Тема: „проблеми в счетоводното отчитане на промишлената продукция и на нейната продажба” съдържание въведение


Дt 7011 /Приходи от продажба на продукция– вътрешен пазар /страница4/4
Дата18.06.2018
Размер0.86 Mb.
1   2   3   4

Дt 7011 /Приходи от продажба на продукция– вътрешен пазар /

/ аналитична партида 00205/ = 2604.00

Кt 303 /Продукция/

/ аналитична партида 00205/ = 2604.00
За изпращането на продукцията до складовете на контрагента „ Рила Стил” ООД в град Благоевград, предприятие „Перун” ООД използва услугите на външна транспортна фирма. За извършената услуга /транспорт/ предприятие „Перун” ООД получава данъчна фактура от транспортна фирма „Боц-Вит” ООД. Разходите са отнесени по следния начин:
Дt 602 /Разходи за външни услуги / = 100.00

Дt 4531 /Начислен данък за покупките/ = 20.00

Кt 401 /Доставчици/ анал. Партида „Боц-Вит” ООД = 120.00
Продажбата на продукция се съпътства и с извършването на разходи от предприятията за този стопански процес. За отчитането на разходите по продажбата в “Перун” ООД се използва сметка 615 /Разходи по продажба/. Разходите при тяхната направа се отчитат със съответните сметки от група 60 Разходи по икономически елементи. Разходи свързани с продажбата могат да бъдат аванси, командировки, материали, услуги, РЗ и СО. След това веднага или в края на отчетния период се отнасят по дебита на сметка 615 Разходи за продажба. В нашия случай ще го аправим веднага след реализиране на продажбата
Така извършените разходи за транспорт се отнасчт по предназначение по следният начин:

Дt 615 /Разходи за продажба на продукция/ = 100.00

Кt 602 /Разходи за външни услуги / = 100.00
При приключване на продажбата така направените разходите за продажба на продукцията се отнасят по дебита на сметка 701 /Приходи от продажба на продукция-вътрешен пазар/. Съставя се следната статия:
Дt 7011 /Приход от продажби напродукция– вътрешен пазар / = 100.00

Кt 615 /Разходи за продажба на продукция/ = 100.00
Отчетени са били разходи за организация и управление в размер на 52.00 лв. ,които при приключване напродажбата са отнесени по дебита на снетка 701 /Приходи от продажба на продукция-вътрешен пазар/. Съставя се следната статия:
Дt 7011 /Приход от продажби напродукция– вътрешен пазар / = 52.00

Кt 614 /Разходи за организация и управление/ = 52.00
След приключване на продажбата предприятието приключва операционно-резултатната сметка 701 Приходи от продажба на продукция-вътрешен пазар/ с финансовия резултат от продажбата на продукция.

Сметка 701 / Приходи от продажба на продукция - вътрешен пазар/ със съдържащата се в нея информация може да се представи по следния начин:
Дt Сметка 701 /Приходи от продажба на продукция - вътрешен пазар / Кt


1. Себестойност на продадената продукция

2604.00

2. Разходи по продажба на продукция100.00

3. Разходи по организация и управление на

предприятието

52.00


Признати продажби:

1. При получени суми от продажба3120.00

2. При възникнали вземания

3. За сметка на предварително отчетени

суми като приходи за бъдещи отчетни

периоди


Дебитен оборот 2756.00

3120.00 Кредитен оборот

Продажбата по фактура № 0000001296/03.08.2009 е с положителен финансов резултат /кредитният оборот по сметка 701 е по-голям от дебитния оборот/, т.е. печалба за “Перун” ООД е в размер на 364.00 лева. Счетоводно се отразява по следният начин:


Дt 7011 /Приход от продажби напродукция– вътрешен пазар / = 364.00

Кt 123 /Печалби и загуби от текущата година/ = 364.00

6.II.2.2. Продажба на продукцията произведена в „Перун” ООД на вътрешнообщостния пазар

Предприятие „Перун” ООД продава своята продукция в Гевмания, Англия, Франция и други страни от европейският съюз.

Продажбата на продукцията на клиенти от тези страни на общността за предприятието е вътрешнообщностна доставка на стоки. Особеностите в документирането и счетоводното отчитане на този стопански процес се изразяват в:

- продаваната продукция не се обработва митнически;

- облагаема сделка е по ДДС с тази особеност - начислява се с Протокол за ДДС от клиента като получател на продукцията по сделката и това се констатира чрез идентификационните номера по ДДС на контрагентите по сделката обявени във фактурата;

- предприятието издава потвърждение за получените стоки, което съпътства фактурата и се връща подписано от клиента с дата и печат за получената от него стока;

- международна товарителница – CMR.

Тази продажба представлява сделка, която се документира с фактура, която в международните търговски сделки се нарича „Invoice”.

Продадена е продукция на клиент „РУФ БАУМАШИНЕН ГмбХ” – Германия, съгласно фактура/ invoice No:0000001297 от дата: 03.08.2009, виж Приложение 11 и Приложение 12 която съдържа следното:

а) Хавлиена кърпа Глобус – 2400 броя

б) продажна цена за 1 брой – 1.55 евро

в) валутен курс на еврото е твърд, който за възникване на вземането на дружеството е 1.95583 за евро

г) валутна левова равностойност на продадените кърпи – 7275.69 лева

Перун ООД извършва на 01.08.2009 година вътрешнообщностна доставка на продукти за фирма „РУФ БАУМАШИНЕН ГмбХ” от Германия. „Перун” ООД предава собствеността върху продуктите в момента на тяхното натоварване на самолета за Германия на 01.08.2009. „Перун” ООД издава фактура на фирма „РУФ БАУМАШИНЕН ГмбХ” от Германия на 03.08.2009. Данъкът става изискуем на 03.08.2009. В този случай фирма”Перун” ООД следва да отрази данъка в своята данъчна декларация за август 2009 година, която следва да подаде до 14-о число на месец септември 2009г.

Облагаемите съгласно чл.7 от ЗДДС вътрешнообщностни доставки се облагат със ставка нула при наличие на съответните документи, удостоверяващи извършването на вътрешнообщностна доставка. Когато доставчикът не се снабди с документите, които доказват факта, че той е извършил ВОД до изтичане на календарният месец, следващ календарният месец, през който данъкът по доставката е станализискуем, доставката се счита за извършена на територията на страната и съответно се облага с 20% ДДС 8

В случая транспортирането на продадената продукция е за сметка на клиента.

Плащането е извършено по банков път в разплащателната сметка на дружеството по утвърдения валутен курс 1.95583 лв за евро.
Тези стопански операции са осчетоводени в предприятието по следния начин:
За продадената на клиента продукция, документирана с издадената от предприятието invoice/фактура 1297/03.08.09, се съставя следната счетоводна статия:
Дt 411 / Клиенти/ (аналит. сметка „РУФ БАУМАШИНЕН ГмбХ”) = 7275.69

Кt 7012 /Приходи от продажба на продукция– ВОД /

/ аналитична партида 00205/ = 7275.69
Продажбата на продукция се съпътства и от стопанската операция изписване от склада на продадената продукция по фактическа себестойност и освобождаването от отговорност на материалноотговорните лица. Счетоводната статия за нейното изписване е следната:

Дt 7011 /Приходи от продажба на продукция– вътрешен пазар /

/ аналитична партида 00205/ = 5208.00

Кt 303 /Продукция/

/ аналитична партида 00205/ = 5208.00
Плащането по фактурата е извършено по банков път в евровата сметка на дружеството на 03.08.2009.

Счетоводната операция за отразяване на плащането е следната:


Дt 504 /разплащателна сметка във валута/ (ан.парт. Уникредит EURO)=3720.00

Кt 411 / Клиенти/ (аналит. сметка „РУФ БАУМАШИНЕН ГмбХ”)=3720.00

EURO
8Ценова Л., Корпут В –Новият Закон за Данък върху добавената стойност - Приложен коментар, ИК „Труд и право”, София, 2006
Отчетени са били разходи за организация и управление в размер на 118.00 лв., които включват транспортиране на готовата продукция от производствената база на предприятието до летищните помещения / разстоянието от базата до летището е 20 км. по цена за един км. = 0.70 лв., направените разходи за транспортиране са 14.00 лв./, заплащане на товаро-разтоварните работници – 50.00 лв. и разходи за организация и управление в размер на 54.00 лв., които при приключване напродажбата са отнесени по дебита на снетка 701 /Приходи от продажба на продукция-ВОД/.

Съставя се следната статия:


Дt 7011 /Приход от продажби напродукция– ВОД / = 118.00

Кt 615 /Разходи за продажба на продукция/ = 64.00

Кt 614 /Разходи за организация и управление/ = 54.00
След приключване на продажбата предприятието приключва операционно-резултатната сметка 7012 Приходи от продажба на продукция-ВОД/ с финансовия резултат от продажбата на продукция.

Сметка 7012 / Приходи от продажба на продукция - ВОД/ със съдържащата се в нея информация може да се представи по следния начин:


Дt Сметка 7012 /Приходи от продажба на продукция - ВОД / Кt


1. Себестойност на продадената продукция

5208.00

2. Разходи по продажба на продукция64.00

3. Разходи по организация и управление на

предприятието

54.00


Признати продажби:

1. При получени суми от продажба3120.00

2. При възникнали вземания

3. За сметка на предварително отчетени

суми като приходи за бъдещи отчетни

периоди


Дебитен оборот 5326.00

7275.69 Кредитен оборот

Продажбата по фактура/ invoice № 0000001297/03.08.2009 е с положителен финансов резултат /кредитният оборот по сметка 701 е по-голям от дебитния оборот/, т.е. печалба за “Перун” ООД е в размер на 1949.68 лева. Счетоводно се отразява по следният начин:


Дt 7011 /Приход от продажби напродукция– ВОД / = 1949.68

Кt 123 /Печалби и загуби от текущата година/ = 1949.68
6.II. 2.3 Счетоводно отчитане на продажбата на продукция за износ

Предприятие „Перун” ООД продава своята продукция в Македония, Турция и други страни извън европейската общност.

Продажбата на продукцията на клиенти от тези страни извън общността за предприятието е износ на продукти. Той се прави в условията на митнически режим, като съгласно Закона за митниците съответната митница издава на предприятието митническа декларация. Иначе другите документи: „Invoice”-фактурата, международната товарителница, спецификация и експедиционна бележка са документи и на износа.

Фирма „Перун” ООД осъществява продажба на продукция на фирма „Туркмен” – Турция, съгласно митническа декларация, издадена от Митница София и фактура/ invoice 0000001298/03.08.2009, която съдържа следните данни: (виж Приложение 13)

а) Хавлиена кърпа Глобус – 5000 броя

б) продажна цена за 1 брой – 2.65 долара /с включени транспотрни разходи/

в) валутен курс на БНБ за щатски долар в деня на сделката – 1.60 лв.

г) валутна левова равностойност на сделката – 21200.00 лева

Транспортирането на хавлиените кърпи до фирма „Туркмен” – Турция е от фирма „Боц-Вит” ООД, която представя международна товарителница № 230 и фактура № 0000000063 със сума за плащане 6960.00 лв, в това число начислен 20% ДДС – 1160.00 лв

Продадените хавлиени кърпи са изписани от склада по фактическа себестойност , съгласно спесификация и експедиционна бележка за 10850.00 лв.

Съгласно таблица за разпределение са отнесени за износа на хавлиени кърпи административни разходи – 140 лв. и разходи за продажби – 320 лв.

Отчетен е финансоврезултат от износа

В Уникредит Булбанк АД са преведени дължимите 13250.00 долара. Валутният курс на банката в деня на превода е 1.55 лв. за щатски долар.
В счетоводството на фирма „Перун” ООД стопанската операция е отразена по следния начин:
За осчетоводяване на продажбата съгласно митническа декларация, издадена от Митница София и фактура/ invoice 0000001298/03.08.2009г.
Дt 411 / Клиенти/ (аналит. сметка фирма „Туркмен” – Турция) = 21200.00

Кt 7013 / Приходи от продажба на продукция – износ/ = 21200.00
За осчетоводяване транспортирането на хавлиените кърпи до Турция, съгласно фактура № 0000000063/03.08.2009г. от фирма „Боц-Вит” ООД

Дt 602 /Разходи за външни услуги/ = 5800.00

Дt 4531 /Начислен данък за покупките/ = 1160.00

Кt 401 /Доставчици/(анал. с/ка „Боц-Вит” ООД) = 6960.00
За отнасяне на транспортния разход в рзходите за продажби:
Дt 615 /Разходи за продажба на продукция/ = 5800.00

Кt 602 /Разходи за външни услуги/ = 5800.00
За изписване на продадената кати износ продукция:
Дt 7013 /Приходи от продажба на продукция за износ/ = 10850.00

Кt 303 /Продукция/ =10850.00
За коригиране на нетния приход от продажбана продукция с приспадащите и се административни и търговски разходи
Дt 7013 /Приходи от продажба на продукция за износ/ = 6260.00

Кt 614 /Административни разходи/ =140.00

Кt 615 /Разходи за продажба напродукция/ = 6120.00

За финансовия резултат


Сметка 70132 / Приходи от продажба на продукция - износ/ със съдържащата се в нея информация може да се представи по следния начин:
Дt Сметка 7013 /Приходи от продажба на продукция - износ / Кt


1. Себестойност на продадената продукция

10850.00

2. Разходи по продажба на продукция6120.00

3. Разходи по организация и управление на

предприятието

140.00


Признати продажби:

1. При получени суми от продажба21200.00

2. При възникнали вземания

3. За сметка на предварително отчетени

суми като приходи за бъдещи отчетни

периоди


Дебитен оборот 17110.00

21200.00 Кредитен оборот

Продажбата по фактура/ invoice № 0000001297/03.08.2009 е с положителен финансов резултат /кредитният оборот по сметка 701 е по-голям от дебитния оборот/, т.е. печалба за “Перун” ООД е в размер на 4090.00 лева. Счетоводно се отразява по следният начин:


Дt 7013 /Приход от продажби напродукция– за износ / = 4090.00

Кt 123 /Печалби и загуби от текущата година/ = 4090.00
За инкасиране валутния приход от клиента В случая средствата са получени на 05.08.2009 година по валутен курс на банката за деня 1.55 лв. за щатски долар следователно валутният приход е отрицателен и счетоводното записване е следното:

- при положителен


Дt 504 /Разпл. сметка във валута/ (анал. парт. Уникредит-долар) = 20537.50

Дt 624 / Разходи по валутни операции/ = 662.50

Кt 411 /Клиенти/ (анал. с/ка дадения клиент) = 21200.00

6.II. 2.4. Счетоводно отчитане на други стопански операции, от които произтича намаление на продукцията
В предприятията не са малко и стопанските операции, чиито протичане води до намаляване на продукцията им. Конкретно в изследваното предприятие тези операции са:

- бракуване напродукцията

- липса напродукция и

- обезценка напродукция

Стопанската операция прехвърляне напродукцията от склада във фирмения магазин не се осъществява, тъй като фирма „Перун” ООД не разполага със свой фирмен магазин в които да предлага своята продукция, целта им е продажби на едро.

Трансформиране на произведена от предприятието продукция в ДМА също не би могло да се осъществи.

Но както в повечето предприятия, така и в „Перун” ООД се наблюдават случай на бракуване на произведена продукция в производството, липси по вина на материалноотговорно лице или поради кражби без вина на материалноотговорното лице и обезценка на наличната в края на годината продукция, чието основание е МСС и СС 2 Стоково-матеиални запаси.
1) Бракуване на продукция

След установяване на некачествено изработена продукция се формира комисия за бракуване на продукция. Комисията установява дали некачествените материали са по вина на МОЛ, служителите или няма отговорни за това. Когато материалноотговорното лице няма вина, бракуваната продукция е текущ разход за предприятието и се осчетоводява съгласно протокол на комията за бракуване на продукция.

В счетоводството на базата на този протокол се съставя счетоводната статия:
Дt 609 /Други разходи/

Кt 303 /Продукция/ (съответна сметка и аналитична сметка)

Кt 456 /Разчети за данък върху добавената стойност/

4532/Начислен данък за продажбите/, респ. 4539 /Данък за внасяне/
В този случай Закона за ДДС – чл.79, ал.3, рагламентира начисляване на данък в размер на приспаднатия за нейното производство данъчен кредит.
2) Липси на продукция

Както във всяко друго производствено предприятие така и в “Перун” ООД една от задачите на счетоводството, е да се контролира опазването и съхранението на продукцията. Това се осъществява чрез периодичното инвентаризиране на продукцията намираща се в складовете на предприятието. За целта ръководителя на предприятието издава заповед (въж приложение 14), с която се определят лицата, които ще извършат инвентаризирането на продукцията в даден склад.

Инвентаризирането в “Перун” ООД, се провежда от комисия, с членове: председател – Йорданка Костадинова и членове: Красимира Чобанова и Венета Денева. Комисията премерва, претегля и преброява, установява фактическите наличности за всички видове продукция намираща се в съответния склад, на който се прави инвентаризация .

Документално намерените фактически наличности от продукция се описва в Инвентаризационен (протокол) опис (виж приложение 15). Тези документе се подписват от членовете на инвертаризационната комисия и материалноотговорното лице ги предава в счетоводството на предприятието, където след извършване на съответната формална и аритметична проверка по инвентаризационните описи, се нанасят данните за наличностите от партидното отчитане на всеки вид продукция – количества и стойности.

След инвентаризацията се установява, че в склада липсва продукция на стойност 7896,40 лв., като липсват различни по видове продукти. За част от продукцията на стойност 3466,20 лв. има налична Стокова разписка, която удостоверява продажната й стойност. Има и липса по вина на материалноотговорното лице на стойност 4430,10 лв., за която то е начетено да заплати размера на установените липси, за период от шест месеца. Установени са и излишъци в размер на 3200.00 лв, за които МОЛ не може да докаже от къде е излишъка.

За частта от продукцията на стойност 3466,20 лв., за която има налична Стокова разписка, удостоверяваща продажната й стойност – стойностният размер на липсващата продукция е за сметка на предприятието и се третира като текущ разход напредприятието, който се осчетоводява чрез сметка 609 /Други разходи/. Съгласно чл. 79, ал. 3 от Закона за ДДС,по дебита на тази сметка трябва да се отнесе начислен данък в размер на приспаднатия за нейното производство данъчен кредит. Счетоводната статия за такава стопанска операция има следния вид:Дt 609 /Други разходи/ = 3466.20

Кt 303 /Продукция/ (съотв. анал. партида) = 2888.50

Кt 4532/Начислен данък за продажбите/ = 577.70
За частта от продукцията на стойност по вина на МОЛ в размер на 4430,10 лв – МОЛ се начита с продажната цена на липсващата продукция с включен данък добавена стойност. Тъй като продукцията се отчита в склада по съкратена фактическа себестойност, разликата между тази стойностна оценка и продажната ценана продукцията – намалена с начисления данък върху добавената стойност е ценова разлика, която следва да бъде отчетена чрез корективната сметка 443 /Ценови разлики по липси и начети/. Счеоводната статия за такава стопанска операция има следния вид:

Дt 442 /Вземания по липси и начети/ = 6379.34

Кt 303 /Продукция/ (съотв. аналит. сметка) = 4430.10

Кt 4532/Начислен данък за продажбите/ = 1063.22

Кt 443 /Ценови разлики по липси и начети/ = 886.02

За установеният излишък се съставя следната счетоводна статия:


Дt 303 /Продукция/ (съотв. анал. партида) = 3200.00

Кt 709 /Други приходи от дейността/ = 3200.00

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Съществуването на търговски дружества в условията на пазарна икономика изисква те непрекъснато да подобряват своята дейност и бизнес. Това без съмнение изисква адекватност към динамиччните промени действащите нормативни актове и привеждането им в съответствие с новите дадености.

С въвеждане принципа на пазарна икономика в националното стопанство се промени изцяло производствено-пазарният механизъм. В развиващия се пазар на купувача, производството вече придобива второстепенна роля, тъй като неговата дейност е пряко зависима от потребностите на потребителите.

Първостепенната роля, която се дава на потребителя, кара фирмата така да организира своята дейност, че не само да задоволи възникналите потребности, но и да повиши културата на обслужване. Купувачите все по-често поставят на пазара, заедно със своите потребителски изисквания, също и предпочитанията , относно срока и мястото за доставяне на продуктите Ето защо непрекъснато променящите се потребности на клиентите, поставят пред всяка фирма въпросите: как?, при какви условия?, за колко време?, от кого?, с какви разходи?, да се доставят готовите за потребление продукти.

В настоящата дипломна работа са изследвани актуални въпроси на счетоводното отчитане на промишлената продукция, които показват особено важното и място, роля и значение в пазарни условия.

Основно, изхождайки от цялото изложение на разработката, крайните препоръки които могат да се дадът са, че във всяко предприятие е необходимо:

- да се знаят факторите, които влияят върху равнището и изменението на себестойността на продукцията. Тяхното познаване е условие за разграничаване на определящите от второстепенните фактори и в същото време за насочване вниманието на персонала към мобилизирането и възможно най-пълното използване на съществуващите резерви за намаляване себестойността на продукцията.

- да се оптимизира движението на готовата продукция от момента на слизането и от производствената линия до постъпването и в ръцете на крайния потребител и особено ефективното използване на транспортните средства, необходими за предвижването на продукцията.

- да се предвижда търговска отстъпка за тези от търговците на едро и на дребно, които идват сами да закупят стоките предлагани от фирмата.

На основание на получените резултати от разгледаната в частност дейност на фирма „Перун” ООД може да се направи извода, че във фирмата обективно се изследват видовете и броя на изделията, цената на единица изделие, пълната себестойност на единица изделие, както и печалбата на единица изделие. Счетоводното отчитане на процесите на увеличението и намалението на продукцията в предприятието се води съгласно условията на действащите към момента нормативни изисквания. Обективно се изследват резултатите от стопанската дейност в неразривна връзка с конкретните условия при които те са постигнати. Управлението на дружеството е ефективно и цели усъвършенстване на диагностиката на финансовата и стопанската дейност, при установяване на оптимални стойности на продажбите и нарастване приходите от обичайната дейност.


ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА:

1.Аверкович Е., Илиев Г., Симеонова Р., Александров С., Иванова Г. и Крумова Д. -Управленско счетоводство, Академично издателство „Ценов”, Свищов, 2007.

2. Георгиев Г. - Финансово счетоводен анализ натърговско дружество - практическо помагало, ФорКом, 2004.

3. Дурин С. Счетоводство на предприятието, ФорКом 1998.

4.Душанов Д. и Димитров М. - Курс по счетоводство на предприятието (шесто основно преработено и допълнено издание), Ромина, 2008.

5. Минков В., Александров С и Мидова П. - Инвентаризация, 2004.

6. Закони – Ценова Л и Корпут В. - Новият закон за данък върху добавената стойност - Приложен коментар и нормативен текст, ИК „Труд и право”, София, 2006.

7. МСС 2 Материални запаси.8. СС 2 Стоково-материални запаси.


Каталог: files -> files
files -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
files -> Дебелината на армираната изравнителна циментова замазка /позиция 3/ е 4 см
files -> „Европейско законодателство и практики в помощ на добри управленски решения, която се състоя на 24 септември 2009 г в София
files -> В сила oт 16. 03. 2011 Разяснение на нап здравни Вноски при Неплатен Отпуск ззо
files -> В сила oт 23. 05. 2008 Указание нои прилагане на ксо и нпос ксо
files -> 1. По пътя към паметник „1300 години България
files -> Георги Димитров – Kreston BulMar
files -> В сила oт 13. 05. 2005 Писмо мтсп обезщетение Неизползван Отпуск кт


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница