Техническо задание за възлагане извършване на услугиДата24.10.2018
Размер77.95 Kb.


„АСАРЕЛ-МЕДЕТ” АД – ГР. ПАНАГЮРИЩЕ

Вътр. №


УТВЪРЖДАВАМ:

Генерален Директор:/Д. Николов/

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГИ


ОТНОСНО: Преустройство на старо назначение в ЦРБ

 1. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ

Настоящето състояние на горепосоченото помещение намиращо се в халето на „Централна ремонтна база” е следното:

  1. Помещението е на едно ниво с обща застроена площ 51m2. Конструкцията на помещението е монолитна с колони,тухлени стени и плоча.

  2. Дограмата е метална с единично стъкло.

  3. Стените са с варова мазилка и блажно боядисани,на места с обрушвания

  4. Има изготвен проект за преустройството.
 1. ИЗИСКВАНИЯ ЗА СЪЩНОСТТА (ЦЕЛ), СЪДЪРЖАНИЕ (ПРЕДМЕТ) И ОСОБЕНОСТИ НА ЗАДАЧАТА
  1. Същност (цел) на услугата:

Целта на настоящата поръчка е да се избере подходящ изпълнител на СРР за преустройството на старото назначение в ЦРБ, съгласно предоставен от Възложителя Работен проект- Приложение №1.

  1. Съдържание (предмет) на услугата:

Предмет на настоящата поръчка е строително-ремонтни работи в старо назначение в ЦРБ.

  1. Обхват на заданието

   1. Обхват на строително – ремонтните работи на обекта:

- Демонтажни работи (стара дограма, стара ВиК и електроинсталации).

  • Зидарии с газобетон.

  • Монтиране на преградна стена от гипсокартон.

  • Доставка и монтаж на нова електроинсталация.

  • Доставка и монтаж на нова ВиК инсталация.

  • Доставка и монтаж на вентилационна система.

  • Доставка и монтаж на климатизационна система.

  • Доставка и монтаж на PVC дограма.

  • Доставка и монтаж на външна топлоизолация и минерална мазилка.

  • Гипсова шпакловка по стени и тавани.

  • Боядисване с латекс.

  • И всички останали дейности предвидени в работния проект.

Генерираните строителни отпадъци да бъдат извозвани:

- До склад на „Асарел- Медет”АД за рециклируемите

- Извън територията на Асарел- Медет”АД за нерециклируемите
Материали за изпълнение:

Дограмата да е PVC четирикамерна бяла, латекс бял, зидарии от газобетон Електро и Вик.К от работния проект.

Топлоизолация 5см.(EPS), 8см. (XPS).   1. Контрол по изпълнението и приемането:

Контрола и приемането на работи става съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и ПИПСМР

Здравословни и безопасни условия на труд и пожароопасност:

При изпълнението на СРР да се извършва оценка на риска и периодични контролни измервания на параметрите на факторите на средата свързани с оценката на риска. Да се извършва периодична поддръжка на съоръженията, свързани с изискванията по ЗБУТ и ПАБ.Стриктно да се спазват действуващи нормативни документи по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

   1. ПБЗ:

При изпълнение на СРР да се спазва проекта за ПБЗ на обекта.

   1. Охрана:

Бъдещият изпълнител организира охрана на обекта и временно селище за периода на изпълнение на СРР.


 1. ОБЕМ НА УСЛУГАТА

В съответствие с ПРИЛОЖЕНИЕ №2 Работна програма.


 1. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА
  1. Състезателна част

 • Предложения за крайни единични твърди цени по таблицата – ПРИЛОЖЕНИЕ №2, които да останат такива за целия период на строителството отчитайки инфлационни и други процеси влияещи пряко върху формирането им.

 • Цени на основни видове материали – ПРИЛОЖЕНИЕ 3 / попълва се от кандидат-изпълнителя/.

 • Предложение за елементи за ценообразуване на видове работи, възникнали в процеса на работа и невключени в ПРИЛОЖЕНИЕ №2 (попълват се най-отдолу в това приложение).

 • Офертен срок за изпълнение в календарни дни.

 • Гаранционен срок за качествено извършена работа.

 • Готовност за отпочване на работа.

 • Условия за разплащане и начин на разплащане /аванс и др./. Начин за гарантиране на аванса.

 • Всички попълнени от кандидата приложения описани по горе се представят на хартиен и електронен носител /CD/DVD диск/. Таблиците, разработени в Excel по формулярите – образец на Възложителя.
  1. Несъстезателна част

-Фирмата-оферент трябва задължително да направи оглед на бъдещата строителна площадка за което се представя и подписва декларация за оглед – ПРИЛОЖЕНИЕ №4.

 • Копие от регистрация по БУЛСТАТ /ЕИК/.

 • Точен адрес, имената на лицата за контакти, телефон, факс и Е-mail.

 • Копие от съдебна регистрация на изпълнителя.

 • Удостоверение за актуалното състояние на фирмата. Финансов отчет одитиран от експерт счетоводител за изминалата финансова година.

 • Фирмата-оферент е с предимство ако е изпълнявала такъв вид работа.

 • Справка за фирмата към 31.01.2011г. на наличния средносписъчен брой на работещите във фирмата Ви /в т.ч. брой квалифициран работнически и ИТР персонал/.

 • Справка за налична собствена строителна механизация и автотранспорт.

 • Текстова информация за фирмата /презентация/ и автореференция.

 • Удостоверение за регистрация от Централен професионален регистър на строителя.

 • Копие от документ за наличие на системи за контрол.

Документ за застраховка за професионална отговорност по реда на чл.171 и чл.172 от ЗУТ.

 • Копие от документ за членства в професионални организации.

 • Справка за изпълнени обекти от подобен характер през последните 3 /три/ години с пълно описание на предмета и посочване на цена, срок на изпълнение и данни за съответния възложител.

 • Референции /минимум 3бр/ и референтен лист с адреси, телефонни номера и лица за контакти от други възложители.

 • ПРИЛОЖЕНИЕ №5 – ПРОЕКТО-ДОГОВОР /не се попълва, само се парафира и подпечатва/.

 • Декларация за конфидеционалност - ПРИЛОЖЕНИЕ №6
  1. Важни условия за участниците:

   1. При непредставяне на който и да е от указаните в Документацията документи или при непопълване на което и да е от приложенията по образец с указания за попълване, съответният участник ще бъде декласиран от по-нататъшно участие в процедурата.

   2. Класирането на участниците в настоящата процедура и крайният избор на Главен изпълнител ще бъде извършено само в един кръг на процедурата.

   3. Всички документи се поставят в голям непрозрачен плик заедно с CDD/VD диск


 1. НАЧИН И КРИТЕРИИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ИЗВЪРШЕНАТА РАБОТА

 • Протоколи по Наредба №3.

 • При изпълнението да се влагат при изпълнението качествени материали, отговарящи на съответните действащи стандарти, отраслови нормали и на изискванията за съответствие на строителните продукти, като за това се представят нужните документи – сертификати и декларации за съответствие на продуктите. Съхранението на материалите също трябва да отговаря на съответните технически изисквания.

 • Междинното отчитане и разплащане на извършените работи ще се извършва на база двустранно съставен и подписан протокол обр.19 от Възложител и Изпълнител и междинен приемо-предавателен протокол

 • Подготовка на екзекутиви

 • Окончателно отчитане и приемане ще стане с приемо-предавателен протокол за изпълнените работи утвърден от Изпълнителния директор
 1. ДРУГИ УСЛОВИЯ

1. Принципа за избор на изпълнител е икономически най-изгодната оферта за Възложителя и най- къс срок за изпълнение на задачата.

2. Да се спазват изискванията за дейности, изпълнявани от външни партньори в контролираните от „Асарел Медет”АД територии, относно безопасни и здравословни условия на труд, пожарна безопасност, опазване околната среда, пропускателен режим и сигурност и кадрово осигуряване, с които избраният Изпълнител ще бъде запознат при сключване на договора.

3. Задължително е спазването на предписанията на отдели „БЗР”, „ВК”, „Екология” и „Фирмена сигурност” и от контролните органи.

4. На оферентите ще бъде осигурен достъп до обекта, а на избрания изпълнител условия за работа в рамките на работното време на Дружеството.

5. Количествата на изпълнените работи ще се доказват по време на тяхното изпълнение, двустранно между Изпълнителя и Възложителя.

6. Остойностяването на изпълнените видове работи, ще се извършва по приети твърди единични цени и елементи на ценообразуване и доказани количества.

7. Задължително е изискването за наличие на постоянно техническо ръководство на обекта.

8. Освен на хартиен офертните предложения да се представят и на електронен носител /CD/DVD диск/.

Офертата да се представи до 16 часа на .................... 2011 год. в деловодството на Дружеството в запечатан плик, като търговските условия /цена и начин на плащане/ са запечатани във втори плик вътре в големия плик, адресиран до Изпълнителния Директор на „Асарел Медет”АД, 4500 гр.Панагюрище, с надпис: : Преустройство на старо назначение в ЦРБ

и забележка „Да се отвори само в присъствието на специално определена за целта комисия”. • По обикновена или куриерска поща, запечатани в плик, адресирани до (както в предишната точка) /валидно е и пощенско клеймо/.

 • Офертите се отварят и разглеждат от избрана за целта комисия.

 • Резултатите се оповестяват след приключване работата на комисията, като подбора по подадените оферти се извършва в един кръг.

 • Обръщаме внимание, че създадения ред в Дружеството, за съхранение на офертите, прозрачност и принципност при тяхното разглеждане, изключва възможноста за влияние върху избора на изпълнител чрез корупция. Освен това, при констатиране на подобни опити, съответните длъжностни лица се освобождават дисциплинарно от работа, а договорите със съответните партньори се прекратяват.

За допълнителна информация:

Лице за контакти: инж. Атанас Тасмов, р-л отдел „Строителство”

инж. Иван Илиев – инв. контрол

Телефони: 0357/ 60491 и 60399; Факс: 0357/ 60260


ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. ПРИЛОЖЕНИЕ №1 – Работен проект

 1. ПРИЛОЖЕНИЕ №2 – Работна програма

 2. ПРИЛОЖЕНИЕ №3 – Таблица за цените на основните видове материали

 3. ПРИЛОЖЕНИЕ №4 – Декларация за оглед на площадката

 4. ПРИЛОЖЕНИЕ №5 – Проекто – договор

 5. ПРИЛОЖЕНИЕ №6 - Декларация за конфидеционалност


ИЗГОТВИЛ: СЪГЛАСУВАЛИ:
Инв. контрол: Директор Развитие:

/инж. И. Илиев/ / инж. Е. Станчева /


Р-л отдел Строителство:

/инж. А. Тасмов/

Р-л отдел „БЗР”:

/инж. Н. Узунов/

Р – л отдел „ИТТ”:

/инж. Н. Кузманова/


Р – л звено „РР и ЦРБ”:

/инж.П.Дерменджиев/


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница