Тема 1: възможности на информационните технологии за представяне на информация пред публикаДата27.04.2017
Размер109.93 Kb.
ТипПрезентация

М одул: PowerPointТЕМА 1: ВЪЗМОЖНОСТИ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ПРЕД ПУБЛИКА

 1. Представяне на информацията.

За засилване ефекта от думите на говорещия и улесняване на слушателя се развиват средства за показване на илюстрации. В началото това са апаратите за прожектиране на диапозитиви, по- късно се появява и шрайбпроектора. Информацията може да се представя и използвайки компютърните системи, като вече говорим за компютърна презентация. Най-съвременните средства за презентация е мултимедиен проектор –хардуер, които е свързан към вашия компютър.

В информационните технологии са предвидени специални програмни продукти, които предлагат множество разнообразни възможности за създаване на материали, чрез които да се представи избрана разработка или идея. Програми с които може да се създаде компютърна презентация са: Show Maker, Cresotech Photo Point, Photo Time, Corel Presentations, Lotus Freelance, Macromedia Director, Mediator, Microsoft Power Point. Тези материали образуват една презентация. Тя се състои от отделни компоненти наричани слайдове, които се изобразяват върху един екран, подобно на страница. Всеки слайд може да съдържа текст, графика, звук. Те са подредени и оформени като цяло по избор на автора. Програмата, с която ще се запознаем за изготвянето на една презентация се нарича Microsoft Power Point. 1. Основни понятия.

  1. ПРЕЗЕНТАЦИЯ – начин на предаване на дейност, продукт, събитие и друго. Състои се от няколко подредени слайда;

  2. СЛАЙД /фолио/ - страниците изграждащи една презентация;

  3. ОБЕКТИ – елементите изграждащи един слайд:

- текстово поле

- изброени списъци

- графични изображения

- диаграми, схеми, таблици   1. АНИМАЦИЯ – показване на обект в слайда по стъпки;

   2. ПРЕХОД – процес на преминаване от един слайд към друг по време на презентацията.

 1. Етапи на презентацията.

   1. Въведение

ЦЕЛ: Привличане вниманието на аудиторията, пред която се представя презентацията.

 1. Излагане на факти

ЦЕЛ: Насочване към темата на изложението.

 1. Разделяне

ЦЕЛ: Определяне на областите на съгласие и несъгласие. Обосноваване на необходимостта от взетото решение.

 1. Доказателства

ЦЕЛ: Представяне на собствената ни позиция по темата и посочване на факти в нейна полза.

 1. Опровержения

ЦЕЛ: Анализиране на аргументи в полза на други възможни решения на поставената тема.

 1. Извод

ЦЕЛ: Какви са ползите от взетото решение на дадения проблем.

 1. Основни елементи на презентацията.

 1. Заглавие – описва предназначението на слайда

В заглавието не трябва да има съкращения или специални термини. То трябва да насочва аудиторията към темата. Винаги се записва с голям шрифт.

 1. Текстове – съдържат позитивни изказвания по поставената тема

Изреченията трябва да са прости, кратки и ясни. Един слайд да включва не повече от един абзац.

 1. Графични обекти – поясняват текста и изложението като цяло

Към тях се отнасят оцветяването на отделни части от презентацията, както и използването на различни шрифтове в текстовете, но не бива да се прекалява с тях.

Презентацията се състои от няколко на брой слайда подредени в определен от нас ред. Смяната от един слайд към друг може да се извърши ръчно или автоматично, но често пъти се използва комбинация от двата начина. При тази смяна могат да се включат звукови или други ефекти.Задача: Учителят показва на учениците една или няколко готови презентации и въз основа на тях им обяснява отделните им елементи.

ТЕМА 2: ЗАПОЗНАВАНЕ С POWER POINT. СЪЗДАВАНЕ НА НОВА ПРЕЗЕНТАЦИЯ. ВЪВЕЖДАНЕ И ФОРМАТИРАНЕ НА ТЕКСТ. ВМЪКВАНЕ НА ГРАФИЧНИ ИЗОБРАЖЕНИЯ

 1. Стартиране на програмата.

START PROGRAMS /MICROSOFT OFFICE TOOLS/ MICROSOFT POWER POINT

След стартиране на програмата се отваря прозореца Power Point показан на фиг.1.фиг. 1


Ще започнем работа с Blank Presentation.

 1. Работен екран на Power Point.

фиг. 2


Кои са структурните елементи на програмния прозорец Power Point?

 • заглавна ивица

 • лента с менюта

 • ленти с бутони

 • работна област

 • лента на състоянието

 1. Работни изгледи.

Изгледите са три на брой намиращи се в менюто View (на фиг. 3 ) или бутоните в долния ляв ъгъл на програмния прозорец. фиг. 3

а) Normal – използва се изграждането на текущия слайд

б) Slide Sorter – показват се всички съществуващи слайдове в умален размер на екрана. Използва се пренареждане на слайдовете.

в) Slide Show – текущият слайд се извежда на екрана както при представянето на презентацията. 1. Създаване на нова презентация.

След като сме избрали Blank Presentation втората ни стъпка е да изберем слайд. При създаване на нов слайд първо се избира структурата на подредба на елементите му. Тя определя какви елементи ще съдържа слайдът и разположението им един спрямо друг. Слайд се избира от меню Insert  New Slide, Ctrl + M или oт бутона . Слайдовете могат да съдържат – текстови полета, изброимо поле, таблица, диаграма, графично изображение и други.

 1. Въвеждане и форматиране на текст.

Въвеждането на текст е възможно само в полета, които носят име Click to add text, Click to add title и Click to add subtitle. За да се въведе текст, то трябва да се кликне еднократно с левия бутон на мишката в тях. При въвеждане на текста, той се форматира автоматично според избрания дизайн на слайда. Ако потребителят желае да промени някои негови характеристики трябва да избере съответния текст от полето и след това да използва бутоните от форматиращата лента или командите от меню Format, които са аналогични на тези от програмите Microsoft Word и Microsoft Excel.


От диалоговия прозорец Font може да се промени шрифта, стила на шрифта, размера, цвета, както и да се приложат някои ефекти.
Избираме начина на подравняване на текста в слайда.От диалоговия прозорец Bullets and Numbering има възможност да се промени водещият символ на даден списък.ТЕМА 3: Вмъкване на графични изображения, таблици и диаграми

1. Вмъкване на графични изображения

I начин: 1. Избираме подходящ дизайн на слайда имащ поле за графично изображение.

2. Чрез двукратно кликване с левия бутон на мишката върху картинката в полето за графично изображение, се отваря прозореца Microsoft Clip Gallery. От които избираме нужната ни картинка.

3. Чрез Insert бутона избраната от нас картинка се вмъква в слайда.

II начин: 1. Insert  Picture  From File.

2. Избираме графично изображение от вече съществуващ файл.

3. Натискаме бутона Insert от прозореца Insert Picture и избраното от нас изображение се вмъква в слайда.

Изтриване на елемент от слайд: 1. Избор на елемент.

2. Натискане на клавиш Delete.

Задача: Да се създадат три слайда:

ПЪРВИ: Съдържа две текстови полета.

Информацията в първото е името на училището, а във второто името на ученика и класа.

Училището: шрифт - SAfon, размер 48, Bold, Italic, Shadow и тъмно син цвят, центрирано.

Ученика: шрифт – Georgia, 32, Bold, син цвят, дясно подравнено.ВТОРИ: Съдържа списъчно поле и поле за графично изображение.

Изображението е сграда, а списъка – имена на съученици.

Списъка: шрифт – Garamond, 28, Bold, тъмно зелен цвят, смяна на водещият символ.

Картинка: увеличаване на размера и подравняване.

ТРЕТИ: Съдържа текстово поле и поле за графично изображение.

В текстовото поле – това е нашият общ проект, а в графичното - вмъква своя рисунка създадена с помощта на програмата Paint.

Текста: шрифт – Arial, 44, Italic, Underline, центриран, тъмно син цвят.  1. Вмъкване на таблица.

За по – голяма прегледност на дадени данни е възможно както в програмата Microsoft Word, така и в програмата Microsoft Power Pointда се вмъкне таблица.

Алгоритъм: 1. Избираме слайд Title and Table на слайда. Таблицата се вмъква във второто текстово поле на слайда.

2. Insert  Table

3. В диалоговия прозорец посочваме броя на редовете и колоните на таблицата.

Таблицата се форматира в долното поле и в нея се записват данните. Форматирането на таблицата и на данните в нея е аналогично както в програмата Microsoft Word.Задача: Да се създаде слайд с таблица. Данните в която да са на нужните материали за осъществяването на проекта.
Текста: шрифт – Arial, 28, тъмно син цвят, центриран. 1. Вмъкване на диаграма.

Ако презентацията съдържа цифрова информация е по – прегледно тя да се представи и чрез диаграма. Вмъкването на диаграма в слайд е аналогично както на графично изображение.

Алгоритъм:

I начин: 1. Избираме подходящ дизайн на слайда имащ поле за диаграма.

2. Чрез кликване върху иконата за диаграма се вмъква диаграма и се отваря диалогов прозорец Presentation 1 /името на презентацията/– Datasheet, в който трябва да се въведат конкретните стойностите, въз основа на които да се изгради самата диаграма.

3. След въвеждане на стойностите затваряме прозореца и диаграмата е готова.

II начин: 1. Избираме подходящ дизайн на слайда имащ поле за диаграма.

2. От меню Insert  Chart.

3. Променяме стойностите в диалоговия прозорец и го затваряме.

След като вече сме създали диаграмата може от нея да се махне легендата, като се избере и след това се натисне клавиш Delete. Също така може да се променят цветовете на диаграмата. Върху даден цвят се натиска десен бутон на мишката от контекстното меню се избира командата Format Data Series …
или от меню Format  Format Data Series …

ТЕМА 5: АНИМИРАНЕ НА КОМПЮТЪРНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ

 1. Дизайн на слайд.

Дизайнът, това е фона на дадения слайд. Той може да е едноцветен, преливащи се цветове, текстура, дадена картина или някой готов дизайн, които предлага програмата. За да го промените се избира Format  Background

Готов дизайн се избира от меню Format  Design или от бутона . 1. Анимиране на презентация.

  1. Вмъкване на ефект при поява на елемент в слайд.

За открояване на отделните елементи на слайда се използват ефекти при представянето му. Вмъкването на ефект за определен елемент се избира от меню

Slide Show  Custom Animation… или от бутона .

Алгоритъм: 1. Избираме дадения елемент от слайда на който ще задаваме подходящ ефект при представянето.

2. От бутона Add Effect задаваме ефекта на дадения елемент

3. От полето Start се избира по какъв начин да се представят ефектите – механичен или автоматичен.4. От полето Speed се избира скоростта на представяне на съответния ефект.

5. След задаване начина на представяне може да се определи дали анимационния ефект ще бъде придружен със звук. Задава се от Effect Options …,

след което се отваря диалоговия прозорец


 1. Вмъкване на ефект при смяна на слайдовете.

Анимирането се състои в това как да се сменят слайдовете по време на представянето им. Също така на всеки слайд може да се зададе различен ефект, т.е. по какъв начин да се покаже при представянето. Всичко това се извършва в диалоговия прозорец Slide Transition, които се избира от меню Slide Show. 1. Промяна реда на слайдовете.

При проследяване на вече завършената презентация, ако се установи, че е объркана последователността на информацията, не е проблем. Редът на слайдовете може да бъде променен. За целта трябва да се премине в изглед Slide Sorter View от меню View или чрез бутона , при вече се виждат всички участващи слайдове. Преместването на даден слайд се осъществява по два начина:

I начин: 1. Избираме слайда.

2. От Edit  Cut посочваме новото му място и Edit  PasteII начин:1. Избираме слайда.

2. Натискаме ЛБМ и чрез влачене го пускаме на новото му място.Ако трябва да се изтрие даден слайд достатъчно е да бъде избран и да се натисне клавиш Delete от клавиатурата или от меню Edit  Delete Slide.Задача: Задайте различни анимиращи ефекти и дизайн на отделните слайдовете от вашата презентация.

ТЕМА 5: ОТПЕЧАТВАНЕ НА ПРЕЗЕНТАЦИЯ

 1. Поставяне на горен и долен колонтитул.

Преди разпечатване на презентацията може да се добавят горен и долен колонтитули, които ще се появяват на всеки слайд. Те съдържат полезна информация за презентацията като: автора или името на компанията, датата, часа, номера на страницата. Добавянето се осъществява по следния начин View  Header and Footer. Отваря се следният диалогов прозорец (фиг. 5)

  • страница Slide:

 • слагайки отметка в полето Date and Time това означава, че съответно в долния ляв ъгъл на всеки един от слйдовете ще се извежда текущата дата и час;

 • слагайки отметка в полето Slide number – извеждане на номера на текущата страница от презентацията;

 • слагайки отметка в полето Don`t show on title slide – на началния слайд не се извеждат горни и долни колонтитули;

 • слагайки отметка в полето Footer – изписва се долния колонтитул. фиг. 5

  • страница Notes and Handouts – в нея добавят бележки на водещият.

Чрез натискане на бутона Apply съответните елементи се задават само към текущият слайд, а чрез бутона Apply to All –м за всички слайдове на презентацията.

 1. Преглед на презентацията преди отпечатване.

Преди да се разпечата създадената презентация трябва да се направят настройки за форматът на листа и ориентацията. От меню File  Page Setup, отваря се следния диалогов прозорец

 • Slide sized for – избор на размерите на хартията, върху която ще се отпечатва;

 • Orientation – Slides избор на ориентация на слайдовете, Notes, handouts & outline – ориентация на коментарите към тях.

Възможността Print Preview (File  Print Preview или чрез бутон от Стандартната лента с бутони) позволява да се види как ще изглежда презентацията преди да се разпечата. Докато се прави предварителния преглед на презентацията име възможност да се превключва между различни изгледи, като бележки, слайдове, структура на презентацията, ориентация на слайда.

Ако се разпечатва цветна презентация на черно – бял принтер, трябва да се осигури правилно разпечатване на цветовете. Power Point осигурява възможност да разглеждате цветните слайдове в черно и бяло или в степени на сивото в режима за предварителен преглед, за да видите как ще изглеждат при разпечатване.
 1. Разпечатване на презентация.

Разпечатването на презентацията може да стане по няколко начина: като слайдове, бележки на водещия или структура. От меню File  Print, отваря се следния диалогов прозорец

 • частта Printer се намира името и модела на инсталирания принтер.

 • В частта Print range се прави избор на това дали цялата презентация ще се разпечатва, отделен слайд, няколко поредни слайда или не поредни слайдове.

 • В частта Copies се задава броя на копията на отделните слайдове

 • В частта Print what:

Slides – разпечатване на слайдовете така, както се виждат на екрана, по един на страница

Handouts – разпечатва един, два, три, четири, шест или девет слайда на една страница

Notes pages – разпечатва всеки слайд с бележките на водещият

Outline View – разпечатва структура на презентацията, като форматирането се определя от текущата настройка на изгледа.

 • В частта Color/grayscale:

Color – разпечатване на презентацията на цветен принтер

Grayscale – разпечатване на презентацията в степени на сивото

Pure Black and White - разпечатване на презентацията на черно – бял принтер.

 • За отметките:

Scale to fit paper – мащабира слайдовете до размера на хартията на принтера

Frame slides – добавя се рамка около слайдовете на презентацията в разпечатания резултат

Include comment pages – разпечатване на коментарите, които сте вмъкнали в презентацията.

След като сте задали всички необходими настройки за разпечатването на вашата презентация остава да натиснете бутон ОК.Задача: Разпечатайте вашата презентация като около слайда има рамка.


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница