Тема на състезанието: „Училището територия на предизвикателстваДата27.04.2017
Размер239.21 Kb.
#20024
ТРЕТО РЕГИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ

по информационни технологии “Джон Атанасов – по стъпките на откривателя”
Тема на състезанието: „Училището – територия на предизвикателства”
гр. Благоевград, 10 декември – 12 декември 2010 г.
ОРГАНИЗАТОРИ: РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕ – БЛАГОЕВГРАД

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

V СОУ „ГЕОРГИ ИЗМИРЛИЕВ” - ГР. БЛАГОЕВГРАД
1. Общи положения

2. Направления

3. Критерии за оценяване по направления

4. График и задължения на учители и ученици


 1. Общи положения

Състезанието се провежда за трети път. В състезанието могат да участват ученици, разделени в две възрастови групи – от V до VIII клас и от IX до ХІІI клас от всички училища в региона и страната. Те трябва да защитят пред комисия собствени проекти на тема: Училището – територия на предизвикателства.

Участващите в състезанието проекти могат да бъдат изработени от един или от екип до двама ученици под ръководството на научен ръководител. Всеки ученик може да участва само в разработката на един проект. Наградени ученици от състезанието могат да бъдат само тези, които пряко са участвали в технологичната разработка на проекта, а не само в събирането на материали за неговата съдържателна част.Проект е: разработено от ученик/група от ученици компютърно приложение, което представлява самостоятелен продукт. То трябва да бъде завършено от гледна точка на потребителя и да отговаря на определени критерии, специфицирани в т. 3 на настоящото указание. Проектът може да бъде разработен по едно от посочените в т. 2 направления.

За участие в състезанието се допускат само проекти, които не са участвали в предишни национални състезания и за създаването им е използван лицензиран или свободно разпространяван софтуер.

Авторите на представените проекти ги разработват и предоставят в съответствие с изискванията на общото право на обществено ползване ГНУ (GNU General Public License version 2) - http://bulgaria.sourceforge.net/prava/gplbg.html.

След участието в състезанието всеки проект се предоставя за свободно ползване за нуждите на българското образование.


2. Направления

Направления за разработване на проекти за участие в състезанието по ИТ за група


V – VIII класове:

 • WEB сайт;

 • Мултимедийни приложения.

Направления за разработване на проекти за участие в състезанието по ИТ за група IX – XIII класове:

 • Web сайт;

 • Мултимедийни клипове;

 • Интернет приложения;

 • Приложни програми.


WEB сайт

WEB сайтът е съвкупност от логически свързани WEB страници, които имат общ адрес в Интернет. Те могат да съдържат текст, графични обекти, звук, анимация и видео. WEB сайтът има начална страница и вътрешни страници, които образуват сложна структура. Допуска се използването на следните технологии: HTML, CSS, XML, JavaScript, VBScript, Action Script на Macromedia Flash, Adobe Photoshop и др. . Не се допуска използването на технология, която изисква допълнителна инсталация на plug-ins. Сайтът трябва да бъде публикуван в Интернет и да бъде реално съществуващ и достъпен по време на състезанието. Налични са карта на сайта и страница, с която са представени авторите на проекта, библиографска справка за използвана литература и url адреси на използвани сайтове в интернет.

WEB сайтовете на учениците от групата IX - XIII е желателно да съдържат възможност за търсене и типизиране на търсенето в сайта и в Интернет, възможности за статистистика, карта на сайта и други. За тази възрастова група не се допускат проекти, създадени с готови дизайни (темплейти). Задължително е дизайна да е авторски. Не е препоръчително представянето на проекти, създадени с помоща на готови системи за изграждане на сайтове като Adobe Dreamweaver, Microsoft Office FrontPage и други HTML WYSIYG редактори.


Мултимедия

Мултимедийният продукт трябва да демонстрира представяне по избраната тема с използването на достатъчно атрактивни и естетични мултимедийни възможности: презентация, самостоятелно изследване по темата, филм - заснет и обработен с подходящ софтуер, анимация и графичен интерфейс на приложение, изработено с мултимедиен редактор.

Когато говорим за мултимедията като дигитално изкуство от една страна обръщаме внимание на емоционалното и въздействие върху потребителя, защото една от целите в изкуствата е да се предизвика емоция. От друга страна важна е и степента на използваните дигитални технологии в разработването на проекта. Типични средства за изготвяне на подобно приложение са MS Power Point, Adobe Macromedia Flash, MS Movie Maker и други.
Примери:

Интерактивен филм;

Електронна галерия;

Мултимедийно портфолио;

Интерактивно представяне на дадена тема.
Интернет приложения

Интернет приложението е динамичен Web сайт, тоест сайт, чието съдържание се генерира според действията на потребителя и/ или промяната на някакъв вид информация. Интернет приложенията са изградени на принципа на език за динамично генериране на HTML – PHP, ASP, JSP, Perl, Ajax и други. Не се допускат проекти, създадени с помоща на готови системи за изграждане на сайтове (CMS-и като Joomla, eZ Publisher и други подобни). Изключение се прави само при разработването на нови, оригинални модули към тях. Допуска се използването на готови библиотеки и среди за програмиране (frameworks).

За съхранение и динамично генериране на информацията на Web сайта най-често се използват релационни бази от данни (например Oracle, MySQL и др.). Могат да бъдат използвани и текстови файлове.

Една част от информацията при Интернет приложенията се формира от базата данни. Самият сайт има две основни части. Едната част е потребителската (front-end), тази, която се вижда от потребителите, а другата – служебна (back-end) – достъпът до нея е ограничен само до определени лица от създателите на сайта и компанията. Служебната част на сайта се използва за неговото администриране и редактиране. Достъп до служебната част на сайта имат само специално оторизирани потребители, на които им е предоставена и парола за достъп. Служебната част дава възможност за бързо и лесно редактиране на информацията в сайта (изтриване, добавяне и промяна). На практика всичко това става чрез достатъчно интуитивен интерфейс, за да може всеки потребител без никакви познания в областта на програмирането лесно да управлява и актуализира Web сайта. Самите страници, които потребителят вижда се формират динамично от базата данни. Поради това не се налага при всяка промяна да се променя ръчно HTML съдържанието с цел актуализацията му. Наличието на база данни позволява лесно да се прибави към сайта допълнителни модули като търсачка, модул за статистики, форми са събиране на потребителски мнения, анкети и въпроси, форуми и т.н.
Примери:

Информационни системи;

Online учебници;

Корпоративни, фирмени сайтове;

Online библиотеки, книжарници и др;

Портали по градове, портали по категории и др. подпомагащи средното образование.


Приложни програми

Самостоятелен софтуер, предназначен за изпълнение на персонален компютър /независещ от операционната система/, създаден за решаване на конкретна задача или за изпълнение на отделна полезна за потребителя функция. Желателно е тази конкретна задача да има практическо приложение (например счетоводна програма, самоучител, игра, инфрмационна система).


Информационни системи

Под информационна система се разбира такова компютърно приложение (продукт), основната цел на което е да осъществява операции по събиране, редактиране, предоставяне и съхраняване на данни. За съхраняване на данните задължително се предполага използване на специализирана система за управление на бази от данни (например MS SQL, Oracle, MySQL, MS Office Access). Не се допуска използване на нетипични методи за съхраняване на данните като файлова система, продукти от рода на MS Excel, и други подобни.

Само по себе си използването на бази от данни не е гаранция за това че проектът попада в категорията Информационни системи! Допуска се използването на БД и при създаване на проекти от други категории (например динамичен Web site, графично портфолио, компютърни игри и други, които би трябвало да попаднат в други категории).

Основното изискване за това даден проект да попадне в категорията Информационни системи е неговата основна цел да бъдат основните операции по съхраняване и използване на данните с помощта на специализирана СУБД! Примери за такива приложения са: система за управление на училище (съхранява различни видове данни като персонална информация за ученици и учители, учебен план, оценки и други), система за обучение по определен предмет или предмети и други.

Приложенията трябва да имат инсталираща и деинсталираща програма. Ако програмата има инсталация, но няма деинсталация проектът не участва в класирането.

Приложните програми са изградени на принципа на език за програмиране.


Примери:

Приложение за обработка на данни. Информационни ситеми /незавишещи от интернет/, счетоводни програми, приложения, които автоматизират процеса на пресмятане на необходими материали, приходи и разходи при дадено производство, на изготвяне на планове, програми и др., например програма за автоматично изготвяне на седмичното разпределение на часовете в училище. При този тип програмни продукти е необходимо да се заложат принципите (формули, валутни курсове) на изчисляване (получаване) на крайния резултат, както и да се предостави възможност за тяхното лесно актуализиране.

Самоучител – самообучаваща програма, която предоставя материал за изучаване, усвояване и неговата проверка чрез различни медийни форми и набор от инструменти.

Приложения за работа със специфичен хардуер. Този тип приложения извличат информация от специфични хардуерни устройства, с цел нейното обработване, съхраняване и предизвикване на събития в резултат на получените данни. Например –създаване на макет по снимка и др.


3. Критерии за оценяване по направления
3.1. WEB сайтове

3.1.1. WEB сайтове за групата VVIII класове
Функционална и логическа завършеност (пълнота) – 30 точки

Сайтът има ясно дефинирана цел и я реализира

10

Завършеност и достоверност на информацията

10

Съвместимост с различни браузъри и актуалност на връзките

10


Удобен за използване – 35 точки

Наличие на удобна навигационна система (меню)

10

Интуитивен интерфейс. Лесна ориентация в навигационната структура на сайта

5

Възможности за търсене в Интернет по заявки от потребителя

10

Приложимост и полезност на сайта за нуждите на училището

10


Графичен интерфейс – 35 точки

Да бъде с естетичен и приятен графичен интерфейс, четливост на екрана (шрифтове), подходящо подбрани цветови комбинации

10

Съответствие на графичния интерфейс на съдържанието и навигацията

5

Зачитане на авторските права при представяне на информация в сайта

5

Използване на авторски ресурси (картинки, икони, бутони)

15


Качество на изпълнението - 30 точки

Добре именувани програмни единици

10

Подреденост и четливост на кода

10

Подредена структура на работните директории

10


Наличие на подробна документация - 20 точки

Добре оформена документация и дискови носители

10

Добре оформена рекламна диплянка

10

Общо точки:

150


3.1.2. WEB сайтове за групата IXXIII класове
Функционална и логическа завършеност (пълнота) – 30 точки

Сайтът има ясно дефинирана цел и я реализира

8

Завършеност и достоверност на информацията

8

Съвместимост с различни браузъри, разделителната способност на екрана, цветовите режими и скорост и актуалност на връзките

14


Удобен за използване – 35 точки

Наличие на удобна навигационна система (меню с подменюта)

10

Интуитивен интерфейс. Лесна ориентация в навигационната структура на сайта

5

Възможности за търсене в сайта и Интернет по заявки от потребителя

10

Приложимост и полезност на сайта за нуждите на училището

10Графичен интерфейс – 35 точки

Да бъде с естетичен и приятен графичен интерфейс, четливост на екрана (шрифтове), подходящо подбрани цветови комбинации

10

Съответствие на графичния интерфейс на съдържанието и навигацията

5

Зачитане на авторските права при представяне на информация в сайта

5

Използване на авторски ресурси (картинки, икони, бутони)

15


Качество на изпълнението – 30 точки

Добре именувани програмни единици

5

Подреденост и четливост на кода

5

Подредена структура на работните директории

10

Сложност при изпълнението

10


Наличие на подробна документация - 20 точки

Добре оформена документация и дискови носители

10

Добре оформена рекламна диплянка

10

Общо точки:

150


3.2. Интернет приложения:
Функционална и логическа завършеност (пълнота) – 30 точки

Приложението има ясно дефинирана цел и я реализира

5

Пълнота на обхванатите функции, съобразно дефинираните цели

5

Завършеност и достоверност на информацията

5

Съвместимост с различни браузъри, разделителната способност на екрана, цветовите режими и скорост и актуалност на връзките

5

Наличие на административен модул

10


Удобно за използване - 30 точки

Приложимост, използване на интернет приложението за нуждите на училището

5

Лесна инсталация и настройка

5

Възможност за търсене и типизиране на търсенето

10

Наличие на удобна документация /страница за помощ/ за работа с приложението

5

Наличие на удобна навигационна система (меню), интуитивен интерфейс, лесна ориентация в навигационната структура на сайта

5


Технологично решение – 30 точки

Ниво на сигурност и защита от неправомерен достъп

5

Ниво сложност, надеждност и работоспособност

10

Наличие на гъвкав механизъм с цел разширение и подобрение

5

Ниво на персонализация – нива на достъп

10


Графичен интерфейс - 20 точки

Да бъде с естетичен и приятен графичен интерфейс, четливост на екрана (шрифтове), подходящо подбрани цветови комбинации

5

Съответствие на графичния интерфейс по отношение на съдържанието и навигацията

5

Използване на авторски ресурси (картинки, икони, бутони)

10


Качество на изпълнението – 20 точки

Добре именувани програмни единици

5

Подреденост и четливост на кода

5

Подредена структура на работните директории

10

Наличие на подробна документация - 20 точки

Добре оформена документация и дискови носители

10

Добре оформена рекламна диплянка

10

Общо точки:

150


3.4. Мултимедия

3.4.1. Мултимедия за групата VVIII класове
Функционална и логическа завършеност (пълнота) – 40 точки

Художествено въздействие и хармонията на изразните средства

15

Ясно дефинирана и реализирана цел

10

Степен на завършеност, платформена независимост

5

Сбор от художествени изразни средства достатъчени за поставената цел


10


Удобна за използване - 40 точки

Приложимост, използване на проекта за нуждите на училището

10

Баланс на използваните изразни средства (анимационни ефекти, ярки цветове, звукови ефекти, вмъкнати видеоклипове и други)

20

Наличие на удобна навигационна система. Лесна ориентация в навигационната структура на мултимедията

10


Графичен интерфейс - 50 точки

Да бъде с естетичен и приятен графичен интерфейс, четливост на екрана (шрифтове), подходящо подбрани цветови комбинации

10

Съответствие на графичния интерфейс на съдържанието и навигацията

10

Използване на авторски ресурси (картинки, икони, бутони)

10

Стил или съвкупност от стилове (в цялото произведение – форми, текст, фотоколажи, анимация, звук, синхрон)

20


Наличие на подробна документация - 20 точки

Добре оформена документация и дискови носители

10

Добре оформена рекламна диплянка

10

Общо точки:

150


3.4.2. Мултимедия за групата IXXIII класове
Функционална и логическа завършеност (пълнота) – 40 точки

Художествено въздействие и хармонията на изразните средства

15

Ясно дефинирана и реализирана цел

10

Степен на завършеност, платформена независимост

5

Сбор от художествени изразни средства достатъчени за поставената цел


10


Удобен за използване - 40 точки

Приложимост, използване на проекта за нуждите на училището

10

Баланс на използваните изразни средства (анимационни ефекти, ярки цветове, звукови ефекти, вмъкнати видеоклипове и други)

20

Наличие на удобна навигационна система. Лесна ориентация в навигационната структура на мултимедията

10Графичен интерфейс - 30 точки

Да бъде с естетичен и приятен графичен интерфейс, четливост на екрана (шрифтове), подходящо подбрани цветови комбинации

5

Съответствие на графичния интерфейс по отношение на съдържанието и навигацията

5

Използване на авторски ресурси (картинки, икони, бутони)

10

Стил или съвкупност от стилове (в цялото произведение – форми, текст, фотоколажи, анимация, звук, синхрон)

10


Качество на изпълнението – 20 точки

Добре именувани обекти

5

Подреденост и четливост на код за макроси и/или допълнително вмъкнати независими приложения

15

Подредена структура на работните директории

5


Наличие на подробна документация - 20 точки

Добре оформена документация и дискови носители

10

Добре оформена рекламна диплянка

10

Общо точки:

150


3.5. Приложни програми
Функционална и логическа завършеност (пълнота) – 30 точки

Приложната програма има ясно дефинирана цел и я реализира

10

Пълнота на обхванатите функции, съобразно дефинираните цели

5

Завършеност и достоверност на информацията

10

Оргиналност

5


Удобна за използване - 30 точки

Приложимост, използване на приложната програма за нуждите на училището

5

Лесна инсталация, настройка и дезинсталация

5

Възможност за търсене и типизиране на търсенето

10

Наличие на удобна документация /страница за помощ/ за работа с приложението

5

Наличие на удобна навигационна система (меню), интуитивен интерфейс, лесна ориентация в навигационната структура на приложната програма

5


Технологично решение – 30 точки

Ниво на стабилност, сигурност и защита от неправомерен достъп

10

Ниво сложност, надеждност и работоспособност

15

Наличие на гъвкав механизъм с цел разширение и подобрение

5


Графичен интерфейс - 20 точки

Да бъде с естетичен и приятен графичен интерфейс, четливост на екрана (шрифтове), подходящо подбрани цветови комбинации

5

Съответствие на графичния интерфейс по отношение на съдържанието

5

Използване на авторски ресурси (картинки, икони, бутони)

10


Качество на изпълнението – 20 точки

Добре именувани програмни единици

5

Подреденост и четливост на кода

5

Подредена структура на работните директории

10Наличие на подробна документация - 20 точки

Добре оформена документация и дискови носители

10

Добре оформена рекламна диплянка

10

Общо точки:

150

Представянето на проектите ще бъде оценявано от 0 до 50 точки.Общото тегло на представянето на проекта в крайната оценка на всеки един участник в регионалното състезание е 25%. Останалите 75% се формират от качеството на разработения проект.
Представяне и защита на проектите - 50 точки

Добре организиран начин на представяне – преантация, ртистичност, атрактивност, не се изчита само презантацията или друг помощен материял и други

10

Демонстрира се познавне на същността на проекта, кментират се кодове, дизайн на интерфейса и други

20

Точни и аргументирани отговори на въпроси на членове на комисията

20

Общо точки:

50


4. График и задължения на учители и ученици
Условия за участие :

 • Ясно и точно в придружаващата документация да са цитирани източниците на използваната информация.

 • В състезанието се допускат проекти, които не са награждавани до този момент на различни национални олимпиади и състезания .

 • За създаването на проектите е използван лицензиран софтуер.

 • Web сайтовете и Интернет приложенията трябва да бъдат публикувани в интернет.

 • При регистрацията на проекта преди представянето му пред комисията участниците трябва да представят:

 1. Декларация за участие в състезанието (ПРИЛОЖЕНИЕ 2);

 2. Изготвена рекламна дипляна, формат А4;

 3. Фактура за заплатена такса правоучастие в размер на 15 лева за всеки проект в канцеларията на V СОУ „Георги Измирлиев”- гр. Благоевград;

 4. 2 CD, на които трябва да бъде записан проекта, презантация за представянето му, документация /*.rtf/ файл и декларацията от приложение 2;

 5. Проектът да бъде комплектован в папка с разпечатена документация.


Регистрация на участниците

 • Предварителната регистрация на участниците се осъществява от 16.11.2010 до 06.12.2010 год. на адрес http://www.sastezanie.petosoubl.com. Участниците са регистрират и след това регистрират проектите. Регистрационна бланка за всеки проект се попълват с необходимите данни на български език. Регистрацията на проект включва: име на проекта, населено място, училище, име, презиме, фамилия и клас на участниците, ръководител на проекта, анотация, направление, в което участва. Анотацията включва анализ на потребностите, цел, съществуващи решения и план за реализацията на проекта;

 • Авторите на проектите трябва да са представили проекта и попълнено приложение №1 в канцеларията на училището или да са изпратили проекта и попълнено приложение №1 по Интернет на адрес: petosoubl@abv.bg до 06.12.2010 г. Проектите могат да бъдат изпращани по пощата на адреса на училището.

 • До 08.12.2010 г. списъците с допуснатите участници и графика за тяхното представяне ще се публикуват на адреса на състезанието и на адреса на РИО – Благоевград www.rio-blg.com в секцията: Информатика и ИТ: http://it-rioblg.web.officelive.comНачин на представяне и защита

За участие в състезанието всеки от екипите предават 2 броя дисков носител със съдържанието на проекта, 2 броя описание на проекта (ПРИЛОЖЕНИЕ 1) до 5 страници, формат А4 и рекламната брошура на проекта.

Пред комисия се представят и защитават разработките, като представянето включва презентация, описваща процеса на създаване и популяризиране на проекта и самия проект /изключение правят презентациите/. Всеки екип има до 15 мин. да представи проекта си, като 5 мин. от тях са за въпросите на журито и публиката.

Преди представянето се предава попълнената декларация (ПРИЛОЖЕНИЕ 2).


Допълнителна информация

Наградният фонд на състезанието е над 1 000 лв., като са предвидени и много поощрителни награди.

По заявка на участниците в състезанието, организаторите подсигуряват нощувка в хотел.

Необходимите средства (нощувки в хотел, пътни, дневни и такси) трябва да се осигуряват от училищата, общините, спонсори и др. • Актуална информация за състезанието ще се публикува на адреса: http://www.sastezanie.petosoubl.com

За информация и заявки за нощувки:
Адрес:

Град Благоевград - 2700

Ул. „Христо Чернопеев” 16

V СОУ „Георги Измирлиев” до директора

Телефон:

073/831507, 073/831508,

GSM: 0898960688 или на

e-mail: petosoubl@abv.bg


ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Документацията на проекта е файл във формат rtf с име на файла съвпадащо с имe на населено място_име на училището_фамилията на участника

/Blagoevgrad_5SOU_petrov /.

В него се прави детайлно представяне на проекта с илюстрации от потребителския интерфейс.

Описанието включва следните части: 1. 1. ТЕМА:

 2. 2. АВТОРИ: (за всеки се посочват: трите имена, ЕГН, адрес, телефон, e-mail, училище, клас)

 3. 3. РЪКОВОДИТЕЛ: (трите имена, телефон, e-mail, длъжност)

 4. 4. РЕЗЮМЕ:

  1. 4.1. Цели (предназначение, кратък анализ на потребностите и на съществуващите решения)

 1. 4.2. Основни етапи в реализирането на проекта (основни дейности, роли на авторите)

 2. 4.3. Ниво на сложност на проекта − основни проблеми при реализация на поставените цели

 3. 4.4. Логическо и функционално описание на решението – архитектура, от какви модули е изградено, какви са функциите на всеки модул, какви са взаимодействията помежду им и т.н.

 4. 4.5. Реализация − обосновка за използвани технологични средства, алгоритми, литература, програмни приложения и др.

 5. 4.6. Описание на приложението – как се стартира и/ или инсталира, как се използва, как се поддържа.

 6. 4.7. Заключение – какъв е основният резултат, дали има приложения до момента, какви възможности съществуват за развитие и усъвършенствуване.

Описанието на проекта трябва да бъде в рамките на 5 страници, формат А4, размер на символите 12, междуредие 1.5 реда, шрифт - Times New Roman.

Размерът на файла не трябва да надвишава 2 МВ при архивиране с WinZip. Името на архива също трябва да съвпада с името на проекта.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ДЕКЛАРАЦИЯ
за участие в Регионално състезание по ИТ "Джон Атанасов – по стъпките на откривателя"

Тема на състезанието: „Училището – територия на предизвикателства”
Долуподписаният .......................................................................................................... роден на ………………... г., гр. ................................., ЕГН ………………………….... ученик в .......................................................................................................................................,

заявявам, че при разработката на проекта, с който участвам в Регионалното състезание по ИТ "Джон Атанасов – по стъпките на открвателя" съм:


Използвал следните лицензирани средства за разработка:

□ .......................

□.......................

Trial версии на програмните продукти:

□ ……………………………

□ Програмният код е мое дело

Ресурсите, които съм използвал са:

□ лично мои

□ предоставени от техните автори с разрешение .............................

□ свободно разпространяващи се .......................................................

Съгласно регламента на Националното състезание по ИТ предоставям, съгласно Общото право на обществено ползване ГНУ (GNU General Public License - GNU GPL) безвъзмездно за използване създаденият от мен продукт в системата на образованието в Република България.

Дата: ………….... Декларатор:........................


гр. ……………….
Запознат съм със съдържанието на тази декларация: .......................

(ръководител на декларатора)


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница