Технико-икономическо задание част І. Общи условия общи положенияДата28.10.2018
Размер286 Kb.
#103109
Рег № 93-00-................../....................02.2012.

Утвърдил:

ген.директор:

/инж.Д.Николов/„асарел-медет” АД-гр.панагюрищеТехнико-икономическо задание

ЧАСТ І. ОБЩИ УСЛОВИЯ

1. Общи положения

1.1. Всички правоотношения, свързани с организирането и провеждането на офертното проучване се регламентират от настоящата документация.

1.2. Проучването се осъществява и ръководи от комисия, която се назначава от Възложителя, след изтичане на срока за приемане на предложенията и се обявява в деня, определен за разглеждане на предложенията.

1.3. По смисъла на тази документация, Възложител и Инвеститор на тази поръчка е „Асарел Медет”АД – гр.Панагюрище.

1.4. Седалището на Възложителя е площадка „Асарел” – гр.Панагюрище.

1.5. Предмет на поръчката е да се определи надежден Главен изпълнител, който при условията на настоящата документация да извърши всички строително - ремонтни работи по изпълнението на обект: „Подмяна вентилационната система в корпус ЦРБ на „Асарел-Медет” АД

1.6. Изборът се провежда между определен кръг предварително поканени потенциални изпълнители и всяка фирма проявила интерес към поканата отправена по Интернет, публикувана на http://www.asarel.com. в един единствен кръг.
2. Съществуващо положение

Минно-обогатителен комплекс „Асарел-Медет”АД е разположен на площ 20 х.дка., с надморска височина около 1000м, на 8км северозападно от гр.Панагюрище и на 90км югоизточно от столицата на Република България – гр.София.

Централна ремонтна база /ЦРБ/ е масивна стопанска сграда с правоъгълна форма и размери в план 120/72,5м. Състои се от две функционално разделени части –административна и ремонтна база за автосамосвали и руднични машини с прилежащи помещения.

Вентилацията в ремонтното хале се осъществява посредством 29 броя покривни вентилатори тип ПВ 5,6 и КЦ 4-84-В-8, а вентилацията на помещението за ремонт на челен товарач е посредством 2 броя покривни вентилатори тип ПВ 5,6. Част от вентилаторите не работят.

Не е монтирана действаща приточна вентилация, която да компенсира изхвърляния въздух. След 2009г. е изпълнено саниране на сградата, с което въздухопропускливостта на помещенията значително се е понижила, което от своя страна не дава възможност засмуквания въздух от покривните вентилатори да се компенсира чрез преминаване на въздух през неплътности в строителната конструкция. През лятото този проблем се решава чрез отваряне на наличните врати „промишлен тип”. Това действие води до неорганизиран въздухообмен и проникване на значителна количество външен прах. През зимата този подход е неприемлив, тъй като води до проникване на студен външен въздух и понижаване на температурата в помещенията под нормативните стойности.

Няма изградена локална вентилация, която да засмуква въздух в близост до източниците отделящи вредности.

В помещението за обработка на маркучи няма изградена общообменна вентилация. Има локално засмукване от бокса, в които се извършва рязане на маркучите. Изхвърлянето е на фасадата на сградата. Няма предвидено компенсиране на изтегления въздух. Поради това в целия обем на помещението се разпространяват миризми и вредности отделяни при рязане на маркучите, а липсата на общообменна вентилация води до концентрирането им във въздуха на помещението.

По договор с фирма „Енерзейшн”ООД, гр.София е изработен Работен проект. За настоящият етап – изпълнението на строително-ремонтните работи на обекта, имаме налична следната проектна обезпеченост обхваната в по-долу цитираните части:

І.Част „Строително-конструктивна” – рег.№8555;

ІІ.Част „Вентилация” – рег.№8554;

ІІІ.Част „Електро и КИП и А” – рег.№8558;

ІV.Част „Пожарна безопасност” – рег.№8557;

V.Част „ПБЗ” – рег.№8556;

Така описаната проектна документация се съдържа в Приложение №1 от офертната документация.


3. Изисквания за същността /цел/, съдържанието /предмет/ и особеностите на услугата. Технически спесификации.

3.1.Същност /цел/ на услугата:

Да се изпълнят приетите технически решения, съобразно Работния проект и нормативните изисквания, което ще подобри вентилацията на корпуса, подобри микроклимата и осигури нормални условия на труд, съобразени с действащата в момента нормативна уредба в страната.


3.2. Съдържание /предмет/ на услугата:

Предмет на настоящата поръчка е следната:

Извършване строително-ремонтни работи, съгласно наличен при Възложителя Работен проект за следните обособени части от корпус „ЦРБ”, а именно:

*ремонтно хале за руднични автосамосвали и спомагателна техника;

*ремонтно хале за ремонт на челен товарач;

*помещение за обработка на маркучи;


3.3. Обхват на строително-ремонтните работи за обекта :

Подмяната на вентилационната система на описаните по-горе части от сградата е описана в Приложение №1 към настоящата офертна документация, като подробностите са изяснени в съответната проектна част.Част „Строителни конструкции”

Разглежда фундирането на климатичната камера, която се монтира извън сградата и стоманените опори за въздуховодите и елементи за монтаж на нови покривни вентилатори.


Част „Вентилация”

А) Ремонтно хале

Обособени са четири самостоятелни локални вентилации за засмукване на изгорелите газове от машините. Вентилациите са зонирани съобразно разположението на машините в ремонтното хале. За две от вентилациите са предвидени екстракторни барабани с пружинно навиване, окомплектовани с маркучи за автомобилни газове ф200мм. За останалите две инсталации са предвидени удължителни чупещи рамена към които се монтират екстракторни бобини с пружинно навиване окомплектовани също с маркучи ф200мм.

В зоната на боядисване се изграждат две самостоятелни смукателни вентилационни инсталации, състоящи се от покривни вентилатори, правоъгълни въздуховоди от поцинкована ламарина и решетки за въздуховодите. В ремонтното хале се предвижда и общообменна вентилация осъществена чрез 12 покривни вентилатори всеки с дебит 3000м³/ч. Предвидените вентилатори са нови, като те подменят част от съществуващите.

Б)Помещение за челния товарач

Предвидена е една самостоятелна локална вентилация за засмукване на газовете с четири смукателя. Двата са с екстракторни барабани с пружинно навиване и маркуч ф200мм, а другите два са с единичен екстрактор с балансьор.В помещението е предвиден и общообменна вентилация с един покривен вентилатор с дебит 2400м³/ч. Постъпващия отвън свеж въздух се подава чрез въздухоотоплителен апарат монтиран на западната фасада на сградата.

В)Помещение за маркучи.

Предвижда се локално засмукване от бокса за рязане на маркучи, чрез канален вентилатор и засмукване от горната част на помещението за общообменна вентилация. Изхвърлянето на въздуха и от двете вентилации е от покрива на сградата.

Г)Заваръчни постове.

За 5-те броя заваръчни постове за пречистване въздуха по време на заваряване са предвидени мобилни филтърни агрегати за локално засмукване в зоната на заваряването за ограничение разпространението на вредности в цеха.Част „Електро и КИП и А”

Проектът разглежда следните видове работи:

*Ел.захранване;

*Заземление;

*Контролно-измервателни прибори;

*Управление;

*Блокировки;

*Сигнализация;

*Оперативно напрежение.

Съгласно изискванията на Наредба 3 за устройство на ел.уредби отоплителните и вентилационни системи са категоризирани в трета категория по ел.захранване. За новата система са проектирани и ще се монтират нови ел.табла. Същите ще се захранят от самостоятелни изводи от ГТНН 0,4кV съществуващо в цеха.

Всички метални нетоководещи части на съоръженията се предвижда да бъдат заземени посредством отделно жило на захранващия проводник до заземителната шина в захранващите ел.табла. Съгласно съществуващата нормативна база заземителните системи е необходимо да осигурят заземително съпротивление до 10 Ω.

Проектираната КИП апаратура към приточната камера включва комплексна доставка с нея на:

- шест броя газсигнализатори за въглероден окис;

-ключ, монтиран до вратата на корпуса, който да дава сигнал за евентуален пожар и изключване на вентилационните съоръжения.

Автоматизацията предвижда ръчно управление с осигурена видимост на ОВиК съоръженията при извършване на ремонтни и монтажни дейности по тях, както и автоматично управление чрез контролер.

Оперативното напрежение на командните вериги за управление е проектирано за 24V АС.3.3.1. Необходимо оборудване за изпълнение.

Техническото задание за доставка на оборудването – Приложение №3А към настоящата документация и Приложение 3Б с характеристики и единични цени за доставка франко „Асарел”.3.3.2. Контрол по изпълнението и приемането

-Специалисти на Възложителя и Проектанта ще упражняват визуален контрол в процеса на изпълнение на СРР и по документи (сертификати за качество, декларации за съответствие, протоколи от лаборатории за извършени замери по обекта)

-Изпълнителя е длъжен да представи дневник на заваръчните работи

изпълнявани в производствената база за отделните типове елементи, придружен с

протоколи за контрол на заваръчните шевове и сертификати за вложените материали

/профили, листова ламарина, електроди, скрепителни елементи и др./

- Всяко изделие трябва да е окомплектовано със сертификат от работилница

съгласно ПИПСМР, сертификати на всички вложени материали, сертификати и декларации на заварчиците, протоколи от безразрушителен контрол на заваръчните съединения.

- 72-часови проби при експлоатационни условия ще се изпълняват под надзора на Проектанта, Експлоатация и Инвеститорски контрол, при който ще бъдат направени измервания на параметрите на работната среда от лицензирана лаборатория като се симулират същите условия / наличие на същия брой работещи на празен ход автосамосвали и заваръчни агрегати/ при направените замери за оценка на съществуващото положение.

-Представител на Проектанта ще упражнява авторски надзор от изграждането на обекта до въвеждането му в експлоатация.3.3.3. Здравословни и безопасни условия на труд и пожароопасност

При изготвяне на своите оферти кандидатите следва да включат в тях разходи за изготвяне на РПОИС, съгласно проекта за ПБЗ и Пожарна безопасност.

При изпълнението на СРР стриктно да се спазват действуващи нормативни документи по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Да се извършва оценка на риска и периодични контролни измервания на параметрите на факторите на средата свързани с оценката на риска. Да се извършва периодична поддръжка на съоръженията, свързани с изискванията по ЗБУТ и ПБ.

3.3.4. Бъдещият изпълнител организира охрана на строежа и временно селище за периода на изпълнение на СРР.

3.4. Технически спесификации

3.4.1. Месторазположение и функционални характеристики за строежа:

Месторазположението на обекта е площадка „Асарел” корпус „Централна ремонтна база” /ЦРБ/.

Предметът на услугата е: „Подмяна на вентилационната система в корпус ЦРБ”

В тази връзка към настоящата документация Възложителят предлага следните приложения, с които определя работните характеристики на очаквания обем и обхват на дейностите за реализиране на обекта.3.4.2. Инвестиционните проекти за обекта представляват Приложение №1 към настоящата документация, те се предоставят на кандидатите на магнитен носител /1 брой диск/. Същите са на разположение на всички кандидати на хартиен носител, които ако желаят да се запознаят с тях, следва да направят предварителна заявка по телефоните, дадени за контакти, в срок до крайната дата, определена за представяне на офертите.

3.4.3. Приложение №2 – „Количествена сметка”- обобщена количествена сметка /извадка от работен проект/, която следва да бъде остойностена от кандидатите на база техния професионален фирмен опит, и следвайки конюнктурата на пазара в строителния бранш в момента. При това трябва да бъдат спазвани законовата нормативна уредба, технически изисквания и условия в строителството и нормативните изисквания за опазване на околната среда. В единичните цени да бъдат отчетени инфлационни и други процеси, влияещи пряко върху формирането им, да бъдат интегрирани всички операции, гарантиращи качество на изпълнение като така оферираните цени ще остават твърди за целия период на ремонтните дейности.

3.4.4. Приложение №3 А– Техническо задание за доставка необходимото оборудване и Приложение 3Б-цени доставка франко „Асарел” на основни материали и оборудване.

3.4.5. Кандидатите при разработване и подаване на офертите трябва задължително да декларират чрез подписване и подпечатване на декларация – Приложение №4, че задълбочено са проучили техническите спесификации, че ще спазват при реализиране на проектите посочените в тях стандарти, и че ще представят изискващите се доказателства, че техническото им решение, предложената от тях стока или услуга отговарят на:

1.български стандарти или „еквивалентни” европейски, международни стандарти, или „еквивалентни” европейски технически одобрения или общи технически спесификации, или други еквивалентни технически еталони на европейски стандартизационни органи при реализирането на проекта;

2.български стандарти, еквивалентни технически одобрения или спесификации, отнасящи се до изпълнение на строителството и до използваните материали, когато няма стандарти по предишната т.1;

Като доказателства за съответствие на техническите им предложения по техническите спесификации кандидатите ще представят техническо досие на производителя или протокол от изпитване, или сертификат, издаден от признат орган.3.4.6. Справка за ценообразуващи параметри – Приложение №5, при които ще се изготвят анализните цени на всички допълнително възникнали и възложени видове работи и доставки извън Приложение №2.

3.4.7. Справка – декларация за специфичните разходи – Приложение №6.

Всички тези разходи трябва да се предвидят от оферентите като интегрирани такива в отделните цени за видовете СРР.

3.4.8. Приложение №7 – Пакет условия, свързани със срока за изпълнение на обекта : 3.4.9. Приложение №10 – „Общ срок за изпълнение на обекта”.

При разработката на тези приложения кандидатите да посочат:

а). Начален срок за отпочване същинските СРР на обекта (като условна дата);

б).Срок за доставка на материали, вентилационни елементи и съоръжения.

в). Общото времетраене за изпълнение на обекта, в това число:

г). Персонал – брой технически и работнически състав, който ще бъде ангажиран за изпълнението на обекта при горепосочените работни условия;

д). Краен срок за предаване на обекта (като условна дата).

3.4.10. Проект на договор за СРР – Приложение №8. Това приложение няма да се попълва от кандидатите. Те само парафират и подпечатват всяка страница от предложената форма, с което удостоверяват, че са запознати и съгласни с всички клаузи по проектодоговора.

3.4.11. Декларация за подизпълнители – Приложение №13. В това приложение кандидатът посочва дали възнамерява да ползва или да не ползва подизпълнители, като в случай че ползва за тях се посочва:

1. Име и място на регистрация по ТЗ на фирмата .

2. По коя част от обекта ще работи подизпълнителя.

3. Да се приложат необходимите декларации за подизпълнителя.

4. Да се приложи декларация в свободен текст от подизпълнителя, че е запознат и дава своето писмено принципно съгласие да изпълни конкретната част. Ако подизпълнителя не е запознат с конкректната част за която ще бъде ползван, го отразява в своята декларация.

3.4.12. Декларация за срок на валидност на предложението – Приложение №14.

3.4.13. Декларация за предложен гаранционен срок – Приложение №16

За контакти по възникнали въпроси да се търси долупосочения проектант:инж.Владислав Александров 02/967 22 32 и мобилен 0889/23 76 49
ЧАСТ ІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ
При изготвяне на предложението за участие в тръжната процедура поканения кандидат следва да се придържа стриктно към обявените от Възложителя условия.

ІІ.1. Условия за участие

1.В процедурата може да участва всеки кандидат вписан в Централния професионален регистър на строителя

- за наличие на вписване в ЦПРС кандидатите представят копие от удостоверението за вписване в посочената група и обхват на вписване и копие от контролен талон към удостоверението със срок на валидност не по-рано от 30.06.2012г.2. Възложителят има изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица. Новосъздаденото юридическо лице е обвързано от офертата, подадена от обединението.

3. В процедурата не може да участва кандидат, който е:

(1). лишен от правото да упражнява търговска дейност;

(2). осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за:

  • престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари; за подкуп по чл. 301-307 от Наказателния кодекс; участие в организирана престъпна група;

(3). осъден с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността или стопанството;

(4). обявен в несъстоятелност или е в открито производство по обявяване в несъстоятелност;

(5). в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.

(6). лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението;

(7). има парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл.162, ал.2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която кандидатът или участникът е установен.

4. Изискванията по т.ІІ.1.3. (2), (3), (6) и (7) се отнасят за управителите или за членовете на управителните органи на кандидатите или участниците, а в случай че членове са юридически лица – за техните представители в съответния управителен орган.

5. Когато кандидатът или участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, изискванията по т.3. и т.4. по-горе се прилагат и за подизпълнителите.

6. При подаване на заявлението за участие или офертата кандидатът или участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по т.3., т.4. и т.5. с декларация.

7. При подписване на договора за строителство участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на горните обстоятелствата.

8. Не може да участва в процедура за възлагане на настоящата поръчка чуждестранно юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, е налице някое от обстоятелствата по т.3., т.4. и т.5. по-горе.

Възложителят има право да изиска от всеки кандидат или участник да докаже регистрацията си в някой от професионалните или търговски регистри на държавата, в която е установен, или да представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи, съгласно националния му закон.ІІ.2. Специфични изисквания към кандидатите

Кандидатите трябва да имат предвид при изготвяне на своето предложение и да дадат необходимата информация за следните специфични условия на Възложителя:

- Да разработят и представят подробен План-график и РПОИС.

- Лицата работещи в ел.уредбите Н.Н., подстанциите и по ел.таблата да притежават съответната квалификационна група, съгласно правилниците по БЗР за работа в ел.уредби.-Кандидатите трябва да подсигурят необходимия брой правоспособни крановици на мостови кран, обучен такелажен персонал, сапани, специализирана механизация, оборудване и инструменти за изпълнение на видовете СРР.

-Да извършва доставките които са задължение на Изпълнителя, със собствен транспорт, франко склад на «Асарел-Медет» АД.- Да осигури, механизация за натоварване и транспорт на технологично оборудване, металоконструкции и материали от склад на „Асарел Медет”АД до площадката на обекта /до 1км./;

- устройване временно селище;

- осигуряване охрана;

-осигуряване безопасност на площадката, поставяне на предупредителни знаци, указателни табели, заграждения и други подобни;

- мерки за опазване на околната среда;

-осигуряване постоянен технически ръководител на обекта;

-осигуряване транспорт за превозване на демонтираните конструкции и елементи на старата вентилационна система до склад на „Асарел Медет”АД на разстояние до 5км..

По време на изпълнението на СРР на обекта, експлоатацията и ремонтната дейност в ЦРБ ще се изпълняват на трисменен непрекъсваем режим на работа, без почивни дни.

Всички разходи, които предвиждат кандидатите, свързани с така описаните специфични изисквания да бъдат интегрирани в единичните цени на СРР и декларират, че ще бъдат изпълнени в Приложение №6.

ІІ.3. Оглед на строителната площадка

Извършването на оглед на бъдещата строителна площадка е задължително условие за участие в офертното проучване. Оферентите да представят Декларация – Приложение №11 за извършен оглед от страна на кандидата подписана от Инвеститор на „Асарел-Медет” АД. Огледа се извършва след предварително съгласуване деня и часа на посещението.ІІ.4. Документи за представяне от кандидата

Всеки кандидат следва да представи само едно свое предложение. То трябва да съдържа:ІІ.4.1. ЧАСТ ПЪРВА „Ценово предложение”, в това число:

1. Попълнени остойностени Количествени сметки – Приложение №2 по приложените към документацията образци. Предложението трябва да бъде остойностено с отделни единични „твърди” цени за отделните позиции, включени в посочените приложения, които да останат такива за целия период на строителството, отчитайки инфлационни и др. процеси, влияещи пряко върху формирането им и Приложение 3А.

2. Справка за ценообразуващи показатели – Приложение №5.

3. Приложение №9 – предлагана цена и начин на плащане, което включва две части:

3.1. Обща офертна цена за услугата, която трябва да обхваща всички преки, допълнителни и специфични разходи за изпълнението;

3.2. Условия за разплащане – размер на аванса /ако има такъв/.

4. Всички попълнени от кандидата приложения описани в горните точки – се представят на хартиен и електронен носител /CD диск/. Таблиците, разработени в Excel по формулярите – образец на Възложителя.

ПОЯСНЕНИЕ: Всички описани документи, съставляващи „ЧАСТ ПЪРВА” при подаване на офертата се поставят в отделен по-малък запечатан непрозрачен плик с надпис „Ценово предложение”, който плик се поставя заедно с друг малък непрозрачен плик с надпис „Техническо предложение” съдържащ другите документи към офертата в общ голям плик, оформен съгласно указанията в част VІ. от настоящето ТИЗ.

ІІ.4.2. ЧАСТ ВТОРА „Техническо предложение”, в това число:

1.Декларация, надлежно оформена по Приложение №4;

2.Справка –декларация за специфични изисквания-Приложение 6;

3.Административни сведения за кандидата – адрес, телефон, факс, e-mail – по Приложение № 12-1.

4. Декларации по част ІІ.1. т.1.6., вкл. и за чуждестранни лица, по Приложения №12-2 и № 12-3.

5.Декларация за извършен оглед от страна на кандидата – Приложение №11.

6.Копия от съдебни решения и последващи промени съобразно българското законодателство.

7. Копие от съдебно решение за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица, съгласно част ІІ.1., т.2.

8.Удостоверение от 2011г. за актуално състояние на кандидата.

9.Копие от регистрацията по БУЛСТАТ /ЕИК/.

10.Справка към 31.12.2011г. за наличния средносписъчен брой на работещите във фирмата кандидат, в т.ч. /брой квалифициран работнически и ИТР персонал/.

11.Справка за налична собствена строителна механизация и автотранспорт .

12.Текстова информация за фирмата /презентация/ - автореференция.

13.Копие от документ за регистрация в Централния професионален регистър на строителите /ЦПРС/ – Удостоверение по част ІІ.1, т.1.

14.Копие от документ за наличие на системи за контрол и управление на качеството.

15.Копие от документ за членства в професионални организации.

16.Справка за изпълнени обекти от подобен характер през последните 3 /три/ години с пълно описание на предмета и посочване на цена, срок на изпълнение и данни за съответния Възложител.

17.Референции за периода 2009-2011г. и референтен лист с адреси, телефонни номера и лица за контакти от други Възложители.

18.Доказателства за търговска репутация – Копия от удостоверения от банки, Отчет за приходите и разходите за 2010 година. Информация за общия оборот и оборота /обема/ на строителството и услугите, извършени от оферента през последните 3 /три/ години.

19.Документ за застраховка за професионална отговорност по реда на чл. 171 ЗУТ.

20.Приложение №7 – Пакет условия, свързани със срока за изпълнение на обекта – Приложение №10 – „Общ срок за изпълнение на обекта”, съгласно указанията в Част І, т.3.4.8.

21.Проект на договор–Приложение №8 /не се попълва, само се парафира и подпечатва/.

22.Декларация за конфиденциалност – Приложение №15, която се подписва при получаване на Тръжната документация от Възложителя. Декларацията се подписва в два екземпляра /1 остава при Възложителя и 1 при кандидата/, след което подписана и подпечатана от представляващия фирмата кандидат се прилага към техническата част на офертата.

23.Декларация за ползване или не на подизпълнители – Приложение №13, както и декларация от управителя на подизпълнителя, че дава своето предварителното съгласие за работа по определена част от Обекта, съгласно указанията в Част І, т. 3.4.10.

24.Декларация за предложен гаранционен срок – Приложение №16

25.Декларация за срок на валидност на предложението – Приложение №14.ПОЯСНЕНИЕ: Всички описани документи, съставящи „ЧАСТ ВТОРА”. При подаване на офертата се поставят в отделен по-малък запечатан непрозрачен плик с надпис „Техническо предложение”, който плик се поставя заедно с плика „Ценово предложение” в общ голям плик, оформен съгласно изискванията в Част.VI от настоящото ТИЗ.
ІІ.5. Важни условия за участниците:

1. В отделния малък плик „Ценово предложение” – поставят се само Приложения №2, №3Б, 5, №6, и №9 /на хартиен и електронен носител CD/

2. В отделен малък плик „Техническо предложение” се поставят всички изискуеми документи по II.4.2 част втора от настоящето ТИЗ.

3. Двата плика по т.1. и т.2 се поставят в общ голям плик.

4. При непредставяне на който и да е от указаните в Документацията документи или при непопълване изцяло на което и да е от приложенията по образец, съгласно указанията за попълване, съответният участник ще бъде декласиран от по-нататъшно участие в процедурата.

5.При неспазване на условията за подаване на офертните предложения по част ІІ.5.т.1.т.2 и т.3, съответният участник ще бъде декласиран от по-нататъшно участие в процедурата.

6. Класирането на участниците в настоящата процедура и крайният избор на Главен изпълнител ще бъде извършено само в един кръг на процедурата.
ЧАСТ ІІІ. РАЗХОДИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА
1. Разходите, свързани с подготовка и представянето на предложенията са за сметка на кандидатите.

2. Документацията се получава от отдел „Строителство” на „Асарел Медет”АД, до изтичане на срока за предаване на предложенията.


ЧАСТ ІV. ГАРАНЦИИ
ІV.1. Гаранция за изпълнение на договора и Гаранция за „Добро изпълнение”

1. „Гаранцията за изпълнение на договора” е банкова гаранция в размер на 20 000 (двадесет хиляди) лева, издадена от утвърдена Българска банка, със срок на валидност датата на подписване на Окончателен приемо-предавателен протокол за обект: „Подмяна на вентилационната система на корпус ЦРБ на Асарел-Медет АД. Този протокол се подписва тристранно – Възложител, Изпълнител, Проектант.

2. Кандидатът определен за изпълнител предава (открива в полза) на Възложителя банковата гаранция по т.1 в срок до 10 работни дни от датата на подписване на Договора за изпълнение и представя оригиналния документ, издаден от банката на Възложителя, което е едно от условията за стартиране на договора.

3. Освобождаване на „гаранцията за изпълнение на договора” настъпва след изтичане на нейната валидност и представяне на оригинален надлежно оформен протокол по т.1 в банката, издала гаранцията.

4. Окончателният приемо-предавателен протокол се съставя и подписва при следните условия:

4.1. След завършване изпълнението на възложените СРР, Изпълнителят уведомява писмено Възложителя. За приемане на извършеното строителство Възложителят ще назначи комисия, която да извърши преглед на състоянието на обекта. В комисията ще бъдат поканени представители на Изпълнителя и Проектанта.

4.2. Комисията, назначена от Възложителя, в едноседмичен срок, ще изготви доклад за своята работа и за констатираните от нея дефекти на обекта, произтичащи от работата на Изпълнителя или за липсата на такива.

4.3. В случай, че комисията не констатира дефекти, произтичащи от работата на Изпълнителя, се подписва протокола по т.4.

4.4. Ако комисията е констатирала дефекти, произтичащи от работата на Изпълнителя, той ще отстрани тези дефекти за своя сметка. След отстраняването на дефектите следва да бъде подписан протокола по т.4.

4.5. Окончателния приемо-предавателен протокол се подписва независимо от останалите документи, които следва да бъдат съставени и подписани по реда на „Наредба №3/2003г. на МРРБ за съставяне актове и протоколи по време на строителството”.

5. Възложителят ще удържа по 5% от всяко текущо плащане (актуване) на извършените работи по време на строителството като Гаранция за „добро изпълнение”.

6. Освобождаване на „Гаранцията за добро изпълнение”:

6.1. Възложителят освобождава задържаната сума като Гаранция за „добро изпълнение” в 30 (тридесет) дневен срок след утвърден ОППП за обекта, без да дължи лихви за периода, през който същата законно е престояла при него, при следните условия:

6.2. За появилите се преди изтичане на гаранцията дефекти Възложителят уведомява писмено Изпълнителя.

В срок от 7 (седем) дни от уведомлението, Изпълнителя се задължава да организира и започне отстраняването на появилите се дефекти, за своя сметка. Ако Изпълнителят пропусне или откаже да стори това за периода на гаранционното обслужване претенциите на Възложителя се удовлетворяват от удържаната гаранционна сума или от застраховката на кандидата.

6.3. Освобождаването на „Гаранцията за Добро Изпълнение” няма да освободи Изпълнителя от отговорността му по нормативно определените минимални гаранционни срокове съгласно „Наредба №2/31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти”.


ІV.2. Гаранционни срокове

1. Изпълнителят отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се впоследствие дефекти вследствие на некачествено изпълнени СРР в гаранционен срок, съгласно чл.20, ал.4.,т.1. от „Наредба №2 за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти”.

2. Гаранционният срок започва да тече от датата на утвърждаване на Окончателния приемо-предавателен протокол за обекта.
ЧАСТ V. СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО
V.1. Общи условия:

1. Техническата част на предложението се представя на хартиен носител, а

ценовата част – на хартиен и електронен носител / CD /.

2. Всеки кандидат следва да представи само едно предложение.

3. Предложението трябва да е написано четливо, да няма механични и други явни поправки по него.

V.2. Предложението трябва да съдържа:

1. Предлагана цена и начин на образуване:

а). Твърдо договорена цена за общата стойност на услугата в левове, без ДДС:Остойностяването да се извърши по приложената към настоящата документация количествена сметка Приложение №2.

б) Приложение №3 А– Техническо задание за доставка необходимото оборудване.

в). Предложените единични цени на СРР трябва да са придружени от формиращите ги стойности на елементите на ценообразуване – часова ставка, допълнителни разходи, доставно-складови и транспортни разходи, непредвидени разходи, печалба, посочени в отделна справка – Приложение №5. Посочените фирмени параметри ще се прилагат при ценообразуване на допълнително възникнали и възложени видове СРР, невключени в Приложение №2.

г). Специфични разходи за обекта – съставени на база специфичните разходи по част ІІ, т.ІІ.2 по-горе. /Приложение №6/, тези разходи се интегрират в единичните цени по Приложение №2. Приложение №6, не се попълва с цени, а само се декларира удовлетворението на поставените изисквания.

2. Срок за изпълнение:

- Да бъде посочен общ срок за изпълнение СРР на обекта – Приложение №10, с начален и краен срок за изпълнение, посочват се условни дати, съгласно Приложение №7.

- Готовност за отпочване на работа.

- Изготвен план-график за повременното изпълнение на отделните СРР.

- Пакетът условия, свързани със срока за изпълнение се оформят към офертното предложение в Приложение №7.

3. Участие на подизпълнители:

Кандидатът е длъжен да заяви дали в изпълнението на поръчката ще ползва или не подизпълнители. Той изрично посочва имената на фирмите – подизпълнители, с които възнамерява да работи, коя част от обекта те ще изпълняват и представя приложена Декларация, че съответния подизпълнител е дал съгласие за това. Желателно е посочените подизпълнители да бъдат регистрирани в ЦПРС.Забележка: Да се има впредвид, че в договорът с Главният изпълнител ще включва клаузата, че той отговаря за работата на подизпълнителите като за своя.

Документи, които се представят от кандидатите за техни подизпълнители:

- посочените по-горе две Декларации – първата по Приложение №13 и втората – в свободен текст от Подизпълнителя.

- Към ІІ.4. Документи по ЧАСТ ВТОРА „Техническо предложение”:

- Декларации по част ІІ.1.3, респ.т.ІІ.1.8. /за чуждестранни лица/ по Приложения №12-2 и № 12-3.

- Административни сведения за кандидата – адрес, телефон, факс, e-mail – по Приложение №12-1.

- Копия от съдебни решения и последващи промени съобразно българското законодателство.

- Удостоверение за актуално състояние на кандидата.

- Копие от регистрацията по БУЛСТАТ /ЕИК/ .

- Копие от документ за регистрация в Централния професионален регистър на строителите /ЦПРС/.

V.3. Начин на плащане

Плащането на цената се извършва по условията на сключения договор:

- след приключване СРР на всяка сграда и представяне на необходимите документи

- в левове по банков път,

- след изготвяне на протокол за реално извършените на обекта СРР, проверен, приет и подписан от представител на Възложителя.
ЧАСТ VІ. ОФОРМЯНЕ И ПОДГОТОВКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО
Кандидатите в процедурата изготвят предложението си в един оригинален екземпляр.

Предложението и документите за легитимиране и квалификация на кандидата се поставят в голям непрозрачен плик, който се запечатва и надписва по следния начин:

Асарел Медет”АД, гр.Панагюрище, До Изпълнителния Директор на “Асарел Медет”АД, гр.Панагюрище, ПК 4500

с надпис: ОФЕРТА за изпълнение на обект: „Подмяна на вентилационната система на корпус ЦРБ” на „Асарел-Медет” АД и забележка: „Да се отвори само в присъствието на определената за целта комисия!”

Върху плика кандидатът поставя и надпис, съдържащ: фирма на кандидата, точен адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес.

В големия външен плик се комплектоват: малък плик с надпис „Ценово предложение” и малък плик с надпис „Техническо предложение”.Предложението, както и всички приложения към него, изготвени от кандидата следва да носят подписа на лицето, което го представлява по силата на съдебното решение за регистрация.
ЧАСТ VІІ. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА

Крайният срок за представяне е до 25 календарни дни от датата на публикуване покана в интернет страницата на „Асарел-Медет” АД www.asarel.com в Деловодството на „Асарел Медет”АД.

Предложенията се подават в Деловодството на „Асарел-Медет” АД, лично от законен или надлежно упълномощен представител на кандидата, който се легитимира с лична карта.

Предложения, получени след крайния срок за представяне не се приемат. Не се приемат и предложения, представени в незапечатан или с нарушена цялост плик.

В периода на подготовка на офертата кандидатите могат да задават и в писмена форма уточняващи въпроси на лицето за връзка, посочено в поканата за оферта, но не по-късно от 3 (три) дни преди изтичане на крайния срок за предаване на офертите.

До изтичане на срока за подаване на предложенията всеки кандидат може да промени, допълни или оттегли предложението си.
ЧАСТ VІІІ. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА

VІІІ.1. Отваряне и разглеждане на предложенията

Отварянето и разглеждането на предложенията ще се извърши на закрито заседание в 10 /десет/ дневен срок след крайната дата на предаване на предложенията в „Асарел Медет”АД – гр. Панагюрище от комисия, чийто състав ще бъде обявен със Заповед на Изпълнителния директор.

При отварянето на пликовете комисията прави преглед и проверява съответствието на предложенията с предварително обявените условия в Технико-икономическото задание спрямо:

1.1. Част VІ. и Част VІІ., както и Част ІІ.5. и Част V.1, V2.2 и V.2.3.

1.2. Проверка за пълнотата на представените документи по Раздел ІІ. Част ІІ.4. /Част ВТОРА „Техническо предложение”/, начина на попълването на образците и формата, в която са представени всички други технически документи /извън образците/.

1.3. При установено от комисията съответствие на документите от Техническите предложения спрямо предварителните изисквания, фирмите продължават своето участие.

1.4. Ако при така направения преглед, комисията констатира допуснати пропуски от фирмите в техническите им предложения, то съответната фирма автоматично се декласира от по-нататъшно участие, както предварително е обявено в т.ІІ.5.,т.4. и ценовата й оферта не се отваря.

Забележка: Условията по т.1.3 и т.1.4, се спазват и при отваряне на „Ценовите предложения”.

VІІІ.2. Оценяване и класиране

2.1. Класирането на предложенията се извършва в един единствен кръг на процедурата по комплексна методика за оценка съобразно одобрените критерии.

2.2. МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА

2.2.1. Комплексната оценка на всяко предложение се изчислява по следната формула:


КО = К1 x ФО + К2 x ТО

където:


КО е комплексна оценка на постъпилото предложение

ФО е финансова оценка на постъпилото предложение

ТО е техническата оценка на постъпилото предложение

К1 е коефициент на тежеста на финансовата оценка; К1= 0,75

К2 е коефициент на тежеста на техническата оценка; К2= 0,25

К1 + К2=1

Максимална комплексна оценка е 100 точки.

Комисията, назначена за провеждането на офертното проучване и оценяването на предложенията, извършва класиране за всеки един кандидат.

2.2.2. Финансова оценка

Максималната финансова оценка за ценовите предложения е

ФО= 100т х 0,75= 75 точки с отчетен коефициент за тежест на ФО – К1.

ФО= ФО1 + ФО2 + ФО3, където:

ФО1 – оценка на обща предложена цена съгласно Приложение №9, максимална оценка – 62 точки.

ФО2 – размер на авансово плащане – 3точки.

ФО3 – оценка на ценови показатели съгласно Приложение №2, макс.оценка – 10т.

а). ФО1


Предложението с най-ниска цена се оценява с 62 точки, а оценката на всички следващи предложения се намалява с процента на отношението между съответните цени.

Пример:


Предложение с най-ниска цена 1 000 000 лв

Следващо предложение 1 200 000 лв

Отношение = 1 000 000 / 1 200 000= 0,84

Финансова оценка на предложението ФО1 = 62 х 0,84 = 52,08 точки;

б). ФО 2 – Предложението с най-ниско авансово плащане се оценява с макс. 3 точки. Оценките на всички следващи предложения се намаляват с отношението между най-нисък % аванс и всеки следващ размер на аванса.

Пример:


Предложение с най-нисък аванс – 30% – 3 точки;

Предложение с 50% аванс

3 x 30

ФО 2 = ———– = 1,80 точки50

в). ФО 3


Предложението с най-ниски ценообразуващи показатели се оценява с 10 точки, а оценката на всички следващи предложения се намалява с процента на отношението между съответните предложени показатели.Ценообразуващ показател

/съгласно Приложение №5/Мярка

Максимален брой точки

Най- ниски предложени стойности

Поредно офертно предложение

Стойност показател

Оценка ФО2

/бр.точки /1

2

3

4

5

6

7

1

Часова ставка при СРР

лв./ч.ч.

3

A

A1

Aх3/A1

2

Допълнителни разходи труд

%

2

B

B1

Bх2/B1

3

Доставно-складови и транспортни разходи

%

1,5

C

C1

Cх1,5/C1

4

Допълнителни разходи върху механизация

%

2,0

E

E1

Eх2,0/E1

5

Печалба

%

1,5

J

J1

Jх1,5/J1
Обща оценка в точки:
∑= 10т.∑(ред1÷ред5)

2.2.3. Техническа оценка

Максималната техническа оценка е ТО= 100т. х 0,25= 25 точки с отчетен коефициент за тежест на ТО – К2.

Техническата оценка за предложенията се образува по следната формула:

ТО = Т1 + Т2 + Т3

където:

Т1 = 15 точки /мах/, където:Т1 обхваща оценка за предлаган срок за изпълнение на подобекта.

Предложението с най-къс срок се оценява с макс. 15точки. Оценките на всички следващи предложения се намаляват с отношението между най-късия и всеки следващ срок.

Пример:

Предложение с най-къс срок – 300 календарни дни – 15 точки;Предложение с 400 календарни дни

15 x 300


Т1 = ———– = 11,25 точки

400


Т2 – оценка на техническите възможности на кандидата – максимална оценка 8 точки.

Т2= Т2-1 + Т2-2 + Т2-3 + Т2-4 + Т2-5

Предложенията се оценяват от комисията въз основа на следните критерии:

Оценка на техническите и организационни възможности на кандидата:

Т2-1 – наличен работнически и ИТР персонал – макс. 1 точка, която кандидата може да получи само ако има към 31.06.2011г. наличен средносписъчен брой на работещите във фирмата /в т.ч. брой квалифициран работнически и ИТР персонал/ - не по-малко от 100 работещи. При по-малък числен състав не се дава точка.

Предложението с най-голям брой работници се оценява с 1 точка. Оценките на всички следващи предложения се намаляват с отношението между най-голям брой и всеки следващ.

Пример:

Предложение с най-голям брой – например 200 човека – 1 точка;Предложение с 170 човека /но не по-малко от 100/:

1 x 170


Т2-1 = ———– = 0,85 точки

200


Т2-2 – опит в строителството – въз основа на Справка за изпълнени подобни по своя характер промишлени обекти през последните две години /2010 и 2011г./ - макс. 1 точка, която се дава в случай, че фирмата има изпълнен поне по 1 подобен обект/година. При отсъствие на такъв обект – не се присъжда точка. Може да се посочи обект, изпълняващ се в настоящата 2012г.

Т2-3 – за наличие на система за управление на качеството в съответствие с ISO 9001 – макс. 1 точка. При отсъствие на внедрена система – не се присъжда точка.

Т2-4 – проверка на референциите /не по-стари от 2009г./ – макс. 2 точки.

Максималната оценка се дава на участник, който е доказал чрез представен най-голям брой референции от Възложители за изпълнени такъв вид дейности. Оценките на всички следващи предложения се намаляват с отношението между най-голям брой и всеки следващ брой.

Пример:

Предложение с най-голям брой – например 5 проверени референции – 2 точки;Предложение с 1 брой референция:

1 x 2


Т2-5 = ———– = 0,20 точки

5

Референциите подлежат на проверка от Възложителя.Т2-6 – наличие на специфични технически възможности на кандидата, съгласно специфичните изисквания на Възложителя – макс. 2 точки

Т3 – гаранционни ангажименти – от 0 точки до макс. 3 точки. Максимален брой точки се дават на кандидат, който посочи най-добри гаранционни условия. Не се присъждат точки, ако посочените гаранционни условия не покриват минималните по ЗУТ.


Крайна максимална техническа оценка:

ТО = Т1+Т2+Т3= 15 + 8 +2 = 25 точки


2.4. Комисията оценява и класира кандидатите съгласно изискванията на политиката по оценка и подбор на доставчици на стоки и услуги:

2.4.1. След като Комисията е приключила работата си по т.VІІІ.1., тя прави Техническа оценка по т.2.2.3. от горната Методика и класиране на техническите предложения на участниците, допуснати до по-нататъшно участие.

2.4.2. Комисията пристъпва към отваряне на „Ценовите предложения”, прави преглед за пълнотата на попълването им спрямо съответните приложения – образци към Тръжната документация. Прави се сравнителна таблица и анализ на офертните ценови предложения. Проверката за съответствие завършва както е предвидено в VІІІ.1., т.1.3 и т.1.4.

2.4.3. Комисията прави „Финансова оценка” на Ценовите предложения на допуснатите фирми по т. 2.2.2. от Методиката и класиране.

2.4.4. Класирането по Методиката завършва с извършване на Комплексна оценка по т.2.2.1., въз основа на която:

В десетдневен срок след отваряне на предложенията Комисията класира по низходящ ред кандидатите в процедурата.VІІІ.3. Протокол за разглеждане, оценяване и класиране

Комисията съставя Протокол за разглеждането, оценяването и класирането на предложенията, който съдържа:  1. Състав на комисията

  2. Списък на подадените предложения

  3. Списък на предложенията, отстранени от процедурата

  4. Резултатите от разглеждането на отделните предложения

  5. Становища на участниците в комисията

  6. Класиране на предложенията

С подписването на Протокола от всички членове на Комисията, тя приключва своята работа.

Протокола, заедно с всички приложения към него и с офертите на всички участници, се предават при Изпълнителният директор на „Асарел Медет”АД за окончателно Решение относно избор на изпълнител.VІІІ.4. Обявяване на резултатите от проведената процедура

В срок от 10 /десет/ дни от подписване на протокола за разглеждане на предложенията Изпълнителният директор на „Асарел Медет”АД като Възложител посочва в свое Решение кандидата, класиран на първо място и определя същия за Изпълнител на обекта.

Кандидатите се уведомяват писмено за резултатите от оценяването и решението на Възложителя в петдневен срок след приключване на процедурата по избор на изпълнител.
ЧАСТ ІХ. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

Договорът за изпълнение на СРР на обекта ще бъде сключен с кандидата избран за Изпълнител в 15-дневен срок от решението на Изпълнителния Директор за определянето му и срещу представени от страна на Изпълнителя документи по Част ІІ.1.т.3 от настоящата Документация и Застрахователен договор.

При отказ на кандидата определен за Изпълнител да сключи договор „Асарел Медет”АД предлага договора да бъде сключен със следващия класиран кандидат.

Договорът не се сключва при съществена промяна в обстоятелствата, включително при невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението на услугата по причини, които Възложителят не е могъл да предвиди.


ЧАСТ X. СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА

Срокът на валидност на предложенията е не по-малко от 90 календарни дни. За валидността се попълва съответното Приложение №14 – декларация.

Възложителят има право да поиска удължаване на валидността от класираните участници до датата на сключване на договор за изпълнение.


ЧАСТ XІ. ДОГОВОР ЗА СТРОИТЕЛСТВО

Проект на Договор за СРР – Приложение №8. Това приложение няма да се попълва от кандидатите. Те само парафират и подпечатват всяка страница от предложената форма, с което удостоверяват, че са запознати и съгласни с всички клаузи по проекто-договора.

В случай, че участникът има бележки или допълнения към проекто-договора, той ги представя отделно като свое приложение към офертата си.Това приложение – оформения според указанията проекто-договор и евентуални допълнения, е необходимо да се постави плик с надпис „Техническо предложение”.
ЧАСТ XІІ.ПРИЛОЖЕНИЯ

1.Приложение №1– Проектна разработка за изпълнение на обекта.

2.Приложение №2 – „Количествена сметка” – обобщена количествена сметка, извадка от работния проект.

3.Приложение №3А – „Техническо задание за доставка на необходимото оборудване”

Приложение №3Б-цени доставка франко „Асарел” на основни материали и оборудване.

4.Приложение №4 – Декларация за задълбочено проучване на техническите спесификации, за спазване на стандартите по техническите спесификации и задължение за представяне на доказателства за съответствие на вложените продукти или услуги със съответните стандарти.

5.Приложение №5 – Справка за ценообразуващи показатели.

6.Приложение №6 – Справка-декларация за специфични разходи за обекта.

7.Приложение №7 – Пакетът условия, свързани със срока за изпълнение – срокове и времетраене, план-график с начален и краен срок, справка за готовност за отпочване на работа.

8.Приложение №8 – Проекто-Договор за строителство.

9.Приложение №9 – Предлагана обща офертна цена и начин за разплащане.

10.Приложение №10 – Общ срок за изпълнение.

11.Приложение №11 – Декларация за оглед на площадката.

12.Приложения№12 – /12-1, 12-2 и 12-3/ – „Административни сведения”.

13.Приложение №13 – Образец на Декларация за Подизпълнители.

14.Приложение №14 – Декларация за срок на валидност.

15.Приложение №15 – Образец на Декларация за конфиденциалност.

16Приложение №16 – Декларация за предложен гаранционен срок.

ИЗГОТВИЛИ: СЪГЛАСУВАЛИ:

Инж.механик „Стр-во” Директор „Развитие”:

/инж.Ил.Ранчев/ /инж.Ек.Станчева-Ковачева/
Техник „Ел.системи”: Директор „ПТД”:

/инж.Пл.Варадинов/ /инж.Ив.Чолаков/

Проект мениджър:

/инж.П.Дерменджиев/


Р-л отдел „Строителство”:

/инж.А.Тасмов/


Р-л отдел „БЗР”:

/инж.Н.Узунов/


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница