Технологичен факултетДата09.02.2017
Размер448.99 Kb.
#14588
ТипПротокол

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТАУНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ - ПЛОВДИВ

UNIVERSITY OF FOOD TECHNOLOGIES - PLOVDIV


ТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ
Приет с решение на АС Утвърждавам,

Протокол № 17/30.06.2009 г. Ректор:

/проф. д-р инж. Г.Вълчев/

У Ч Е Б Е Н П Л А Н

на специалност: шифър 1-16

“ТЕХНОЛОГИЯ НА МАЗНИНИТЕ, ЕТЕРИЧНИТЕ МАСЛА, ПАРФЮМЕРИЯТА И КОЗМЕТИКАТА”


Професионална област: 5. ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ

Professional Field: 5. TECHNICAL SCIENCES

С професионално направление: 5.12. ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ

ISCED 1997 - code 54 MANUFACTURING AND PROCESSINGЗа образователно-квалификационна степен: МАГИСТЪР

For the educational-professional Degree: MASTER

Професионална квалификация: МАГИСТЪР-ИНЖЕНЕР

Professional Qualification: MASTER-ENGINEER

Срок на обучение: 2 години

Training Term: 2 years

Форма на обучение: РЕДОВНА, ЗАДОЧНА

Form of Education: FULL-TIME, PART-TIME

І. КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА
Дипломираният “МАГИСТЪР-ИНЖЕНЕР” от специалност "Технология на мазнините, етеричните масла, парфюмерията и козметиката" е високо-квалифициран специалист за нуждите на съответните отрасли на промишлеността. Той има широка и задълбочена фундаментална и професионална подготовка, владее много добре проектантската и развойната, организационно-управленската,производствено-технологичната, контрол­­­­ната и преподавателската дейност в съответните подотрасли на ХВП - маслодобивна и маслопреработваща, етеричномаслена и парфю­ме­рий­но-козметична промишленост. Всичко това му позволява:

 • да изследва, моделира и оптимизира всички механични, физични, физикохимични, химични и технологични операции в маслодобивната и мас­ло­преработващата, етеричномаслената и парфюмерийно-козме­тич­на­та промишленост;

 • да създава и внедрява нови технологии и асортименти при производството на сапуни, маргарин, майонеза, козметични и парфюмерийни из­делия;

 • да проектира предприятия и технологични линии за нуждите на маслодобивната и маслопреработващата, етеричномаслената и парфю­ме­рийно-козметичната промишленост;

 • да планира и организира, контролира и управлява производствено-технологичните процеси;

 • да ръководи и провежда необходимите органолептичен и физикохимичен анализ;

 • да оразмерява, регулира, оптимизира работните параметри на тех­нологичното обзавеждане на предприятията;

 • да провежда специализиращо обучение на специалисти със сред­но и висше образование; • да усъвършенства знанията си и да повишава квалификацията си, както самостоятелно, така и чрез продължаване на образованието си в образователно-научната степен “ДОКТОР”.

Придобитата по време на обучението му професионална квалификация дава възможност на магистъра да заема всички ръководни и определени изпълнителски длъжности, изискващи висше образование по спе­циал­ността. Такива са:

  • научно-преподавателски и научно-изследователски кадри в системата на висшето образование;

  • научни сътрудници в научно-изследователски институти, обслужващи маслодобивната, маслопреработващата, етерично-маслената и пар­фюмерийно-козметичната промишленост;

  • ръководители и организатори на проектантска и развойна дей­ност;

  • ръководители н производствени предприятия и фирми, както и техните поделения – дирекции, цехове, отдели и др.;

  • ръководители и експерти в оторизирани и производствени лаборатории, центрове и комисии за стандартизация и окачествяване на производствената готова продукция;

  • ръководители и експерти на колектив за разработване на нови продукти и технологии;

  • ръководители и организатори в отделни Министерства и ведомства;

  • преподаватели в специализирани средни и висши училища.
II. ФОНД УЧЕБНО ВРЕМЕ (седмици)


Година

Аудиторна

заетост


Изпитни сесии след

Опознавателна практика

Учебна практика

Преддипломен стаж

Подготовка

Държ.


изпит

Държавен изпит

Обща заетост за уч.год.

Ваканции

Всичко

І сем.

ІІ сем.

І сем.

ІІ сем.

І сем.

ІІ сем.

І сем.

ІІ сем.

І сем.

ІІ сем.

І

15

15

4

5

-

-

-

-

-

-

-

-

39

13

52

ІІ

15

10

5

3

-

-

-

-

-

3

6

1

43

-

43


ІІІ. УЧЕБЕН ПЛАН - CURRICULUM
СПЕЦИАЛНОСТ “ТЕХНОЛОГИЯ НА МАЗНИНИТЕ, ЕТЕРИЧНИТЕ МАСЛА, ПАРФЮМЕРИЯТА И КОЗМЕТИКАТА”

SPECIALITY “TECHNOLOGY OF VEGETABLE OILS, ESSENTIAL OILS, PERFUMERY AND COSMETICS”

Образователно-квалификационна степен – МАГИСТЪР,
редовно обучение - Qualification degree – MASTER, full time
Шифър на

катедрата и дисциплината

Code


УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

Аудиторна заетост

Teaching hoursКонтрол

Control


Кредити

Credits - ECTSSUBJECTS

Общо

Total


Лекции

Lectures

Сем.

SeminarsПракт.

PracticalИ/ТО

Exams/


Current Mark

КП/КР

Projects


Общо

Total


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
I курс, I семестър (15 седмици) - I course, I semester (15 weeks)

1.

16-11

Суровинознание за растителни мазнини и етерични масла

90

45
45

И
6,0

Feed stock for vegetable and essential oils

2.

16-04

Технология на парфюмерийните и козметичните препарати

120

60
60

И
10,0

Technology of perfumery and cosmetic products

3.

16-12

Технология на преработването на маз­нини

105

45
60

И
7,0

Technology for processing vegetable oils

4.

16-13

Технологично обзавеждане за производство и преработка на мазнини

90

45
45

И
7,0

Technological equipment for the production and processing of vegetable oilsОБЩО

405

195
210

4
30,0

TOTAL
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

13
I курс, II семестър (15 седмици) – I course, II semester (15 weeks)

1.

16-03

Технология на етеричните масла

120

60
60

И
9,0

Technology of essential oils

2.

16-02

Технология на растителните мазнини

90

45
45

И
6,5

Technology of vegetable oils

3.

16-05

Технологично обзавеждане за произ­водство на етерични масла, парфю­мерийни и козметични препарати

45

30
15

И
4,5

Technological equipment for the production of essential oils, perfumery and cosmetic products

4.

16-14

Технология на сапуните, миещите и перилните препарати

90

45
45

И
7,5

Technology of soap and detergent products

5.

16-10

Технологично обзавеждане-курсов проект

3030

ТО

КП

2,5

Project for technological equipmentОБЩО

375

180
195

4/1

1

30,0

TOTALОБЩО ЗА ГОДИНАТА

780

375
405

8/1

1

60,0

TOTAL FOR YEAR


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
IІ курс, ІІI семестър (15 седмици) - IІ course,ІІ I semester (15 weeks)

1.

02-04

Инструментални методи за анализ на храни

60

30
30

И
6,0

Instrumental methods for foodstuff analysis

2.

21-11

Моделиране и оптимизиране на технологичните процеси

45

15
30

И
5,0

Modeling and optimization of technological processes

3.

16-17

Изолати от маслодайни и етеричномаслени суровини

50

30
20

И
3,0

Isolates of essential oil raw materials

4.

16-15

Технология на ароматичните вещества

60

45
15

И
5,5

Technology of aroma substances

5.

16-16

Технология на модифицираните липиди

60

45
15

И
5,5

Technology of lipids

ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ (1 от 2) – OPTIONAL SUBJECTS (1 of 2)

6.

25-17

Компютърни комуникации

4545

ТО
5,0

Computer communications

7.

06-20

Инвестиционно проектиране

45

15
30

И
5,0

Investment Projection

ФАКУЛТАТИВНА ДИСЦИПЛИНА - OPTIONAL SUBJECT

8.

20-78

Бизнесетика

(30)

15

15
ТО
(2,0)

Business ethicsОБЩО

320

165
155

6/
30,0

TOTAL

IІ курс, IV семестър (10 седмици) – IІ course, IV semester (10 weeks)

1.

20-51

Управление на предприятието

45

30

15
И
3,0

Management of the factory

2.

16-09

Теория на козметичните форми

60

40
20

И
4,0

Theory of cosmetic forms

3.

16-18

Проектиране на технологични инсталации и линии

40

20
20

И
3,0

Projection of technological installations

4.

16-23

НИРС

(60)


ТО
2,0

R&D work with the students

5.

16-21

Преддипломен стаж 3 седмици

(90)
3,0

Industrial training

6.

16-22

Дипломен проект/работа

(250)


И
15,0

Master thesisОБЩО

145

90

15

40

4/1
30,0

TOTALОБЩО ЗА ГОДИНАТА

465

255

15

240

10/3
60,0

TOTAL FOR YEARОБЩО ЗА 2 ГОДИНИ ОБУЧЕНИЕ

1245

630

15

645

18/4

1

120,0

TOTAL FOR 2 YEARS TEACHINGІІІ. УЧЕБЕН ПЛАН - CURRICULUM
СПЕЦИАЛНОСТ “ТЕХНОЛОГИЯ НА МАЗНИНИТЕ, ЕТЕРИЧНИТЕ МАСЛА, ПАРФЮМЕРИЯТА И КОЗМЕТИКАТА”

SPECIALITY “TECHNOLOGY OF VEGETABLE OILS, ESSENTIAL OILS, PERFUMERY AND COSMETICS”

Образователно-квалификационна степен – МАГИСТЪР,
задочно обучение - Qualification degree – MASTER, part time
Шифър на

катедрата и дисциплината

Code


УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

Аудиторна заетост

Teaching hoursКонтрол

Control


Кредити

Credits - ECTSSUBJECTS

Общо

Total


Лекции

Lectures

Сем.

SeminarsПракт.

PracticalИ/ТО

Exams/


Current Mark

КП/КР

Projects


Общо

Total


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
I курс, I семестър - I course, I semester

1.

16-11

Суровинознание за растителни мазнини и етерични масла

45

23
22

И
6,0

Feed stock for vegetable and essential oils

2.

16-04

Технология на парфюмерийните и козметичните препарати

60

30
30

И
10,0

Technology of perfumery and cosmetic products

3.

16-12

Технология на преработването на маз­нини

53

23
30

И
7,0

Technology for processing vegetable oils

4.

16-13

Технологично обзавеждане за производство и преработка на мазнини

45

23
22

И
7,0

Technological equipment for the production and processing of vegetable oilsОБЩО

203

99
104

4
30,0

TOTAL
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
I курс, II семестър – I course, II semester

1.

16-03

Технология на етеричните масла

60

30
30

И
9,0

Technology of essential oils

2.

16-02

Технология на растителните мазнини

45

23
22

И
6,5

Technology of vegetable oils

3.

16-05

Технологично обзавеждане за произ­водство на етерични масла, парфю­мерийни и козметични препарати

23

15
8

И
4,5

Technological equipment for the production of essential oils, perfumery and cosmetic products

4.

16-14

Технология на сапуните, миещите и перилните препарати

45

23
22

И
7,5

Technology of soap and detergent products

5.

16-10

Технологично обзавеждане-курсов проект

1515

ТО

КП

2,5

Project for technological equipmentОБЩО

188

91
97

4/1

1

30,0

TOTALОБЩО ЗА ГОДИНАТА

391

190
201

8/1

1

60,0

TOTAL FOR YEAR


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
IІ курс, IІІ семестър - IІ course, IІІ semester

1.

02-04

Инструментални методи за анализ на храни

30

15
15

И
6,0

Instrumental methods for foodstuff analysis

2.

21-11

Моделиране и оптимизиране на технологичните процеси

23

8
15

И
5,0

Modeling and optimization of technological processes

3.

16-17

Изолати от маслодайни и етеричномаслени суровини

25

15
10

И
3,0

Isolates of essential oil raw materials

4.

16-16

Технология на ароматичните вещества

30

22
8

И
5,5

Technology of aroma substances

5.

16-15

Технология на модифицираните липиди

30

22
8

И
5,5

Technology of lipids

ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ (1 от 2) – OPTIONAL SUBJECTS (1 of 2)

6.

25-17

Компютърни комуникации

2323

ТО
5,0

Computer communications

7.

06-20

Инвестиционно проектиране

23

7
16

И
5,0

Investment Projection

ФАКУЛТАТИВНА ДИСЦИПЛИНА - OPTIONAL SUBJECT

8.

20-25

Бизнесетика

(15)

8

7
ТО
(2,0)

Business EthicsОБЩО

161

82
79

6/
30,0

TOTAL
IІ курс, IV семестър – IІ course, IV semester

1.

20-51

Управление на предприятието

23

15

8
И
3,0

Management of the factory

2.

16-09

Теория на козметичните форми

30

20
10

И
4,0

Theory of cosmetic forms

3.

16-18

Проектиране на технологични инсталации и линии

20

10
10

И
3,0

Projection of technological installations

4.

16-23

НИРС

(60)


ТО
2,0

R&D work with the students

5.
Индивидуална работа с преподаватели3,0

Individual Work with the Lectures

6.

16-22

Дипломен проект/работа

(250)


И
15,0

Master thesisОБЩО

73

45

8

20

4/1
30,0

TOTALОБЩО ЗА ГОДИНАТА

234

127

8

99

10/1
60,0

TOTAL FOR YEARIV. СТРУКТУРА НА УЧЕБНИЯ ПЛАН

Включените в учебния план дисциплини осигуряват интердисциплинарни знания и умения за процесите, продуктите, качеството и управлението на подотраслите в маслодобивната, маслопреработващата, етеричномаслената, парфюмерийната и козметичната промишленост.

Учебният план включва:

1. Задължителни: 20 дисциплини с общ хорариум 1200 ч. (96,4 %), които гарантират изпълнението на Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността “Технология на мазнините, етеричните масла, парфюмерията и козметиката” за образователно-квалификационна степен “Магистър”. Те отразяват и академичната политика на УХТ.

2. Избираеми: 1 от 2, които са с общ хорариум 45 ч. (3,6 %).

3. Факултативни: 1 дисциплина с общ хорариум 30 ч., която при избор от студентите носи допълнително 2 кредита.

Общото натоварване за целия курс на обучение е: Часове за учебни занятия – 1245; Брой на изпитите – 18;
Брой на текущите оценки – 4; Курсова работа – 1; Преддипломен стаж – 90 ч.
V. ТЕХНИЧЕСКО ОСИГУРЯВАНЕ

Студентите от тази специалност получават среда за подготовка, която е на равнището на съвременни технологии на обучение.


Тя включва:

-работа в технологични и химични лаборатории;

-работа с компютърни класове от персонални компютри.

VІ. НАУЧНО-ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ

Осъществява се на основа на:

- Библиотеката на УХТ- Информационното обслужване включва справочно-библиографска дейност, научно-техническа пропаганда чрез информационни издания и сигнални листове, научно-технически мероприятия. В момента на разположение са 3 бази данни: 1. Food and Human Nutrition in AGRIS;

 2. Current contents – Agriculture, Biology and Environmental Sciences;

 3. Current contents – Engineering, Technology and Applied Sciences.

 • взаимодействие с мрежата от библиотечно-информационни органи на различни равнища;

 • достъп до новоизлязла техническа и специална литература посредством книжарницата на УХТ.

 • центъра по компютърни технологии към института.

Учебният план е обсъден на заседание на Катедрен съвет (Протокол Nо 4/06.04.2009 г.)

Учебният план е приет на заседание на Факултетен съвет (Протокол Nо 12/29.06.2009 г.)


Р-Л КАТЕДРА ”ТТЗРЕМ’: ДЕКАН НА ТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ:

/проф. д-р инж. Д. Хаджикинов/ /проф. дтн инж. А. Стоянова/


Приложение 2.


Изучавани дисциплини на специалност

“Технология на мазнините, етеричните масла,


парфюмерията и козметиката”

ДИСЦИПЛИНИ


часове

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ


1200

1. Инструментални методи за анализ на храни

60

2. Моделиране и оптимизиране на технологичните процеси

45

5. Управление на предприятието


45

6. Суровинознание за растителни мазнини и етерични масла

90

7. Технология на преработването на мазнини

105

8. Технология на парфюмерийните и козметичните препарати

120

9. Технология на етеричните масла

120

10. Технологично на растителните мазнини

90

11. Технологично обзавеждане за производство на етерични масла, парфюмерийни и козметични препарати

45

12. Технология на сапуните, миещите и перилните препарати

90

13. Технологично обзавеждане за производство и преработка на мазнини

90

14. Технологично обзавеждане-проект

30

15. Технология на ароматичните вещества

60

16. Технология на модифицираните липиди

60

17. Изолати от маслодайни и етеричномаслени суровини

50

18. Теория на козметичните форми

60

19. Проектиране на технологични инсталации и линии

40

20. НИРС


(60)

ИЗБИРАЕМИ – 1 от 2

45

1. Компютърни комуникации

45

2. Инвестиционно проектиране

45

ФАКУЛТАТИВНИ

30

1.Бизнес-етика

30

Общо

1245
Приложение 1.

Структура на учебния план за обучение на специалност“Технология на мазнините, етеричните масла,
парфюмерията и козметиката”

ДИСЦИПЛИНИ


Хорари-ум,

часове
(%)


Изучавани

в брой семестри

I. МАТЕМАТИЧЕСКИ И МАТЕМАТИКО-ПРИЛОЖНИ

45 (3,6)
1. Моделиране и оптимизиране на технологичните процеси

45

един

2. Компютърни комуникации

45

един

II. ХИМИКО-БИОЛОГИЧНИ

60 (4,8)
1. Инструментални методи за анализ на храни

60

един

III. ОБЩОИНЖЕНЕРНИ


45 (3,6)1. Инвестиционно проектиране


45

един

IV. ИКОНОМИЧЕСКИ


45 (3,6)1. Управление на предприятието


45

един

V. ХУМАНИТАРНИ

(30)
1. Бизнес етика

30

един

VI. СПЕЦИАЛНИ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГИЧНИ

930 (84,4)
1. Суровинознание за растителни мазнини и етерични масла

90

един

2. Технология на преработването на мазнини

105

един

3. Технология на парфюмерийните и козметичните препарати

120

един

4. Технология на етеричните масла

120

един

5. Технологично на растителните мазнини

90

един

6. Технологично обзавеждане за производство на етерични масла, парфюмерийни и козметични препарати

45

един

7. Технология на сапуните, миещите и перилните препарати

90

един

8. Технологично обзавеждане за производство и преработка на мазнини

90

един

9. Технологично обзавеждане-проект

30

един

10. Изолати от маслодайни и етеричномаслени суровини

50

един

11. Технология на ароматичните вещества

60

един

12. Технология на модифицираните липиди

60

един

13. Теория на козметичните форми

60

един

14. Проектиране на технологични инсталации и линии

40
15 НИРС

(60)

един

Общо


1245

Технологичен факултетСподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница