 2 контролера с балансиране на натоварването и разпределение на входно/изходните заявки между компонентите на системата


Контролери – интерфейс за хостовете (Front-End)

Поне 8 FC (Fiber Channel) порта 8 Gbps за връзка към мрежата за данни (SAN), разширяеми до 16 порта


Контролери – интерфейс за дисковете (Back-End)

Serial Attached SCSI (6 Gbps SAS) или Fibre Channel (4Gbps FC)


Контролери - кеш памет

Минимум 16 GB инсталирана кеш памет предназначена за операциите по четене и запис на дисковете с поддръжка на огледално копие за всеки запис в кеш паметта.


Защита на кеш паметта от прекъсване на захранването

Вградена възможност при внезапно спиране на захранването за запазване на данните в кеш паметта до възстановяване на захранването.


Максимална пропускателна способност между контролерите и дисковете в системата (Backend aggregate bandwidth)

Минимум 24 Gbps


Максимална пропускателна способност между контролерите и хостовете на системата (Frontend aggregate bandwidth)

Минимум 128 Gbps


RAID поддръжка

Минимум поддръжка на RAID 1, 5, 6


Поддържани итерфейси към дисковете

Минимум поддръжка на SAS 6Gbps или FC 4Gbps интерфейси. Всички дискове да са с резервирани (двупортови) интерфейси.


Поддържани видове дискове

Да поддържа SAS/FC, NL-SAS/SATA и SSD в една система. Дисковете да са с възможност за подмяна по време на работа (Hot Swap).

Да поддържа минимум следните видове дискове:

600 GB SAS 6Gb/FC 4Gb, 15000 rpm;

1 TB NL-SAS/SATA, 7200 rpm;

2 TB NL-SAS/SATA, 7200 rpm;

Solid State дискове (SSD).
Максимален брой дискове при инсталиран максимален брой разширителни шасита за дискове, включително шаситата на контролерите

Да се поддържат до минимум 480 диска, само чрез добавяне на необходимите разширителни шасита и дисковете за тях


Максимален използваем вътрешен капацитет със SAS 15К rpm дискове

Минимум 144 TB RAW


Инсталирани дискове

Предложената конфигурация трябва да съдържа не по-малко от 36 диска, всички дискове трябва да са еднакви и да са 600 GB SAS 6Gb/FC 4Gb 15 000 rpm


Резервираност на дисковете

Системата да разполага общо с поне 2 допълнителни диска за „горещ резерв“ (Hot Spare)


Капацитет на предложената конфигурация

Минимално 17000GB, форматирано, използваемо дисково пространство след RAID-5 8+1.

Да се посочи предлагания обем след RAID-5 8+1.
Функционални възможности на системата, включени в предложената конфигурация

Минимум функции:

Динамично разширение на наличното място, динамична промяна на RAID нивата, динамична промяна на функциите за копиране, динамична промяна на блоковете информация.

Възможност за Auto-Tiering.

Възможност за онлайн миграция на логическо устройство (LUN) между различни RAID групи без прекъсване на операциите.Предложената дискова система да предлага възможност за синхронна и асинхронна репликация на данните от разстояние. Едновременна синхронна и асинхронна репликация, осъществяваща възможност за още по-надеждно резервиране на данните между поне 3 (три) локации.


Включени софтуерни лицензи в предложената конфигурация (да бъдат посочени продуктовите номера на производителя)

  1. Лиценз за синхронна и асинхронна репликация на данните на ниво дисков масив от съществуващия Fujitsu ETERNUS DX8700 към предложената дискова система. Лицензът да бъде с включена 3-годишна поддръжка.

  2. Лиценз за синхронна и асинхронна репликация на данните на ниво дисков масив от предложената дискова система към съществуващия Fujitsu ETERNUS DX8700 към. Лицензът да бъде с включена 3-годишна поддръжка.


Включени лицензи за брой хост-групи/партишъни/ на предложената конфигурация

Максималния поддържан за системата


Лицензи и софтуер за Multipath на хостовете

Включени лицензи за драйвери за Multipath на хостовете


Управление и наблюдение

Включен софтуер за отдалечено и локално управление и наблюдение с GUI/Web и CLI потребителски интерфейс. Софтуера да позволява минимум конфигуриране на логически дялове, хостове, RAID нива и достъп на хостовете.


Функционалност за самодиагностика на предложената конфигурация

Функционалност за автоматична самодиагностика включваща откриване на дефектирал модул и неговото изолиране


Възможности за надграждане - софтуер

Възможност за добавяне на софтуер за следене на натоварването и ресурсите на дисковия масив, който има възможност за справки назад във времето и следене на тенденции


Възможности за надграждане - LUN провизиране

Възможност за динамично LUN провизиране (Dynamic/Thin Provisioning)


Възможности за надграждане - локални копия на данните

Възможност за създаване на копия на данните на логическо устройство (Point-in-Time Copy) чрез клониране или моментална снимка (Snapshot)


Поддържан размер на едно логическо устройство (LUN) върху RAID 5/6 група

Минимум 16 TB


Максимален брой поддържани логически устройства (LUN’s)

Минимум 4096


Поддръжка на LUN Security характеристики

Да се специфицира за предложената конфигурация


Поддържани операционни системи

Минимум: Microsoft Windows Server 2003, Windows Server 2008, Linux RHEL, IBM AIX, Oracle Solaris, VMware ESX, Microsoft Hyper-V


Изисквания за съвместимост - хардуер

Системата да е съвместима със съществуващата SAN изградена на базата на 4/8 Gbps SAN комутатори и/или директори включваща следните производители/доставчици – Brocade, Cisco, HP, IBM


Изисквания за съвместимост - софтуер

Предложената дискова система да предлага възможност за синхронна и асинхронна репликация на данните от разстояние с инсталираната по настоящем Fujitsu ETERNUS DX8700 дисковa системa в инфраструктурата на АВ, без нужда от използване на допълнителни устройства на ниво дисков масив.


Форм фактор

Дисковата система да бъде доставена в подходящ шкаф


Конфигурация на захранващите блокове

Резервирани N+1, сменяеми по време на работа без спиране на работата или машината


Система за охлаждане

Резервирана, с автоматичен термоконтрол на оборотите, сменяема по време на работа без спиране на работата или машината


Кабели

Всички необходими оптични кабели за резервирано свързване на всеки от контролерите на система в SAN средата. Всички необходими мрежови кабели за свързване към LAN. Всички необходими кабели за свързване към електрическо захранване.


Електромагнитна съвместимост и стандарти за качество

Co/СЕ Marking или еквивалентни, да се специфицира


Гаранционна поддръжка от производителя

Минимум 3 години гаранционен срок върху хардуера и софтуера


Поддръжка от доставчика / представителя за България

Минимум 3 години в режим 24x7x365 части и труд, включително осигуряване на най-нови версии на драйвери, системния софтуер и софтуера за управление.

Минимум по телефон, през Интернет и на място при клиента.Време за реакция до 4 часа от заявяване на проблем.


Време за подмяна на дефектирала част от доставчика в рамките на гаранционния период

Максимум до 5 работни дни след постъпване на заявкатаСтр. от

Каталог: media -> filer public
filer public -> Закон за електронното управление и наредбите към него; Закон за достъп до обществена информация
filer public -> Наредба за изменение и допълнение на наредба №36 от 2005 Г. За изискванията към козметичните продукти
filer public -> М и н и с т е р с т в о н а з д р а в е о п а з в а н е т о н а р е д б а
filer public -> Министерство на правосъдието агенция по вписванията
filer public -> Наредба №25 от 10 ноември 2008 Г. За условията и реда за пускане в действие на медицински изделия без наличие на условията по чл. 8 От закона за медицинските изделия
filer public -> Наредба №1 от 10 октомври 2007 Г. За проучване, ползване и опазване на подземните води
filer public -> Наредба №9 от 12 февруари 2010 Г. За максимално допустимите стойности на вибрациите в жилищни помещения


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница