Тема : изследване на от елементарните частици дофизични методпроцеси встраница4/4
Дата22.07.2016
Размер0.53 Mb.
ТипЗадача
1   2   3   4

В4. ЛИТЕРАТУРА

Задача С

Изпълнението минава през следните етапи: [1] Glenn E. Shaw, "Sun photometry", Bulletin of the American Meteorological Society 64, 4-10, 1983

[2] http://icp.giss.nasa.gov/education/urbanmaap/aerosols/aerosols_train6.html

[3] A. A. Silva, V. J. H. Kirchhoff, Aerosol optical thickness from Brewer spectrophotometers and investigation into the stray-light effect, Applied Optics, Vol 43, No. 12, 20 April 2004, pp 2484 – 2489.

[4]. B. A. Bodhaine, N. B. Wood, E.G. Dutton, J. R. Slusser, On Rayleigh optical depth calculations, Journ. of Atm. and oceanic techn., Vol 16, (1999), pp 1854 – 1861.

[5]. H. Y. Hristov, N. N. Arhangelova, I. Vankov, I. P. Penev, N. M. Uzunov, Computerized glow-curve deconvolution assessment of the kinetic parameters associated with thermoluminescence peaks in BGO(:V), Annual of Konstantin Preslavski University, Shumen, Vol.ХVIII В 1, 2008, 81 – 92.

[6]. H. Y. Hristov, N. N. Arhangelova, I. P. Penev, M. Bello, G. Moschini, N. M. Uzunov, On the Possibility to Measure Solar Ultraviolet Emission Using the Thermoluminescence of Specific Crystals, to be published in Annual of Konstantin Preslavski University, Shumen, 2009.

С (астрономия): Фотометрично и спектрално изследване на контактните звездни системи W UMa, HX UMa и FI Boo
С2.1.
Тесните двойни системи, съдържащи късни звезди с хромосферна и коронална активност, представляват особен интерес, тъй като позволяват да се установят корелации между многообразието от глобалните им параметри и пространствените, енергетични и вре­ме­ви мащаби на проявленията им на активност (Byrne 1992). Тази информация води до уточ­няване на теориите за вътрешния строеж на звездите и теориите за генериране на магнитните им полета, което е важно и за по-доброто разбиране на процесите на нашето Слънце.

Най-подходящи обекти за реализиране на целите на планираното изслед­ване са контактните системи от типа W UМa. Те са едни от най-разпространените звезди в окол­ността на Слънцето (приблизително 1 на всеки 80 звезди). Поради този факт, както и поради късите орбитални периоди на тези звезди, те са подходящи за точно определяне на глобалните звездни параметри, което позволява по-нататък уточняване на статистическите връзки между тези параметри. Те са подходящи обекти и за изучаване на структурата на нашата Галактика, звездните купове и близките галактики, тъй като установяването на емпирична корелация между абсолютната звездна величина, орбиталния период и температурата за тези звезди (Rucinski 1994) може да се използва за проверяване на принадлежността на дадена система към разсеяни или сферични звездни купове. Има оценки, че пространствената честота на звездите от типа W UMa между тях е 1/30, т.е. около 3 пъти по-висока, отколкото в населението на стария диск на Галактиката, поради което звездите от типа W UМa могат да играят същата роля за населението на Галактичния диск, както звездите от типа RR Lyr за населението на халото (Rucinski 2000).


С2.2. Цели на проекта

Основната цел на изследването е определяне на макропараметрите (маса, температура, радиус, температура) на звездните компоненти на контактните системи W UMa, HX UMa и FI Boo на базата на фотометрични и спектрални данни на избраните обекти;

Постигането на тази цел ще премине през следните етапи:

1. Получаване на наблюдателен материал

а) Провеждане на многоцветна 3-канална фотометрия в Обсерва­торията Mt. Suhora (Полша) и НАО - Рожен;

б) Провеждане на спектрални наблюдения с висока разделителна спо­соб­­ност в НАО – Рожен.

2. Първична обработка на данните с цел получаване на кривите на бля­съ­ка и кривите на лъчевите скорости.

За реализацията на тази задача колективът разполага с необходимия софтуер.

3. Моделиране на кривите на блясъка и кривите на лъчевите скорости с цел определяне на звездните параметри.
С2.3. Ана­лиз на със­то­я­ни­е­то на из­след­ва­ния­­та по проб­ле­ма
Изучаването на тесните двойни звезди е едно от най-важните направления в съвременната астрофизика, тъй като осигурява единственият начин за опреде­ляне на макропараметрите на звездите. От една страна тези фундаментални данни представляват директни тестове на моделите за вътрешния строеж на звездите и моделите за еволюцията им, а от друга страна те са база за установяване на фундаменталните астрофизични релации, които се използват и при изучаването на единичните звезди. Освен това тесните двойни звезди дават възможност за изучаване процесите на обмен на маса между компонентите, загуба на маса от системата и взривната активност на звездите (Hilditch 2001).

Предполага се, че контактните двойки от типа W UMa се формират след постепенна загуба на ъглов момент поради ефектите на приливно взаимо­действие и звезден вятър. Но детайлите на тяхното формиране и еволюция остават неизвестни: а) каква е посоката на преноса на маса в тези системи; б) каква е скоростта (времевата скала) на еволюцията им; в) каква е бъдещата им съдба.

За уточняване на важните емпирични корелации между глобалните параметри на звездите са необходими прецизни криви на блясъка и криви на лъчевите скорости, каквито засега са налице за много малък брой системи, което е абсолютно недостатъчно за статистически анализ. Точността на тези корелации е изключително важна за теорията за вътрешния строеж на звездите и теорията за тяхната еволюция.

С2.4. Описание на работния колектив. Пред­хож­да­щи из­след­ва­ния на ко­лек­ти­ва по предлаганата тематика

проф. дфн Диана Петрова Кюркчиева,

ст.ас. Борислав Станишев Борисов

студ. Сунай Ибрямов


2.5. Списък на публикации на членове на колектива, свързани с тематиката на предложения проект за периода 2006-2008 г.
Публикации с импакт-фактор

Kjurkchieva D., Marchev D., 2007, MNRAS 381, 663

"Spectroscopic and photometric observations of the eclipsing star UV Leo"Kjurkchieva D., Marchev D., Zola S. 2007, MNRAS 382, 835

"Spectroscopic solution of the star QX Cas"

Хрузина Т., Кюркчиева Д., Марчев Д., Джурашевич Г., 2007, Астрономический журнал 84, № 3, 1

“Структура аккреционного диска в катаклизмической переменной UX UMa на стадии перехода к

“спокойному” состоянию”

Kreiner J., Zola S., …., Kjurkchieva D., Marchev D., 2006, Ap&SS 304, 71

“The W UMa-type Stars Program: First Results, Current Status and Perspectives”

Kjurkchieva D., Marchev D., Khruzina T., Djurasevic G., 2006, Ap&SS 306, 217

"Photometric and Ha observations of the cataclysmic star UX UMa"


Публикации в чужбина

Borisov B., Shkodrov V., 2007, Advanced Studies in Contemporary Mathematics, Vol. 14 (1), 77-82
„Divergent series in the generalized binomial transform”

Kjurkchieva D., Marchev D., 2006, Physica Macedonica 56, 37

“The similarity of the Ha line in the spectra of different types of active stars”Кюркчиева Д., Радева В., 2006, Des physicians de la R. Macedoine vol. 46, p. 80

“Анализ на резултатите от прилагането на метода на разработване на проекти в обучението по физика и астрономия в българското училище”


Публикации в България

Kjurkchieva D., Ivanov V., 2006, Astrophysical Investigations vol. 8, 57

“Light curve solution of 50 eclipsing binaries with circular orbits in the Small Magellanic Cloud”Kjurkchieva D., 2006, Astrophysical Investigations vol. 8, 1

“Opening talk of the President of the Bulgarian Astronomical Society”Kjurkchieva D., Ivanov V., Srinislava Rao M., 2007, Annual of Shumen University vol. XVII B 2, 44

“Procedure for light curve solution of eclipsing binaries in the Small Magellanic Cloud”Kjurkchieva D., Радева В., 2007, Annual of Shumen University vol. XVIII B 2, 78

“Практическо упражнение по астрономия “Определяне разстоянието до галактиката М 100 по метода на фотометричните паралакси”Kjurkchieva D., Ivanov V., Р. Radusheva, D. Mustafa, 2007, Annual of Shumen University vol. XVIII B 2,

“Light curve solution of 40 eclipsing binaries in the Small Magellanic Cloud”Kjurkchieva D., Радева В., 2007, Annual of Shumen University vol. XVIII B 2,

“Практическо упражнение по астрономия “Определяне разстоянието до сферичния звезден куп М 12

Радева В., Кюркчиева Д., 2006, Физика 4, 224

“Анализ на резултатите от националните програми по физика и астрономия в Интернет”

“Междупредметните връзки Астрономия-Биология в мултимедийния образователен диск ”Живата Вселена”

Борисов Б., Шкодров Вл., 2006, Годишник на ШУ „Еп. Константин Преславски”, т. XVI B 1, Природни науки, ISSN 1311-834X, 63-74
Биномни трансформации в ограничената задача за три тела”

Borisov B., Shkodrov V., 2007, Bulgarian Journal of Physics, Vol. 34 (s2), 294-302
„On the movement of the asteroid 108 Hecuba”

Борисов Б., Шкодров Вл., 2007, Годишник на ШУ „Еп. Константин Преславски”, том ХVІІ В 2, Природни науки, ISSN 1311-834X, 56-61.
„Върху уравнението на центъра”

Borisov B., Shkodrov V., 2006, Bulgarian Astronomical Journal, Vol. 8, 97-103
„The main part of the perturbation function in the restricted three-body problem”

Борисов Б., Шкодров Вл., 2008, Годишник на ШУ „Еп. Константин Преславски”, том ХVІІI В 1, 14-21.
„Изменение на орбитните елементи на астероид 108 Хекуба”
С2.6. Описание на текущи проекти с участието на членове на работния колектив свързани с тематиката на предлагания проект
С2.7. Очак­ва­ни ре­зул­та­ти от из­след­ва­ни­я­та

Настоящият проект може да се счита за продължение на тематиката на глобалния между­народен проект NATO Science Programme PST.CLG.978810 Determination of physical parameters of close binary stars за изследване на тесни двойни звезди с цел точно определяне на техните глобални параметри и на тази база уточняване на статистическите връзки между масата, светимостта, радиуса и температурата на звездите.

Тъй като темата на предлагания проект е от областта на фундамен­талните изследвания, получе­ните резултати са приложими само в областта на астро­номията.

Те ще бъдат популяризирани сред астрономическата колегия чрез публи­кации в между­народни астрономически списания и доклади на национални и международни научни форуми.Работна програма:

1. Получаване на наблюдателен материал

а) Провеждане на многоцветна 3-канална фотометрия в Обсерва­торията Mt. Suhora (Полша) и НАО - Рожен;

б) Провеждане на спектрални наблюдения с висока разделителна спо­соб­­ност в НАО – Рожен.

2. Първична обработка на данните с цел получаване на кривите на бля­съ­ка и кривите на лъчевите скорости.

За реализацията на тази задача колективът разполага с необходимия софтуер.

3. Моделиране на кривите на блясъка и кривите на лъчевите скорости с цел определяне на звездните параметри.Изпълнението минава през следните етапи:


  1. Получаване на наблюдателен материал.

а) Провеждане на многоцветна фотометрия в НАО – Рожен;

б) Провеждане на спектрални наблюдения с висока разделителна спо­соб­­ност в НАО – Рожен.  1. Първична обработка на данните с цел получаване на кривите на бля­съ­ка и кривите на лъчевите скорости.

  2. Моделиране на кривите на блясъка и кривите на лъчевите скорости с цел определяне на звездните параметри. Публикации

Номер

Заглавие

Дата на изпълнение

участници

Описание на извършените дейности

1

Фотометрични наблюдения в НАО-Рожен

Март-дек

Всички участници в Задачата

Астрономически наблюдения

2

Спектрални наблюдения в НАО-Рожен

Март-дек.

4, 5, 6, 10

Астрономически наблюдения

3

Обработка и моделиране на резултатите

Март-дек

4, 5, 6, 10, 12

Обработка на данни, моделиране, публикуване№ на етапа

Дейности в етапа

Срок

Форма на представяне на резултатите

1

Фотометрични CCD наблюдения в Обсерваторията Mt. Suhora, Полша

Дек 2009
2

Спектрални наблюдения в НАО-Рожен

Дек 2009
3

Обработка и моделиране на резултатите

Дек 2009

3-публикацииОсигуреност с материално-техническа и информационна база за изпълнението на проекта

а) Съществува договор между ФПН и Института по астрономия на БАН, по силата на който на членовете на колектива се предоставя наблюдателно време в НАО-Рожен;

б) Осигурено е наблюдателно време за фотометрични наблюдения в Обсерваторията в Полша на базата на дългогодишно сътрудничество;

в) Колективът разполага със софтуер (Wilson-Devinney, Wilson, 1993; Binary Maker 2 Bradstreet 2003; Broadening function technique, Rucinski 1999) за обработка и моделиране на наблюдателните данни, както и с необходимите компютри;

г) Чрез Интернет колективът има достъп до електронни версии на астрономически списания за литературна справка.

Колективът разполага с необходимия софтуер за моделиране.


Други данни за проекта

Важно е през Международната година на астрономията колективът да получи съществени научни резултати, с което да представи достойно нивото на научните изследвания в областта на астрономията в ШУ.


Литература
Задача А

T. Binot,, F.Boujerma, et al, A proposal for a standart interface between Monte Karlo tools and one loop programs, arXiv 1001. 1307.v2 [hep-ph] JHEP, 2010;

A.Andonov, A.Arbuzov, D.Bardin, S.Bondarenko, P.Christova, L.Kalinovska, V. Kolesnikov, R.Sadykov , Standard SANC Modules, Comp. Phys. Comm, 181, N2 (2010) 305-312.

A.Andonov, A.Arbuzov, S.Bondarenko, P.Christova, V. Kolesnikov, G.Nanava, R.Sadykov ,

NLO QCD corrections to Drell-Yan procceses in the SANC framework, Yadernaya Fizika, V.73, No.10, (2010) 1810-1818.

R. Schwienhorst, Single top-quark production at the Tevatron, e-Print: hep-ex/0805.2175 v1.

R.Sadykov, A.Arbuzov, D.Bardin, S.Bondarenko, P.Hristova, L.Kalinovska, G.Nanava, International Workshop on Top quark Physics, Jan.12-15,2006, Portugal

Задача В
[1] 1. “С Т Р А Т Е Г И Я за развитие на подсектор “ЛЕЧЕБНИ РАСТЕНИЯ” в българското земеделие, преработвателна промишленост и износ до 2010 г.”, Министерство на Земеделието и Министерство на екологията, 2006-2010

2. “Книга за билките “,Екип от експерти, под ръководството на Ричард Мабей, 2001 г.

3. Application of X-Ray fluorescence techniques for the determination of hazardous and essential trace elements in environmental and biological materials”, Bamford, S.A.;Chinea Cano, E.; Environmental sciences, S54; 2004, v.49 p87-95

4. Worldwide Proficiency Test for X-Ray Laboratories PTXRFIAEA/06 “Determination of Minor and Trace Elements in Grass Mixture” International Atomic Energy Agency, 2009Glenn E. Shaw, "Sun photometry", Bulletin of the American Meteorological Society 64, 4-10, 1983

[2] http://icp.giss.nasa.gov/education/urbanmaap/aerosols/aerosols_train6.html

[3] A. A. Silva, V. J. H. Kirchhoff, Aerosol optical thickness from Brewer spectrophotometers and investigation into the stray-light effect, Applied Optics, Vol 43, No. 12, 20 April 2004, pp 2484 – 2489.

[4]. B. A. Bodhaine, N. B. Wood, E.G. Dutton, J. R. Slusser, On Rayleigh optical depth calculations, Journ. of Atm. and oceanic techn., Vol 16, (1999), pp 1854 – 1861.

[5]. H. Y. Hristov, N. N. Arhangelova, I. Vankov, I. P. Penev, N. M. Uzunov, Computerized glow-curve deconvolution assessment of the kinetic parameters associated with thermoluminescence peaks in BGO(:V), Annual of Konstantin Preslavski University, Shumen, Vol.ХVIII В 1, 2008, 81 – 92.

[6]. H. Y. Hristov, N. N. Arhangelova, I. P. Penev, M. Bello, G. Moschini, N. M. Uzunov, On the Possibility to Measure Solar Ultraviolet Emission Using the Thermoluminescence of Specific Crystals, to be published in Annual of Konstantin Preslavski University, Shumen, 2009.
Задача С

Borkowski J., 1988, Internal Report of the Astronomical Institute in Torun (in Polish)

Bradstreet D., 1993, in Light Curve Modeling of Eclipsing Binary Stars, ed.E.Milone

(Springer-Verlag New York) p.151

Hadrava P., 2001, User’s guide

Hilditch R., 2001, An Introduction to Close Binary Systems, Cambridge Univ. Press

Wilson R., 1993, Documentation of the Eclipsing Binary Computer Model

Borkowski J., 1988, Internal Report of the Astronomical Institute in Torun (in Polish)

Bradstreet D., 1993, in Light Curve Modeling of Eclipsing Binary Stars, ed.E.Milone

(Springer-Verlag New York) p.151

Byrne B., 1992, Lecture Notes in Physics 397, eds. Byrne & Mullan, Springer-Verlag, p.3

Hadrava P., 2001, User’s guide

Hilditch R., 2001, An Introduction to Close Binary Systems, Cambridge Univ. Press

Kreiner, J М, et al, 1993, Proc IAU Coil No 136, eds I Elliot & С J Butler, р 80

Krzesinski J., Wojcik , 1993, A&A 280, 338

Rucinski, S.M., 1994, PASP, 106, 462

Rucinski, S.M., 1997, AJ, 113, 1112

Rucinski, S.M., 1999, ASP Conf. Ser. Vol. 185, eds. Heamshaw & Scarfe, p.82

Rucinski, S.M., 2000, AJ, 120, 319

Strassmeier K. et al., 1990, ApJS 72, 191

Wilson R.,1993, Documentation of the Eclipsing Binary Computer Model

5. ФИНАНСОВ ПЛАН (Формуляр 2)

5.1 Обосновка на финансовия план.


Задача А

10% - консумативи,

20% - командировки в страната, 70 %- командировка до ОИЯИ гр. Дубна

ТФ - За теоретичните пресмятания е необходим мощен компютър или лаптоп, който да работи под LINUX.

- лазерен принтер

Задача С

10 % - консумативи, ДМА60 % - командировки в странатаПоделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница