Техническо задание за проектиране на обект “ Стадион и спортна зала (съблекални) към него в село Бял извор”, община АрдиноДата13.02.2017
Размер139.03 Kb.
ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ
За проектиране на обект “ Стадион и спортна зала (съблекални) към него в село Бял извор”, община Ардино.
Местонахождение: с. Бял извор, общ. Ардино.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЕКТА
Съгласно действащия застроителен и регулационен план, стадион Бял извор се намира в кв.6 по ПУП на селото. Местоположението е определено през 1965 г. с първия застроителен и регулационен план на с. Бял извор, разположен е върху характерни скални масиви от бял черупчест варовик. Подобренията на съществуващия терен направени през годините включват дренаж на основите, който е компрометиран при експлоатацията на съоръжението. Изградени са трибуни, оформени около стадиона с места за зрители по естествените откоси на хълмовете от изток и запад. На територията на имота няма изградена постройка с обслужващи функции за съоръжението.
Към момента всички елементи и структури са негодни за протичане на официална тренировка или футболна среща. Необходимо е игралното поле да се приведе към стандартни размери. При трибуните липсват безопасни парапети, стълбища и седящи места. Общо за обекта и по-специално за прилежащия ландшафт следва да се проведат редица укрепващи и благоустрояващи мероприятия.

Съгласно чл. 137, ал. 1, т. 2, д) от Закона за устройство на територията и чл. 4, ал. 5, т. 1 от Наредба №1 от 30.07.2003 строежът е втора категория.


ЦЕЛ
Основна цел на проекта е футболният терен да отговори на изискванията за категория 2 съгласно наредбата на УЕФА (UEFA Stadium Infrastructure Regulations, Edition 2010) влязла в сила от 01.05.2010 г.
ЗАДАЧИ
Спортният комплекс трябва да отговори на архитектурните традиции, като се отчете специфичния ландшафт, основната функция на обекта и регионалния характер на населеното място. Благоустрояването да бъде в хармония с околното пространство, като адекватно отношение между урбанизирана територия и еко системи. Да се организира оптимално комуникацията с община Ардино.

Предложението за комплекса трябва да бъде уникално и специално разработено за мястото, като се изключват възможности за адаптиране на вече реализирани проекти. Новите архитектурни пространствени форми следва да се вписват органично в автентичния облик на селото и природната среда. Концепцията да представя ситуиране, комуникация и организация между всички пространствени модули.
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОСТРАНСТВЕНИ МОДУЛИ

А СПОРТЕН ТЕРЕН

Б ТРИБУНИ

В ПРЕС ЛОЖА

Г СЪБЛЕКАЛНИ ОТБОРИ

Д СЪБЛЕКАЛНЯ СЪДИИ

Е ПОМЕЩЕНИЕ ЗА ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА ПОМОЩ

Ж ПОМЕЩЕНИЕ ЗА КОНТРОЛ ПО СИГУРНОСТТА

З ОСВЕТЛЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННО ТАБЛО

И ПАРКИНГ ОТБОРИ

Й ПАРКИНГ ПОСЕТИТЕЛИ

Пространствен модул” - Структурен обем, неделима част от обекта, съставен от конструкция, инсталации, оборудване и функции, изпълняващ конкретни изисквания, дефинирани за всеки специално.


Описаните дефиниции в упътването целят да представят конкретното предназначение на модула за обекта.
Възможно е застъпване, комбиниране и гъвкава комуникация на пространствата и функционалната схема между модулите.


УПЪТВАНЕ ЗА ПРОЕКТНА РАЗРАБОТКА

А. МОДУЛ А – СПОРТЕН ТЕРЕН
А.1. ДЕФИНИЦИЯ

Спортният терен е изграден от дренажна система, футболна трева (футболен торф), сервитутни ивици на игралното поле, скамейки за резервите и зона за загряване.


А.2. СПОРТНИ СТАНДАРТИ

А.2.1. Спортният терен трябва да бъде с размери 100-105 m х 64-68 m, да съдържа всички необходими пространства, условия и техническо оборудване за провеждане на локални, национални и международни състезания по футбол съгласно изискванията на УЕФА.

А.2.2. Дренажната система да осигурява перманентното отводняване и при проливни дъждове и съгласно климатичните условия за района

А.2.3. Стадионът трябва да бъде оборудван с две покрити скамейки на нивото на терена, всяка със седящи места за минимум 13 души и да се намира на най-малко 5 m от тъч линията.

А.2.4. Зоната за загряване да се обособи по протежението на тъч-линии или зад футболна врата.
А.3. ЕСТЕТИЧЕСКИ КАЧЕСТВА

Спортният килим трябва да е зелен с маркирани линии в бяло. Оформяне на цветни градини, рекламни пана и други, да са композиционно съобразени със спортните площи. Скамейките за резервите да отговарят стилово на общата визия на комплекса.


А.4. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

А.4.1. Отпадъчните дренажни и дъждовни води да се заустват в уличната канализация чрез канализационно отклонение за имота.

А.4.2. Изграждане на всички подземни проводи и съоръжения, преминаващи или съдържащи се в пространствения модул.

А.4.3. Настилката на терена следва да бъде естествена или от смесен тип в съответствие с изискванията за лицензиране от ФИФА.

А.4.4. Скамейките за резервите следва да са закрити и изработени от удароустойчиви и незапалими материали.

А.4.5. Зеленият терен да е пригоден за провеждане на концерти на открито и масови мероприятия – изложения, културни събития, фестивали и други обществени прояви.

А.4.6. Да бъде осигурен директен, безпрепятствен и бърз вход/изход за всички автомобили за навременна намеса при аварийни ситуации - МПС със специален режим на движение (линейка, пожарна кола, органи на реда, други).


Б МОДУЛ Б – ТРИБУНИ
Б.1. ДЕФИНИЦИЯ

Трибуните са съоръжение, частично или по цялото протежение на тъч линията, конфигурирано на сектори с редове с индивидуални седящи места за осигуряване на пряко наблюдение от публиката към игралното поле.


Б.2. СПОРТНИ СТАНДАРТИ

Б.2.1. Седящите места трябва да са разделени помежду си, номерирани, изработени от нечуплив и незапалим материал с минимална височина на облегалката 30 cm (трийсет сантиметра).

Б.2.2. Най-малко 5 % от седящите места на стадиона да са осигурени за поддръжниците на гостуващия отбор в изолирана и безопасна зона на трибуните.
Б.3. ЕСТЕТИЧЕСКИ КАЧЕСТВА

Структурата на трибуните да е повлияна от архитектурните и природни особености. Употребата на балчишки бял камък е задължително. Изборът на цветовата гама на седалките да бъде съобразена с околното пространство и традиционния екип на отбора домакин. Предвидените рекламни площи да са в унисон с общия силует, така че различните рекламни кампании да не нарушават архитектурния облик.


Б.4. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

Б.4.1. Новите трибуни да се проектират с капацитет 3000 седящи места. Проектът да предвижда прилагането на актуални конструктивни решения и строителни технологии, с висококачествени съвременни материали и инсталационно оборудване, гарантиращо дълготрайна и безопасна експлоатация на съоръжението.

Б.4.2. Трибуните трябва да са достъпни и да осигуряват безпрепятствено наблюдение на целия терен.

Б.4.3. Трибуните следва да осигурят равностойни места за зрители с увреждания и техните асистенти.

Б.4.4. Пропускателните пунктове трябва осигурят контролирано безпрепятствено придвижване на тълпата, за да се предотврати опасността от струпване на хора.

Б.4.4. Да се предвидят санитарни помещения за посетителите, спрямо капацитета на трибуните.

Б.4.5. Минимум 50 % от трибуните трябва да са покрити.

Б.4.6. Съхраняване или повишаване на акустиката между трибуните.В МОДУЛ В – ПРЕС ЛОЖА
В.1. ДЕФИНИЦИЯ

Прес ложата е в съседство или над трибуната.


В.2. СПОРТНИ СТАНДАРТИ

В.2.1. Съгласно УЕФА за категория 2.В.3. ЕСТЕТИЧЕСКИ КАЧЕСТВА

Съгласно общата визия.


В.4. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

В.4.1. Няма специални.
Г МОДУЛ Г – СЪБЛЕКАЛНИ ОТБОРИ
Г.1. ДЕФИНИЦИЯ

Съблекалните са помещения за подготовка и разбор на отборите.


Г.2. СПОРТНИ СТАНДАРТИ

Г.2.1. Съгласно УЕФА за категория 2.


Г.3. ЕСТЕТИЧЕСКИ КАЧЕСТВА

Съгласно общата визия.


Г.4. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

Г.4.1. Пряк и безопасен достъп до терена.

Г.4.2. Енергийна ефективност клас А.

Д МОДУЛ Д – СЪБЛЕКАЛНЯ СЪДИИ
Д.1. ДЕФИНИЦИЯ

Съблекалнята за съдии е самостоятелно помещение за всички съдии.


Д.2. СПОРТНИ СТАНДАРТИ

Д.2.1. Съгласно УЕФА за категория 2.


Д.3. ЕСТЕТИЧЕСКИ КАЧЕСТВА

Съгласно общата визия.


Д.4. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

Д.4.1. Енергийна ефективност клас А.Е МОДУЛ Е – ПОМЕЩЕНИЕ ЗА ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА ПОМОЩ
Е.1. ДЕФИНИЦИЯ

Лекарски кабинет за оказване на медицинска помощ и навременна намеса.


Е.2. СПОРТНИ СТАНДАРТИ

Е.2.1. Съгласно УЕФА за категория 2.


Е.3. ЕСТЕТИЧЕСКИ КАЧЕСТВА

Съгласно общата визия.


Е.4. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

Е.4.1. Няма специални.
Ж МОДУЛ Ж – ПОМЕЩЕНИЕ ЗА КОНТРОЛ ПО СИГУРНОСТТА
Ж.1. ДЕФИНИЦИЯ

Помещение със специализирано оборудване за наблюдение и управление сигурността на обекта.


Ж.2. СПОРТНИ СТАНДАРТИ

Ж.2.1. Съгласно УЕФА за категория 2.


Ж.3. ЕСТЕТИЧЕСКИ КАЧЕСТВА

Съгласно общата визия.


Ж.4. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

Ж.4.1. Да се предвиди удобна среда за персонала.

Ж.4.2. Енергийна ефективност клас А.

З МОДУЛ З – ОСВЕТЛЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННО ТАБЛО
З.1. ДЕФИНИЦИЯ

Системи от технически съоръжения за регулиране осветеността на игралното поле и визуално информиране на зрителите.


З.2. СПОРТНИ СТАНДАРТИ

З.2.1. Съгласно УЕФА за категория 2.


З.3. ЕСТЕТИЧЕСКИ КАЧЕСТВА

Съгласно общата визия.


З.4. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

З.4.1. Оторизиран сервиз на производителя на оборудването в региона/страната.

З.4.2. Достъпно ревизиране.

З.4.3. Лесна поддръжка.

З.4.4. Енергийна ефективност клас А.
И МОДУЛ И – ПАРКИНГ ОТБОРИ
И.1. ДЕФИНИЦИЯ

Площ за престой на колите и автобусите на отборите.


И.2. СПОРТНИ СТАНДАРТИ

И.2.1. Съгласно УЕФА за категория 2.


И.3. ЕСТЕТИЧЕСКИ КАЧЕСТВА

Съгласно общата визия и урбанизираната територия.


И.4. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

И.4.1. В оперативна близост.

И.4.2. Планиране на маневрирането.

Й МОДУЛ Й – ПАРКИНГ ПОСЕТИТЕЛИ
Й.1. ДЕФИНИЦИЯ

Площ за престой на колите на зрителите.


Й.2. СПОРТНИ СТАНДАРТИ

Й.2.1. Няма специални.


Й.3. ЕСТЕТИЧЕСКИ КАЧЕСТВА

Съгласно урбанизираната територия.


Й.4. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

Й.4.1. Да не се разработва детайлно, а да се маркират възможните зони спрямо установената инфраструктура на село Бял извор.ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОБХВАТА И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЕКТ
1. Общи изисквания към инвестиционния проект.

1.1. Инвестиционният проект да бъде изработен в следните фази: идеен, технически и работен.

1.2. Отделните части на инвестиционния проект трябва да се изработят по реда и условията на Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

1.3. Проектното решение трябва да отговаря на изискванията към строежите по чл. 169 от ЗУТ.

1.4. Инвестиционният проект трябва да предвижда изпълнението на всички видове строително — монтажни работи и дейности, необходими за реализацията на строежа, в т.ч. подробно и точно изяснени в количествено и качествено отношение строително – монтажни работи, материали, оборудване и изделия необходими за изграждането на строежа.

1.5. В инвестиционния проект Изпълнителят трябва да предвиди необходимите количества и видове демонтажни работи на всички налични на терена сгради и съоръжения.

1.6. В инвестиционния проект трябва да се предвидят висококачествени и синхронизирани по БДС материали, оборудване и изделия, осигурени със съответните сертификати, декларации за произход и разрешения за влагане в строителството, съгласно Закона за техническите изисквания към продукти и подзаконовите нормативни актове към него.

1.7. Обяснителните записки следва да изясняват и обосновават приетите технически решения, да цитират нормативните документи, използвани при проектирането и строителството, инструкциите за изпълнение, изпитания и експлоатация.

1.8. Обяснителните записки към отделните части на инвестиционния проект, освен изискванията на Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, следва да съдържат и раздели по организация и изпълнение на строителството и БХТПБ, които да залегнат като основа при разработката на общите за изпълнението на цялата поръчка част ПОИС и План за безопасност и здраве (ПБЗ).

1.9. Всяка част на инвестиционния проект трябва да съдържа количествена сметка за необходимите за реализацията строително - монтажни работи (демонтажни и монтажни) и самостоятелна спецификация на необходимите материали и оборудване.

1.10. Количествените сметки да бъдат изготвени по УСН и ТНС с Building Manager, Гауди план или друг еквивалентен програмен продукт, като отделните позиции да бъдат обозначени със съответните шифри.

1.11. Част ПОИС да се изработи при спазване изискванията на Наредба № 4 от 2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

1.12. ПБЗ да се изработи при спазване на изискванията на Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

1.13. Преди започване на проектирането във фази технически и работен проект Изпълнителят следва да извърши:

- Проучване и заснемане на съществуващото положение на обекта и околното пространство;

- Проучване на климатичните данни за района на проектирането на височина, средногодишно атмосферно налягане, вятър, максимална температура на въздуха, средномесечна температура за най-студения месец, средногодишна относителна влажност на въздуха, валежи, сняг, сеизмичност;

- Проучване на съществуващите подземни и наземни комуникации;

- Извършване на сондажни и лабораторни работи и съставяне на инженерно – геоложки доклад.

1.14. За технонадзорните съоръжения да се изработят проекти за монтажа им, които да се съгласуват в технонадзорните органи.
2. Изисквания към Подробния устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) Окончателният проект на ПУП - ПРЗ се изработва въз основа на предварителния проект, становищата на централните и териториалните администрации, контролните органи и експлоатационните дружества и решенията на експертните съвети.

ПУП — ПРЗ се изработва в обхват и съдържание съгласно Наредба № 8 от 14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.


3. Обхват на инвестиционния проект във фаза "Идеен проект"

3.1. Част "Архитектурна" – не се изисква разработване на разпределения на етажи, вертикални разрези и други разработки за вътрешни пространства.

3.2. Част "Конструктивна" – не се изисква разработване на планове.

3.3. Части за инсталации и мрежи на техническата нфраструктура:

3.3.1. Част "Водоснабдяване и канализация" (външно) – да се представи схема на вътрешни площадкови мрежи и свързване;

3.3.2. Част "Електрическа" (електроснабдяване) – да се представи схема на вътрешни площадкови мрежи и свързване;

3.5. Част "Паркоустройство и благоустройство" – не се изисква разработване на разрези.

3.7. Становище на инженер – геолог

3.8. Становище на специалист по акустика и електроакустика

3.9. Други части и становища по преценка на проектантския колектив

3.10. Обща количествено – стойностна сметка по окрупнени показатели
4. Обхват на инвестиционния проект във фаза "Технически проект"

4.1. Част "Архитектурна"

4.2. Част "Конструктивна"

4.3. Част "Водоснабдяване и канализация":

4.3.1. Раздел "Водоснабдителни и канализационни мрежи";

4.3.2. Раздел "Сградни водоснабдителни и канализационни инсталации".

4.4. Част "Електрическа":

4.4.1. Раздел "Електроснабдяване";

4.4.2. Раздел "Площадкови мрежи" (районно, градинско и охранно осветление);

4.4.3. Раздел "Електрообзавеждане и електрически инсталации на сградите и съоръженията";

4.4.4. Раздел "Слаботокови инсталации";

4.4.4.1. Телефонна инсталация;

4.4.4.2. Система за колективно ТВ и радио — приемане и предаване;

4.4.4.3. Система за многопрограмно озвучаване;

4.4.4.4. Пожароизвестителна инсталация;

4.4.4.5. Система за обществена информация, видео наблюдение и системи за сигурност;

4.4.4.6. Структурна кабелна мрежа.

4.5. Част "Отопление, вентилация и климатизация";

4.6. Част "Топлотехническа ефективност";

4.7. Част "Паркоустройство и благоустройство";

4.8. Част "Геодезическа";

4.9. Становище/доклад на инженер – геолог;

4.10. Част "Проект за акустика и електроакустика";

4.11. Част "Организация и безопасност на движението";

4.12. Част "Проект за организация и изпълнение на строителството";

4.13. План за безопасност и здраве;

4.14. Количествено-стойностни сметки по всички части;

4.15. Други части и становища по преценка на проектантския колектив;


5. Обхват на инвестиционния проект във фаза "Работен проект";

5.1. Част "Архитектурна";

5.2. Част "Конструктивна";

5.3. Част "Водоснабдяване и канализация";

5.3.1. Раздел "Водоснабдителни и канализационни мрежи";

5.3.2. Раздел "Сградни водоснабдителни и канализационни инсталации".

5.4. Част "Електрическа":

5.4.1. Раздел "Електроснабдяване";

5.4.2. Раздел "Площадкови мрежи" (районно, градинско и охранно осветление);

5.4.3. Раздел "Електрообзавеждане и електрически инсталации на сградите и съоръженията";

5.4.4. Раздел "Слаботокови инсталации":

5.4.4.1. Телефонна инсталация;

5.4.4.2. Система за колективно TV – приемане;

5.4.4.3. Система за многопрограмно озвучаване;

5.4.4.4. Пожароизвестителна инсталация;

5.4.4.5. Система за обществена информация, видео наблюдение и системи за сигурност;

5.4.4.6. Структурна кабелна мрежа.

5.5. Част "Отопление, вентилация и климатизация";

5.6. Част "Топлотехническа ефективност";

5.7. Част "Паркоустройство и благоустройство";

5.8. Част "Геодезическа";

5.9. Становище на инженер – геолог;

5.10. Част "Проект за акустика и електроакустика";

5.11. Част "Организация и безопасност на движението";

5.12. Част "Проект за организация и изпълнение на строителството";

5.13. План за безопасност и здраве;

5.14. Количествено-стойностни сметки по всички части;

5.15. Други части по преценка на проектантския колектив.Проектите да бъдат предадени на хартиен носите в най – малко три екземпляра и на електронен носител.
Каталог: news prilojenia
news prilojenia -> З а п о в е д №661 гр. Ардино, 21. 11. 2012 г. На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 71, ал. 2 от Изборния кодекс
news prilojenia -> Решение за определяне на изпълнител на обществената поръчка
news prilojenia -> Приложение a задание за работа и обхват на услугите социален работник в
news prilojenia -> Приложение a задание за работа и обхват на услугите
news prilojenia -> Програма за развитие на селските райони 2007 2013 г за втори прием


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница