Тема природата на управлениетоДата05.03.2018
Размер90.32 Kb.
#60918
В Ъ П Р О С Н И К
за държавния изпит на бакалаври от специалност “Мениджмънт”


ТЕМА 1. ПРИРОДАТА НА УПРАВЛЕНИЕТО

Управление и управление на организациите – същност и видове. Системи за управление - същност и видове. Субект и обект на управление. Ръководители и управленски умения.


ТЕМА 2. ЕВОЛЮЦИЯ НА УПРАВЛЕНСКИТЕ ТЕОРИИ

Основни школи на управление. Системна концепция и системен подход. Кибернетичен подход.ТЕМА 3. ФУНКЦИИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Основни функции на управление. Управлявани функции.


ТЕМА 4. КОМУНИКАЦИИ В УПРАВЛЕНИЕТО

Основни концепции, елементи и модели. Видове комуникации


ТЕМА 5. УПРАВЛЕНСКИ РЕШЕНИЯ

Същност и видове. Процесът на вземане на решения.


ТЕМА 6. МОТИВАЦИЯ

Същност, особености и подходи. Съдържателни теории. Процесни теории


ТЕМА 7. ЛИДЕРСТВО

Същност и особености. Теории и подходи


ТЕМА 8. УПРАВЛЕНИЕ НА ГРУПИ

Същност и видове. Етапи на развитие


ТЕМА 9. прогнозиране

Същност. Области и видове прогнози. Методика на икономическото прогнозиране. Информация и информационно осигуряване. Методи за икономическо прогнозиране. Прогнозни модели.


ТЕМА 10. планиране

Същност. Подходи и равнища на планирането. Модели на планиране. Проектиране и програморане. Стратегическо, маркетингово, производствено, инвестиционно планиране. Планиране на човешките ресурси. Индикативно, ситуационно, кризисно планиране. Бизнес планирането в условията на съвременния бизнес. Видове бизнес планове. Съдържание на бизнес плана.ТЕМА 11. ПОВЕДЕНИЕ, ДЕЙНОСТ, УПРАВЛЕНИЕ


Еволюцията на поведенската наука. Дейност и поведение. Дейностно поведенски модел. Двигатели на поведението. Дейност и активност. Стимули-лостове и стимули-мотиви.
ТЕМА 12. ИНДИВИДУАЛНО ПОВЕДЕНИЕ.

Вътрешни и външни фактори. Степени на пресичане на факторите. Основна двигателна схема на индивидуалното поведение. Преориентиране на индивидуалното поведение.


ТЕМА 13. СЪЩНОСТ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА

Аспекти на разглеждане. Вътрешен строеж.


ТЕМА 14. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА БИЗНЕСА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА

Ефективност на работата, аспекти на ефективност. Бизнес процес.


ТЕМА 15. СТРУКТУРИ НА УПРАВЛЕНИЕ.

Същност и видове . Параметри на структурата на управление. Основни подходи за изграждане на структурата на управление (модел на Бърнс и Столкър). Фактори за избор на модел на структура (модел на Дж. Р. Гълбрайт). Механизми за интеграция (модел на Дж. Р. Гълбрайт). Избор на структура според етапа от жизнения цикъл на организацията (модел на Минцбърг). Избор на структура според модела за стратегическа адаптация (модел на Майлс и Сноу)ТЕМА 16. ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИЯТ ПРОЦЕС

Същност на предприемаческия процес. Фази и етапи в предприемаческия процес.

ТЕМА 17. ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИЯТ АНАЛИЗ


Интуитивно-креативни методи за предприемачески анализ. Аналитично-креативни методи за предприемачески анализ. Пазарно-ориентирани методи за предприемачески анализ.
ТЕМА 18. ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИТЕ ПРОЗОРЦИ

Същност и организация на ПП. Място на ПП в предприемаческия процес. Видове ПП.ТЕМА 19. ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ СТРАТЕГИИ


Същност и видове предприемачески стратегии. Традиционни предприемачески стратегии. Предприемачески стратегии на прехода към пазарно стопанство
ТЕМА 20. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОЧАКВАНИТЕ ПРИХОДИ И РАВНИЩА НА ЕФЕКТИВНОСТ

Основни показатели и техники при определяне на резултатите. Изчисляване на показателите за критичните съотношения, NCC/, NPV/, HB/, IRR/ и други установяващи ефективността на безнесплана и възвращаемостта на разходите.


ТЕМА 21. ФИНАНСОВИ РАЗЧЕТИ И ОПРЕДЕЛЯНЕ ДОСТАТЪЧНОСТТА НА ФИНАНСОВИТЕ РЕСУРСИ

Определяне на потребността, размера и източника на финансиране. Разчети за кредити и тяхната възвращаемост. Разработване на основните финансови документи и бизнес бюджет.


Тема 22. Проектиране и анализ на труда

Същност, предмет и цели на проектирането на труда. Основните подходи и съвременни техники за дизайн на структури и длъжности. Подходи и техники можем при анализ на длъжностите. Длъжностна характеристика и схематичен профил на качествата.


Тема 23. Подбор на ЧР

Същност, предмет и цели на подбора. Процесът на подбор. Управленско съдържание на етапите на процеса на подбор.Тема 24. Развитие, обучение, кариера на ЧР


Същност на “развитието на човешките ресурси”. Учене и развитие. Планиране на развитието

на мениджърите. Същност, предмет, необходимост и цели на обучението. Управленският процес на обучението. Кариерата на хората и нейното управление.


Тема 25. Възнаграждаване на ЧР

Същност на възнаграждаването. Предмет, необходимост и цели на управлението на възнагражденията. Системи за възнаграждения. Елементи на възнаграждения.ТЕМА 26. ТАКТИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ НА ОПЕРАЦИИТЕ


Същност и основни раздели на тактическия план. Етапи и показатели при разработване на производствена програма, план за капацитета и план за МТС.

ТЕМА 27. НОРМИРАНЕ НА ТРУДА


Същност и елементи на работното време.Методи и техники за нормиране на труда.
Тема 28. Процесът на стратегическо управление.

Същност на стратегическото управление. Етапи в процеса на стратегическо управление. Отговорности в стратегическото управление.


Тема 29. Стратегически анализ.

Етапи в изследването на външната и на вътрешната среда. Техники за анализ и диагностика на средата.


Тема 30. Целева ориентация на организацията.

Същност, съдържание и предназначение на мисията. Стратегически цели. Технология на разработване на мисията и целите.


Тема 31. Избор на стратегия за развитие.

Стратегически алтернативи на корпоративно ниво. Бизнес стратегии. Стратегическа позиция на организацията. Техники за стратегически избор.


ТЕМА 32. КОНТРОЛЪТ КАТО ФУНКЦИЯ НА УПРАВЛЕНИЕТО

Същност на управленския контрол. Принципи на контрола. Видове контрол. Методи на контрол.


ТЕМА 33. ФУНКЦИИ НА УПРАВЛЕНИЕТО В МЕЖДУНАРОДНИЯ МЕНИДЖМЪНТ

Планиране. Организиране. Контрол. Управление на човешките ресурси.
ТЕМА 34. СРЕДАТА В МЕЖДУНАРОДНИЯ МЕНИДЖМЪНТ

Политико-правна среда. Икономическа среда. Културна среда. Технологична среда.


ТЕМА 35. СТРАТЕГИИ В МЕЖДУНАРОДНИЯ БИЗНЕС.

Стратегии за интернационализация на бизнеса. Глобални стратегии. Стратегически алианси.


ТЕМА 36. КОНКУРЕНЦИЯ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ПАЗАРИ.

Същност и видове конкуренция на международните пазари. Модел на М. Портър за „диаманта на конкурентните предимства”. Международна конкурентоспособност.


ТЕМА 37. УПРАВЛЕНИЕ НА СОЦИЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ.

Система на социалните дейности в България. Оциално осигуряване. Социално подпомагане.
ТЕМА 38. УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО.

Система на образованието в България. Правление на предучилищното и училищното образование. Исшето образование – управление и съвременни тенденции.
ТЕМА 39. УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО.

Лечебни заведения и тяхното управление. Пазар на здравните услуги - търсене, предлагане, конкуренция.
ТЕМА 40. УПРАВЛЕНИЕ НА КУЛТУРАТА И ИЗКУСТВАТА

Развлекателна индустрия - същност и видове. Видове артмениджъри. Модели за финансиране на изкуствата. У-ние на музеи, на галерии, на театри, на художественото кино. Организация на търгове за произведения на изкуствата.ТЕМА 41. ЦЕННИ КНИЖА С ПЛАВАЩ И ФИКСИРАН ДОХОД

Видове и основни характеристики. Възвращаемост и риск. Нормативна уредба.Оценка на стойността им.Срочна и рискова структура на лихвените проценти.


ТЕМА 42. ПОРТФЕЙЛНА ТЕОРИЯ

Разпределение на капитала между рискови и безрискови активи. Оптимални рискови портфейли.Равновесие на капиталовите пазари. Модел за оценка на капиталовите активи.


ТЕМА 43. АКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ПОРТФЕЙЛИ

Подбор на ценни книжа.Оценяване на резултатността на портфейлите.


ТЕМА 44. ПРИРОДА И ИЗТОЧНИЦИ НА КОРПОРАТИВНОТО РЪКОВОДСТВО

Същност, роля и значение на КР. Корпоративен мениджмънт и корпоративно ръководство. Културата на сдружаване – основа на корпоративизма


ТЕМА 45. ВЪТРЕШНИ СУБЕКТИ НА КОРПОРАТИВНОТО РЪКОВОДСТВО: ОРГАНИЗАЦИЯ И ФУНКЦИИ

Борд на директорите. Функции. Мениджъри. Функции и организация на дейността. Акционери-собственици. Функции и организация


ТЕМА 46. ВЪНШНИ СУБЕКТИ В КОРПОРАТИВНАТА ОБЩНОСТ

Същност и функции на заинтересованите страни. Контрол на заинтересованите страни върху корпорацията. Фондова борса. ФункцииПРИМЕРНА ЛИТЕРАТУРА ЗА ПОДГОТОВКА 1. Ангелов, А. Основи на управлението. Пловдив, Тракия, 1997

 2. Андреева, М. Еволюция на управленската мисъл. Хр. Ботев”, София, 1998

 3. Боди.З. Кейн.А. Маркъс.А. Инвестиции. Натурела 2000, p.906.

 4. Геров, К. Организационни структури и управление. “Г. Бакалов”, Варна, 1984

 5. Гълбрайт, Дж. К. Анатомия на властта. “Хр. Ботев”, С., 1993

 6. Джарова, Ю. Промяна – стратегия на българските фирми. Диограф, С., 1991

 7. Димитров, Н., Цв. Зафирова. Стратегическо управление. Ръководство за семинарни занятия. ИУ, Варна, 2001

 8. Дочев Д., Теория на риска, Варна, 1999

 9. Дракър, П. Мениджмънт за бъдещето. Карива, Варна, 1997

 10. Дракър, П. Иновации и предприемачество. Класика и стил, София, 2002

 11. Зафирова, Цв. Стратегическо управление (учебник). Наука и икономика, Варна, 2007

 12. Зафирова, Цв. Стратегическо управление (учебно помагало – текстове и казуси). Наука и икономика, Варна, 2008

 13. Зафирова, Цв. И кол., Международен мениджмънт. СТЕНО, Варна, 2012

 14. Иванчевич, Дж., О`Донели, Гибсън. Основи на мениджмънта. Отворено общество, 1997

 15. Йорданов.Й.Финансови инвестиции.Варна 2001.

 16. Каменов, Д. Фирмено планиране, прогнозиране и контролиране. ИКОМ, С., 1999

 17. Коев, Й. Основи на предприемачеството. Стено, Варна, 2002

 18. Коев, Й. Малкият бизнес 2002. Проблеми и решения. Стено, 2002

 19. Коларов, Н. Инвестиционен бизнес-план. С., 1992

 20. Копланд, Т., В. Антикаров. Реални опции. Класика и стил ООД, 2002

 21. Кълвачев, Ив. (ред.) Управление на предприятието. Г.Бакалов, В., 1989

 22. Личев, Ил. и кол. Управленско счетоводство. Варна, ИУ, 1998

 23. Мескон и кол. Основы менеджмента. Москва, Дело, 1992

 24. Панайотов, Д. Стратегическо планиране. Свищов, 2000

 25. Паунов, М. Стратегии в бизнеса. Дино, София, 1999

 26. Пътев, Пл. Управление на портфейла, АБАГАР, В.Търново, 1996

 27. Серафимова, Д. Теория на управлението. Варна, Наука и икономика, 2010 

 28. Станчева, А. Организация на управленската дейност. Стено, 2004

 29. Станчева, А. и кол., Основи на управлението. ТедИна, Варна, 1998

 30. Станчева, А. Основи на управлението. Стено, Варна, 2003

 31. Станчева, А. И кол.,Теория на управлението. Наука и икономика, Варна, 2010

 32. Стоянов, Д. Конкуренция и стратегии. УИ “Стопанство”, С., 1995

 33. Стоянов, С. Фючърси,опции и синтетични ценни книжа. София, 1999.

 34. Тодоров, К. Иновационни фирмени структури. Информа, С., 1990

 35. Фабоци Фрэнк. Управление инвестициями, перев. С англ., ИНФРА-М, Москва, 2000

 36. Христов, С. Основи на управлението. ИУ, Варна, 1997

 37. Христов, С. Основи на управлението-ІІ част. Стено, Варна, 2003

 38. Христов, С. Т. Христова. Мениджмънт на човешките ресурси. Принцепс, 1995

 39. Христов, Ст. Стратегическо управление. УИ “Стопанство”, София, 2000

 40. Христова Т. Мениджмънт на човешките ресурси. Принцепс, С., 1996

 41. Янков, Н. Основи на планирането. СА “Д. И. Ценов”, Свищов, 1998

 42. Ackoff, R. The Art and Science of Mess Management. In: Managing Change, The Open University, 1993

 43. Aquiliano, N.T., R.B. Nase. Fundamentals of Operations Management. IRWIN, 1991

 44. Barnard, Ch. The Theory of Authority: the Functions of the Executive. In: Management Classics, BPI,1987

 45. Bass, B.M. Leadership: Good, Bettes, Besr, In: Ivanchevich, Matteson, Organizational Behavior and Management. BPI,1987

 46. Dale, E. Management: Theory and Practice. McGraw-Hill Book Co., 1969

 47. Digman, L.A. Strategic Management: Concepts, Decisions,cases. BPI,1986

 48. Doyle, P.Setting Business Objectives and Measuring Performance. Journal of General Management, v.2, No 2, 1994

 49. Drucker, P. The Practice of Management. Heinemann Professional Publishing,1989

 50. Drury, C. Management and Cost Accounting. Chapman&Hall. 1991

 51. Gordon, J. Diagnostic Approach to Organizational Behavior. Allyn and Bacon, 1993

 52. Handy, Ch. Understanding Organizations. Penguin Books,1993

 53. Hertzberg, F. One More Time: How Do You Motivate Your Employees. In: The Best of Harvard Business Review,1991

 54. Higgins, J.M. The Management Challenge. Macmillan Publ. Co., N.Y., 1991

 55. Ivanchevich, J., M. Matesson Organizational Behavior and Management. Wes Publishing Inc., 1993

 56. Jaques, E. In Praise of Hierarchy. Harvard Business Review, 1990, Jan.-Feb.

 57. Kanter, R.M.The Change Masters. Routledge,1992

 58. Kotter, J. Schlesinger. Choosing Strategies for Change. Harvard Business Review, 1979, Mar.-Apr.

 59. Kotter, J. What Leaders Really Do@, Harvard Business Review, 1990, May-June.

 60. Kraiewski, Р. Operations and Production Management. 1992.

 61. Miles, R. at all. Organizational Strategy, Structure and Process. Academy of Management Review,July 1978.

 62. Mintzberg, H. Structuring in Fives. Prentice Hall, N.J.,1994

 63. Porter, M. Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. Free Press, 1995

 64. Quinn, J., H. Mintzberg, R. James. The Strategy Process (Concepts, Context,Cases). Prentice Hall, N.J., 1988

 65. Razgaitis, R. Dealmaking Using Real Option and Monte Carlo Analysis. ”John Wiley&Sons,inc.Hoboken, New Jersey

 66. Sharpe W. Portfolio theory and capital markets, Mc Graw-Hill, New York, London, Tokyo, 2000

 67. Sharpe W., Alexander G., Bailey J. Investments. Prentice Hall, England Cliffs, New Jersey, 5 edition, 1999

 68. The theory and practice of investment management. John Wiley&Sons,inc.Hoboken,New Jersey - Fabozzi.F;Markovitz.H; 2002

 69. Vonderembse, M.A. Operations Management: Concepts, Methods, and Strategies. 1988

 70. http://investmentmanagement-bg.com

2013 г.

Каталог: Uploads -> katedra su@ue-varna.bg -> Stop upr
Stop upr -> В ъ п р о с н и к за държавен изпит на магистри от спец. “Мениджмънт”
Stop upr -> В ъ п р о с н и к за държавен изпит на магистри по “мениджмънт”
Stop upr -> В ъ п р о с н и к за държавен изпит на магистри от спец. “Бизнес администрация” Диагностика и развитие на фирмата
Stop upr -> В ъ п р о с н и к за държавен изпит на бакалаври от спец. “Мениджмънт” Теория на управлението
Stop upr -> В ъ п р о с н и к за държавен изпит на бакалаври от спец. “Мениджмънт” Теория на управлението
Stop upr -> Бакалаври списък на студентите, които ще се явяват на комплексен държавен изпит /писмен/, спец. “Мениджмънт” 24. 06. 2016 г., 00 ч., зала 323 I комисия
Stop upr -> Бакалаври списък на студентите, които ще се явяват на комплексен държавен изпит /писмен/, спец. “Мениджмънт” 07. 09. 2015 г., 13. 00 ч., зала 128 I комисия
Stop upr -> Бакалаври списък на студентите, които ще се явяват на комплексен държавен изпит /писмен/, спец. “Мениджмънт” 24. 06. 2015 г., 00 ч., зала 323 I комисия
Stop upr -> В ъ п р о с н и к за държавен изпит на магистри от спец. “Мениджмънт” Управление на персонала


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница