Тема Интернет икономика Основни понятияДата24.03.2017
Размер97.97 Kb.
#17661


Тема 4. Интернет икономика

4.1. Основни понятия

С развитието на глобалната компютърна мрежа и неизбежната й комерсиализация в ежедневието на хората се появиха множество нови понятия. Термини като електронна търговия (е-commerce), електронен бизнес (е-business), електронна услуга (е-service) и електронно обучение (е-learning) придобиват все по-голяма популярност в съвременното информационно общество. Самата комбинация от думи подсказва основата, която става причина за това бурно развитие и поява на нови направления в икономиката - виртуалната среда на Интернет. Присъствието на частицата "е-" пред всеки от термините подсказва, че става въпрос за процеси, протичащи с електронни средства през електронна мрежа, в случая Интернет.

Електронният бизнес обхваща и електронния пазар, и електронната търговия, но наред с това покрива и вътрешните процеси, като производство, управление на складови наличности, развитие на продуктите, управление на риска, финанси, управление на познанието и на човешките ресурси. Стратегията за е-бизнес е по-сложна, по-силно фокусирана върху вътрешните процеси и е насочена към подобряването на ефективността, повишаването на производителността и намаляването на разходите. Тук може да се поясни и понятието е-услуга. Както подсказва името, е-услуга е най-разширеното понятие, което включва е-търговията, е-пазара и е-бизнеса. Спокойно може да се каже, че е-услуга е всяка услуга, която може да бъде предоставена по електронен път.

Бързото напредване на Интернет базираните технологии и последващото изобилие на икономическа активност в Интернет ускориха обособяването и развитието на отделна Интернет Икономика. Тя може да се опише като множество от TSP/IP-базирани мрежи, софтуерни приложения и човешки капитал, който кара мрежите и приложенията да работят заедно за он-лайн бизнеса и агентите (корпорации и индивиди), които са ангажирани в купуването и продаването на стоки и услуги по директен и индиректен начин.

Интернет икономиката обаче се различава от физическата икономика по три ключови параметъра: информация, познания и скорост. Тези три породени от Интернет фактори дефинират нови начини за правене на бизнес чрез "взаимно изгодни отношения" с бизнес партньорите, знаейки и изпълнявайки желанията на клиентите, предвиждайки техните бъдещи изисквания и използвайки натрупаното от това он-лайн общуване знание за създаването на нови стоки и услуги, определяне на цената и промоционалната стратегия, която съвпада с желанието на клиента да плати определена цена, а също и изграждането на базирани на Интернет общества и партньорства между фирмата и контактната й среда.

Използването на Интернет като средство за мениджмънт на отношенията с клиентите и търговските партньори се превърна в новото тайно и мощно оръжие в Интернет икономиката.

Докато физическите аспекти на всяка икономика са все пак базирани на суровините напр. желязна руда, нефт и природен газ, при Интернет икономиката има коренна разлика. Тази икономика разчита на високоскоростни Интернет мрежи и Интернет приложен софтуер (Интернет приложения) - нови конкурентни средства за бизнес посредничество, които увеличават ефективността на Интернет-базираните пазари.

4.2. Четирислоен модел на Интернет икономиката

За анализиране на икономическите параметри чрез обичайните за икономикса променливи и игнорирайки силните вълнения за бъдещето на Интернет икономиката са проведени изследвания на главните участници в тази икономика. Тяхната цел се състои в намиране на отговори на следните въпроси:

1/ Кои бизнес сектори, продукти и услуги трябва да бъдат включени в Интернет икономиката?

2/ Каква методология е подходяща и приложима за измерване на дейностите в Интернет икономиката?

3/ Колко голяма е Интернет икономиката?

4/ Колко бързо се развива тя?


За целта са въведени т. нар. "Индикатори на Интернет икономиката". Те имат за цел да изяснят главните характеристики чрез измерване на различни нейни компоненти. Тези индикатори - "Индикатори на приходите" и "Индикатори на заетостта в Интернет икономиката" са изградени на базата на анализа на четири нейни слоя:

1/ Слой на Интернет инфраструктура (най-долният слой)

2/ Слой на Интернет приложения

3/ Слой на Интернет посредници

4/ Слой на Интернет транзакции

Слой на Интернет инфраструктурата – включва фирмите, предлагащи стоки и услуги, които спомагат да се създаде TCP/IP базирана инфраструктура на мрежата - необходимото условие за електронните транзакции. Категориите в този слой включват:


  1. Доставчици на Интернет опорни мрежи

  2. Доставчици на Интернет услуги

  3. Хардуерни фирми в областта на мрежите

  4. Фирми в областта на сигурността

  5. Производители на оптични влакна

  6. Производители на линейни ускорители

Слой на Интернет приложенията – включва предлагането на стоки и услуги, което се извършва в изградената от предишния слой TCP/IP базирана мрежа, като я правят технологично използваема за он-лайн бизнес дейности. Категориите в този слой включват:

1) Интернет консултанти

2) Разработчици на приложения за търговия през Интернет

3) Мултимедийни приложения

4) Приложения за разработване на Web – сайтове

5) Софтуер за търсещи машини

6) Он-лайн обучение

7) Web – базирани бази данни (тук участват само приходи за Интернет/Интранет приложения)Слой на Интернет посредниците – служи за повишаване на ефективността на електронните пазари, улесняване на уреждането на срещи и подпомагане на взаимното диалогово общуване на продавачи и купувачи в Интернет. Тези посредници действат като катализатори на процеса, в който инвестициите в предишните два слоя се трансформират в бизнес транзакции. Категориите в този слой включват:

1) Пътнически агенции он-лайн

2) Он-лайн брокери

3) Доставчици на информация за комплексни услуги

4) Търсещи машини и портални сайтове

5) Брокери на он-лайн реклами

6) Излъчватели на реклами в Интернет

Слой на Интернет транзакциите – включва продажбите на стоки и услуги на крайни потребители или цялостни бизнеси през Интернет. Категориите в този слой включват:

1) Продавачи на дребно

2) Производители, продаващи продуктите си он-лайн

3) Фирми, базирани на абонамент или начална такса

4) Продавачи на самолетни билети

6) Он-лайн забавления и професионални услуги

Много фирми участват в повече от един слой, което затруднява изследванията чрез четирислойния модел на Интернет икономиката.4.3. Категории на Интернет икономиката

Интернет икономиката е съвкупност от различни бизнес процеси, които са алгоритмизирани, програмирани са и се изпълняват от компютърни системи в Интернет среда. Категориите на Интернет икономиката се дефинират от характеристиките на конкретен бизнес процес, а не от технологията за създаване на неговата реализация.

1/ Електронни банки – електронното банкерство е доста успешен вид електронен бизнес. Този тип е-бизнес позволява на клиентите да имат достъп до техните банкови сметки и да се изпълняват поръчки, посредством лесен за общуване и използване Web - сайт. Единственото необходимо условие е наличието на Web - браузър и много банки не вземат никакви такси за такива услуги. Някои банки дори предлагат по-ниски такси за он-лайн транзакции, в сравнение с таксите за класическите банкови транзакции. Е-банките спестяват на клиентите и на самите банки време и средства, защото дава възможност на клиента да се обслужва сам. Това е подобно на начина, по който клиентите теглят пари от автомати, вместо да губят време, за да отидат до банката и да си изтеглят парите от гише. С тази онлайн услуга клиентите могат да проверяват различни атрибути от своята сметка, да проследяват минали транзакции, да превеждат пари, да поръчват чекове, да плащат сметки и да обменят информация със служители от отдела за клиенти в съответната банка. В зависимост от стратегията на сигурност на електронната банка, може да се наложи инсталиране на специализиран софтуер в компютъра на клиента.

2/ Електронна търговия – нейните характеристики бяха разгледани в тема 3.

3/ Електронни справки – справките винаги играят важна роля за откриване на определен продукт – стока, услуга, информация и др. Управлението на Web – базирани бази данни се ускори значително с въвеждане на нови технологии за програмиране на работата на сървърите за Web. Все още базите данни се управляват централизирано, но на потребителите на Интернет се предоставят децентрализирани решения (при прочитане на информация за генериране на справки по различни критерии), а на оторизираните потребители се разрешават пълни права (и добавяне, изтриване или променяне на данни през Интернет). Освен това могат да се правят справки и с помощта на търсещи машини, които проверяват различни сайтове за желаната от потребителя на Интернет информация.

4/ Електронен инженеринг – с навлизането на Интернет в бизнес дейностите на един инженер се почувства силна промяна. Сега инженерите, работещи по общ проект, могат в диалогов режим да обсъждат проекта и бързо да вземат необходимите решения. Съвместната електронна работа значително ускорява процесите на проектиране, създаване на прототипи, тестване и внедряване на продуктите. За инженерите от различни фирми съществува възможността за разработване на отделни части от общ проект, т.е. осъществява се „открито проектиране и разработване”.

5/ Електронен франчайзинг – някои компании предлагат своите търговски марки и продукти на други компании, които ги препродават на определени територии. Двете компании се наричат франчайзинг партньори. Обикновено фирмата, даваща франчайзинг, гарантира със своята търговска марка и с качеството на техните продукти определен успех на фирмата, получаваща франчайзинг. Фирмата франчайзин-годател печели от спестяване на разходи по откриване и поддържане на свои магазини и персонал, защото фирмата франчайзингополучател отговаря за помещения, персонал и успех на своя пазар.

Електронният франчайзинг е подобен на традиционния, но реализацията му през Интернет е много по-лесна. Прехвърлянето на електронни продукти, търговски марки и процеси е доста улеснено. Даже е възможно франчайзингополучателят да не поддържа собствен магазин или склад, а след сключване на сделка да доставят продукта от склада на франчайзингодателя. По този начин няма разходи за дистрибуция и не е нужно крайният клиент да познава тази технология.

6/ Електронен хазарт – ако се игнорира моралната страна на хазарта, то той представлява една от областите в бизнеса, която носи добри печалби. В реалния свят хазартът е ограничен с множество закони, докато в Интернет съществуват сайтове в сървъри за Web на места, където хазартът е законен и се плащат ниски данъци. Фирмите, поддържащи Web – сайтове за хазарт, могат да разпространяват достатъчно много игри без ограничения и имат много потребители.

7/ Електронно обучение – непрекъснато променящата се среда, в която се реализират информационните услуги на Интернет, изисква нов начин на обучение. Появиха се нови теории, технологии, процеси и учебни дисциплини, които изискват непрекъснато самообучение от страна на преподавателите и непрекъснат процес на усвояване на знанията от обучаемите. Преди известно време чрез специален софтуер бе въведено компютърно-базирано обучение без преподавател. Разясняват се определени теми и се правят тестове, но се почувства нужда от обучаваща система, която да отговаря на възникнали въпроси.

Електронното обучение предлага нов аспект в компютърно-базираното обучение. Новият материал се предоставя он-лайн, а тестовете се правят в реално време на много обучаеми, които могат да общуват помежду си и да си задават въпроси, да получават отговори и да си обменят личен опит. Съществува възможност за предлагане на он-лайн преподавател, който обяснява различни теми на участници от целия свят. За получаване на допълнителни знания обучаемите могат да се свържат към обучаваща мрежа – изпреварващо обучение.

8/ Електронна поща-да се разгледа самостоятелно от студента.

9/ Електронен маркетинг - за разлика от традиционния маркетинг, който е насочен към определена група потребители, то в информационното общество всички маркетингови дейности са по-динамични и са насочени към удовлетворяване на нуждите на клиентите, тъй като производството, търговията, стратегиите и цените зависят от тези нужди. Проучват се предпочитанията на клиентите он-лайн и търсенето от клиентите на определени продукти директно влияе върху дизайна на продуктите, маркетинговите стратегии и цените. Информацията за предпочитанията на клиентите пристига веднага за обработване от маркетолозите и се осъществява възможност за незабавно реагиране на всички промени в изискванията на клиентите. Освен това Интернет позволява на фирмите да реагират на индивидуалните изисквания на клиентите, като се съхранява „историята на клиента”, чрез което всеки клиент се третира по избран от него начин. Непосредственият маркетинг се превърна в стандарт за опериране с клиентите в Интернет.

10/ Електронен оперативен мениджмънт на ресурсите - освен материалите, необходими за производството на даден продукт, компаниите трябва да купуват и оперативни ресурси, не влизат директно в произвеждания продукт. Процесът на закупуване на оперативни ресурси включва много организации и отдели в компанията, които контактуват с различни доставчици. Доставчиците осигуряват услуги, стоки и информация. Процесът на закупуване често не е добре организиран и управляван, което води до по-високи разходи. Целият процес на покупки трябва да се компютъризира, за да може да се контролира и автоматизира. Докато процесът не е компютъризиран, компанията не може да контролира разходите на доставчиците.


Управлението на оперативните ресурси през Интернет позволява на компаниите да управляват тези ресурси по-стратегически. По този начин се осигурява комуникационна инфраструктура, където купувачите и доставчиците да работят заедно, като си контактуват директно и не се губи контрол върху разходите. В действителност, компанията може да упражнява по-голям контрол върху разходите посредством електронна система за управление. С използването на електронната комуникация цената на една транзакция може да бъде намалена значително и процесът може да се автоматизира, без да са необходими инвестиции.

11/ Електронни сделки - Интернет промени начина на сключване на сделки с акции и ценни книжа, защото се предлагат цени на акциите и ценните книжа в реално време. Така потребителите на Интернет могат да реагират он-лайн на промените на финансовия пазар. Всеки притежател на Интернет банкова сметка може да купува и продава акции и ценни книжа. Това позволява на Интернет потребителите да участват във финансовите пазари и да печелят от инвестиции, дори и за хора, които доскоро не са познавали такива пазари (но с по-голям риск).
Каталог: sandalski -> Biznes s Internet
Biznes s Internet -> 10. системи за управление на отношенията с клиентите (crm) 10 Определение за crm crm
Biznes s Internet -> Тема 11. Системи за информационен анализ на данни (data mining) 11 Същност на Data Mining
Biznes s Internet -> 12. Системи за съхраняване на данни – Data Warehousing 12 Основи на концепцията Data Warehousing
Biznes s Internet -> Тема Интернет маркетинг Основна функция
Biznes s Internet -> 9. Управление на веригите за доставки scm
Biznes s Internet -> Тема 14. Електронен магазин 14 Същност на електронния магазин Електронният магазин
Biznes s Internet -> 6. Маркетингови информационни системи (мис) Бизнес информационни системи определения, организиране и
Biznes s Internet -> Тема Електронна търговия Определения и влияние върху бизнес дейностите
Biznes s Internet -> Тема Електронен бизнес Същност и предпоставки За понятието електронен бизнес


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница