Тема: Photoshopстраница1/8
Дата05.03.2017
Размер1.21 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8


Гимназия”Пейо Крачолов Яворов”

Гр.Петрич

Проект


Тема: Photoshop

Изготвил: Симеон 12г Проверил: Е.Бакалова

:: Съдържание ::


I. Основни понятия -

 1. Представяне на работното поле (WorkSpace)

 2. Панел с инструменти Toolbox

 3. Панел за настройки Option bar

 4. Меню File

 5. Меню Edit

 6. Меню Image

 7. Меню Layer

 8. Меню Select

 9. Меню Filter

 10. Меню Analysis

 11. Меню View

 12. Меню Window

 13. Меню Help

II. Палитри в Photoshop CS3 -

 1. Палитра Layers

 2. Палитра Styles

III. Работа с файлове -

 1. Изображения в Photoshop

 2. Размери и резолюция

 3. Създаване на изображения

 4. Отваряне на файлове

 5. Запис на файл

IV. Цветове и управление на цветовете в Photoshop

 1. За цветовете в Photoshop CS3

V. Селекции в Photoshop

 1. Селектиране

 2. Селектиращи инструменти (Marquee tools)

 3. Селектиране с ласо

 4. Селектиране с Quick Selection tool

 5. Селектиране с вълшебната пръчица (Magic Wand tool)

 6. Селектиране на поредица от цветове

 7. Работа със селекции в Photoshop CS3

 8. Подобряване краищата на селекцията

 9. Заглаждане краищата на селекция

 10. Отстраняване на цветния кант около селекцията в Photoshop CS3

 11. Преместване, копиране и изтриване на селектираните пиксели

 12. Филтър Extract

 13. Канали в Photoshop CS3

 14. Маски

 15. Съхраняване и зареждане на селекция в Photoshop CS3

VI. Слоеве в Photoshop

 1. За слоевете

 2. Селектиране, групиране и свързване на слоеве

 3. Преместване, подравняване и заключване на слоеве

 4. Управление на слоеве

 5. Задаване на непрозрачност и режим на смесване

 6. Задаване на ефекти и стилове на слой

 7. Копиране, редактиране и премахване на ефекти и стилове

 8. Настройки на ефекти и стилове

 9. Контури при ефектите на слоя

 10. Корекционен слой и слой за запълване

 11. За Smart обектите

 12. За Smart филтрите

 13. Маскиране на слоеве

VII. Рисуване в Photoshop CS3

 1. Инструменти за рисуване

 2. Рисуване с четката или молива

VIII. Практическа задача

IX. Използвана литература.

Увод:

Photoshop е една от първите, а и досега остава водеща програма за редакция на дигитални (цифрови) изображения. Нейното име е станало нарицателно, примерно: „Какво се чудиш на тази снимка — фотошопната е!“. Тоест, често се получава, че това, което се вижда, не е истинска фотография, а е резултат на майсторски компютърен ретуш (retouch) и даже графичен монтаж. Културата на дигиталните художници води до появата на термини като цифрова фотоманипулация (photomanipulation) и дигитално рисуване (digital painting) и цифрово акрилоподобно рисуване (airbrushing).

Photoshop е програма за визуална обработка на снимки и картини, за създаване на графики, скици, карти и други изображения. Тази програма се използва предимно за обработка и създаване на висококачествени изображения с висока резолюция, обикновено посредством слепване на много лукоподобни дигитални слоеве. Photoshop служи с тонални и цветни инструменти за обработка и работи с модели за цвят, които описват цветове числово (както повечето програми от тази категория). Има различни методи на описване на цветовете числово.

I. Основни понятия -

1.Представяне на работното поле (WorkSpace)
След стартиране на програмата пред нас е работното поле на Фотошоп - Workspace. В лявата част на работното поле е разположен панелът с инструменти (toolbox). За всеки инструмент имаме бутон. При някои бутони в долния десен край се вижда малко черно триъгълниче. Това означава, че към този бутон имаме още инструменти. За да ги видим задържаме натиснат бутона на мишката. Друг начин за същото - избираме съответния бутон и с натискане на Shift + бързия клавиш или с Alt + click върху бутона. По този начин допълнителните инструменти се извеждат в последователен ред. В тази версия на PhotoShop панелът с инструменти по подразбиране е с една колона бутони, разположена по дължина на работното поле. Ако кликнем върху светлосивите стрелки над него, той ще заемe познатата форма .

При задържане на мишката над бутон излизат т. нар. tooltips (подсказващи текстови описания)  за това кой инструмент как може да се избере от клавиатурата. Тези бързи клавиши работят само при избран английски език. Тooltips са активни за всички бутони, менюта, палитри. Трябва само да се задържи курсорът на мишката неподвижен върху тях.

За всеки избран инструмент могат да се правят допълнителни настройки в панела за опции (Option bar) , разположен отгоре на работното поле.

В лявата му част се намира пиктограма на активния в момента инструмент. Последните въведени настройки се запазват и при следващо използване на инструмента. Ако искаме да върнем настройките по подразбиране - Reset tool от менюто до пиктограмата на инструмента.

Вдясно на работното поле са разположени палитрите. Те могат да се местят по екрана, да се затварят, минимизират, разместват, смесват. С натискане на Tab можем временно да скрием всички палитри и панела с инструменти от екрана. При натискане на Shift+Tab се скриват само палитрите. С клик по сивите стрелки най-отгоре можем да променяме начина на визуализиране на палитрите.
Допълнително коя палитра да се вижда може да се укаже и от меню Window. Там са изредени всички палитри плюс панела за настройки (options) и панела с инструменти (tools). При поставяне на чек пред името, съответната палитра се визуализира най-отгоре в палета. Ако махнем отметката палитрата се скрива.

Ако в процеса на работа сме затворили някои палитри, поставили сме други на тяхното място, разместили сме първоначалната подредба на палитрите и искаме да я възстановим можем да направим това от меню Window/Workspace/Reset Palette Location. От тук можем да възстановим и стандартните бързи клавиши, както и стандартния изглед на менютата.

За самото работно поле имаме различни начини за визуализиране, както и възможност за запазване на нашите настройки в отделен профил. Можем да запазим разположението на палитрите, бързите клавиши, подредбата на менютата. Съответно можем и да изтрием ненужен профил. Смяната на изгледа можем да направим отново от Window/Workspace/ като стандартните изгледи са Default, Basic, Legacy. Ако имаме запазен наш изглед(workspace), то неговото име също се вижда в списъка.

Директен бутон за промяна изгледа на работното поле се намира на Option bar-а точно над палитрите.От тук можем да настроим работното поле според нуждите ни. Тук е и опцията за запазване на промените като наш workspace. Ако в меню Edit/Preferences/ Interface имаме чек пред Remember Palette Location, то направените промени по работното поле ще се запазят при следващо стартиране на програмата до следващо сменяне на настройките. Например ако се върне отново Basic workspace.


2. Панел с инструменти Toolbox
Избираме даден инструмент с клик по неговия бутон от toolbox-а. До някои бутони има малки стрелки. Ако кликнем върху тях ще се появят останалите скрити инструменти от тази група. Друг начин за да видим какви инструменти имаме в групата - избираме съответния бутон и с натискане на Shift + бързия клавиш или Alt + click върху бутона. По този начин допълнителните инструменти се извеждат в последователен ред. Клавишните комбинации за всеки инструмент излизат в tooltip при задържане на курсорът на мишката върху него за няколко секунди. Клавишите работят само при избран английски език.

Ще изредим групите инструменти по реда им на представяне в панела:

 • Move tool - Инструмент за преместване на селекции, слоеве, линии

 • Marquee Tool - Инструменти за селекция с определена форма

 • Lasso Tool - Инструменти за селекция с произволна форма

 • Magic Wand - Инструмент за селекция по цвят

 • Crop tool - Инструмент за изрязване на част от изображението

 • Slice Tool - Инструменти за разделяне на изображението на части

 • Healing brush - Инструменти за отстраняване на дефекти

 • Инструменти за рисуване

 • Stamp Tool - Инструменти за клониране на части от изображението

 • History Brush Tool - Инструменти за връщане на изображението в първоначален вид

 • Eraser tool - Инструменти за изтриване на части от изображението

 • Paint Bucket Tool - Инструменти за запълване с цвят

 • Blur tool - Инструменти контролиращи остротата на изображението

 • Dodge tool - Инструменти за осветяване и насищане на цветовете

 • Pen Tool - Инструменти за работа с контури

 • Text tool - Инструменти за работа с текст

 • Selection Tool - Инструменти за работа със селекция

 • Rectangle Tool - Инструменти за изчертаване на фигури

 • Annotation tool - Инструменти за добавяне на бележки

 • Eyedropper tool - Инструмент за взимане на образец на цвят

 • Hand Tool - Инструмент за преместване на изображението в прозореца

 • Zoom tool - Инструмент за промяна мащаба на изображението

Бутон за промяна на изгледа - Screen mode
3. Панел за настройки Option bar

Панелът за настройки се намира в горната част на работното поле на Photoshop.
Когато изберем даден бутон, за съответния инструмент в option bar-a се показват възможните настройки. Тези настройки са различни за различните инструменти. Направените от нас настройки се запазват и при следващия избор на инструмента.

В лявата част на option bar-a се вижда пиктограма на избрания активен инструмент. Ако кликнем на стрелката до пиктограмата се отваря списък(Tool Preset). В този списък се съхраняват инструменти с конкретни настройки. Ако имаме чек пред curent tool only - то имаме списък с различни настройки само на избрания инструмент. При клик върху малката черна стрелка се отваря менюто към списъка.От тук има възможност той да се редактира, сортира по инструменти. Списъкът може да бъде само от текст (Text Only), можем да задаваме големината на буквите (Small List/Large List). Виждаме и командите Reset tool/Reset all tools за връщане на първоначалните настройки на инструментите. Reset Tool Preset - за връщане на настройките и инструментите в списъка по подразбиране. Можем да запазваме наш списък (Tool Preset), който да ползваме по-късно. Най-отдолу в менюто имаме четири готови списъка (Presets) - Art History; Brushes; Crop and Marquee; Text.
4. Меню File
Меню File позволява да се създават(New), отварят (Open), затварят(Close), запазват(Save), преглеждат(Browse), импортират(Import), експортират(Export), принтират(Print) файлове.
Ще прегледаме накратко отделните команди от менюто.

Browse - преглеждане на файлове

Open As - отваряне на файл като ... и задаваме нужното разширение.

Open As Smart Object - отваря файла като Smart Object.

Open Recent - извежда списък на последно отваряни файлове.

Device Central - друг компонент от пакета CS3. Използва се за създаване на изображения за телефон/PDA.

Close - затвори активния прозорец

Close All - затвори всички прозорци

Close and Go To Bridge - затваря активния прозорец и преминава къмAdobe Bridge

Save - съхрани активния файл

Save As - съхрани като... и задаваме исканото разширение.

Check In... ни прехвърля към Version Cue- приложение за управление на файлови версии.

Save for Web & Devices - за запазване на изображения, които ще се използват в web страници. В извеждащия се диалогов прозорец има и опция за преминаване към Device Central, за запазването им във формат подходящ за мобилни телефони.

Revert - връща последната съхранена версия на файла.

Place - поместване на файлове в обработваното изоражение. Това е и начин за вмъкване на Smart Object в текущия файл.

Import - вмъкване на:

 • Variable Data Sets - Набор от променливи данни

 • Video Frames to Layers - видео кадри в слоеве

 • Annotations - Анотации

 • WIA Support - Поддръжка на Windows Image Acquisition - за вмъкване на изображения директно от цифрова камера или скенер във PhotoShop.

Export - експорт на:

 • Data Sets as Files - Набори данни като файлове

 • Paths to Illustrator - Пътечки към Illustrator

 • Send Video Preview - Директно превю на изображението на видео монитор

 • Video Preview - Превю на изображението на видео монитор, но първо в диалогов прозорец могат да се зададат определени настройки

 • Zoomify - За експорт на web изображения, които могат да се увеличават/намалят при клик върху тях. Експортират се jpeg файлове и html код.

Automate - Автоматизирай:

 • Batch - Пакетна обработка на файлове. Извършване на една/повече обработки (действия) върху няколко файла

 • PDF Presentation - създаване на PDF презентация

 • Create Droplet - Създай дроплет - малка програмка за специализирана обработка. Поредица от действия, записани като отделен файл.

 • Crop and Straighten Photos - При сканиране на няколко изображения едновременно в един файл, с тази опция има възможност автоматично отделните изображения да се запишат в различни файлове.

 • Contact Sheet II - Каталожен лист. Създаване на каталог с превюта на изображения.

 • Picture Package - Картинен пакет. Създаване на макети за принтиране на няколко изображения едновременно.

 • Web Photo Gallery - Създаване на Web фото галерия

 • Conditional Mode Change - Условна промяна на режима. Задаване на условия, при които да се променя режима на изображението след изпълняване на определени действия. При запис на действие (action) промяната на режима се вижда като отделен ред в Actions палета.

 • Fit Image - Вмести изображение. Поставяне на изображението в определени размери

 • Merge to HDR - Сливане на няколко снимки с различни експозиции в една с подобрена експозиция и засилени цветове. /High Dynamic Range/

 • Photomerge - Сливане на няколко фотографии в едно панорамно изображение.

Scripts - Скриптове

 • Image Processor - извършване на определени обработки върху няколко файла без да е нужно първо да има създадени действия (actions).

 • Layer Comps to Files - експортиране на слоеви композиции във файлове

 • Layer Comps to PDF - експортиране на слоеви композиции в PDF

 • Layer Comps to WPG - експортиране на слоеви композиции в Web Photo Gallery

 • Export Layers To Files - експортиране на слоеве във файлове

 • Script Events Manager - Задаване на скриптове и действия, които да се изпълняват автоматично при определено събитие в Photoshop

 • Load Files into Stack - Действие подобно на Photomerge, комбинира няколко снимки в една.

 • Load Multiple DICOM Files - Photoshop отваря DICOM (Digital Imaging Communications in Medicine) файлове, конвертира слоевете във фотошопски и вече могат да се редактират.

 • Statistics - Създаване на съставни изображения ( image stacks).

 • Browse - Помага за откриването на JavaScript файлове (.JSX; JS)

File Info - дава информация за отворения файл

Page Setup - задаване на настройки на страницата

Print - Отпечатване

Print One Copy - отпечатване на едно копие

Exit - изход от програмата
5. Меню Edit
Ще прегледаме накратко отделните команди от менюто.

Undo - отмени последната команда.

Step Forward - Стъпка напред (в палитрата History).

Step Backward - Стъпка назад (в палитрата History).

Fade - Размиване, избледняване, промяна на цвета.

Cut - Отрежи.

Copy - Копирай.

Copy Merged - Копирай при слети слоеве.

Paste - Вмъкни.

Paste Into - Вмъкни в.

Clear - Изчисти.

Check Spelling... - Провери правописа... .

Find and Replace Text... - Намери и замести текст.

Fill... - Запълни... (настройка на запълването).

Stroke... - Оконтури... (настройка на контурите).

Free transform - Свободни трансформации (геометрични преобразувания).

Transform - Трансформирай (геометрични преобразувания)
- Again - Отново (повтори последната трансформация). 
- Scale - Мащабирай (промяна на мащаба). 
- Rotate - Завърти. 
- Skew - Наклони. 
- Distort - Изкриви. 
- Perspective - Преобразувай в перспектива. 
- Warp - Деформиране.
- Rotate 180 ° - Завърти на 180 ° . 
- Rotate 90 ° CW - Завърти на 90 ° по посока на часовниковата стрелка. 
- Rotate 90 ° CCW - Завърти на 90 ° по посока обратна на часовниковата стрелка.
- Flip Horizontal - Завърти огледално в хоризонтална равнина. 
- Flip Vertical - Завърти огледално във вертикална равнина.

Auto-Align Layers... - Автоматично подравни слоевете...

Define Brush Preset... - Дефинирай готови четки ...

Define Pattern... - Дефинирай готови текстури (шарки) ...

Define Custom Shape... - Дефинирай векторнa фигура...

Purge - Изчисти RAM-паметта --->

- Undo - Изчисти RAM от изображението преди последната операция. 


- Clipboard - Изчисти RAM за клипборда от всички данни. 
- Histories - Изчисти RAM от всички съхранени данни. 
- All - Изчисти RAM от всички помощни данни. 

Adobe PDF Presets... - Готови настройки за PDF файлове.

Preset Manager... - Мениджър на готовите елементи

Color Settings... - Цветови настройки.

Assign Profile... - Задай профил...

Convert to Profile... - Конвертирай в профил...

Keyboard Shortcuts... - Бързи клавиши...

Menus... - Менюта настройки...

Preferences - Преференции (настройки)

- General... - Общи... 
- Interface... - Настройки на работното поле... 
- File Handling... - Управление на параметрите на файлове... 
- Performance... - Настройки за използваната памет (Memory Usage), палитра History и нива на кеширане, Scratch дискове (за временни записи). 
- Cursors...- Настройки на курсора...
- Transparency & Gamut... - Прозрачност и цветова гама... 
- Unit & Rulers... - Мерни единици и мерни линии... 
- Guides, Grid, Slices & Count... - Настройки за водещите линии, помощната мрежа, изрезките и броячите (когато трябва да отброяваме обектите в изображението)... 
- Plug-Ins... - Plug-in модули... 
- Type... - Текст...
6. Меню Image
Ще прегледаме накратко отделните команди от менюто.

Mode - Режим --->
- Bitmap - Растерно изображение.
- Grayscale - Чернобяло изображение. 
- Duotone - Двутоново изображение.
- Indexed Color... - Изображение с индексиран цвят. 
- RGB Color... - RGB изображение. 
- CMYK Color... - CMYK изображение. 
- Lab Color... - Lab изображение. 
- Multichannel - Многоканално изображение. 
- 8 Bits/Channel - 8 битово изображение. 
- 16 Bits/Channel - 16 битово изображение. 
- 32 Bits/Channel - 32 битово изображение. 
- Color Table... - Цветова таблица за промени в цветовете на изображения с индексирани цветове (Indexed Color).Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница