Тема : „ Счетоводен пример свързан с отчитане на основния капитал „Дата26.05.2018
Размер35.87 Kb.
#69699
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА „Д-р ИВАН БОГОРОВ” – ВАРНА

Групово практическо задание № 2


Тема : „ Счетоводен пример свързан с отчитане на основния капитал „
Дата на възлагане:......

Време на работа:.........

Задание : В „Лонгоз”АД са извършени следните стопански операции:
1. За сметка на ОК е покрита загуба от минали години в размер на 500лв.

2.Изкупени са ,с цел намаляване на ОК, 2000 бр.собствени акции по 1,10 за акция.Сумата е изплатена от РС. Номиналната стойност на една акция е 1 лв. Акциите са анулирани.

3. Със съгласието на обслужващата Банка дългосрочен банков заем в размер на 5000 лв. е капитализиран

4.По желание на съдружник полагащият му се дивидент в размер на 1500лв.е трансформиран в дялово участие.

5.Със съгласието на доставчика задължение в размер на 2000 лв. е капитализирано.

6. С цел увеличаване на ОК са издадени 2000 бр.акции с номинална стойност 1 лв.Акциите са поети от акционерите по 2 лв.Сумата е постъпила по РС. Отразено е възникването на резерви от емисия на акции.

7.Внесена е допълнително от съдружник дялова вноска във вид на машина ,оценена за 4500 лв.

8.Със съгласието на обслужващата банка краткосрочен заем в размер на 7000 лв. е капитализиран.

9. Върната е дялова вноска на напуснал съдружник в размер на 2000лв. Сумата е изплатена от РС.

10.За сметка на другите резерви е предоставено дарение на детски дом във вид на компютри с отчетна стойност 2000 лв. и начислена до момента амортизация в размер на 200 лв.

11.Реализираната през текущата година балансова печалба в размер на 7000 лв. е трансформирана в неразпределена печалба от минали години.

12.Неразпределената печалба от минали години се разпределя както следва:- за увеличение на ОК 5000лв.; -за увеличение на общите резерви–2000лв.;-за увеличение на другите резерви –1000лв.и за дивиденти-3000 лв.

13.Трансформирани са други резерви в размер на 5000 лв. в основен капитал.

14.За сметка на оибщите резерви е покрита загуба от минали години в размер на 2000лв.

15.Във връзка с разширяване дейността на дружеството са записани допълнително следните дялови вноски: земи –25000 лв.;машини –8000 лв.; компютри–4000 лв.;машини–8000 лв.;и парични средства –5000 лв.

16.В определения срок са получени в пълен раз-р записаните дялови вноски.Парич. с-ва са постъпили по РС.
Критерии за оценка на практически задания


Критерии за оценяване

максимален

 

 

брой точки

1.

Познава и характеризира същността на темата на заданието

5

 

1.1 Придържа се към основната тема

2

 

1.2. Използва правилните синтетични счетоводни сметки

2

 

1.3. Използва правилните аналитични счетоводни сметки

1

2.

Познава документите и счетоводните сметки , които са основание и

50 

 

метод за счетоводни записвания. Използва вярно и точно счетоводните сметки.
 

2.1. Извършва правилни счетоводни записи

30 

 

2.2. Посочва верните суми.

15

 

2.3. Правилно използва формата на записване – мемориален ордер

5

3.

Прегледност при изпълнени на заданието

 5

 
 5
Общ брой точки :

60

Преобразуване на точките в цифрова оценка.


Максималната оценка “6” се дели на броя на точките в заданието / 60 / и се получава тежест на 1 точка = 0,10 стотни / коефициент /. Броят на получените от ученика точки се умножава по коефициента и се получава цифровата оценка.
Преподавател: Директор:

П. Мирошников Я. Бакалова

Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница