Техническо задание за възлагане извършване на услугиДата22.10.2018
Размер122.81 Kb.
Индекс на документа:

РИ-ИСУ08.02.00.00.00/4-1“АСАРЕЛ – МЕДЕТ” АД – ГР. ПАНАГЮРИЩЕ

Техническо задание

за възлагане извършване на услуги
ОТНОСНО: Изграждане и оборудване на сондажни кладенци в северния борд на рудник „Асарел“, с цел намаляване на водните количества в масива и съответно намаляване депресионната крива.
1. Изисквания за същността, съдържанието, особеностите и изискуемата крайна цел на услугата.

Към настоящият момент отводняването и осушаването на рудник „Асарел“ се осъществява на базата на изработен и внедрен в експлотацията проект на фирма „БТ-ИНЖЕНЕРИНГ“ЕООД – за „Отводняване и осушаване на рудник „Асарел“, осигуряване надеждността на дренажната галерия след пресичането и от рудничния котлован и контрол на постъпващите води на входа на пречиствателна станция“. Проекта обхваща повърхностния и подземен водоотлив в рудничния котлован, както и пресичането на подземната дренажна галерия, служеща за улавяне на дрениралите води в масива и отвеждането им към пречиствателна станция. След пресичане на галерията бяха обособени северен и южен клон на изработката, като към момента поради водене на минни дейности в този участък, северния клон не изпълнява ефективно предназначението си.

Целта на задачата е изграждане и оборудване на 5бр. пилотни сондажни кладенци с дълбочина 100м и диаметър минимум 300мм, в северния борд на рудника за определянена възможностите за намаляване на водните количества в масива и съответно намаляване на депресионната крива. Водите от сондажните кладенци ще бъдат припомпвани с помощта на сондажни помпи (с необходимите параметри за работа в кисела и агресивна среда), а след химическите анализи на качествения състав, водите могат да бъдат насочени към изградените ХТС на територията на рудника. Необходимо е изграждането на 3броя сондажни кладенци във високата част над рудника при сондажи (ИГ23, ИГ24 и ИГ26) и 2броя във средната и ниска част (х.960, и х.780 в силно водообилни зоно). Кладенците в рудника да се прокарат в неработни стъпала и хоризонти за дълговременно съществуване на кладенците и възможност за намаляване на количествата води в масива.
2. Обем на услугата и срокове (приложение – работна програма).

2.1. Просондиране на 5броя вертикални сондажи с дълбочина 100м и диаметър ф300мм. в неработните хоризонти над северния борд на рудник „Асарел“.

2.2. Обсаждане на просондираните сондажи по цялата им дължина с дренажни перфорирани тръби с подходящ диаметър (250-280мм).

2.3. Устията на сондажите да бъдат 50 см над повърхността и да са бетонирани.

2.4. Провеждане на опитно-филтрационни изследвания в прокараните сондажи с цел опредеяне зоната на влияние на содажите и постигането на реални понижения на водните нива в наблюдателни сондажи.

2.5. При доказване на ефективно понижение на водните нива, да се оборудват сондажните кладенци със сондажни помпи с параметри покриващи изискванията за работа с дебит минимум Q=5 l/s, рН=2-4 и напор минимум 120м. Окончателните параметри на помпите ще се уточнят след провеждане на опитни филтационните тестове.


3. Качествени изисквания към услугата.

Всеки сондаж трябва да бъде просондиран до проектната дълбочина.


4. Начин и критерии за приемане на извършената работа.

Приемането и предаването на сондажите да става с протокол между възложителя и изпълнителя, в който да бъдат описани параметрите на сондажа и вида на обсадните тръби.
Приложение №1 към Техническо задание
ОТНОСНО: Изграждане и оборудване на сондажни кладенци в северния борд на рудник „Асарел“, с цел намаляване на водните количества в масива и съответно намаляване депресионната крива.

 1. Описание на условията за изграждане на сондажните кладенци

Находището е изградено от палеозойски гранитоиди, горно-кредитни ефузивни вулканити-андезити, лавобрекчи, туфи и субвулканични скали /диорит, кварц-диорит, гранодиоритпорфирит/, като в по-голямата си част скалите в находището са силно напукани.

1.1.Скалите са повсеместно и силно хидротермално променени в типични метасоматити: - серицитови кварцити; - алунит-диаспорови кварцити; аргилизити и пропилити.

Въз основа на комплекс от признаци, скалите изграждащи находище „Асарел“ са групирани в четири инженерно-геоложки разновидности:

- първа група-много здрави скали, включва предимно пропилити и по рядко кварцити със σн – 84 МРа;

- втора група –здрави скали, значително променени със σн – 60 МРа и включва изключително пропилити;

- трета група – средно здрави скали, силно променени със σн – 36 МРа и включва трите типа метасоматити;

- четвърта група – слаби, много силно променени скали, към които се отнасят аргилизити и слаби кварцити.

1.2.Химически състав на рудите: • Mo- 0.0007-0.0012%;

 • SiO2 – 69.18-73.24%;

 • Al2O3 – 12.16-14.04%;

 • Fe2O3 -3.64-4.90%.

1.3.Минерален състав:

- главни минерали / ≥10% / - кварц, серицит, каолинит;

- второстепенни / 5-10% / - хлорит, епидот, плагиоклаз, амфибол, биотит;

- примеси / ≥5% / - диаспор, алунит, андалузит, монтморилонит, зеолити;

- рудни минерали с промишлено значение- халкозин, халкопирит, ковелин и пирит.


1.4. Обемно тегло:

- насипно тегло - 1,8 t/м³;

-плътност в масива – 2,52 t/м³; 1. Обем на услугата и срокове (приложение – работна програма).

2.1. Изготвяне на проект за сондиране, обсаждане и оборудване на сондажните кладенци. Изготвяне на методика за провеждане на опитно-филтрационни изследвания с цел определяне зоната на влияние. Химически анализ, РН и Т° на водата.

Разглеждането и приемане на изготвеният проект за сондиране, обсаждане и оборудване, както и методика за провеждане на опитно-филтрационни изследвания с цел определяне зоната на влияние ще стане на ЕТИС на Възложителя и след приемането , фирмата оферент трябва да има готовност за незабавна реализация на проекта.

Да се има предвид и извършването на ПВР дейности в котлована на рудника и наличието на разломи.

2.2. Изпълнение приетата конструкция на обсаждане на просондираните сондажи по цялата им дължина. / РН 2-4 и измерена Т°/ с подходящ диаметър (250-280мм)./ Обсадната тръба да бъде на заварка или на винтово съединение. Да се направи ценово сравнение /

2.3. Устията на сондажите да бъдат 50 см над повърхността / защитени с метална тръба и контрол на достъпа на сондажа/, изграден опорен блок с възможност за последващо инсталиране на механизъм за надежно закрепване на осигурителното въже на потопяемата сондажна помпата. В зависимост на теглото на помпата, въжето и тръбопровода да се предвиди устройство за спускане и изтегляне на помпата.

2.4. Гаранционен срок на изградени и оборудвани сондажни кладенци.

 1. Изпълнение на проекта.

Местоположението на определените сондажни кладенци могат да се видят в Приложение 1А, неразделна част от Техническото Задание.


4. Изисквания за съответствие към оформлението на офертата

При изготвянето на офертата е необходимо същата да бъде представена чрез следната таблица със съответните човеко-часове и цени по отделните дейности включени в проекта. Оферентът може да добавя всякакви други дейности в долната таблица имащи за цел повишаване качеството на задачата, като ги интегрира в цената на съществуващите позиции.


-Състезателна (търговска) част Таблица №1
ДЕЙНОСТ


Човеко-часове

Ед.цена лв. без ДДС

Общо, лв. без ДДС

1.

Посещение и оглед на място


2.

Изготвяне на работен проект за сондиране, обсаждане и оборудване .


2.1

Изготвяне на методика за провеждане на опитно- филтрационни изследвания.


2.2

Представяне за разглеждане на готовия проект и методика пред ЕТИС


3.

Реализация на проекта
Ед.цена на л.м. в лв. без ДДС

Общо, лв. без ДДС

3.1

Прокарване на 5 бр сондажни кладенци Ф300 с L-100л.м.


3.2

Обсадна тръба и обсаждане на СКЕд.цена на 1 СК в лв. без ДДС

Общо, лв. без ДДС

3.4

Провеждане на опитно- филтрационни изследвания в прокараните СК


4.

Окончателен доклад от проведените опитно- филтрационни изследвания в прокараните СК и представяне за разглеждане и приемане пред ЕТИС


4.1

Оборудване на СК с необходимата помпена апартура- Несъстезателна (техническа) част Таблица 2.
Задача

1.

Регистрация по ЕИК

2.

Точен адрес, лица за контакти, e-mail, факс, телефон

3.

Удостоверение за актуално състояние на фирмата

4.

Изисквания за съдействие от страна на Възложителя за изпълнение на задачата

5.

Списък на екипа, ангажиран с изпълнение на задачата (поименен списък), както и доказателства за професионална компетентност и квалификация

6.

Програма с дати за изпълнение на отделните позиции съгласно Таблица 1. и общ срок за изпълнение на задачата

7.

Застрахователна полица по чл.171 и чл.172 от ЗУТ

8.

Декларация за срок на валидност на офертата.

9.

Декларация за оглед на обекта

10.

Автореференция и референции – най-малко 3 бр.

11.

Баланс и отчет за приходи и разходи за 2013г.
 1. КАЧЕСТВЕНИ /ОФЕРТНИ/ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УСЛУГАТА

 • Фирмата-оферент трябва задължително да направи оглед на обекта и добре да прецени обема на работата и всички съществуващи условия за изпълнението на задачата.

 • Предложение на крайна цена за изработка на задачата съгласно позициите и изискванията на Таблица №1. (проектна и инженерингова).

 • Гаранционен срок.

 • Офертен срок за изпълнение в работни дни на поставената задача.

(Отделно за изготвяне на Работния проект, методиката и за цялостно изпълнение на задачата)

 • Декларация за готовност за отпочване на работа.

 • Условия и начин за разплащане /аванс и др/.

 • Доказателства за технически опит, квалификация и възможности на екипа доказващи тяхната професионална компетентност.

 • Срок на валидност на офертата – не по-малко от 90 дни.

 • Представяне на препоръки от 3 други предишни или настоящи Възложители и Референтен списък на Възложители с адреси, телефони и лице за контакти за изпълнявани задачи с подобен характер

 • Съдебна регистрация на изпълнителя.

 • Фирмата-оферент е с предимство, ако е изпълнявала такъв вид работа.

 • Фирмата-оферент да представи номера на застрахователната си полица, обезпечаваща застрахователната сигурност на предложените от нея решения и изводи.
 1. НАЧИН И КРИТЕРИИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ИЗВЪРШЕНАТА РАБОТА

- Приемането на изготвения Работен проект и методика става на ЕТИС в „Асарел-Медет“ АД, след утвърждаване на Протокола от ЕТИС на Изпълнителния Директор на Възложителя, без забележки или след тяхното отстраняване.

- Окончателно отчитане на задачата ще стане с предаване на Окончателен доклад от проведените опитно- филтрационни изследвания в прокараните СК, който да включва графичен, табличен и картов материал на изградените и оборудвани сондажни кладенци /СК/ включена и депресионната крива. При доказване на ефективно понижение на водните нива да се пристъпи към оборудване на сондажните кладенци с необходимото помпено оборудване.

- Приемането на Окончателния доклад става на ЕТИС в „Асарел-Медет“ АД и задачата се счита за изпълнена, след утвърждаване от Изпълнителен Директор на Протокола от ЕТИС без забележки или след отстраняването им.
6. ДРУГИ УСЛОВИЯ


 • Да се спазват изискванията за дейности, изпълнявани от външни партньори в контролираните от „Асарел-Медет“ АД територии, относно безопасни и здравословни условия на труд, пожарна безопасност, опазване на околната среда, пропускателен режим и сигурност и кадрово осигуряване, с които избрания изпълнител ще бъде запознат при сключване на договора.

 • За периода, в който тече срока за подаване на оферти, оферентите могат да изпратят изясняващи въпроси в писмена форма на лицето за контакт не по-късно от десет работни дни преди изтичането на срока за подаване на офертите.

 • Дейностите трябва да са съобразени с „Общи условия” към договори сключвани за дейности, изпълнявани от външни партньори в контролираните от „Асарел Медет”АД, относно безопасни и здравословни условия на труд, пожарна безопасност, опазване околната среда, пропускателен режим и сигурност и кадрово осигуряване, с които избраният изпълнител ще бъде запознат при сключване на договора.

 • При изпълнението на дейностите, предвидените технологии и методики задължително трябва да бъде спазено действащото законодателство на Република България и Европейския съюз и на предписанията на отдели „БЗР”, „ВК”, ”Екология” и „Фирмена сигурност” и от контролните органи.

 • На оферентите ще бъде осигурен достъп до обекта на Възложителя в рамките на работното време на Дружеството.

 • Офертата да се представи до 16:00 часа на 19.12.2014 г. в запечатан плик, адресиран до Изпълнителния Директор на „Асарел - Медет” АД, 4500 гр. Панагюрище, по един от следните начини:

  • На факс 0357 60 250 или 260, лично на вниманието на Изп. Директор на „Асарел – Медет ”АД, инж. Делчо Николов;

  • На e-mail: rshumanov@asarel.com лично на вниманието на Изп. Директор на „Асарел – Медет ”АД, инж. Делчо Николов;

  • По пощата в запечатан плик, адресиран както следва:

4500 гр. Панагюрище

„Асарел – Медет ”АД

Изпълнителен Директор

инж. Делчо Николов

с надпис: Оферта за изпълнение на задачата: : „Изграждане и оборудване на сондажни кладенци в северния борд на рудник „Асарел“, с цел намаляване на водните количества в масива и съответно намаляване депресионната крива“.

Да се отвори само в присъствието на определената за целта комисия“

Офертата следва да бъде подадена на български език в голям плик, съдържащ запечатани два отделни плика, със следното съдържание:

Запечатан плик № 1 с надпис “ДОКУМЕНТИ” (техническа част), съдържащ всички необходими документи на хартиен и електронен носител (СD), предлаган срок за изпълнение, гаранция на доставяната стока/услуга, референции, баланс и отчет за приходи и разходи за последната финансова година при прогнозна стойност на задачата над 50 хил. лв. и други специфични изисквания съгласно ЗО и приложеното към него Техническо задание. Запечатан плик № 2 с надпис „ТЪРГОВСКИ УСЛОВИЯ”, съдържащ предложението на доставчика/изпълнителя за предлаганата цена и начин на плащане на оферираната доставка на стоки/услуги на хартиен и електронен носител (СD).


 • Офертите се отварят и разглеждат от избраната за целта комисия.

 • Резултатите се оповестяват с приключване на работата на комисията, като подбора на подадените оферти се извършва в един кръг.Обръщаме внимание, че създадения ред в дружеството за съхранение на офертите, прозрачност и принципност при тяхното разглеждане изключва възможността за влияние върху избора на изпълнител чрез корупция. Освен това при констатиране подобни опити, съответните длъжностни лица се освобождават дисциплинарно от работа, а договорите със съответните партньори се прекратяват.
За контакти: ‘Асарел – Медет’ АД; тел: (0357) 60 210/ вътр: 452 – инж. Б. Гиздов и в. 581 – инж. Ан.Шишков

Приложение 1А


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница