Тема: „проблеми в счетоводното отчитане на промишлената продукция и на нейната продажба” съдържание въведение


ГЛАВА III: ПРАКТИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯстраница3/4
Дата18.06.2018
Размер0.86 Mb.
1   2   3   4
ГЛАВА III: ПРАКТИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ
1. Цел на проучването:

Счетоводно отчитане на продукцията и нейната продажба във фирма „Перун” ООД2. Обект на проучването:

Търговска фирма „Перун” ООД3. Адрес за коренспонденция на проучваното предприятие:

Град София, п.к. 1591

ул.” Стефан Стамболов” № 135

тел./факс: 02/ 973 56 36

email: perun_ltd@abv.bg

уеб сайт: perun_ltd.com

дейност: производство на хавлиени изделия и интериорен текстил

4. Кратка анотация за дейността на фирмата:

Фирмата е регистрирана по описа на СГС по ф.д.14223/99г. като самостоятелно юридическо лице, с предмет на дейност: производство на хавлиени изделия и интериорен текстил, осъществяващ пълният производствен цикъл - от обработката и подготовката на суровините (памук, влакна), до пакетирането и експедицията на готовата продукция.

Основна цел на дружеството е разширяване дейността във всички сфери на производството и утвърждаването му като сериозен и коректен бизнес-партньор. В своята работа фирмата залага на качество, изпълнение на поръчките в срок и използване на съвременни високо технологични методи в производството. Дружеството притежава гъвкавост, организационна мобилност и засилена мотивация. Иновационната политика, която провежда се изразява в използване на нова техника и технология и изменения в организацията и управление на производството. Това е фактор за повишаване производителността на труда и възможност да демонстрира значителна конкурентна устойчивост в условията на бизнес-средата.

„Перун” ООД разполага с цехове, в които са внедрени най-новите технологии, направлявани от високо квалифицирани специалисти, което ги прави достоен конкурент на Европейския и Българския пазар.

Наличните машини и оборудване се поддържат в изправност и периодически се проверяват, с цел осигуряване и гарантиране на безопасни условия на труд.

Техническия персонал на фирмата е с много добра квалификация и опит в областта на промишленото производство. Една от основните задачи е правилното управление на персонала и рационалното използване на човешките ресурси като елемент на бизнеспланирането и условие за ефективни резултати.

„Перун” ООД спазва действащите в страната технически норми и стандарти за изпълняване на производствения процес. Използваните суровини и материали необходими за изработването на крейният продукт са придружени с декларации за сътветствие, сертификати за качество и отговарят на съответните европейски норми. Това е гаранция за качество и икономическа ефективност.

Стратегията и политиката на „Перун” ООД се изгражда на базата на:

- внимателно и задълбочено изучаване потребностите на клиентите и стремеж за постигане на най-изгодни решения за страните;

- изработване проект за производствената дейност според потребностите, изискванията и възможностите на клиентите;

- определяне нормативен режима на работа на служителите с цел ефективно изпълнение на поръчките;

- пълна лоялност към клиентите и гарантирано качество на произведената продукция.5. Организационна структура на фирма „Перун” ООД
Фирма „Перун” ООД функционира с индивидуално изградена организационно- управленска структура, която позволява на фирмата да се развива и разширява.

Във фирма „Перун” ООД персонала е в състав от 150 души, които са разпределени в три групи: 1. управленски персонал – 23;

 2. производствен персонал – 87;

 3. търговски персонал – 40;
Фиг.2.Структура на персонала във фирмата

В първата група на управленския персонал са включени, както Управителя и началниците на отделите, така и:

- началник цех;

- отговорници по производството - за отделните звена има различен отговорник;

- началник склад;

В групата на производствения персонал са всички служители, които работят в производствения цех и подреждат стоките в склада.

В третата група - търговски персонал се състои от търговски представители, които разпространяват продукцията.

В предприятието е въведена и се спазва строга технологична и трудова дисциплина, която допринася за постигането на целите и разширяване пазарния обхват.

Предприятието развива настоящата си дейност при следната организационно управленска структура:

УПРАВИТЕЛ


Отделфинанси и счетоводство

Отдел

Правен”
Вътрешен одитор


Пълномощник по качество

Главен Счетоводител
Началник отдел

Снабдяване”

Началник отдел

Пласмент”


Началник отдел

Производство”Началник отдел

Сервиз и рем. дейности”Началник цех

„Багрилен”

Началник цех

„Производствен”
6. Същинска част на проучванто

6.I. Продукцията – оценка и отчитане във фирма „Перун” ООД

6.I.1. Произвеждана продукция във фирма „Перун” ООД

Основната дейност на фирмате е производство на хавлиени изделия и интериорен текстил. Фирмата е позната на пазара с продуктите си под марката „Глобус”

Асортиментът на фирмата е обособен в следните основни групи:


  • Хавлиени кърпи - гладки или с бордюр;

  • Хавлиени кърпи, с възможност за бродерия или втъкано лого;

  • Плажни хавлиени кърпи;

  • Рекламни хавлиени кърпи;

  • Халати с шал яка или с качулка;

  • Хавлиени чехли;

  • Хавлиени килимчета;

  • Кухненски кърпи;

  • Олекотени завивки;

  • Декоративни покривала за легла;

  • Протектори за матраци;

  • Възглавници;

  • Постелъчно бельо

  • Одеала и други„Перун” ООД е добре познат и търсен производител на вътрешния пазар и в Европа. Над 30% от продуктите са предназначени за износ в Германия, Англия, Франция, Гърция, Македония, и др. страни. Във фирмата има изградена Система за управление на качеството в съответствие с международния стандарт ISO 9001:2008.

Производствения процес се осъществава в 2 основни цеха – „Производствен” и „Багрилен”. Складовите наличности на суровини и готова продукция, както и прехода на продукта от цех в цех се контролират от компютърна програма, разработена специално съобразно нуждите на дружеството.

Фирмата произвежда посочените асортименти от създаването си, затова традициите, които са изградени с годините се оценяват от клиентите. Въпреки това фирмата продължава да се развива и напредва съобразно пазарната конкуренция и съответно с желанията на потребителите.

Продуктите са в богата цветова гама съобразени със световните модни тенденции. Няма да е нескромно да заявим, че продуктите се използват и потребяват в цяла Европа. Това са артикулите, с които „Перун” ООД завоюва предни позиции на европейския пазар.

Възможностите за производство в това направление са големи, като фирмата освен традиционните си артикули, познати на вътрешния пазар, произвежда и артикули по спецификация на клиента. Багрилата, използвани в производството се доставят от световните лидери DyStar Bencolor, Bezema, Bayer и др. - предпоставка, че продукта в който са вложени също е на световно ниво.


6.I.2. Оценка и заприходяване на произведената продукция във фирма „Перун” ООД
Готовата продукцията в предприятието се оценява текущо по фактическа себестойност, която се формира на база на преките технологични разходи по икономически елементи за нейното създаване. След заприходяването на продукцията, тя се оценява по справедливата й цена. Разликите се отрацяват като резерви от последваща оценка на краткотрани активи. В края на отчетния период предприятието задължително извършва проверка на обезценката, както и редовна инвентаризация – ежемесечно.

Калкулирането на себестойността на продукцията е основен компонент на счетоводната политика на „Перун” ООД.

Отчетните калкулации в предприятието се съставят в края на отчетния период (всеки месец) и след окончателно завършване на стопанската дейност.

Използват се и масовите калкулации, които се отнасят за изделия, които се произвеждат непрекъснато. Калкулацията се прави след завършване на определен календарен период от време (месец, шестмесечие, година) – за дейността на „Перун” ООД е прието да се извършват всеки месец.

Според фазите на възпроизводствения процес в предприятието се използват и други видове калкулации - при производство на продукция и за продажбата на продукцията.

Методите за калкулиране, се определят като съвкупност от способи, необходими за ичиславане себестойността на единица продукция. Методите, които „Перун” ООД използва са в пряка връзка с организацията и технологията на производството.

Могат да се разграничат две основни групи методи – по поръчки и по преработки. В „Перун” ООД се използват попоръчковият метод, както и еднофазният (прост) метод.

Поръчковият метод се използва предимно в предприятия с единично или серийно производство, с малък асортимент на производнството. Организацията на счетоводната дейност се детайлизира по видове поръчки, по статии на калкулацията, по периоди и др.

Организацята включва няколко етапа на отчитане. Първо се открива Поръчка с пореден номер на изваршваната дейност. В поръчката основно се отчитат изразходените преки материали и пряк труд на заетите в производството на изделието. Преките разходи се вклъчват в поръчката на базата на разходните норми за материали и труд.

Вторият етап на отчитането е обобщаването на преките материали и труд в обобщаваща ведомост. В тази ведомост се отразяват извршените преки разходи по икономически елементи. Формата на ведомостта е определена от главния счетоводител на предприятието и е оповестена в счетоводната му политика.

В „Перун” ООД е прието да се открива поръчка за всеки вид продукция. Фактическата себестоност се установява след завършването на поръчката.

Еднофазния метод на калкулиране е сравнително най-опростен. Обемът на отчетната и калкулационната работа е малък. Той намира приложение при масовото производство на еднородна продукция, където технологичният процес има непрекъснат характер. Методът е присъщ на производства, при които липсва незавършено производство и полуфабрикати от собствено производство.

Същността на еднофазния метод се изразява в това, че сумата на производствените разходи – общо и по статии на калкулацията, които са направени за производството на продукцията се разделя на количеството произведена продукция през отчетния период, при което се установява фактическата себестойност на единица продукция – общо и по статии на калкулация.

Чрез калкулацията управителите на „Перун” ООД, получават реалната представа за направените производствени разходи за периода и производството на определен вид продукция чрез т.нар. “статии на калкулацията”, които формират структурата й. Всяка статия показва определен разход и конкретното му икономическо съдържание и значение. Калкулацията използвана от “Перун” ООД за производството и калкулирането на себестойността на един от видовете хавлиени кърпи (“Глобус”) има следната форма:
К а л к у л а ц и я

за фактическа себестойност на един брой хавлиена кърпа

“Глобус” 50 / 100, 400 g/m2, цвят – жълт
мярка: бр.


Количество: 1

Разходи по статии на калкулация

Сума в (лв)

за единица продукция

1

Разходи за материали

1,090

2

Разходи за външни услуги

0,010

3

Разходи за амортизации

0,315

4

Разходи за горива и енергия

0,445

5

Разходи за заплати

0,070

6

Разходи за осигуровки

0,025

7

Разходи за данъци, такси и други подобни плащания

-

8

Разходи от послеващи оценки на активи

-

9

Разходи за брак

0,005

10

Други разходи

0,210
Фактическа себестойност:

2,170

11

Печалба – 20%

0.434
Сума:

2.60


По поръчка на фирма клиент “Гардения” ООД са произведени 1200 бр.хавлиени кърпи “Глобус” 50 / 100 по единична цена от 2,60 лв. за една хавлия (фактическа себестойност 2.17 лв.).
6.I.3. Синтетично и аналитично отчитане на готовата продукция в „Перун” ООД
За отчитането на готовата продукция в „Перун” ООД се използва сметка 303 /Продукция/. Крайното дебитно салдо на сметката се записва в актива на счетоводния баланс, раздел “Краткотрайни (краткосрочни) активи”, група “Материални запаси”, балансова статия “Продукция”.

Прието е към сметка 303 Продукция да се образуват синтетични сметки с по-ниска степен на обобщеност на данните (подсметки), които за „Перун” ООД са следните:


3031 Продукция на склад

3032 Изпратена продукция на клиенти

3033 Продукция на конскигнация

При аналитичното отчитане на сметка 303 Продукция, респективно в обособените сметки с четирицифрен шифър е прието да се водят партиди и карти: по складове, по материалноотговорни лица, по поръчки и по видове продукция в разрез за количеството – приход, разход и наличност; единична цена и обща стойност – дебит, кредит и остатък.


6.II. Стопански операции и счетоводни статии, свързани с увеличението и намалението на готовата продукция в “Перун” ООД
6.II.1. Стопански операции и счетоводни статии, свързани с увеличението на готовата продукция в “Перун” ООД

В предприятие „Перун” ООД основните стопански операции за увеличаване на произведената продукция са чрез производство и в редки случаи от констатирани излишъци.


6.II.1.1.Счетоводно отчитане на продукцията получена от производството в “Перун” ООД

Както във всяко производствено предприятие така и в “Перун” ООД, стопанската операция, от която произтича най-вече увеличаването на продукцията, е нейното получаване от производството. Тя се документира със складова разписка (Приложение 1), издадена от МОЛ. На основание складовата разписка, представляваща първичен счетоводен документ в счетоводството се отразява стопанската операция, като се съставя следната статия:


Дt 303 /Продукция/ = 3120.00 фактическа себестойност

Кt 611 /Разходи за основна дейност/ = 3120.00
6.II.1.2.Счетоводно отчитане на продукцията получена от констатиран излишък в “Перун” ООД

Друга операция, от коятопроизтича увеличаване на продукцията, е констатираният излишък при инвентаризация на продукцията в склада. Когато не е известна причината за излишъка в “Перун” ООД е прието да се отчита като други приходи от дейността и се съставя следната счетоводна статия:


Дt 303 /Продукция/ = с размера на констатирания излишък

Кt 709 /Други приходи от дейността/
Когато се докаже произходът на излишъка, продукцията се заприходява за сметка на основното производство, като се състава следната статия (като могат да се използват подсметки на 611 за да се покаже за каква дейност става въпрос):
Дt 303 /Продукция/ = с размера на констатирания излишък

Кt 611 /Разходи за основна дейност/

Кt 6111 /Разходи за промишлена дейност/


6. II. 2. Стопански операции и счетоводни статии, свързани намалението на готовата продукция в “Перун” ООД
Предприятие „Перун” ООД произвежда своята продукция с цел тя да бъде продадена. „Перун” ООД реализира своите продажби както на вътрешния така и на външния пазар /в общността и извън нея/. Над 30% от продуктите се продават в страните Германия, Англия, Франция, Гърция, Македония, и др. страни.

„Перун” ООД е утвърдено на пазара предприятие с повече от 10 годишен опит. Предприятието реализира големи продажби, благодарение на добре разработените си упрравленска, стратегическа и маркетингова политики.


6.II. 2.1. Продажба на продукцията произведена в „Перун” ООД на вътрешния пазар
Предприятие „ Перун” ООД е данъчно регистрирано лице съгласно изискванията на ЗДДС и Правилника за неговотоприлагане. Продажбата на продукцията започва с документа Нареждане за експедиране на стоки, въз основа на което се издава на клиента данъчна фактура (Приложение 9). Фактурата трябва е придружена и със съответните спецификации за качеството на продукта и товарителница.

Продажбата на продукция в предприятието счетоводно се отчита чрез сметка 701 /Приходи от продажба на продукция/ При продажбата на продукция на вътрешния пазар фирмата използва сметка 7011 /Приходи от продажба на продукция-вътрешен пазар/. В предприятието продукцията се смята за продадена с нейното изпращане до клиента. Инкасирането на вземането в някои случай става в брой в други по банков път в срокове до 1 месец след осъществяване на сделката. Фирмата работи с лоялни клиени и малко са случаите на забавянена плащания от нейните контрагенти.


(виж – приложение 10, фактура № 0000001296/03.08.09).

Стопанската операция за продадената на клиента продукция, документирана с издадената от предприятието фактура, се осчетоводява със следната счетоводна статия:


Дt 411 / Клиенти/ (аналит. сметка Рила Стил ООД) = 3744.00

Кt 7011 /Приходи от продажба на продукция– вътрешен пазар /

/ аналитична партида 00205/ = 3120.00

Кt 4532 /Начислен данък за продажбите/ = 624.00

Плащането по фактурата е извършено в брой в касата на предприятието. След издаването на касов бон, прикрепен към фактурата, счетоводната операция за отразяване на плащането е следната:


Дt 501 /Каса в лева/ = 3744.00

Кt 411 / Клиенти/ (аналит. сметка Рила Стил ООД) = 3744.00
Продажбата на продукция се съпътства и от стопанската операция изписване от склада на продадената продукция по фактическа себестойност и освобождаването от отговорност на материалноотговорните лица. Счетоводната статия за нейното изписване е следната:

Каталог: files -> files
files -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
files -> Дебелината на армираната изравнителна циментова замазка /позиция 3/ е 4 см
files -> „Европейско законодателство и практики в помощ на добри управленски решения, която се състоя на 24 септември 2009 г в София
files -> В сила oт 16. 03. 2011 Разяснение на нап здравни Вноски при Неплатен Отпуск ззо
files -> В сила oт 23. 05. 2008 Указание нои прилагане на ксо и нпос ксо
files -> 1. По пътя към паметник „1300 години България
files -> Георги Димитров – Kreston BulMar
files -> В сила oт 13. 05. 2005 Писмо мтсп обезщетение Неизползван Отпуск кт


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница