Телекабел“ ад 4400, гр. ПазарджикДата26.02.2017
Размер148.84 Kb.
ДО


Телекабел“ АД

4400, гр. Пазарджик,

ул. "Царица Йоанна" № 29

О Ф Е Р Т А

От:________________________________________________________________________

(наименование на кандидата)


за участие в процедура „Избор с публична покана“ за определяне на изпълнител с предмет:
Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА и ДНА по обособени позиции:

Обособена позиция № 1: Оборудване за оптично линейно терминиране по технологията GEPON - 1 бр. комплект;

Обособена позиция № 2: Оборудване звено "приемна част" по технологията GEPON за предоставяне на фиксирана телефонна услуга до 3000 клиента - 1 брой комплект;

Обособена позиция № 3: Специализиран софтуерен продукт за предоставяне на фиксирани телефонни услуги тип CMS /Call Management Server/ - 1 брой;


с адрес: гр. _____________________ ул._______________________, № ______________,

тел.: __________________, факс: ________________, e-mail: _______________________

регистриран по ф.д. № __________ / _________ г. по описа на __________________ съд,

ЕИК /Булстат: _____________________________,

представлявано от _____________________________________________, в качеството му на ___________________________________.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас процедура за определяне на изпълнител с предмет:
Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА и ДНА по обособени позиции:

Обособена позиция № 1: Оборудване за оптично линейно терминиране по технологията GEPON - 1 бр. комплект;

Обособена позиция № 2: Оборудване звено "приемна част" по технологията GEPON за предоставяне на фиксирана телефонна услуга до 3000 клиента - 1 брой комплект;

Обособена позиция № 3: Специализиран софтуерен продукт за предоставяне на фиксирани телефонни услуги тип CMS /Call Management Server/ - 1 брой;(ненужното се изтрива)
Декларираме, че сме разгледали документацията за участие и сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.
Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора. Ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор в нормативноустановения срок.

Заявяваме, че при изпълнение на обекта на процедурата ______________________ подизпълнители. ще ползваме/няма да ползваме


Предлагаме срок за изпълнение на предмета на процедурата ________________ календарни дни/месеца, считано от датата на подписване на договора за изпълнение.
Декларираме, че представената от нас оферта е валидна до ________________ (посочва се срокът, определен от бенефициента в публичната покана).
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Относно изискванията и условията, свързани с изпълнението на предмета на настоящата процедура, ще изпълним следното:Изисквания и условия на

Телекабел“ АД

Предложение на кандидата

Марка/модел/производител/тех-нически характеристики

Забележка

Изисквания към изпълнението и качеството на стоките / услугите / строителството:

Обособена позиция № 1: Оборудване за оптично линейно терминиране по технологията GEPON - 1 бр. комплект;

Минимални технически и функционални характеристики:

1.1 Входни интерфейси:

- RJ45/SFP портове

- 60 Gbps входящ капацитет

1.2 Изходни интерфейси:

- 80 изходящи PON порта

- На всеки PON порт симетричен капацитет от 1.25 Gbps

1.3 Характеристики

- Наличие на динамичен алгоритъм за контролиране скоростите на крайния клиент

- Съвместимо със софтуер за управление на GEPON оборудване - NView NNM или еквивалентен

- Възможност за двупосочно криптиране с AES-128

- Статично рутиране, Динамично рутиране с поддръжка на RIPV2 и OSFP

- Поддръжка на IEEE802.3ah OAM

- Поддръжка на ACL (листи за достъп) за класифициране на входящите L2 и L4 пакети

- Наличие на DHCP Снупинг и ARP за по-висока сигурност

- Възможност за контрол на броадкаст, мултитакст и DLF пакетите

- STP, RSTP и MSTP поддръжка за повишена надеждност на мрежата

- 4096 vlan ид-та, поддръжка на VLAN стекиране, разменяне и пренаписване - IEEE802.1Q

- Възможност за дефиниране на качество на услугите с поддръжка на SLA

- 1024 мултикаст групи, IGMP Snooping и IGMP Proxy V1, V2 и V3. Поддръжка на MVR протокол със MVR Proxy функционалност.

- Управление през конзола, телнет и SNMP

- Наличие на линк агрегация - миниму 6 групи с поддръжка на до 8 порта във всяка група. Балансиране по MAC, IP и MAC+IP. Поддръжка на LACP.

- Наличие на Ethernet Ring протокол (ERPA) - поддръжка на 8 Ethernet кръга, 124 устройства във всеки кръг. Поддръжка на превключване в другата посока за по-малко от 50 милисекунди.

- Съвместимост с ISCOM6800; ISCOM5800; ISCOM5508, или еквивалентноДопълнителни технически и функционални изисквания, подлежащи на оценка съгласно Методика за оценка:
- Възможност на всеки един PON порт - разделяне на мин. 1:64, мин. 15 км разстояние на предаване, обслужване на мин. 750 ONU - та

- Ethernet OAM: ITU-T Y.1731 ETH OAM, IEEE802.1ag CFM

- Мрежова сигурност: radius, TACACS+, storm-control, IP source guard, DAI, port security MAC, Anti-dos

- Възможности за контрол на достъпа/трафика: based on MAC, IP, ACL map, user-defined ACL

- Възможности за QoS: COS, DSCP, SP, WRR, DRR, SP+WRR;

- Минимум 6 броя 1000 Mbps ъплинк интерфейса

- ETSI съвместима конфигурация. 1U Rackmount space. Минимум два броя hot-swap AC 220V захранвания, hot-swap EPON интерфейсни модули и hot-swap вентилаторни блокове всички с достъп от предния панел.
Изисквания към гаранционната и извънгаранционната поддръжка:

Изискуем гаранционен срок – минимум 12 месеца, след подписване на приемо-предавателен протокол по образец на програмата.

- Моля, посочете предлагания от вас гаранционен срок ( в месеци).

- Моля, посочете периода, за който предлагате актуализация на фърмуер, включваща отстраняване на текущи проблеми и добавяне на нови версии и функционалности, ако е приложимо.


Изисквания към документацията, съпровождаща изпълнението на предмета на процедурата:

1. Ръководство/инструкции за безопасна експлоатация на машините на български или английски език – на хартиен или електронен носител;

2. Документ/и, удостоверяващ, че оборудването е сертифицирано съгласно стандарта за CE маркировка или еквивалент;

3. Технически паспорт с посочени технически и функционални характеристики, заложени в офертата на кандидата / изпълнителя.


Изисквания към правата на собственост и правата на ползване на интелектуални продукти (Не е приложимо).

___________________________________
Изисквания за обучение на персонала на бенефициента за експлоатация:

Разходите за обучение на персонала на Възложителя за работа с оборудването следва да са за сметка на Изпълнителя.


Подпомагащи дейности и условия от бенефициента (Не е приложимо).
Други:

Доставката на хардуерното оборудване по обособена позиция № 1 следва да се извърши от избрания изпълнител / и на три части / три броя доставки, съответно разделени на равни стойности от общата сума на съответния договор.

Изисквания и условия на

Телекабел“ АД

Предложение на кандидата

Марка/модел/производител/тех-нически характеристики

Забележка

Изисквания към изпълнението и качеството на стоките / услугите / строителството:

Обособена позиция № 2: Оборудване звено "приемна част" по технологията GEPON за предоставяне на фиксирана телефонна услуга до 3000 клиента - 1 брой комплект;

Минимални технически и функционални характеристики:

2.1 Входни интерфейси:

- 3000 PON интерфейса

- 1Gbps на всеки оптичен вход;

2.2 Изходни интерфейси:

- 3000 телефонни порта - RJ11

- Скорост на предаване на всеки: 8kbits(G.729); 64kbits(G.711)

Ethernet интерфейс :

- 10/100Mbps / порт

- 3000 порта RJ45 Full/half duplex режим;

RF Интерфейс:

- 3000 RF конектор за CATV

2.3 Характеристики:

- Възможност за измерване на линка и диагностика

- Автоматично откриване и регистраине

- Съвместимо със софтуер за управление на GEPON оборудване - NView NNM или еквивалентен

- Наличие на VoIP протоколи SIP, H248, T.38

- МАК адрес обвързване, Изолиране на портове, 802.1x ауторизация

- Наличие на IGMP Snooping V1, V2, V3. Поддръжка на Мултикаст адреси - минимум 128

- Поддръжка на IEEE 802.1Q VLAN: 4094 VLANS, IEEE802.1ad. Поддръжка на VLAN прозрачност, пренаписване на VLAN таг и VLAN във VLAN (QinQ).

- Дефиниране на качество на услугите с поддръжка на SLA

- Наличие на QoS - 4 опашки на изхода на всеки Ethernet порт.

- Управление през конзола, телнет и SNMP

- Съвместимо с ISCOM6800; ISCOM5800; ISCOM5508, или еквивалентно

Допълнителни технически и функционални изисквания, подлежащи на оценка съгласно Методика за оценка:
- Наличие на безжичен рутер по стандарт 802.11b/g/n или еквивалент с антена 2x2 и възможност за конфигуриране на 4 броя SSID интерфейсаИзисквания към гаранционната и извънгаранционната поддръжка:

Изискуем гаранционен срок – минимум 12 месеца, след подписване на приемо-предавателен протокол по образец на програмата.

- Моля, посочете предлагания от вас гаранционен срок ( в месеци).

- Моля, посочете периода, за който предлагате актуализация на фърмуер, включваща отстраняване на текущи проблеми и добавяне на нови версии и функционалности, ако е приложимо.


Изисквания към документацията, съпровождаща изпълнението на предмета на процедурата:

1. Ръководство/инструкции за безопасна експлоатация на машините на български или английски език – на хартиен или електронен носител;

2. Документ/и, удостоверяващ, че оборудването е сертифицирано съгласно стандарта за CE маркировка или еквивалент;

3. Технически паспорт с посочени технически и функционални характеристики, заложени в офертата на кандидата / изпълнителя.


Изисквания към правата на собственост и правата на ползване на интелектуални продукти (Не е приложимо).

___________________________________
Изисквания за обучение на персонала на бенефициента за експлоатация:

Разходите за обучение на персонала на Възложителя за работа с оборудването следва да са за сметка на Изпълнителя.


Подпомагащи дейности и условия от бенефициента (Не е приложимо).

__________________________________
Други:

Доставката на хардуерното оборудване по обособена позиция № 2 следва да се извърши от избрания изпълнител / и на три части / три броя доставки, съответно разделени на равни стойности от общата сума на съответния договор.

Изисквания и условия на

Телекабел“ АД

Предложение на кандидата

Марка/модел/производител/тех-нически характеристики

Забележка

Изисквания към изпълнението и качеството на стоките / услугите / строителството:

Обособена позиция № 3: Специализиран софтуерен продукт за предоставяне на фиксирани телефонни услуги тип CMS /Call Management Server/ - 1 брой;

Минимални функционални характеристики:
1. Лицензът за инсталиране и ползване на софтуера следва да бъде за неограничен период от време, за не по-малко от 50 000 броя потребители на фиксирани телефонни услуги, за неограничен брой сървъри;
2. Функционални модули и елементи:
o софтуерен модул за сигнализационно управление на ONNET CALL(S) чрез: MGCP 1.0, съгласно RFC2705; NCS 1.0,съгласно PKT-SP-EC-MGCP-I11-050812; SIP v2.0 (transitional), съгласно RFC3261;

• софтуерен модул за Authorization (Одобрение), Authentication (Удостоверяване на достоверността) и Accounting (Отчетност) на ONNET CALL(S);

• софтуерен модул за обработка и отчетност на телефонен трафик, генерирани от ONNET CALL(S);

• софтуерен модул за управление на пренесени номера от домейна на преносимост, съгласно одобрената и влязла в сила процедура за преносимост на географски номера;

3. Поддържка на Level 1 резервираност;

4. Поддържка на дистрибутивна архитектура;

5. Поддържка на едновременна работа с различни домейни и номерационни планове от различни оператори;

6. Поддържка на едновременна работа с различни рутиращи правила на различни номерационни планове и оператори;

7. Поддържка на едновременна работа с различни сигнализационни интерфейси, като: MGCP , NCS, SIP;

8. Поддържка на различни дефинирани от оператора тарифни планове, тарифи и позволява интеграция със съществуващите билинг и провизиониращи системи на оператора;

9. CLI управление на системни настройки;

10. Уеб интерфейс за управление на абонатните номера и предплатени суми;

11. AAA модул за предплатени обаждания в зависимост от сметката на номера;

12. Възможност за изчисляване на максималната продължителност на разговора в зависимост от тарифата и прекратяване на разговора при надхвърляне на лимита;

13. Възможност за отчитане на продължителността на разговора, заедно с детайли за клиентска цена, цена на доставчик и CDR;

14. LNP модул, позволяващ използването на решения за преносимост на номерата реализиран от трети страни;

15. SIP ACL;

16. Буфериране на информацията за обажданията в случай на прекъсване на връзката към БД и записването им при възстановяване;

17. Възможност за диверсификация на данните - база с информация за крайните точки, база за пътища и тарифи, база за данните от обажданията;

18. Директна SDP връзка между MGCP устройствата без да е необходимо гласовия трафик да минава през CMS след установяване на връзката;

19. Съвместимост със CMS-SG/DB v1.1 или еквивалентен.
Допълнителни функционални изисквания, подлежащи на оценка съгласно Методика за оценка:

- Съвместимост с оборудване притежаващо минимални функционални характеристики изискуеми по обособена позиция № 1;

- Съвместимост с оборудване притежаващо минимални функционални характеристики изискуеми по обособена позиция № 2;Изисквания към гаранционната и извънгаранционната поддръжка:

Изискуем гаранционен срок – минимум 12 месеца, след подписване на приемо-предавателен протокол по образец на програмата.

- Моля, посочете предлагания от вас гаранционен срок ( в месеци).

- Моля, посочете периода, за който предлагате актуализация на софтуера, включваща отстраняване на текущи проблеми и добавяне на нови версии и функционалности, ако е приложимо.


Изисквания към документацията, съпровождаща изпълнението на предмета на процедурата:

Не е приложимо

Изисквания към правата на собственост и правата на ползване на интелектуални продукти – правата на собственост върху ДНА, предмет на Обособена позиция № 3 следва да се прехвърлят на Възложителя.
Изисквания за обучение на персонала на бенефициента за експлоатация:

Разходите за обучение на персонала на Възложителя за работа с оборудването следва да са за сметка на Изпълнителя.


Подпомагащи дейности и условия от бенефициента (Не е приложимо).

__________________________________
Други:
При така предложените от нас условия, в нашето ценово предложение сме включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на предмета на процедурата в описания вид и обхват, както следва:
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
І. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА
Изпълнението на предмета на процедурата ще извършим при следните цени:
Описание на доставките/услугите/

дейностите/ строителството

К-во /бр./

Единична цена в лева

(с изключение на процедурите с предмет услуги)Обща цена в лева без ДДС (не се попълва при извършване на периодични доставки)

1

2

3

4


За изпълнение предмета на процедурата в съответствие с условията на настоящата процедура, общата цена1 на нашата оферта възлиза на:
Цифром:__________________ Словом:__________________________________

(посочва се цифром и словом стойността без ДДС)


Декларираме, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда (за случаите, когато процедурата е за избор на изпълнител на договор за строителство).
ІІ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Предлаганият от нас начин на плащане е, както следва: __________________________( описва се)
При разминаване между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната цена на офертата. В случай че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата цена в съответствие с единичната цена на офертата.
При несъответствие между сумата, написана с цифри, и тази, написана с думи, важи сумата, написана с думи.

Като неразделна част от настоящата Оферта, прилагаме следните документи:
  1. Декларация с посочване на ЕИК/Удостоверение за актуално състояние;

  2. Декларация по чл. 12, ал. 1, т. 1 .от Постановление № 160 на Министерския съвет от 2016 г.;

  3. Доказателства за икономическо и финансово състояние;

  4. Доказателства за технически възможности и/или квалификация;

  5. Декларация за подизпълнителите, които ще участват в изпълнението на предмета на процедурата и дела на тяхното участие (ако кандидатът е декларирал, че ще ползва подизпълнители);

  6. Документи по т. 1, 2 ,3 и 4 за всеки от подизпълнителите в съответствие с Постановление № 160 на Министерския съвет от 2016 г. (когато се предвижда участието на подизпълнители);

  7. Други документи и доказателства, изискани и посочени от бенефициента в документацията за участие;

а) Образец на договор за изпълнение на поръчката, подписан на всяка страница с текста „Съгласен съм със съдържанието на договора“;

ДАТА: _____________ г. ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________

___________________________________________

(име и фамилия)

___________________________________________(длъжност на представляващия кандидата)


1 Не се посочва при извършване на периодични доставки.


Каталог: sites -> all -> themes
all -> Information about Korea in some Bulgarian textbooks issued after World War II
all -> Мариана петрова м и н к о в а
all -> Минчо Димитров. Митологични сцени върху керамични съдове от селищната могила при Старозагорските минерални бани 9
all -> Key parameters of innovation development of the Republic of Korea a vision from Bulgaria
all -> Христо иванов б у ю к л и е в роден на 24. 09. 1936 г в с. Пчеларово, обл. Хасковска. През 1959 г завършва су „Св. Климент Охридски”
themes -> Ал. Стамболийски
all -> Елена Георгиева. Библиография на ст н. с д-р Христо Буюклиев 11
all -> Нейчо маринов к ъ н е в


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница