Техническо задание за обект: “Основен ремонт на съществуващи и строителство на нови тротоарни настилки в с. Трекляно, община Трекляно”Дата28.10.2018
Размер34.46 Kb.


УТВЪРЖДАВАМ:

КМЕТ: Р. Петрунов
ГЛ. АРХИТЕКТ:

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ


За обект: “Основен ремонт на съществуващи и строителство на нови тротоарни настилки в с. Трекляно, община Трекляно”
І. Предмет и обхват на проекта:

За проектиране са предвидени нови тротоарни настилки и ремонт насъществуващите по следните улици в с. Трекляно: 1. Улица от ОТ1 до ОТ98 с дължина 2844 m (главна улица);

 2. Улица от ОТ20 до ОТ21 с дължина 100 m;

 3. Улица от ОТ34 до ОТ35 с дължина 99 m;

 4. Улица от ОТ51 до ОТ52 с дължина 73 m;

Обща дължина на улиците – 3116 m.

Проектът засяга само участъци в регулационните граници на населеното място – с. Трекляно.

Обектът предмет на поръчката, по смисъла на чл. 137, ал. 1 от ЗУТ отговаря на строеж от II категория, група „а“.

Проектното решение да бъде съобразено, както с съществуващия регулационен план, така също и със съществуващото положение на улиците и околното застрояване.

В участъците, където има съществуващи тротоари и бордюри, проекта да предвижда само подмяна на тротоарната настилка. В участъците, където иняма съществуващи тротоари и бордюри, проекта да предвижда нови бордюри и тротоарни настилки.
ІІ. Цел на проекта и очаквани резултати:

Целта на проекта, обект от поръчката е да се подобрят условията на придвижване на пешеходци в района на централната част на с. Трекляно и на главните му транспортни и пешеходни направления, по които има най-голям пешеходен и автомобилен поток. Друга основна цел напроекта е обезопасяване на пешеходното движение, чрез отделянето му от автомобилното.

Това ще бъде постигнато чрез реконструкция на съществуващите тротоари и остроителство на нови.

III. Фаза на проектиране

Проектът ще се разработи еднофазно, във фаза Технически проект.


IV. Обем и съдържание

 1. Обемът и съдържанието на проекта ще бъдат съгласно Договор за проектиране и при спазванена нормативните и законови изисквания, действащи към момента.

Проектът да отговаря на изискванията на Наредба № 01/4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, Норми за проектиране на пътища и Наредба № 04/2 за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи в урбанизираните територии.

Техническият проект следва да включва следните проектни части:

А) Част «Геодезия»;

Б) Част «Пътна»;

В) Част «Временна организация и безопасност на движението»;

Г) Част «ПБЗ»;

Д) Част «ПБ»; 1. Всяка част на проекта да съдържа следната информация:

 • чертежи, които изясняват предлаганите проектни решения в съответните препоръчителни мащаби;

 • обяснителна записка, поясняваща предлаганите проектни решения и съответствието им с изискванията за безопасна, сигурна, здравословна и достъпна за всички среда;

 • обосновка за функционалното, композиционното решение и избраните материали;

 • изчисления, обосноваващи проектните решения, които се включват по преценка на проектанта, или когато се изискват със заданието за проектиране.
 1. При изработването на проекта проектантът да предвиди следните проектни параметри и минимални обеми работа:
  1. Проектни параметри.

Геометрията на тротоарите в ситуация и габарита им да се съобрази изцяло с действащия план за регулация. Надлъжният профил на тротоарите да се съобрази с околното застрояване и съществуващите бордюри (където има такива). При проектирането да се спазят изискванията за равност и носимоспособност на тротоарите настилки. Настилките да бъдат изпълнени, чрез полагане на конструктивни пластове от трошен камък за основа и троторарни плочи за настилка. Строителството и рехабилитацията на земното легло и тротоарната конструкция да са съобразени с най-добрата приложима технология, с което да бъдат постигнати добра функционалност и дълготрайност на крайния продукт.


  1. Минимални обеми работа при реконструкция на тротоарите и строителство на нови трптпари.

3.2.1 Подготвителни работи:

- Разваляне на тротоарни настилки;


3.2.2 Земни работи:

- Изкоп и превоз на земни маси и отпадъци

- Насип от подходящи строителни почви;

- Подравняване и уплътняване на земно легло;


3.2.3 Пътни работи:

- Направа на нови бордюри;

- Повдигане на съществуващи бордюри (при необходимост);

- Основа от минералбетон;- Направа на тротоарнанастилка от тротоарни плочи;
с. Трекляно

Дата: 07.05.2013г.


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница