Техническо задание за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предметДата11.01.2018
Размер50.12 Kb.
#43121
ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ
за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет:

Предоставяне при необходимост на самолетни билети за командировки в чужбина или в страната на служители на Общинска Администрация - Бургас”
  1. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА:

Целта на настоящата поръчка е избор на изпълнител, който да предоставя при необходимост самолетни билети за командировки в чужбина или в страната на служители на Общинска Администрация – Бургас.


2. ВЪЗЛОЖИТЕЛ
Община Бургас

ул. „Александровска” 26

Бургас 8000
3. ОБЩИ УСЛОВИЯ ОПИСАНИЕ НА УСЛУГАТА:

Осигуряване на самолетни билети за служебните пътувания на служители на Община Бургас в страната и чужбина.
3.1. Изисквания към кандидата:

а) Да е член на IATA, да има акредитация в IATA и оторизация за работа в системата BSP;

б) Да работи с „Амадеус” или с друга система за резервация и продажба на самолетни билети;

в) Да има необходимата регистрация -съгласно член 17 от Закона за туризма;

г) Да има представителство на територията на град Бургас с осигурена възможност за приемане на заявки по всяко време на денонощието и изпълнение на такива при извънредни обстоятелства, както в почивни и празнични дни;

д) Да има най-малко две години опит в продажбата на самолетни билети и минимум един успешно изпълнен договор за осигуряване на самолетни билети;

е) Да разполага с най-малко един служител, притежаващи квалификация и опит в резервация и продажба на самолетни билети;
3.2. За доказване на техническите си възможности за изпълнение на поръчката от участника се изисква да представи:

а) Доказателства, че разполага с акредитация от IATA (акредитиран агент на IATA), валидни към датата на подаване на офертата – заверени от участника копия на сертификати или други документи, доказващи това обстоятелство;

б) Доказателства за работа с „Амадеус” или с друга система за резервация и продажба на самолетни билети (напр. Заверени от участника копия на договори, удостоверения или др.);

в) Лиценз/Удостоверение на регистрация на туроператор/ туристически агент по Закона за туризма - заверено от участника копие;

г) Декларация, че разполага с представителство на територията на град Бургас с осигурена възможност за приемане на заявки по всяко време на денонощието и изпълнение на такива, включително и при извънредни обстоятелства, както и в почивни и празнични дни - оригинал.

д) Списък с имената и доказателства за професионалната квалификация на персонала, който ще бъде зает с изпълнението на поръчката (могат да бъдат приложени копия на дипломи, удостоверения за завършени курсове заабота със системата Амадеус или други системи за резервация и продажба на самолетни билети, както и други документи удостоверяващи квалификация на лицата по изпълнение на предмета на поръчката) – заверени от участника копия;

e) Списък на основните договори за услуги, свързани с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, включително стойностите, датите и получателите – оригинал;

ж) Препоръки свързани с предмета на поръчката – осигуряване на самолетни билети, от предишни възложители, от постоянни партньори или браншови организации, в които участникът членува;

з) Кратко описание на дейността на участника, на неговите ресурсни и организационни възможности, оборудването за изпълнение на поръчката в рамките на една страница;
3.3. Начин, срок и място на изпълнение за услугата:


  • Начин на изпълнение: след предварителни заявки от Възложителя, направени устно или писмено, по телефона, факс или електронна поща;  • Място на доставка: Поръчаните от Възложителя самолетни билети и оригинални фактури да се доставят на място – в сградата на Община Бургас, ул. „Александровска” № 26, Дирекция ”Европейски политики и програми”, ст.314 на г-н Камер Шейхулов, мл. експерт дирекция„Европейски политики и програми”


3.4. Прогнозна стойност на услугата, предмет на обществената поръчка:  • До 60 000 (шестдесет хиляди) лева без ДДС

Възложителят не се задължава да заяви самолетни билети за цялата стойност на договора. Количеството и дестинацията се определят от Възложителя в зависимост от конкретните нужди, с предварителни заявки.
3.5. Условия и начин на плащане:

Плащането се извършва в български лева, по банков път, в срок до 15 (петнадесет) работни дни след изпълнение на всяка заявка за доставка и представена фактура-оригинал и протокол, подписани между Община Бургас и Изпълнителя.


3.6. Срок на договора:

  • Договорът се сключва с участника, определен за Изпълнител за срок до 31.12.2013 г.


3.7. Оценка на офертите:
Комисията, назначена със Заповед на Заместник-кмет „Европейски политики, околна среда”, Община Бургас, разглежда подадените оферти, отваря пликовете по реда на тяхното постъпване и проверява съотвествието на офертите със списъка на документите, подписан и подпечатан от участника.

Офертата, която не отговаря на изискванията за участие се отхвърля, като участникът не може да я коригира допълнително за повторно внасяне и разглеждане.

За всяка отделна оферта, която отговаря на изискванията на Закона за обществените поръчки и на условията на настоящото техническо задание, назначената комисия извършва класация, въз основа на критерий ИКОНОМИЧЕСКИ НАЙ- ИЗГОДНА ОФЕРТА, включващ следните показатели:


  1. Показател К1: Такса за издаване на самолетен билет (такса обслужване) – изразява се с цифра различна от 0 (нула), относителна Тежест в комплексната оценка 60 % (шестдесет процента)


К1= К1 минимум х 100

К1 участник


  1. Показател К2: Срок за предоставяне на варианти за пътуване– изразява се в брой минути; относителна тежест в комплексната оценка 40 % (четиридесет процента)


К2= К2 минимум х 100

К2 участник
К (Обща комплексна оценка) = 60%К1 + 40%К2

На първо място се класира участникът с най-висока обща комплексна оценка K.


Забележка: За нуждите на тази методика всички дробни числа, които могат да се получат при прилагане на съответната формула, се закръгляват към втория знак след десетичната запетая.
3.8. Задължения на избрания изпълнител
3.8.1. Да осигурява самолетни билети по редовни линии, нискотарифни авиокомпании и чартърни полети
3.8.2. При сключване на договора, определеният за Изпълнител кандидат информира писмено Възложителя за бонусните програми на авиокомпаниите. През срока на договора същият регулярно информира възложителя за други бонуси на авиокомпаниите и/или предлагани от тях промоционални цени на хотелски услуги и билети. Определеният за Изпълнител кандидат е длъжен да води, следи и актуализира файлове с натрупващите се бонуси и писмено да информира възложителя за предстоящо издаване на безплатен билет.
3.8.3. При възникване на необходимост от предоставяне на самолетни билети за дестинации извън упоменатите в офертата, изпълнителят да предоставя информация в срок от 1 (един) работен ден.

3.8.4. При възникване на необходимост от реагиране и приемане на заявки в извънредни ситуации, изпълнителят да реагира в рамките на 5 (пет) минути.


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница