Тема 1 Същност и предмет на Информатиката. Понятиястраница1/6
Дата26.08.2016
Размер0.89 Mb.
#7370
  1   2   3   4   5   6
Тема 1

Същност и предмет на Информатиката. Понятия
Същност и предмет на Информатиката

Информатиката е дисциплина, основана на използването на компютърна техника, изучаваща структурата и свойствата на информацията, както и методите за създаването, съхраняването, търсенето, обработката, предаването и

използването й в различни области на човешката дейностОсновни направления:

 • Разpаботка на пpогpамно осигуряване – системно (операционни системи) и приложно (информационни системи),

 • Теоpия на инфоpмацията, изучаваща процесите, свързани с предаване, приемане, обработка и съхранение на информация,

 • Методи на изкуствения интелект, позволяващи създаване на програми за решаване на задачи, изискващи определени интелектуални усилия при изпълнението им от хората (медицина, обучение, разпознаване на говор, образи, игри),

 • Системен анализ, заключаващ се в анализ на предназначението на информационната система и в установяване на изискванията, на които тя трябва да отговаря,

 • Средства за телекомуникации, в т. ч. компютърни мрежи - глобални, национални, локални

Информатиката включва разглеждането на три части:  • техническо осигуряване,

  • програмно осигуряване,

  • алгоритмични средства;
 • Техническото осигуряване, са елементите на компютрите (Hardware),

 • Програмното осигуряване (Software), е съвкупност от всичките програми, използвани в компютрите или системно и приложно програмно осигуряване,

 • Алгоритмичните средства включват разработката на алгоритми и изучаване на методите и начините за тяхното създаване. Алгоритъмът е набор (съвкупност) от правила, описващи изпълнението на последователност от действия, водещи до решаване на дадена задача;

Единен Граждански Номер

Алгоритъм за изчисляване на контролната цифра на ЕГН по модул 11
1 2 3 4 5 6 7 8 9  номер на позицията в ЕГН 

* * * * * * * * *  Умножение2 4 8 5 10 9 7 3 6  Тегла

 1. Умножават се стойностите от всяка позиция със съответното тегло, посочено под номера на позицията,

 2. Сумират се получените произведения,

 3. Сумата по т. 2 се дели на 11, и се взема остатъкът от деленето,

 4. Ако полученият остатък от т.3 е число по-малко от 10, то става контролно число. Ако е равно на 10, контролното число е 0;

Понятия

 • Данните са записи от нули и единици, съхранявани върху техническите носители или суровината за получаването на информация. Както всеки друг продукт с материално представяне, данните могат да бъдат изтрити (неволно или умишлено), копирани, прехванати при обработка или предаване по канали за връзка и променени

 • Информация са всички данни или сведения, за обектите и явленията от обкръжаващата ни среда, техните параметри, свойства и състояния

 • Информационни обекти – са предметите, процесите и явленията с техните информационни свойства

 • Информационна и комуникационна технология — е съвкупност от методи и устройства, използвани за създаване, обработка, съхраняване и предаване на информацията

Класификация на информацията

1.Място на възникване - по този признак информацията може да се раздели на входяща, изходяща, вътрешна и външна

  • Входяща информация - това е информация, постъпваща във фирмата или нейните поделения,

  • Изходяща информация - това е информация, постъпваща от фирмата в друга фирма или организация,

  • Вътрешната информация възниква в обекта,

  • Външната информация - извън пределите на обекта;

Например – Нормативната информация за промяна на ставките на корпоративните данъци за фирмите се явява от една страна външна информация, от друга страна - входна. Информацията за ДДС за внасяне в бюджета се явява от една страна, изходна информация, а от друга - външна за данъчната администрация

2.Етапи на обработка - по етапи на обработка информация може да бъде първична, вторична, междинна и резултатна


 • Първичната информация – това е информация, която възниква непосредствено в процеса на дейността на обекта и се регистрира на входа на информационната система,

 • Вторична информация – това е информация, която се получава в резултат на обработката на първичната информация. Може да бъде междинна и резултатна,

 • Междинната информация се използва като входни данни за следващи обработки,

 • Резултатната информация се получава в процеса на обработката на първичната и междинната информация и се използва за вземане на управленски решения;

3.Начин на извеждане - по начина на извеждане информацията бива текстова, графична и мултимедия


 • Текстовата информация е съвкупност от буквени, цифрови и специални символи
 • Графичната информация - са различните видове графики, диаграми, схеми и рисунки
 • Мултимедия – е съвкупност от видео и звук
 • Място на извеждане на информацията - на екран, на печат и/или във файл)

4.Стабилност - по стабилност информацията може да бъде променлива (текуща) и постоянна (условно-постоянна)


 • Променливата информация отразява фактическите количествени и качествени характеристики на дейността на фирмата. Например, количеството произведена продукция за една смяна, ежедневните разходи за доставка на суровини и материали, номер на документ, дата на съставяне, стойност и т.н.
 • Постоянна (условно-постоянна) информация – това е многократно използвана в продължение на дълъг периода от време информация. Постоянната информация може да бъде справочна и нормативна. Постоянната справочна информация включва описание на постоянни свойства на обекта за достатъчно дълго време. Например, адрес и данъчен номер; Постоянната нормативна информация съдържа нормативно определени размери и ставки. Например, размер на минималната работна заплата (МРЗ), ставка на ДДС и т.н..

5.Функция на управлението. Като функция на управлението информацията се класифицира на – икономическа, планова, нормативно-справочна, отчетна и оперативна (текуща)


 • Икономическа информация възниква в икономическите системи - в процеса на управление на производството, доставка и продажба на материали, стоки и услуги, финансовите процеси и т.н.
 • Планова информация е информация за параметрите на управлението за бъдещ период. Например - планирана печалба, очаквано търсене на продукция и т.н.

 • Нормативно-справочната информация съдържа различни нормативни и справочни данни. Тя се обновява сравнително по-рядко. Например - Нормативно-справочна информация на предприятието са разходни норми (за време, материали, електроенергия) за производството на стоки и услуги;

 • Отчетна информация е информацията, която характеризира дейността на фирмата за определен минал период от време. Например - Отчетна информация е: количеството произведена и продадена продукция за определен период от време; среднодневно натоварване или престой на машините и т.н.

 • Оперативна (текуща) информация - е информацията, използвана в оперативното управление. Към оперативната информации има високи изисквания към времето за постъпване на входа и обработка, както и степен на достоверност. От това, колко бързо и качествено се извършва нейната обработка, зависи успеха на фирмата на пазара. Например - Оперативна информация е: количеството произведени детайли за един час, смяна, ден;

Свойства на информацията

 • Ценността на информацията зависи от това, доколко тя е важна за решаване на задачите, както и доколко в бъдеще ще намери приложение в дейността на фирмата,

 • Само своевременно получената информация може да донесе очакваните ползи,

 • Информацията трябва да се дава в достъпен вид. Информацията е разбираема, ако се изразява в достатъчно достъпен вид за тези, за които е предназначена,

 • Информация за един и същи въпрос може да се изложи кратко или подробно (в детайли). Краткостта на информацията е необходима в справочниците, енциклопедиите, учебниците и правилниците;

Резюме

Информатика е дисциплина, която изучава информацията (структура и свойства) и методите за нейното създаване и използване в различни дейности.

Информацията се класифицира (разделя) по различни признаци, което подобрява нейната обработка и съхранение.

Необходимо условие за конкурентноспособното управление на фирмата е информацията да притежава определени свойства.Въпроси

 1. Какво се включва в компютърните ресурси?

 2. В какъв вид се съхранява и обработва информацията?

 3. Каква е единицата за измерване на компютърната памет?

 4. В колко бита се съхраняват числото 1 и символа @?

 5. Какво е необходимо да се състави преди разработването на програмното осигуряване?

 6. Какви са заплахите към информационните ресурси?

 7. Какво осигуряване е необходимо при предаване на информацията по канали за връзка?

 8. Какви са предимствата при извеждането на информацията на екран, на печат и във файл?
 1. Кои от полетата на документа “Фактура” съдържат променлива информация?

 2. Каква е информацията в документите “Фактура”, “Оборотна ведомост” и “ОПР” по признака “Етап на обработка”?

 3. Какъв тип информация е ставката на ДДС, по признака “Стабилност”?

 4. Кои от свойствата на информацията са критични за текущото управление на фирмата?

 5. Кое от свойствата на информацията касае бъдещото развитие на фирмата?

 6. Каква, информационна или комуникационна е технологията Bluetooth?

 7. Изчислете контролна цифра във Вашето ЕГН по алгоритъма “Контрол по модул 11” и я сравнете с цифрата на 10-та позиция

Тема 2

Компютърни системи. Архитектури. Настолни и преносими компютри. Избор. Обмен на данни
Компютърна система

Компютърната система е съвкупност от елементи (компоненти), свързани и взаимодействащи си помежду си по определен начин наречен “архитектура”

Основни архитектури – PC и Macintosh

Елементите включват централен процесор, памет и входно-изходни устройства, свързани със системни шини, по които те си обменят данни

Елементи


Централният процесор (CPU – Central Processing Unit) прочита командите от паметта и ги изпълнява

CPU съдържа:

 1. Основни регистри – използвани за съхранение на променливите и временните резултати

 2. Специални регистри:

 • Брояч на командите (PC – Program Counter),

 • Указател на стека (SP – Stack Pointer),

 • Дума за състояние на процесора (PSW – Processor Status Word);

Памет (Memory) съхранява програми с команди и данни

Паметта е разделена на следните слоеве:

 1. Първи слой - вътрешните регистри на CPU,

 2. Втори слой – “кеш” памет с елементи с размер от 64 байта,

 3. Трети слой – оперативна памет (RAM – Random Access Memory),

 4. Четвърти слой – твърд магнитен диск (HDD),

 5. Пети слой – магнитна лента и други носители - дискети, магнитно-оптичен диск, CD/DVD диск, USB Flash Memory – карта и стик, преносим диск;

Капацитет:

 • магнитна лента – 1 TB (1024 GB),

 • дискети – 1,44 MB,

 • магнитно-оптичен диск,

 • CD/DVD диск – 700 MB/4,7 GB,

Нови DVD формати:

 1. Blu-Ray - 25/50 GB прототип 200 GB цени (35/45)

 2. High Definition - 30/45 GB

 • USB Flash Memory – карта и стик 256, 512 MB.../8 GB,

 • USB преносим диск – 40/60/80 GB;

Други памети:

 • ROM (Read Only Memory),

 • Програмируема (EEROM), CMOS памет;

Входно-изходните устройства се използват за въвеждане и извеждане на данни

Състоят от две части – контролер и самото устройство

Контролерът приема командите на ОС за управление на устройството, например командата за четене данните и ги предава по шините в CPU или в паметта

Програмата, която работи с контролера, предава му командите и получава резултатите от него се нарича драйвер

Видове:

клавиатура, монитор, принтер, скенер, плотер, модем, LAN карта;

Системни шини - използват се за предаване на данни между входно-изходните устройства, CPU и паметта

Видове:

шина на кеша, локална шина, шина на паметта, PCI шина, SCSI шина, USB шина, IDE шина, ISA шина;

Основни шини:

 • ISA (Industry Standard Architecture),

 • PCI (Peripheral Component Interconnect);

Допълнителни шини:

 • USB (Universal Serial Bus),

 • SCSI (Small Computer System Interface);

Настолни и преносими компютри

Техническото осигуряване (ТО) се класифицира като:

 • Микро компютри (PC),

  • Настолни (Desktop),

  • Преносими (Laptop),

 • Мини машини,

 • Големи машини (Main Frame);

Избор

Технологията” на този процес включва следното: • съставя се списък от дейностите, извършвани във фирмата,

 • прави се описание на тези дейности,

 • описва се необходимото програмно осигуряване - системно и приложно;

Обмен на данни

Обмяната на данни се извършва между:

 • компютрите – посредством свързването им в компютърна мрежа,

 • приложенията – чрез програмата Clipboard, която управлява системен буфер от оперативната памет (ОП);

Резюме

Компютърните системи включват елементите - централен процесор (CPU), памет (Memory), входно-изходни устройства (I/O) и шини (Bus), които са свързани и си взаимодействат по определен начин, наречен “архитектура”

Компютрите се делят на микро (PC) – настолни (Desktop) и преносими (Laptop), мини и големи машини (Main Frame)

Изборът на техническо осигуряване (hardware) се извършва по определена технология

Обмяната на данни може да се извърши:

 • между компютрите,

 • между приложенията;

Въпроси

 1. Какви елементи се включват в компютърните системи?

 2. Кои са основните компютърни архитектури?

 3. Какво извършва централния процесор и от какви регистри се състои той?

 4. От колко слоя е съставена компютърната памет?

 5. Към кой слой памет спада USB Flash Memory?

 6. Коя памет е “енергозависима”?

 7. От какво се състоят входно-изходните устройства и какво е предназначението на драйвера?

 8. Какво свързват системните шини и кои са основните шини?

 9. Какви са предимствата на шините USB и SCSI?

 10. Какво включва технологията за избор на хардуер?

 11. Каква е разликата между “upgrade” и “update”?

 12. Как се избира фирмата доставчик?

 13. Кой инсталира и тества хардуера?

 14. Как се извършва след продажбената поддръжка?

 15. За какво и как се използва програмата “Clipboard”?Тема 3

Програмно осигуряване. Системно и приложно програмно осигуряване
Програмно осигуряване

Според предназначението програмното осигуряване (ПО) се дели на:

 • Системно програмно осигуряване (СПО) – операционни системи,

 • Приложно програмно осигуряване (ППО) - използва се за решаване на потребителски задачи, като обработка на текст, работа с - електронни таблици, СУБД, презентации и т.н.

Операционни системи

Операционната система (ОС) е набор от програми за управление на компютърните ресурси (технически, програмни и информационни)

ОС управлява процесите (системни и приложни) в компютъра, обмена на данните между CPU, паметта и входно-изходните устройства по системните шини, осигурява потребителския интерфейс (графичен и команден) за работа с приложното програмно осигуряване и техническото осигуряване (ТО)

Функции на ОС:

 • Виртуална машина - ОС предоставя достъпен и потребителски ориентиран интерфейс, като “скрива” множество действия свързани с прекъсванията, организацията на паметта, взаимоблокировка на процесите и т.н.

 • Управление на компютърните ресурси - състои се в осигуряване на организирано и контролирано разпределение на компютърните ресурси. Осъществява се:

  • по време,

  • в пространството;

Управление на компютърните ресурси

По време - различните потребители (програми) използват компютърните ресурси по ред. ОС определя, колко дълго един ресурс ще се използва по време, кой ще бъде следващия потребител (програма) и колко дълго ще го използва той

В пространството - Вместо по ред, всеки един потребител (програма), получава част от ресурса. Например оперативната памет (ОП) се разпределя между няколко работещи програми

Програмно осигуряване

Избор на програмно осигуряване:

 • Консултантски фирми – KPMG-България, PWHC-България,

 • Критерии за избор:

  • Цена,

  • Работна среда,

  • Потребителски интерфейс,

  • Защита на информацията

Критерия Цена

Показатели:

 • Цена за лиценз (лицензи),

 • Софтуерни такси,

 • Внедряване (физическа и логическа инсталация),

 • Обучение на потребителите,

 • Нови версии (Update),

 • Консултации (на час или годишен абонамент);

Критерия Работна среда

Минимални и препоръчителни изисквания към ТО:

 • Процесор (CPU),

 • Оперативна памет (RAM),

 • Дисково пространство (HDD space),

 • Принтер,

 • Достъп до Интернет;

Критерия Потребителски интерфейс

 • Ръководство на потребителя,

 • Контрол на въвежданата информация,

 • Извеждане на помощна информация:

  • В реално време (On-line Help),

  • Tool Tips,

 • Ленти с бутони,

 • Клавишни комбинации;

Критерия Защита на информацията

Показатели:

 • Защита от неразрешен достъп с потребителски “акаунт”:

  • Потребителско име (User name),

  • Парола (Password),

  • Права за достъп (Permissions),

 • Защита от разрушаване по технически причини – създаване на магнитен архив,

Програмно осигуряване

Придобиване на програмно осигуряване:

 • Лицензиран софтуер – MS Office XP,

 • Споделен” (Share Ware) – Бизнес Навигатор,

 • Рекламен (Ad Ware) - ICQ Lite, браузърите Opera и Mozila,

 • Безплатен (Free Ware) - Acrobat Reader на фирмата Adobe – PDF документи;

Внедряване на програмно осигуряване:

 • Физическо инсталиране – инсталационен пакет, инсталационна програма,

 • Логическо инсталиране – конфигуриране и настройка към спецификата на дейността,

 • Тестване с “контролен” пример – пробна експлоатация


Физическо инсталиране

Извършва се от инсталационен пакет от:

 • Менюто Start и функцията Run,

 • Менюто Start и функциите Settings/Control Panel/Add/Remove Programs,

 • Помощната програма Windows Explorer,

 • Инсталация в компютърна мрежа – от сървър или работна станция;

Действия на инсталационната програма

 1. Стартира програма “съветник” с “Wizard” интерфейс,

 2. Избира се място на инсталацията – логическо устройство от твърдия диск и папка,

 3. Прехвърля системните файлове от пакета, като ги “декомпресира”,

 4. Актуализира системните файлове (Win.ini и System.ini) и регистрите (Registry) на Windows,

 5. Създава програмна група и икона за “бърз” достъп на работната повърхност,

 6. Добавя информация за инсталацията в Add/Remove Programs

Деинсталация на програмно осигуряване

Деинсталационната програма се стартира от:

 • Менюто Start и програмната група,

 • Менюто Start с функциите Settings/Control Panel/Add/Remove Programs

Действия

 • Изтрива папката,

 • Актуализира системните файлове (Win.ini и System.ini) и регистрите (Registry) на Windows,

 • Изтрива програмната група и иконата за “бърз” достъп от работната повърхност,

Резюме

Според предназначението си програмното осигуряване се дели на системно (операционни системи) и приложно (потребителски програми)

Операционната система е набор от програми, които управляват компютърните ресурси

Изборът на програмно осигуряване (software) се извършва от консултантски фирми или чрез набор от критерии

Внедряването на ПО се състои от физическа и логическа инсталация

Въпроси

 1. Коя от функциите на ОС предоставя “достъпен” потребителски интерфейс?

 2. Как се управляват техническите ресурси – оперативна памет и принтер?

 3. По какви критерии се избира програмно осигуряване?

 4. От кои показатели се състои критерия “цена”?

 5. Какви са минималните изисквания към техническото осигуряване за инсталиране на MS Office 2002?

 6. Какво е “помощ в реално време” (on-line help)?

 7. От какво се състои потребителския “акаунт”?

 8. Как се покриват разходите за Ad Ware софтуера?

 9. Какъв приложен софтуер се използва за работа с PDF документи?Каталог: files -> unwe files
unwe files -> Тотално управление на качеството
unwe files -> Решение за покупка, организациите като потребители ст
unwe files -> Разработване на специфични стратегии йерархична структура
unwe files -> 20. III. 2000 г. (инж. Алма Прахова – 4072 (16-17 ч.) 1) 2 контролни – 40% + работа по време на упражнения; 2) Тест на компютър
unwe files -> Лекция 1 Произход и същност на държавата и правото. С-ма на правото
unwe files -> Лекция оценка = 6 х оценка от упражнение + 4 х лекции На контролните задължително присъствие и минимум оценка 3!
unwe files -> Презентация на тема „Интермодални центрове и транспорт фирма so mat/Willi Betz складиране и управление на складовите запаси конфекциониране
unwe files -> Възникване на класическата политическа икономия в Англия и Франция
unwe files -> Закон за реализацията и кризите на Сей: На производството и предлагането на стоки винаги съответства равно по величина собствено генерирано търсене


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница