Технологичен факултетДата10.09.2016
Размер450.64 Kb.
#8898
ТипПротокол

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТАУНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ - ПЛОВДИВ

UNIVERSITY OF FOOD TECHNOLOGIES - PLOVDIV


ТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ
Приет с решение на АС Утвърждавам,

Протокол № 17/30.06.2009 г. Ректор:

/проф. д-р инж. Г.Вълчев/

У Ч Е Б Е Н П Л А Н

на специалност: шифър 1-17

“ТЕХНОЛОГИЯ НА ТЮТЮНА И ТЮТЮНЕВИТЕ ИЗДЕЛИЯ”


Професионална област: 5. ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ

Professional Field: 5. TECHNICAL SCIENCES

С професионално направление: 5.12. ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ

ISCED 1997 - code 54 MANUFACTURING AND PROCESSINGЗа образователно-квалификационна степен: МАГИСТЪР

For the educational-professional Degree: MASTER

Професионална квалификация: МАГИСТЪР-ИНЖЕНЕР

Professional Qualification: MASTER-ENGINEER

Срок на обучение: 2 години

Training Term: 2 years

Форма на обучение: РЕДОВНА, ЗАДОЧНА

Form of Education: FULL-TIME, PART-TIME

І. КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА
Дипломираният “МАГИСТЪР” по специалността “Технология на тютюна и тютюневите изделия” е висококвалифициран специалист, със задълбочена фундаментална и професионална подготовка, който владее много добре стопанско-организационните, управленческите и социалните механизми в сферата на дейността си. Всичко това му позволява да осъществява научно-изследователска, проектантска и развойна, организационно-управленческа, производствено-технологична, контролна и преподавателска дейности в съответните подотрасли на тютюневата промишленост и свързаните с нея търговска и образователна сфера.

Дипломираният “МАГИСТЪР” притежава значителен обем от задълбочени интердисциплинарни знания и умения. Той може: • да изследва, моделира и оптимизира всички механични, физични, физикохимични, химични и технологични операции в тютюневата промишленост;

 • да създава и внедрява нови технологии при сушенето, манипулацията и ферментацията на тютюна, както и технологии и асортименти при производството на цигари;

 • да проектира предприятия и технологични линии за нуждите на тютюневата промишленост;

 • да планира и организира, контролира и управлява производствено-технологичните процеси;

 • да контролира и управлява качеството на суровините, материалите, полуфабрикатите и готовата продукция;

 • да ръководи и провежда необходимите химични, биохимични, микробиологични, физикохимични и органолептични анализи;

 • да оразмерява, регулира, оптимизира работните параметри на технологичното обзавеждане на предприятията от тютюневата промишленост;

 • да провежда специализиращо обучение на специалисти със средно образование;

 • да усъвършенства знанията си и да повишава квалификацията си, както самостоятелно, така и чрез продължаване на образованието си в образователна и научна степен ”ДОКТОР”.

Придобитата по време на обучението професионална квалификация дава възможност на МАГИСТЪРА да заема всички ръководни и определени изпълнителски длъжности, изискващи висше образование по специалността, в държавния и частния сектор. Такива са:

 • преподаватели в специализираните училища от системата на университетското, колежанското и средното образование;

 • научни сътрудници в научно-изследователски институти;

 • ръководители и организатори на проектантска и развойна дейност;

 • ръководители на производствени предприятия и фирми, както и техните поделения – дирекции, цехове, отдели и др.;

 • ръководители и експерти в оторизирани и производствени лаборатории, центрове и комисии за стандартизация и окачествяване на готовата продукция (тютюн, цигари и спомагателни материали);

 • ръководители и участници в колективи за разработване на нови продукти и технологии;

 • ръководители и организатори в отделни Министерства, ведомства и служби.

II. ФОНД УЧЕБНО ВРЕМЕ (седмици)
Година

Аудиторна

заетост


Изпитни сесии след

Опознавателна практика

Учебна практика

Преддипломен стаж

Подготовка

Държ.


изпит

Държавен изпит

Обща заетост за уч.год.

Ваканции

Всичко

І сем.

ІІ сем.

І сем.

ІІ сем.

І сем.

ІІ сем.

І сем.

ІІ сем.

І сем.

ІІ сем.

І

15

15

4

5

-

-

-

-

-

-

-

-

39

13

52

ІІ

15

10

5

3

-

-

-

-

-

3

6

1

43

-

43


ІІІ. УЧЕБЕН ПЛАН - CURRICULUM
СПЕЦИАЛНОСТ “ТЕХНОЛОГИЯ НА ТЮТЮНА И ТЮТЮНЕВИТЕ ИЗДЕЛИЯ”

SPECIALITY “TECHNOLOGY OF TOBACCO AND TOBACCO PRODUCTS”

Образователно-квалификационна степен – МАГИСТЪР,
редовно обучение - Qualification degree – MASTER, full time
Шифър на

катедрата и дисциплината

Code


УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

Аудиторна заетост

Teaching hoursКонтрол

Control


Кредити

Credits - ECTSSUBJECTS

Общо

Total


Лекции

Lectures

Сем.

SeminarsПракт.

PracticalИ/ТО

Exams/


Current Mark

КП/КР

Projects


Общо

Total


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
I курс, I семестър (15 седмици) - I course, I semester (15 weeks)

1.

17-14

Сензорен анализ на АВП

45

30
15

ТО
6,0

Sensory Analysis of Aromatic and Flavour Products

2.

17-05

Промишлена обработка на тютюна

105

45
60

И
10,0

Industrial Processing of Tobacco

3.

17-04

Технологично обзавеждане на сушенето и промишлената обработка на тютюна

75

45
30

И
7,0

Technological Equipment of Curing and Industrial Processing of Tobacco

4.

17-06

Технология на тютюневите изделия -
І ч.

75

45
30

И
7,0

Technology of Tobacco Products - I partОБЩО

300

165
135

3/1
30,0

TOTAL
I курс, II семестър (15 седмици) – I course, II semester (15 weeks)

1.

17-07

Транспортна, вентилационна и климатична техника

75

45
30

И
5,5

Transport, Ventilation and Air-conditioning Equipment

2.

17-03

Производство и сушене на тютюна

75

45
30

И
5,0

Tobacco Production and Curing

3.

17-02

Стокознание на тютюна

120

60
60

И
8,5

Tobacco Raw Material Study

4.

17-06

Технология на тютюневите изделия – ІІ ч.

78

42
36

И
5,5

Technology of Tobacco Products – II part

5.

17-13

Технологично обзавеждане на цигарената промишленост

78

42
36

И
5,5

Technological Equipment of Cigarette IndustryОБЩО

426

234
192

5
30,0

TOTALОБЩО ЗА ГОДИНАТА

726

399
327

8/1
60,0

TOTAL FOR YEAR
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
IІ курс, IІІ семестър (15 седмици) - IІ course, IІІ semester (15 weeks)

1.

02-04

Инструментални методи за анализ на храни

60

30
30

И
6,0

Instrumental methods for foodstuff analysis

2.

21-11

Моделиране и оптимизиране на технологичните процеси

45

15
30

И
5,0

Modeling and optimization of technological processes

3.

17-09

Биохимични основи за формиране качеството на тютюна

45

30
15

ТО
3,0

Biochemical Fundamentals of Tobacco Quality Formation

4.

17-11

Модифициране на състава на тютюневия дим

45

30
15

И
3,0

Modification of Tobacco Smoke Composition

5.

17-21

НИРС

(60)


ТО
2,0

R&D work with the students

ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ (1 от 2) – OPTIONAL SUBJECTS (1 of 2)

6.

25-17

Компютърни комуникации

4545

ТО
5,0

Computer communications

7.

06-20

Инвестиционно проектиране

45

15
30

И
5,0

Investment Projection

ФАКУЛТАТИВНА ДИСЦИПЛИНА - OPTIONAL SUBJECT

8.

20-78

Бизнесетика

(30)

(15)

(15)
ТО
(2,0)

Business ethicsОБЩО

240

105

-

135

3/3
24,0

TOTAL
IІ курс, IV семестър (10 седмици) – IІ course, IV semester (10 weeks)

1.

20-51

Управление на предприятието

45

30

15
И
3,0

Management of the factory

2.

17-15

Технологично обзавеждане на специалните производства в тютюневата промишленост

60

45
15

И
4,0

Technological Equipment of Special Processes in Tobacco Industry

3.

17-12

Тютюнев дим и здравни аспекти на тютюнопушенето

60

45
15

ТО
4,0

Tobacco Smoke and Health Impact of Smoking

4.

17-16

Технологичен контрол на промишлената обработка и преработка на тютюна

60

30
30

ТО
4,0

Technological Control of Industrial Treatment and Processing of Tobacco

5.

17-17

Експертна оценка на тютюна

45

30
15

ТО
3,0

Expert Evaluation of Tobacco

6.

17-19

Преддипломен стаж - 3 седмици

(90)


ТО
3,0

Industrial training

7.

17-20

Дипломен проект/работа

(250)


И
15,0

Master thesisОБЩО

270

180

15

75

3/4
36,0

TOTALОБЩО ЗА ГОДИНАТА

510

285

15

210

6/7

-

60,0

TOTAL FOR YEARОБЩО ЗА 2 ГОДИНИ

1236

684

15

537

14/8
120,0

TOTAL FOR 2 YEARS


ІІІ. УЧЕБЕН ПЛАН - CURRICULUM
СПЕЦИАЛНОСТ “ТЕХНОЛОГИЯ НА ТЮТЮНА И ТЮТЮНЕВИТЕ ИЗДЕЛИЯ”

SPECIALITY “TECHNOLOGY OF TOBACCO AND TOBACCO PRODUCTS”

Образователно-квалификационна степен – МАГИСТЪР,
задочно обучение - Qualification degree – MASTER, part time
Шифър на

катедрата и дисциплината

Code


УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

Аудиторна заетост

Teaching hoursКонтрол

Control


Кредити

Credits - ECTSSUBJECTS

Общо

Total


Лекции

Lectures

Сем.

SeminarsПракт.

PracticalИ/ТО

Exams/


Current Mark

КП/КР

Projects


Общо

Total


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
I курс, I семестър - I course, I semester

1.

17-14

Сензорен анализ на АВП

23

15
8

ТО
6,0

Sensory Analysis of Aromatic and Flavour Products

2.

17-05

Промишлена обработка на тютюна

53

23
30

И
10,0

Industrial Processing of Tobacco

3.

17-04

Технологично обзавеждане на сушенето и промишлената обработка на тютюна

38

23
15

И
7,0

Technological Equipment of Curing and Industrial Processing of Tobacco

4.

17-06

Технология на тютюневите изделия - І ч.

38

23
15

И
7,0

Technology of Tobacco Products - I partОБЩО

152

84
68

3/1
30,0

TOTAL

I курс, II семестър – I course, II semester

1.

17-07

Транспортна, вентилационна и климатична техника

38

23
15

И
5,5

Transport, Ventilation and Air-conditioning Equipment

2.

17-03

Производство и сушене на тютюна

38

23
15

И
5,0

Tobacco Production and Curing

3.

17-02

Стокознание на тютюна

60

30
30

И
8,5

Tobacco Raw Material Study

4.

17-06

Технология на тютюневите изделия –
ІІ ч.

39

21
18

И
5,5

Technology of Tobacco Products – II part

5.

17-13

Технологично обзавеждане на цигарената промишленост

39

21
18

И
5,5

Technological Equipment of Cigarette IndustryОБЩО

214

118
96

5
30,0

TOTALОБЩО ЗА ГОДИНАТА

366

202
164

8/1
60,0

TOTAL FOR YEAR
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
IІ курс, ІІI семестър - ІI course, IІІ semester

1.

02-04

Инструментални методи за анализ на храни

30

15
15

И
6,0

Instrumental methods for foodstuff analysis

2.

21-11

Моделиране и оптимизиране на технологичните процеси

23

8
15

И
5,0

Modeling and optimization of technological processes

3.

17-09

Биохимични основи за формиране качеството на тютюна

23

15
8

ТО
3,0

Biochemical Fundamentals of Tobacco Quality Formation

4.

17-11

Модифициране на състава на тютюневия дим

23

15
8

И
3,0

Modification of Tobacco Smoke Composition

5.

17-21

НИРС

(60)


ТО
2,0

R&D work with the students

ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ (1 от 2) – OPTIONAL SUBJECTS (1 of 2)

6.

25-17

Компютърни комуникации

2323

ТО
5,0

Computer communications

7.

06-20

Инвестиционно проектиране

23

8
15

И
5,0

Investment Projection

ФАКУЛТАТИВНА ДИСЦИПЛИНА - OPTIONAL SUBJECT

8.

20-78

Бизнесетика

(15)

(8)

(7)
(ТО)
(2,0)

Business EthicsОБЩО

122

53
69

3/3
24,0

TOTALIІ курс, IV семестър – IІ course, IV semester

1.

20-51

Управление на предприятието

23

15

8
И
3,0

Management of the factory

2.

17-15

Технологично обзавеждане на специалните производства в тютюневата промишленост

30

23
7

И
4,0

Technological Equipment of Special Processes in Tobacco Industry

3.

17-12

Тютюнев дим и здравни аспекти на тютюнопушенето

30

23
7

ТО
4,0

Tobacco Smoke and Health Impact of Smoking

4.

17-16

Технологичен контрол на промишлената обработка и преработка на тютюна

30

15
15

ТО
4,0

Technological Control of Industrial Treatment and Processing of Tobacco

5.

17-17

Експертна оценка на тютюна

23

15
8

ТО
3,0

Expert Evaluation of Tobacco

6.
Индивидуална работа с преподаватели3,0

Individual Work with the Lectures

7.

17-20

Дипломен проект/работа

(250)


И
15,0

Master thesisОБЩО

136

91

8

37

3/3
36,0

TOTALОБЩО ЗА ГОДИНАТА

258

144

8

106

6/6
60,0

TOTAL FOR YEAR

IV. СТРУКТУРА НА УЧЕБНИЯ ПЛАН

Включените в учебния план дисциплини осигуряват широкопрофилни, интердисциплинарни и специализирани знания и умения за суровините, процесите, продуктите и управление на качеството в тютюневата промишленост.

Учебният план включва:

1. Задължителни: 19 дисциплини с общ хорариум 1191 ч. (96,4 %), които гарантират изпълнението на Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността “Технология на тютюна и тютюневите изделия” за образователно-квалификационна степен “Магистър”. Те отразяват и академичната политика на УХТ.

2. Избираеми: 1 от 2, които са с общ хорариум 45 ч . (3,6 %).

3. Факултативни: 1 дисциплина с общ хорариум 30 ч., която при избор от студентите носи допълнително 2 кредита.

Общото натоварване за целия курс на обучение е: Часове за учебни занятия – 1236; Брой на изпитите – 14;
Брой на текущите оценки – 8; Преддипломен стаж – 90 ч.

V. ТЕХНИЧЕСКО ОСИГУРЯВАНЕ

Студентите от тази специалност получават среда за подготовка, която е на равнището на съвременните технологии на обучение. Тя включва:

-работа в технологични и химични лаборатории;

-работа с компютърни класове от персонални компютри.

Студентите от специалността използват още специализираните лаборатории на Института по тютюна и тютюневите изделия (ИТТИ) – Пловдив, както и машинно-технологичната база и лабораториите на производствените предприятия на тютюневата промишленост.

VІ. НАУЧНО-ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ

Осъществява се на основа на:

- Библиотеката на УХТ - Информационното обслужване включва справочно-библиографска дейност, научно-техническа пропаганда чрез информационни издания и сигнални листове, научно-технически мероприятия. В момента на разположение са 3 бази данни: 1. Food and Human Nutrition in AGRIS;

 2. Current contents – Agriculture, Biology and Environmental Sciences;

 3. Current contents – Engineering, Technology and Applied Sciences.

 • взаимодействие с мрежата от библиотечно-информационни органи на различни равнища;

 • достъп до новоизлязла техническа и специална литература посредством книжарницата на УХТ.

 • центъра по компютърни технологии към института.

Учебният план е обсъден на заседание на Катедрен съвет (Протокол Nо 4/06.04.2009 г. )

Учебният план е приет на заседание на Факултетен съвет (Протокол Nо 12/29.06.2009 г. )


Р-Л КАТЕДРА ”ТТЗРЕМ”: ДЕКАН НА ТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ:

/проф. д-р инж. Д. Хаджикинов/ /проф. дтн инж. А. Стоянова/Приложение 2.

Изучавани дисциплини на специалност“Технология на тютюна и тютюневите изделия”

ДИСЦИПЛИНИ


часове

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ


1191

1. Инструментални методи за анализ на храни

60

2. Моделиране и оптимизиране на технологичните процеси

45

3. Управление на предприятието


45

4. Сензорен анализ на АВП

45

5. Промишлена обработка на тютюна

105

6. Технологично обзавеждане на сушенето и промишлена обработка на тютюна

75

7. Технология на тютюневите изделия – І част

75

8. Транспортна, вентилационна и климатична техника

75

9. Производство и сушене на тютюна

75

10. Стокознание на тютюна

120

11. Технология на тютюневите изделия – ІІ част

78

12.Технологично обзавеждане на цигарената промишленост

78

13. Биохимични основи за формиране качеството на тютюна

45

14. Модифициране на състава на тютюневия дим

45

15. Технологично обзавеждане на специалните производства в тютюневата промишленост

60

16. Тютюнев дим и здравни аспекти на тютюнопушенето

60

17. Технологичен контрол на промишлената обработка и преработка на тютюна

60

18. Експертна оценка на тютюна

45

19. НИРС

(60)

ИЗБИРАЕМИ – 1 от 2

45

1. Компютърни комуникации

45

2. Инвестиционно проектиране


45

ФАКУЛТАТИВНИ

(30)

1.Бизнес-етика

30

Общо

1236
Приложение 1.
Структура на учебния план за обучение на специалност

“Технология на тютюна и тютюневите изделия”


ДИСЦИПЛИНИ


Хорариум,

часове
(%)


Изучавани

в брой семестри

I. МАТЕМАТИЧЕСКИ И МАТЕМАТИКО-ПРИЛОЖНИ

45 (3,6)
1. Моделиране и оптимизиране на технологичните процеси

45

един

2. Компютърни комуникации

45

един

II. ХИМИКО-БИОЛОГИЧНИ

60 (4,9)
1. Инструментални методи за анализ на храни

60

един

III. ОБЩОИНЖЕНЕРНИ


45 (3,6)1. Инвестиционно проектиране


60

един

IV. ИКОНОМИЧЕСКИ


45 (3,6)1. Управление на предприятието


45

един

V. ХУМАНИТАРНИ

(30)
1. Бизнес етика

30

един

VI. СПЕЦИАЛНИ И ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛ­О­ГИЧ­НИ

1041 (84,3)
1. Сензорен анализ на АВП

45

един

2. Промишлена обработка на тютюна

105

един

3. Технологично обзавеждане на сушенето и промишлена обработка на тютюна

75

един

4. Технология на тютюневите изделия – І част

75

един

5. Транспортна, вентилационна и климатична техника

75

един

6. Производство и сушене на тютюна

75

един

7. Стокознание на тютюна

120

един

8. Технология на тютюневите изделия– ІІ част

78

един

9.Технологично обзавеждане на цигарената промишленост

78

един

10. Биохимични основи за формиране качеството на тютюна

45

един

11. Модифициране на състава на тютюневия дим

45

един

12. Технологично обзавеждане на специалните производства в тютюневата промишленост

60

един

13. Тютюнев дим и здравни аспекти на тютюнопушенето

60

един

14. Технологичен контрол на промишлената обработка и преработка на тютюна

60


един

15. Експертна оценка на тютюна

45

един

16. НИРС

(60)

един

Общо


1236

Технологичен факултетСподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница