Техническо задание за поддръжка на лицензи sap erp 0 за нуждите на Министерство на финансите (МФ)Дата25.07.2016
Размер76.11 Kb.
#6376


Приложение № 14

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

за

поддръжка на лицензи SAP ERP 6.0 за нуждите на Министерство на финансите (МФ)

I. Предмет на поръчката

Поддръжка на SAP ERP 6.0 лицензи и база данни DB2 за нуждите на МФ в съществуващите им или по-високи версии. Безплатна поддръжка на операционната система Red Hat Linux, използвана от SAP инсталацията в МФ.II. Съществуващо положение

 1. В момента МФ разполага със следните лицензи:

  1. 376 (триста седемдесет и шест) броя лицензи за професионален потребител, версия SAP ERP 6.0 (SAP ERP 6.0 Professional User).

  2. 36 (тридесет и шест) броя лицензи за ограничен професионален потребител, версия SAP ERP 6.0 (SAP ERP 6.0 Limited Professional User).

  3. 2 (два) броя лицензи за потребител разработчик, версия SAP ERP 6.0 (SAP ERP 6.0 Developer User).

 2. Използваната от SAP инсталацията в МФ база данни е DB2, версия 9.7 fix pack 7, а операционната система е Red Hat Enterprise Linux ver. 5.3.

III. Основни изисквания към поддръжката на SAP лицензи, базата данни и операционната система

 1. Осигуряване на поддръжка на лицензите, базата данни и операционната система, посочени в т. II от техническото задание за срок от 12 месеца.

 2. Осигуряване на последната актуална безплатна версия на Solution Manager и нейните актуализации в срока на поддръжката.

 3. Поддръжката следва да осигурява всички услуги, включени в SAP Enterprise Support на територията на България.

 4. Участникът следва да представи доказателства, че е надлежно оторизиран от SAP AG Germany или партньор на SAP за предоставяне на услугите по поддръжка на лицензите по т.II, помощ (обслужване) и свързаните с това услуги, включени в SAP Enterprise Support на територията на България.

 5. Участникът следва да предоставя услугите по това задание на територията на гр. София, тъй като при възникване на проблем с „висок” или „много висок” приоритет, съгласно условията на поддръжката на SAP се осъществява постоянен качествен контрол, като може да се наложи помощ от компетентен SAP специалист на място.

 6. Участникът следва да декларира, че разполага с квалифициран технически персонал в гр. София за предоставяне на услугите по това задание, включително поддръжката на DB2 и операционната система.

 7. Участникът следва да представи пълно описание на услугите, включени SAP Enterprise Support и посочи начина, по който ще ги предоставя на МФ.

 8. Участникът следва да посочи консултант по поддръжка (контактно лице) от собствената си организация, който да:

 1. Организира предоставянето на проверки на качеството заедно с експертите от Глобалната поддръжка на SAP;

 2. Оказва съдействие на Възложителя при разработването и въвеждането на препоръките, събрани по време на предоставените услуги по поддръжка;

 3. Осъществява редовни последващи коментари с Възложителя относно договорените действия за решаване на проблеми, свързани с поддръжката;

 4. Планира обслужването заедно с Възложителя и инициира предоставянето на услуги от SAP в обхвата на SAP Enterprise Support;

 5. Изпълнява ролята на допълнително по-високо ниво в процеса на поддръжка;

 6. Възложителят ще определи контактни лица, които имат правото да се свързват с Глобалната поддръжка на SAP.

 7. Възложителят разполага с екип, който поддържа експлоатацията, въвеждането на подобренията, качеството на бизнес процесите и системите, свързани със SAP софтуера на Възложителя.

Комуникацията между консултантът и Възложителя се извършва на български език.

 1. SAP Enterprise Support, предоставян за Възложителя следва да включва:

 1. Продължително подобрение и иновации

 1. Нови софтуерни версии на лицензирани решения, както и инструменти и процедури за преминаване към нови версии.

 2. Помощни пакети - пакети за корекция, намаляващи усилията по внедряването на единични корекции. Помощните пакети могат също да съдържат корекции за адаптиране на съществуващата функционалност към промени в законите и разпоредбите;

 3. За SAP ERP 6.0 – получаване на поне един актуализиращ пакет или друг вид обновяване на календарна година;

 4. Технологични обновявания за поддръжка на операционните системи и базите данни за SAP инсталацията в МФ (Linux RedHat Enterprise 5.3 или по-висока и DB2 9.7 fix pack 7 или по-висока версия). Наличен ABAP програмен код за SAP Software приложения и допълнително разработени и съвместими функционални модули.

 5. Процеси и инструменти за управление на промените в софтуера;

 6. Дистанционно обслужване, което се осигурява от специалисти по решаване на проблеми на SAP;

 7. Достъп до насоки за самообслужване като част от SAP Solution Manager Enterprise Edition;

 8. Най-добри практики за системната администрация на SAP и SAP Solutions Operations за SAP софтуер.
 1. Разширена подкрепа за актуализиращите пакети и други софтуерни актуализации на SAP

 1. Дистанционен контрол, осигурен от експерти на SAP за анализиране на планираните или съществуващите модификации и идентифициране на евентуални конфликти между потребителския код на МФ и актуализиращия пакет и други актуализации, включени в Enterprise Support.
 1. Глобална поддръжка, осигуряваща:

 1. Достъп до SAP Service Marketplace - базата данни от знания на SAP и външната мрежа на SAP за прехвърляне на знания, чрез които SAP предоставя съдържание и услуги за лицензиантите и партньорите на SAP;

 2. SAP бележки за пазара на услуги на SAP, документиращи софтуерните грешки и информация как да се коригират, избягват и заобикалят тези грешки. SAP бележките следва да могат да съдържат корекции, които клиентите внедряват в своята SAP система. SAP бележките освен това документират свързани въпроси, запитвания на клиенти и препоръчвани решения (напр. индивидуални настройки);

 3. SAP помощник - инструмент за инсталиране на специфични корекции и подобрения на компонентите на SAP;

 4. SAP Solution Manager Enterprise Edition.
 1. Осигуряване на поддръжка за критични проблеми, предоставяща:

 1. Глобално управление на съобщенията от SAP на проблеми, свързани с решения, включително договори за ниво на услуги за първоначално време на реакция и корективни действия);

 2. SAP център за подкрепа и съвети;

 3. Глобален 24 x 7 анализ на основните причини и ескалационни процедури;

 4. Постоянен качествен контрол;

 5. Анализ на основните проблеми в потребителския код, приложими за съобщения с приоритет „много висок” и „висок” и предоставяне на насоки на Възложителя за решаване на проблема.
 1. Други компоненти, методики и участие в общността:

 1. Наблюдение на компонентите и агентите на системите с цел оптимизация на наличните ресурси със SAP EarlyWatch Alert;

 2. Събиране на компоненти за системи с цел докладване на статуса на решенията;

 3. Съдържание и допълнителни инструменти, предназначени за повишаване на ефективността, които могат да включват методи за внедряване и стандартни процедури, най- добри практики, ръководство за внедряване (IMG), комплекти бизнес конфигурации (ВС) и индивидуално наблюдение;

 4. Участие в общността от клиенти и партньори на SAP (чрез SAP Service Marketplace), осигуряваща данни за най-добрите бизнес практики, предложения за услуги и пр.
 1. Глобално управление на съобщенията и споразумение за ниво на услуги.

 1. За ключови проблеми и такива с най-висок приоритет, следва да се осигури достъп до „Център за поддръжка и съвети”. Центърът за поддръжка и съвети трябва да осъществява следните задачи за критична поддръжка на програмата:

 • Дистанционна поддръжка за ключови проблеми - центърът да действа като допълнително ниво на ескалация, позволяващ 24 х 7 анализ на основните причини и идентификация на проблема;

 • Непрекъснат качествен контрол на планирането на доставка на услуги в сътрудничество с екипа за информационни технологии на Възложителя, включително координация на графиците и доставките;

 • Дистанционна сертификация на SAP Customer Center of Expertise, когато това бъде поискано от Възложителя;

 • Осигуряване на инструкции, когато постоянния контрол на качеството, планът за действие и/или писмените препоръки на SAP показват критичен статус.

 1. Участникът следва да представи споразумение за ниво на услугите включващ:

 • Време за реакция за всеки един от приоритетите за съобщения за поддръжка: приоритет 1 съобщения за поддръжка (“Много висок”); Приоритет 2 съобщения за поддръжка (“Висок”); Приоритет 3 за съобщения за поддръжка (“Нисък”);

 • Време за отстраняване за всеки един от приоритетите за съобщения за поддръжка: приоритет 1 съобщения за поддръжка (“Много висок”); Приоритет 2 съобщения за поддръжка (“Висок”); Приоритет 3 за съобщения за поддръжка (“Нисък”).

 • Начините за отстраняване на всеки проблем спрямо зададения приоритет (например корективни действия, осигуряване на решение, план за действие и др.).

 1. SAP постоянен контрол на качеството.
 1. Да предостави поне една услуга за оптимизация в рамките на една календарна година за оптимизиране на продуктивната среда на Възложителя, включваща потенциалите за оптимизация на цялостната инсталация на SAP на Възложителя (основен и резервен център).

 2. В случай на критични ситуации, свързани със SAP софтуерно решение (като например ъпгрейд, мигриране или ключови проблеми), SAP следва да осигури поне един постоянен контрол на качеството (“постоянен контрол на качеството” или “ПКО”) за календарна година за всяко SAP софтуерно решение. Постоянният контрол на качеството може да се състои от една или повече ръчни или автоматични сесии за дистанционно обслужване. SAP следва да достави и допълнителен постоянен контрол на качеството в случаи, когато SAP EarlyWatch Alert e докладвала критични съобщения или в случаите, когато МФ и Центърът за съвети на SAP са се договорили взаимно, че такава услуга е необходима за справяне с ключови проблеми. В края на постоянния контрол на качеството SAP ще предостави план за действие и/или писмени препоръки.

 1. SAP Solution Manager Enterprise Edition.

SAP Solution Manager Enterprise Edition следва да се използва за следните цели:

 1. доставка на услуги за поддръжка на Възложителя, решения, включително доставка и инсталация на софтуер и технологии за поддръжка на решенията;

 2. работата на центъра за помощ за решения и дистанционни диагностични инструменти за решенията на Възложителя;

 3. управление на приложенията на Възложителя, решения включващи внедряване, тестване, управление на исканията за промени и постоянно подобряване на решенията;

 4. администрация, наблюдение и доклади за решенията на Възложителя. Използването на SAP Solution Manager Enterprise Edition да се ограничава само до решенията на Възложителя.Каталог: tdocs
tdocs -> Техническо задание за „Изнесени дейности по управление на ит услуги в системата на Министерство на финансите”
tdocs -> Технически и функционални изисквания
tdocs -> Техническо задание описание на предмета на обществената поръчка, технически спецификации и критерии за оценка
tdocs -> Приложение 1 списък на документите съдържащи се в офертата / образец
tdocs -> Технически изисквания към елементите на брегова система за наблюдение на черноморската граница на р българия
tdocs -> Приложение №1 Техническо задание
tdocs -> Уважаеми дами и господа


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница