Техническо задание за проектиранеДата08.05.2018
Размер112.53 Kb.
#68588ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ

Пълно описание на обекта предмет на поръчката: „Проектиране и авторски надзор на обект: „Строителство, реконструкция и рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари в с. Блатешница и с. Габровдол в Община Земен”

1. Описание на предмета

Предметът на поръчката включва изготвяне на инвестиционен проект във фаза „технически проект“ и последващо осъществяване на авторски надзор за обект: „Строителство, реконструкция и рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари в с. Блатешница и с. Габровдол в Община Земен”.

Проектът ще включва строителство, реконструкция и рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари, както и съоръженията и принадлежностите към тях. Улиците са част от второстепенната улична мрежа - V-ти и VI-ти клас, съгласно „Наредба № 2 от 29 юни 2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии“. Съобразно определения клас на улиците, обектът попада в обхвата на ІV-та категория, съгласно чл. 8 ал. 1 т. 2 от “Наредба № 1 за номенклатурата на видовете строежи”.
2. Обхват на проекта

Проектът е с основен обхват на територията на две населени места в Община Земен, а именно селата: Блатешница и Габровдол. Улиците предвидени за проектиране са част от уличната мрежа на двете села, като попадат в регулационните им граници. Предвидени за проектиране в настоящата поръчка са следните улици:


2.1. За село Блатешница:

2.1.1. Улица от о.т. 73, през о.т.70, о.т. 69, о.т. 67, о.т.75, о.т. 76, о.т.64, о.т. 63, о.т. 29, о.т. 15, о.т. 17, о.т. 19, до о.т. 23.

Обща дължина - 1360.85 m.
2.1.2. Улица от о.т. 69, през о.т. 72, до о.т. 76.

Обща дължина – 123.86 m.


2.1.3. Улица от о.т. 64 до о.т. 79.

Обща дължина – 126.98 m.


2.1.4. Улица от о.т. 64, през о.т. 50, о.т. 49, о.т. 47, о.т. 48, о.т. 35, о.т. 36, до о.т. 88.

Обща дължина – 265.13 m.


2.1.5. Улица от о.т. 47, през о.т. 70, о.т. 31, до о.т. 17.

Обща дължина – 415.31 m.


2.1.6. Улица от о.т. 35, през о.т.34, о.т. 32, до о.т. 19.

Обща дължина – 334.76 m.


2.1.7. Улица от о.т. 88 до о.т. 91a.

Обща дължина – 115.09 m.


2.1.8. Улица от о.т. 8 до о.т. K.

Обща дължина - 32.00 m.


Общата дължина на уличната мрежа за проектиране в с. Блатешница е 2773.98 m.
2.2. За село Габровдол:

2.2.1. Улица от о.т. 97, през о.т. 109, о.т. 111, о.т. 121, о.т. 125, о.т. 127, о.т. 131, о.т. 133, до о.т. 134.

Обща дължина - 632.06 m.

2.2.2. Улица от о.т. 127 до о. т. 127.

Обща дължина - 84.12 m.
2.2.3. Улица от о.т. 131, до края на УПИ №205 кв.33.

Обща дължина – 81.29 m.


2.2.4. Улица от о.т. 113 до о.т. 111.

Обща дължина – 24.33 m.


2.2.5. Улица от о.т. 121, през о.т. 116, до о.т. 120.

Обща дължина – 82.13 m.


2.2.6. Улица от о.т. 109 до края на УПИ №157 кв.20.

Обща дължина – 69.37 m.


2.2.7. Улица от о.т. 20, през о.т. 68, о.т.69, о.т.70, до о.т. 58.

Обща дължина – 179.87 m.


2.2.8. Улица от о.т. 75, до о.т. 21.

Обща дължина – 97.03 m.


2.2.9. Улица от о.т. 22, през о.т. 27, о.т. 28, до о.т. 15.

Обща дължина – 230.24 m.


2.2.10. Улица от о.т. 143 до о.т. 96.

Обща дължина – 39.79 m.


Общата дължина на уличната мрежа за проектиране в с. Габровдол е 1511.23 m.
3. Съществуващо положение

Улиците описани за проектиране са нереализирани предвидени по регулационен план или съществуващи улици с настилки, но с необходимост от реконструкция или рехабилитация. Повечето от улиците са без настилки (т. е. нереализирани) или с нетрайни трошенокаменни настилки. Сравнително малка част от улиците са с асфалтови настилки, но в много лошо състояние. Почти по всички посочени улици липсват пешеходни тротоари и бордюри.

Тези от улиците, които имат пътна настилка са напълно компрометирани, което ги прави трудно проходими за МПС и пешеходци. По улиците липсват изградени бордюри, тротоари и отводнителни съоръжения. Невъзможно е отводняването им от повърхностни води. Това води до наводняването им, трудно почистване през зимата и допълнително затруднява автомобилното и пешеходното движение. На много места се забелязват стеснени участъци на улиците с трудна проходимост при разминаване. Наблюдава се несъответствие между одобрените регулационни планове и съществуващото застрояване и сграден фонд, т. е. на много места регулацията не е приложена. Има трудно проходими участъци, поради липсваща настилка и лоши теренни и хидроложки условия. По улиците няма изградена отводнителна и улична канализационна система, поради което се наблюдава трудно отводняване и чести наводнения на прилежащи дворове и сгради.

4. Основни дейности

Инвестиционният проект да се изготви във фаза на „технически проект“ с обхват, достатъчен за успешно изпълнение на инвестиционното намерение и в съответствие с „Наредба № 4 за обхват и съдържание на инвестиционните проекти“.

Улиците да се проектират в съответствие с одобрените регулационни планове, с проектното решение да се приложи уличната регулация на място. При несъответствие между плановете и съществуващото застрояване, да се намери най-доброто компромисно проектно решение. Да се избягват дейности засягащи масивни жилищни сгради или други постройки. Улиците да се проектират с минималния необходим габарит, съглсно „Наредба № 2 от 29 юни 2004 г.“, а при обективна невъзможност да се използват изключенията на наредбата.

Всички предвидени улици да се проектират с настилки от асфалтобетон и с конструкции от минерални материали. Да се предвидят бетонни пътни бордюри висок тип за раделяне на платното за движение от тротоара. Навсякъде по улиците, където е възможно да се проектират тротоари с достатъчен габарит, до изпълване на уличната регулация или до съществуващото застрояване. За проектираните тротоари и бордюри да се предвиди понижаването им в зоните на кръстовищата за осигуряване на достъпна среда на хора с увреждания.

По всички включени улици липсва изградена улична канализация. С проекта да се реши отводняването на улиците от повърхностни води, по възможно най-добрия начин. Да се защитят прилежащите дворове и сгради от повърхностни води и от наводняване. Да се проектират необходимите отводнителни съоръжения по улиците.

С проекта да се предвидят мероприятия за реализиране на постоянна организация на движението, съгласно предвижданията на „Наредба №18 oт 23.07.2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци“ и „Наредба №2 от 17 януари 2001 г. за сигнализиране на пътищата с пътна маркировка“. Да се обезопаси бъдещото автомобилно и пешеходно движение, чрез въвеждане на адекватни мерки по пътна безопасност.

При пресичане или засягане на други инженерни съоръжения и комуникации, с проекта да се предвиди тяхното изместване или укрепване, съгласувано със собственика им.
5. Основание за проектиране

Решение на Община Земен да кандидатства за финансиране по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г. (ПРСР 2014 – 2020 г.), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

Предвидените за проектиране улици са недостъпни или труднопроходими, повечето от тях са без настилки (земни улици) или с нетрайни трошенокаменни настилки или асфалтови настилки на повече от тридесет години. Описаните обективни обстоятелства затрудняват достъпността на територията на селата до прилежащите парцели, сгради,обществени места и др. и мобилността като цяло.

С изпълнението на проектите, предмет на поръчката ще бъде основно изградена и реконструирана повече от 60% от уличната мрежа на с. Блатешница и с. Габровдол в Община Земен. Тези две села съставляват значителна част от селата на територията на общината, като това са сред значимите, най-големите и най-населени села в общината.


6. Цел и съдържание на проекта

6.1. Цел на проекта

С проекта да се реши строителството или реконструирането на предвидените и описани улици, част от уличната мрежа на с. Блатешница и с. Габровдол в Община Земен. Улиците да се проектират с нова пътна конструкция за асфалтобетонна настилка. Да се проектират нови тротоари, които да се отделят от платното за движение с нови бетонни бордюри. Да се реши отводняването на повърхтностните води от пътното платно и на земното легло от почвени води. Да се предвидят необходимите пътни съоръжения и принадлежности. Да се предвиди подходяща организация на движението. Да се одобри подходяща временна организация на движението по време на строителството.


6.2. Част “Геодезия”

Да се направи подробно геодезическо заснемане на съществуващия терен, стълбове, вход-изходи на сгради, гаражи, дворове, водостоци и други в обхват, необходим за изработване на проекта. Да се постави, стабилизира и реперира опорен полигон, от който да се извърши заснемането.


6.3. Част „Инженерна геология и хидрогеология“

При необходимост да се изготви инженерно-геоложки и хидрогеоложки доклад. Необходимостта може да бъде наложена от наличието на слаби почвени или теренни улсовия, пътни откоси в нестабилно състояние или неблагоприятни хидроложки условия и др.


6.3. Част “Пътна”

Да се вземат под внимание уличните съоръжения и принадлежности , както и входове и изходи на жилищни сгради, гаражи, дворове и др., като улиците да се съобразят ситуационно и нивелетно с тях.

Надлъжни и напречни наклони: съгласно техническите норми и осигуряване на повърхностно отводняване.

По функционална класификация улиците са определени като второстепенна улична мрежа - събирателни V-ти клас и обслужващи VI-ти клас.

Конструкциите да бъдат оразмерени за категория на движение „леко” и „много леко“, съобрано класа на улиците и фактическото им транспортно натоварване.

Да се изготвят необходимите детайли за пътна конструкция, принадлежности, съоръжения и др.


6.4. Част „План на отводняването“

Да се изготви план за отводняване на улиците от повърхностни и почвени води. При изготвяне на плана да се намери най-добро решение за заустване и отвеждане на водите. Да бъдат проектирани необходимите отводнителни съоръжения. На плана да се посочат ясно посоките и наклоните на пътя на оттичане на водите, както и местата на заустване с техните проектни коти.


6.5. Част „Вертикална планировка и трасировъчен план“

В тази част от проекта да се представи проект за вертикална планировка с проектни (червени) хоризонтали, с теренни и проектни коти на подробнте точки и др., съгласно инструкциите за вертикално планиране.

Да се изготви подробен трасировъчен чертеж, обвързан с осовата мрежа и координатен регистър. Проектът да бъде достатъчно продробен, като служи за отлагане на проектното положение на улиците и съоръженията.
6.6. „Организация на движението“ и „Временна организация на движението“

Да се изготви проект за организация на движението, чрез вертикална сигнализация с пътни знаци и хоризонтална пътна маркировка. С него да се реши безпрепятственото придвижване на МПС и пешеходци по улици, чрез ясна и безконфликтна организация на движението за урбанизирана територия.

Да се изготви проект за временна организация на движението по време на строителството в съответствие с „Наредба № 03/16.08.2010 .г за временната организация на движението при извършване на строителство и ремонт на пътища и улици“. С проекта да се реши обезопасяването на строителните участъци за участниците в движението, като същевременно да се осигури необходимата достъпност на прилежащите обекти за територията.
6.7. Част „Конструктивна“

При необходимост от проектиране на пътни съоръжения за тях да се изготви част конструктивна, към проекта. В проекта да се приложат статически изчисления и оразмеряване на конструктивните елементи. Да съдържа кофражни и армировъчни планове и необходимите детайли. В проекта да се приложат спецификации на материалите за конструктивните елементи.


6.8. Част „Електро”

При необходимост за проектираните улици да се изготви проект по част електро. Проектът да съдържа необходимите изчисления, чертежи, детайли и схеми.


6.9. Част „ВиК“

При необходимост за проектираните улици да се изготви проект по част водоснабдяване и канализация. Към проекта да се предвидят необходимите оразмерявания, чертежи и детайли. Проектът да съдържа обяснителни записки, изчисления и чертежи.


6.10. Част „Телекомуникации“

При пресичане или засягане на телекомуникации, оптични траста или др., да се изготви проект за тяхното изместване или укрепване при пресичане. Проектът да съдържа необходимите обяснителни записки, изчисления, чертежи и детайли.


6.11. Част „План за безопасност и здраве“

Да се изготви план за безопасност и здраве, съгласно Наредба № 2/22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи. Към проекта да се представи строителен ситуационен план (генерален план на строителната площадка) с нанесени всички необходими приобектови съоръжения, комуникации, машини, сгради и др.


6.12. Част „Пожарна безопасност“

Да се изготви план за пожарна безопаснопст на обекта, според спецификата му и при спазване на нормативните изисквания на „Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите“.


6.13. Част „План за управление на строителните отпадъци“

Да се изготви план за управление на строителните отпадъци по време на строителството, съгласно изискванията на „Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали приета с ПМС № 277 от 05.11.2012, обн. ДВ. бр.89 от 13.11.2012 г.“.


6.14. Количествени и количествено-стойностни сметки

Да се изготвят количествени и количествено-стойностни сметки по всички части на проекта. В тях да бъдат описани подробно всички видове СМР, необходими за изпълнение на обекта, съгласно ПИП СМР. За всеки отделен вид СМР да бъдат определени единични цени, съгласно УСН.


Инвестиционният проект да се оформи съгласно изискванията на чл. 139 ал. 3 от Закона за устройство на територията и да се изготви в обхват и съдържание съгласно Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.
7. Съдържание на проекта

1. Част “Геодезия”;

2. Част „Инженерна геология и хидрогеология“ – при необходимост;

3. Част “Пътна”

4. Част „План на отводняването“;

5. Част „Вертикална планировка и трасировъчен план“;

6. Част “ОД”;

7. Част “ВОД”.

8. Част „Конструктивна“ - при необходимост;

9. Част „Електро“ – при необходимост;

10. Част „ВиК“ - при необходимост;

11. Част „Телекомуникации“ - при необходимост;

12. „План за безопасност и здраве“;

13. „Пожарна безопасност“;

14. „План за управление на строителните отпадъци“;

15. „Количествени и количествено-стойностни сметки по всички части на проекта“.


Проектът да се представи на хартиен носител в шест оригинални екземпляра и в цифров вид на CD.
8. Изходни данни

1. Сканирано изображение в цифров вид - извадка от действащ ПУП – ПУР за с. Блатешница и с. Габровдол.


9. Авторски надзор

Авторът на проектите се задължава с изпълнението на настоящата поръчка да упражни последващ авторски надзор по време на изпълнението на СМР на обектите, в съответствие на изискванията на Чл. 162, ал. 2 от ЗУТ. С изпълнението на авторски надзор, проектантът се задължава да подписва необходимите актове, протоколи и др. документи по време на строителството, освен ако те са в нарушение на одобрените проекти, нормативните и законови изисквания, техническите спецификации или установените строителни практики и правила.Дата: ..... .06.2016 г. ИЗГОТВИЛ:

/печат, подпис/
УТВЪРЖДАВАМ:

/печат, подпис/

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:_ /име, фамилия/

Обява за събиране на оферти за изпълнение на услуга с предмет: „Проектиране и авторски надзор на обект: „Строителство, реконструкция и рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари в с. Блатешница и с. Габровдол в Община Земен”

Стр. от
Каталог: files -> files
files -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
files -> Дебелината на армираната изравнителна циментова замазка /позиция 3/ е 4 см
files -> „Европейско законодателство и практики в помощ на добри управленски решения, която се състоя на 24 септември 2009 г в София
files -> В сила oт 16. 03. 2011 Разяснение на нап здравни Вноски при Неплатен Отпуск ззо
files -> В сила oт 23. 05. 2008 Указание нои прилагане на ксо и нпос ксо
files -> 1. По пътя към паметник „1300 години България
files -> Георги Димитров – Kreston BulMar
files -> В сила oт 13. 05. 2005 Писмо мтсп обезщетение Неизползван Отпуск кт


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница