Тема: Брояч до 10 с интегрална схема 7490, преобразувател на код 7448 и седемсегментна индикацияДата22.11.2022
Размер69 Kb.
#115641
broyach-do-10-s-integralna-shema-7490-preobrazuvatel-na-kod-7448-i-sedemsegmentna-indikaciya
Свързани:
chetirirazryaden-reversiven-desetichen-broyach-sys-statichna-indikaciyaТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ


ФИЛИАЛ ПЛОВДИВ


ТЕМА: Брояч до 10 с интегрална схема 7490 , преобразувател на код 7448 и седемсегментна индикация.Изготвил: Михаил Драганов Проверил:……………….
Фак. No: 344813 /гл. ас. Сп. Арнаудов/
Специалност: Ел. техника
ПЛОВДИВ 2006
.Теоретична част

Броячът е устройство, което регистрира броя на постъпилите на входа му импулси. Най-често броячите се образуват от n на брой последователно свързани тригера и общият брой на състоянията е K= 2n . Числото n определя броя на разрядите на най-голямото двоично число, което може да се запише в брояча. Числото к се нарича коефициент на броене; максималният брой Nmax на импулсите, които могат да се преброят от брояча е K-1 (капацитет на брояча). Ако броят на постъпилите входни импулси превиши числото K, броячът се запълва изцяло и от следващия входен импулс започва да брои отново. След всеки к-ти импулс се получава изходен импулс, чиято честота е K пъти по-ниска от честотата на входните импулси. Това определя второто основно приложение на тригерните броячи – делителя на честота. В този случай коефициентът K се нарича коефициент на делене.


Класификацията на броячите се извършва по различни признаци:
а) Според използваната система на броене:

  • двоични броячи – построяват се от n тригера, свързани последователно. Общият брой на състоянията е К = 2n

  • двоично-десетични броячи – с въвеждането на обратни връзки в двоичните броячи се получават недвоични, при които К 2n Сред тях особена група са броячите на 10 – двоично-десетични броячи.

  • броячи с произволен коефициент на делене – това са двоични или десетични броячи, при които двоичното число, определящо състоянието на брояча, се изменя по най-произволен начин. Един от разпространените варианти е брояч, работещ с код на Грей.

б) Според начина на регистриране на входните импулси:

  • сумиращи – всеки входен импулс увеличава с 1 регистрираното число;

  • изваждащи – всеки входен импулс намалява с 1 регистрираното число;

  • реверсивни – могат да работят както в режим на сумиране, така и в режим на изваждане.

в) Според типа на използваните елементи:

  • тригерни броячи

  • броячи с преместващи регистри

г) Според начина на въздействие на входните импулси (отнася се само за тригерни броячи)

  • асинхронни – при постъпване на входен сигнал най-напред се превключва първият тригер, след това вторият и тъй нататък. Предимството на асинхронните броячи е в простотата на схемата, а основното приложение – делители на честота.

  • Синхронни – превключването на всички тригери става едновременно при подаване на входен тактов сигнал. Схемата е по-сложна, но с по-голямо бързодействие.

7490 е асинхронен двоично-десетичен брояч, работещ в режим на сумиране.Тригерите се превключват от прехода 1-0 на входните импулси. В схемата са изведени входа СА и изхода QA на първия тригер. За да се получи брояч на 10, изходът QA трябва да се свърже с входа CB на втория тригер. Без тази връзка схемата може да се ползва като брояч на две и брояч на пет.


Броячът има два нулиращи входа - XR1 и XR2. Броячът се нулира, ако едновременно и на двата входа се подаде 1. За да брои, трябва поне на един от нулиращите входове нивото да е 0.
Броячът има два установяващи входа – XS91 и XS92 с които се установява в състояние 9, ако едновременно и на двата входа се подаде 1. За да брои, трябва поне на единия установяващ вход нивото да е 0.


Преобразуватели на код. Индикация
За индикация на цифри широко се използват светлинно-диодни индикаторни елементи, съставени от седем сегмента, означени с букви от a до g. Чрез включване на определени сегменти се получават цифрите от 0 до 9 (фиг.2). Сигналите към тези сегменти се подават от изходите на седемсегментния преобразувател на код, на чийто входове постъпва информацията от брояча.
Интегрална схема 7448 (фиг.3) е преобразувател от двоично-десетичен в седемсегментен код. Активното ниво е 1 -т.е. диодните елементи светят, когато нивото на изхода е 1. Входовете са Xa до Xd а изходите са Ya до Yg. Освен това схемата има следните допълнителни входове:
XL – вход за изправността на индикаторните сегменти; при XL = 0, нивото на всички изходи е 1 (светят седемте сегмента).При работа на брояча XL трябва да е 1.
RBI-вход за разрешаване на индикацията на цифрата 0 – при RBI =1 и Xa дo Xd =0 изходите от Ya до Yf ще се установят в състояние 1. При RBI =0 индикаторния елемент се изключва (изходите са 0).При индикацията на всички останали цифри нивото на RBI е без значение.
BI/RBO- може да се използва като разрешаващ вход: ако се подаде 0 на този вход, на всички изходи се установява 0 (индикаторните елементи се изключват). Индикаторните елементи работят при BI/RBO =1 ; може да работи като изход: установява се в 0, когато на RBI=0 и Xa до Xd =0 (т.е. индикира се цифрата 0).


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница