Тема на състезанието: „Дата24.02.2017
Размер192.56 Kb.
#15664
ОСМО РЕГИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ

по информационни технологии “Джон Атанасов – по стъпките на откривателя”

Тема на състезанието: „School IT Academy
гр. Благоевград, 6 февруари – 7 февруари 2016 г.
ОРГАНИЗАТОРИ: V СОУ „ГЕОРГИ ИЗМИРЛИЕВ” - ГР. БЛАГОЕВГРАД

ЮЗУ ”НЕОФИТ РИЛСКИ”, -ГР.БЛАГОЕВГРАД

РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕ – БЛАГОЕВГРАД

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД
1. Общи положения

2. Направления

3. Критерии за оценяване по направления

4. График и задължения на учители и ученици


 1. Общи положения

Състезанието се провежда за осми път. В състезанието могат да участват ученици, разделени в две възрастови групи – от V до VIII клас и от IX до ХІІ клас от всички училища в региона и страната. Те трябва да защитят пред комисия собствени проекти на тема: “Училището – територия на предизвикателства”.

Участващите в състезанието проекти могат да бъдат изработени от един или от екип до двама ученици под ръководството на научен ръководител. Всеки ученик може да участва само в разработката на един проект. Наградени ученици от състезанието могат да бъдат само тези, които пряко са участвали в технологичната разработка на проекта, а не само в събирането на материали за неговата съдържателна част.Проект е: разработено от ученик/група от ученици компютърно приложение, което представлява самостоятелен продукт. То трябва да бъде завършено от гледна точка на потребителя и да отговаря на определени критерии, специфицирани в т. 3 на настоящото указание. Проектът може да бъде разработен по едно от посочените в т. 2 направления. При разработката на един проект могат да участват най-много двама ученика.

За участие в състезанието се допускат само проекти, които не са участвали в предишни национални състезания и за създаването им е използван лицензиран или свободно разпространяван софтуер.

Авторите на представените проекти ги разработват и предоставят в съответствие с изискванията на общото право на обществено ползване ГНУ (GNU General Public License version 2) - http://bulgaria.sourceforge.net/prava/gplbg.html.


 1. Направления

Направления за разработване на проекти за участие в състезанието по ИТ за група
V – VIII класове:

 • WEB сайт;

 • Мултимедийни приложения.

Направления за разработване на проекти за участие в състезанието по ИТ за група IX – XII класове:

 • Web сайт;

 • Мултимедийни клипове;

 • Компютърни приложения.

WEB сайт

WEB сайтът е съвкупност от логически свързани WEB страници, които имат общ адрес в Интернет. Те могат да съдържат текст, графични обекти, звук, анимация и видео. WEB сайтът има начална страница и вътрешни страници, които образуват сложна структура. Допуска се използването на следните технологии: HTML, CSS, XHTML, XML, JavaScript, VBScript, ActionScript на Macromedia Flash, Adobe Photoshop и др. Не се допуска използването на технология, която изисква допълнителна инсталация на plug-ins. Сайтът трябва да бъде публикуван в Интернет и да бъде реално съществуващ и достъпен по време на състезанието. Налични са карта на сайта и страница, с която са представени авторите на проекта, библиографска справка за използвана литература и url адреси на използвани сайтове в интернет.

WEB сайтовете на учениците от групата IX - XII е желателно да съдържат възможност за търсене и типизиране на търсенето в сайта и в Интернет, без използване на сървърно програмиране, възможности за статистика, карта на сайта и други. За тази възрастова група не се препоръчват проекти, създадени с готови дизайни (темплейти). Желателно е дизайна да е авторски. Такъв дизаин носи допълнителни точки.
Мултимедийни приложения

Мултимедийният продукт трябва да демонстрира представяне по избраната тема с използването на достатъчно атрактивни и естетични мултимедийни възможности: презентация, самостоятелно изследване по темата, филм - заснет и обработен с подходящ софтуер, анимация и графичен интерфейс на приложение, изработено с мултимедиен редактор.

Когато говорим за мултимедията като дигитално изкуство от една страна обръщаме внимание на емоционалното и въздействие върху потребителя, защото една от целите в изкуствата е да се предизвика емоция. От друга страна важна е и степента на използваните дигитални технологии в разработването на проекта. Типични средства за изготвяне на подобно приложение са MS Power Point, Adobe Macromedia Flash, MS Movie Maker, Sony Vegas и други.
Примери:

Интерактивен филм;

Електронна галерия;

Мултимедийно портфолио;

Интерактивно представяне на дадена тема.
Мултимедийни клипове

Мултимедийните клипове трябва да са филми до 7 мин., заснети и обработени с подходящ софтуер, виртуални галерии, мултимедийна реклама /аудио и видео/, анимация и графичен интерфейс на сайт, използвайки класическите форми в традиционните аудио-визуални медии – видео и аудио- клипове.

Когато говорим за мултимедията като дигитално изкуство от една страна обръщаме внимание на емоционалното и въздействие върху потребителя, тъй като една от целите в изкуствата е да се предизвика емоция. От друга страна важна е и степента на използваните дигитални технологии в разработването на проекта. Типични средства за изготвяне на подобно приложение са MS Movie Maker, Momento Express, Photo Story for Windows, MS Power Point, Adobe Flash, Sony Vegas и други.

Примери:

Интерактивен филм;

Рекламен клип;

Мултимедийно портфолио;

Интерактивно представяне на дадена тема.
Компютърни приложения

Самостоятелен софтуер, предназначен за изпълнение на персонален компютър /независещ от операционната система/, създаден за решаване на конкретна задача или за изпълнение на отделна полезна за потребителя функция. Желателно е тази конкретна задача да има практическо приложение (например счетоводна програма, самоучител, игра, информационна система, Flash приложения, специализирана СУБД, например с MS SQL, Oracle, MySQL, MS Office Access). Приложните програми, които изискват инсталация да съдържат и деинсталация.

Компютърно приложение е и динамичен Web сайт, тоест сайт, чието съдържание се генерира според действията на потребителя и/ или промяната на някакъв вид информация. Интернет компютърните приложенията са изградени на принципа на език за динамично генериране на съдържанието. Типични средства за изготвяне на подобно приложение са езици и технологии като HTML, CSS, XHTML, JavaScript, JQuery PHP, ASP, JSP, Perl, Ajax и други. Не се допускат проекти, създадени с помощта на готови системи за изграждане на сайтове (CMS-и като Joomla, eZ Publisher и други подобни). За изграждането на сайта могат да бъдат използвани и готови библиотеки и среди за програмиране (frameworks). Например Zend Framework, CodeIgniter и други.

За съхранение и динамично генериране на информацията на Web сайта най-често се използват релационни бази от данни (например Oracle, MySQL и др.). Могат да бъдат използвани и текстови файлове.

Една част от информацията при интернет компютърните приложенията се формира от базата данни. Самият сайт има две основни части. Едната част е потребителската (front-end), тази, която се вижда от потребителите, а другата – служебна (back-end) – достъпът до нея е ограничен само до определени лица от създателите на сайта и компанията. Наличието на база данни позволява лесно да се прибави към сайта допълнителни модули като търсачка, модул за статистики, форми са събиране на потребителски мнения, анкети и въпроси, форуми и т.н.

Примери:

Приложни програми подпомагащи образованието;

Счетоводни програми;

Самоучител;

Игра;

Информационна система;Flash приложения.

Информационни системи;Online учебници;

Корпоративни, фирмени сайтове;Портали по градове, портали по категории и др. подпомагащи образованието.


3. Критерии за оценяване по направления
3.1. WEB сайтове

3.1.1. WEB сайтове /V – VIII клас/
Функционална и логическа завършеност (пълнота) – 30 точки

Сайтът има ясно дефинирана цел и я реализира

10

Завършеност и достоверност на информацията

10

Съвместимост с различни браузъри и актуалност на връзките

10

Удобен за използване – 35 точки

Наличие на удобна навигационна система (меню)

10

Интуитивен интерфейс. Лесна ориентация в навигационната структура на сайта

5

Възможности за търсене в Интернет по заявки от потребителя

10

Приложимост и полезност на сайта за нуждите на училището

10

Графичен интерфейс – 35 точки

Да бъде с естетичен и приятен графичен интерфейс, четливост на екрана (шрифтове), подходящо подбрани цветови комбинации

10

Съответствие на графичния интерфейс на съдържанието и навигацията

5

Зачитане на авторските права при представяне на информация в сайта

5

Използване на авторски ресурси (картинки, икони, бутони)

15

Качество на изпълнението - 30 точки

Добре именувани програмни единици

10

Подреденост и четливост на кода

10

Подредена структура на работните директории

10

Наличие на подробна документация - 20 точки

Добре оформена документация и дискови носители

10

Добре оформена рекламна диплянка

10

Общо точки:

150


3.1.2. WEB сайтове / IX – XII клас/
Функционална и логическа завършеност (пълнота) – 30 точки

Сайтът има ясно дефинирана цел и я реализира

8

Завършеност и достоверност на информацията

8

Съвместимост с различни браузъри, разделителната способност на екрана, цветовите режими и скорост и актуалност на връзките

14

Удобен за използване – 35 точки

Наличие на удобна навигационна система (меню с подменюта)

10

Интуитивен интерфейс. Лесна ориентация в навигационната структура на сайта

5

Възможности за търсене в сайта и Интернет по заявки от потребителя

10

Приложимост и полезност на сайта за нуждите на училището

10

Графичен интерфейс – 35 точки

Да бъде с естетичен и приятен графичен интерфейс, четливост на екрана (шрифтове), подходящо подбрани цветови комбинации

10

Съответствие на графичния интерфейс на съдържанието и навигацията

5

Зачитане на авторските права при представяне на информация в сайта

5

Използване на авторски ресурси (картинки, икони, бутони)

15

Качество на изпълнението – 30 точки

Добре именувани програмни единици

5

Подреденост и четливост на кода

5

Подредена структура на работните директории

10

Сложност при изпълнението

10

Наличие на подробна документация - 20 точки

Добре оформена документация и дискови носители

10

Добре оформена рекламна диплянка

10

Общо точки:

150


3.2. Мултимедийни приложения /V – VIII клас/
Функционална и логическа завършеност (пълнота) – 40 точки

Художествено въздействие и хармонията на изразните средства

15

Ясно дефинирана и реализирана цел

10

Степен на завършеност, платформена независимост

5

Сбор от художествени изразни средства достатъчени за поставената цел


10


Удобна за използване - 40 точки

Приложимост, използване на проекта за нуждите на училището

10

Баланс на използваните изразни средства (анимационни ефекти, ярки цветове, звукови ефекти, вмъкнати видеоклипове и други)

20

Наличие на удобна навигационна система. Лесна ориентация в навигационната структура на мултимедията

10

Графичен интерфейс - 50 точки

Да бъде с естетичен и приятен графичен интерфейс, четливост на екрана (шрифтове), подходящо подбрани цветови комбинации

10

Съответствие на графичния интерфейс на съдържанието и навигацията

10

Използване на авторски ресурси (картинки, икони, бутони)

10

Стил или съвкупност от стилове (в цялото произведение – форми, текст, фотоколажи, анимация, звук, синхрон)

20

Наличие на подробна документация - 20 точки

Добре оформена документация и дискови носители

10

Добре оформена рекламна диплянка

10

Общо точки:

150


3.3. Мултимедийни клипове / IX – XII клас /
Функционална и логическа завършеност (пълнота) – 40 точки

Художествено въздействие и хармонията на изразните средства

15

Ясно дефинирана и реализирана цел

10

Степен на завършеност, платформена независимост

5

Сбор от художествени изразни средства достатъчни за поставената цел


10

Удобен за използване - 30 точки

Приложимост, използване на проекта за нуждите на училището

20

Баланс на използваните изразни средства (анимационни ефекти, ярки цветове, звукови ефекти, вмъкнати видеоклипове и други)

20

Графичен интерфейс - 40 точки

Да бъде с естетичен и приятен графичен интерфейс, четливост на екрана (шрифтове), подходящо подбрани цветови комбинации

10

Съответствие на графичния интерфейс по отношение на съдържанието и навигацията

10

Използване на авторски ресурси (картинки, икони, бутони)

10

Стил или съвкупност от стилове (в цялото произведение – форми, текст, фотоколажи, анимация, звук, синхрон)

10

Качество на изпълнението – 20 точки

Добре именувани обекти

5

Подреденост и четливост на код за макроси и/или допълнително вмъкнати независими приложения

15

Подредена структура на работните директории

5


Наличие на подробна документация - 20 точки

Добре оформена документация и дискови носители

10

Добре оформена рекламна диплянка

10

Общо точки:

150


3.4. Компютърни приложения / IX – XII клас /
Функционална и логическа завършеност (пълнота) – 30 точки

Компютърното приложение има ясно дефинирана цел и я реализира

5

Пълнота на обхванатите функции, съобразно дефинираните цели

5

Завършеност и достоверност на информацията

5

За интернет компютърните приложения съвместимост с различните браузъри

5

Наличие на административен модул

10

Удобна за използване - 30 точки

Приложимост, използване на компютърното приложение за нуждите на училището

5

Лесна инсталация, настройка и деинсталация

5

Възможност за търсене и типизиране на търсенето

10

Наличие на удобна документация /страница за помощ/ за работа с приложението

5

Наличие на удобна навигационна система (меню), интуитивен интерфейс, лесна ориентация в навигационната структура на приложната програма

5

Технологично решение – 30 точки

Ниво на стабилност, сигурност и защита от неправомерен достъп

10

Ниво сложност, надеждност и работоспособност

15

Наличие на гъвкав механизъм с цел разширение и подобрение

5

Графичен интерфейс - 20 точки

Да бъде с естетичен и приятен графичен интерфейс, четливост на екрана (шрифтове), подходящо подбрани цветови комбинации

5

Съответствие на графичния интерфейс по отношение на съдържанието

5

Използване на авторски ресурси (картинки, икони, бутони)

10

Качество на изпълнението – 20 точки

Добре именувани програмни единици

5

Подреденост и четливост на кода

5

Подредена структура на работните директории

10

Наличие на подробна документация - 20 точки

Добре оформена документация и дискови носители

10

Добре оформена рекламна диплянка

10

Общо точки:

150

Представянето на проектите ще бъде оценявано от 0 до 50 точки.Общото тегло на представянето на проекта в крайната оценка на всеки един участник в регионалното състезание е 25%. Останалите 75% се формират от качеството на разработения проект.
Представяне и защита на проектите - 50 точки

Добре организиран начин на представяне – презентация, артистичност, атрактивност, не се изчита само презентацията или друг помощен материал и други

10

Демонстрира се познаване на същността на проекта, коментират се кодове, дизайн на интерфейса и други

20

Точни и аргументирани отговори на въпроси на членове на комисията

20

Общо точки:

50


4. График и задължения на учители и ученици

Условия за участие :

 • Ясно и точно в придружаващата документация да са цитирани източниците на използваната информация.

 • В състезанието се допускат проекти, които не са награждавани до този момент на различни национални олимпиади и състезания .

 • За създаването на проектите е използван лицензиран софтуер.

 • Web сайтовете и Интернет приложенията трябва да бъдат публикувани в интернет.

 • При регистрацията на проекта преди представянето му пред комисията участниците трябва да представят:

 1. Декларация за участие в състезанието (ПРИЛОЖЕНИЕ 2);

 2. Изготвена рекламна диплянка, формат А4;

 3. Фактура за заплатена такса правоучастие в размер на 20 лева за всеки проект в канцеларията на V СОУ „Георги Измирлиев”- гр. Благоевград;

 4. 2 CD, на които трябва да бъде записан проекта, презентация за представянето му, документация /*.rtf/ файл и декларацията от приложение 2;

 5. Проектът да бъде представен в папка с разпечатена документация.

Регистрация на участниците

 • Предварителната регистрация на участниците се осъществява от 01.01.2016 г. до 02.02.2016 г. на адрес http://www.sastezanie.petosoubl.com чрез регистрационна форма, която трябва да се попълни на български език. Регистрацията на проект включва: име на проекта, населено място, училище, име, презиме, фамилия и клас на участниците, ръководител на проекта, анотация, направление, в което участва. Анотацията включва анализ на потребностите, цел, съществуващи решения и план за реализацията на проекта;

 • Авторите на проектите трябва да са представили проекта и попълнено Приложение №1 в канцеларията на училището или да са изпратили проекта и попълнено Приложение №1 по Интернет на адрес: petosoubl@abv.bg до 02.02.2016 г. Проектите могат да бъдат изпращани по пощата на адреса на училището.

 • До 04.02.2016 г. списъците с допуснатите участници и графика за тяхното представяне ще се публикуват на адреса на състезанието и на адреса на РИО – Благоевград www.rio-blg.com в секцията: Информатика и ИТ: http://it.rio-blg.com/Начин на представяне и защита

За участие в състезанието всеки от екипите предават 2 броя дисков носител със съдържанието на проекта, 2 броя описание на проекта (ПРИЛОЖЕНИЕ 1) до 5 страници, формат А4 и рекламната брошура на проекта.

Пред комисия се представят и защитават разработките, като представянето включва презентация, описваща процеса на създаване и популяризиране на проекта и самия проект /изключение правят презентациите/. Всеки екип има до 15 мин. да представи проекта си, като 5 мин. от тях са за въпросите на журито и публиката.
Преди представянето се предава попълнената декларация (ПРИЛОЖЕНИЕ 2).

Допълнителна информация

Наградният фонд на състезанието е значителен, като са предвидени и много поощрителни награди.

По заявка на участниците в състезанието, организаторите подсигуряват нощувка в хотел.

Необходимите средства (нощувки в хотел, пътни, дневни и такси) трябва да се осигуряват от училищата, общините, спонсори и др. • Актуална информация за състезанието ще се публикува на адреса: http://www.sastezanie.petosoubl.com

За информация и заявки за нощувки:
Адрес:

Град Благоевград - 2700

Ул. „Христо Чернопеев” 16

V СОУ „Георги Измирлиев” до директора

Телефон:

073/831508,

GSM: 0898960688 или на

e-mail: petosoubl@abv.bgПРИЛОЖЕНИЕ 1

Документацията на проекта е файл във формат rtf с име на файла съвпадащо с имe на населено място_име на училището_фамилията на участника

/Blagoevgrad_5SOU_petrov /.

В него се прави детайлно представяне на проекта с илюстрации от потребителския интерфейс.

Описанието включва следните части: 1. 1. ТЕМА:

 2. 2. АВТОРИ: (за всеки се посочват: трите имена, ЕГН, адрес, телефон, e-mail, училище, клас)

 3. 3. РЪКОВОДИТЕЛ: (трите имена, телефон, e-mail, длъжност)

 4. 4. РЕЗЮМЕ:

  1. 4.1. Цели (предназначение, кратък анализ на потребностите и на съществуващите решения)

 1. 4.2. Основни етапи в реализирането на проекта (основни дейности, роли на авторите)

 2. 4.3. Ниво на сложност на проекта − основни проблеми при реализация на поставените цели

 3. 4.4. Логическо и функционално описание на решението – архитектура, от какви модули е изградено, какви са функциите на всеки модул, какви са взаимодействията помежду им и т.н.

 4. 4.5. Реализация − обосновка за използвани технологични средства, алгоритми, литература, програмни приложения и др.

 5. 4.6. Описание на приложението – как се стартира и/ или инсталира, как се използва, как се поддържа.

 6. 4.7. Заключение – какъв е основният резултат, дали има приложения до момента, какви възможности съществуват за развитие и усъвършенстване.

Описанието на проекта трябва да бъде в рамките на 5 страници, формат А4, размер на символите 12, междуредие 1.5 реда, шрифт - Times New Roman.

Размерът на файла не трябва да надвишава 2 МВ при архивиране с WinZip, WinRar. Името на архива също трябва да съвпада с името на проекта.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ДЕКЛАРАЦИЯ
за участие в Регионално състезание по ИТ "Джон Атанасов – по стъпките на откривателя"

Тема на състезанието: „„School IT Academy
Долуподписаният .......................................................................................................... роден на ………………... г., гр. ................................., ЕГН ………………………….... ученик в .......................................................................................................................................,

заявявам, че при разработката на проекта, с който участвам в Регионалното състезание по ИТ "Джон Атанасов – по стъпките на откривателя" съм:


Използвал следните лицензирани средства за разработка:

□ .......................

□.......................

Trial версии на програмните продукти:

□ ……………………………

□ Програмният код е мое дело

Ресурсите, които съм използвал са:

□ лично мои

□ предоставени от техните автори с разрешение .............................

□ свободно разпространяващи се .......................................................

Съгласно регламента на Националното състезание по ИТ предоставям, съгласно Общото право на обществено ползване ГНУ (GNU General Public License - GNU GPL) безвъзмездно за използване създаденият от мен продукт в системата на образованието в Република България.

Дата: ………….... Декларатор:........................


гр. ……………….
Запознат съм със съдържанието на тази декларация: .......................

(ръководител на декларатора)


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница