Тема: „проблеми в счетоводното отчитане на промишлената продукция и на нейната продажба” съдържание въведение


ГЛАВА II СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА УЧВЛИЧАВАНЕТО Истраница2/4
Дата18.06.2018
Размер0.86 Mb.
1   2   3   4
ГЛАВА II

СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА УЧВЛИЧАВАНЕТО И

НАМАЛЯВАНЕТО НА ПРОДУКЦИЯТА


II. 1 СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА СТОПАНСКИТЕ ОПЕРАЦИИ ОТ КОИТО ПРОИЗТИЧА УЧВЛИЧАВАНЕ НА ПРОДУКЦИЯТА

II. 1.1 Счетоводно отчитане на продукцията получена от производството.

Стопанската операция, от която произтича най-вече увеличаването на продукцията, е нейното получаване от производството. Тя се документира със складова разписка (Приложение1), издадена от материалноотговорното лице, което приема и поема отговорността за продукцията. На основание на този първичен документ тя се заприходява:      • В склада, където на основание на складовата разписка продукцията се завежда от материалноотговорното лице в карта за складовото отчитане;

      • В счетоводството, където на основание на складова разписка се съставя следната статия – дебитира се сметка 303 /Продукция/, а се кредитира сметка 611 /Разходи за основна дейност/


Дt 303 /Продукция/ (съответна сметка и аналитична сметка)

Кt 611 /Разходи за основната дейност/

Кt 6111 /Разходи за промишлена дейност/
Предприятията, възприели през отчетния период да заприходяват продукцията по ориентировъчна оценка, следва в края на отчетния период да я коригират до фактическа себестойност. Счетоводно това може да стане по два начина.

Единият – като с разликата между ориентировъчната оценка и фактическата себестойност се коригират наличната и продадената до фактическата себестойност продукция. Счетоводната статия ще бъде:


Дt 303 /Продукция/ (налична в склада)

Дt 701 /Приходи от продажби на продукция/ (продадената)

Кt 611 /Разходи за основната дейност/

Кt 6111 /Разходи за промишлена дейност/
с тази разлика, че когато ориентировъчната оценка е по-висока от фактическата себестойност на продукцията, тя е червена, а при обратното – фактическата себестойност е по-висока от ориентировъчната оценка на продукцията – обикновена.

Другият начин – въвеждане на съответната корективна сметка на сметка 303 /Продукция/, която примерно може да бъде сметка 307 /Отклонение от фактическата себестойност на продукцията/. При това прилагането му е подходящо за предприятия с промишлена дейност. Счетоводната статия за възникналата разлика между ориентировъчната оценка и фактическата себестойност на продукцията ще бъде:

а) когато ориентировъчната цена – размерна цена, нормативна, планова, планово-нормативна себестойност, е по-висока от фактическата себестойност на продукцията се съставя следната счетоводна статия:
Дt 611 /Разходи за основната дейност/

Дt 6111 /Разходи за промишлена дейност/

Кt 307 /Отклонения от фактическата себестойност на продукцията/
б) когато ориентировъчната оценка – разчетна цена, нормативна, планова, планово-нормативна себестойност, е по-ниска от фактическата себестойност на продукцията, се съставя следната счетоводна статия:
Дt 307 /Отклонения от фактическата себестойност на продукцията/

Кt 611 /Разходи за основната дейност/

Кt 6111 /Разходи за промишлена дейност/
Продукцията може да се произведе и от ремонтното структурно звено на предприятието – ремонтна работилница, ремонтен цех. Тя също се заприходява със складова разписка, но се осчетоводява със статията (използват се и подсметките на сметка 612, за да се отрази разхода):
Дt 303 /Продукция/ (съответна сметка и аналитична сметка)

Кt 612 /Разходи за спомагателна дейност/

Кt 6121 /Разходи за ремонтна работилница, цех/
II. 1.2. Счетоводно отчитане на продукцията получена от констатиран излишък.

Стопанска операция, от която също произтича увеличаване на продукцията, е констатираният излишък при инвентаризация на продукцията в склада (Приложение 2). Неговото осчетоводяване е в зависимост от това – дали се доказва, или не се доказва произходът му. Когото материалноотговорното лице не може да докаже откъде е излишъкът на продукцията, той се осчетоводява със статията:


Дt 303 /Продукция/

Кt 709 /Други приходи от дейността/
Когато се докаже произходът на излишъка, продукцията се заприходява за сметка на производството, като се състава следната статия (като могат да се използват подсметки на 611 за да се покаже за каква дейност става въпрос):
Дt 303 /Продукция/

Кt 611 /Разходи за основната дейност/

Кt 6111 /Разходи за промишлена дейност/
II. 1.3. Счетоводно отчитане на продукцията получена като апортна вноска.

Апортната вноска , направена от съдружници се оценява по експертна оценка и счетоводно се отразява така:


Дt 303 /Продукция/

Кt 101 /Основен капитал, изискващ регистрация/

Кt 102 /Основен капитал, неизискващ регистрация/ или

Кt 426 /Вземания по записани дялови вноски/


II. 1.4. Счетоводно отчитане на продукцията получена под формата на

правителствено дарение.
Получената под формата на правителствено дарение продукцияя се оценява по справедлива ценаи и счетоводно се отразява така:
Дt 303 /Продукция/

Кt 754 /Финансиране на текущата дейност/
II. 1.5. Счетоводно отчитане на продукцията получена безвъзмездно.

Получената безвъзмездно продукцияя се оценява по справедлива ценаи и счетоводно се отразява така:


Дt 303 /Продукция/

Кt 709 /Други приходи от дейността/

II. 2. СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА СТОПАНСКИТЕ ОПЕРАЦИИ ОТ КОИТО ПРОИЗТИЧА НАМАЛЯВАНЕТО НА ПРОДУКЦИЯТА
Предприятията произвеждат продукция с цел да бъде продадена. На продажбата на продукцията са присъщи редица взаимосвързани стопански операции – обстоятелство, което й отрежда качеството на стопанския процес. Неговото начало започва с документа Нареждане за експедиране на стоки, въз основа на което се издава на клиента фактура. Когато тя е данъчна, нейното издаване трябва да отговаря на всички изисквания на Закона за данък върху добавената стойност и Правилника за неговото приложение. И още нещо фактурата трябва да е комплектована с всички присъщи на продажбата докуманти, а именно: нареждане за експедиране на стоки, спецификация, товарителница, ако е за износ и с митнически документи.
II. 2.1. Продажба на продукция като стопански процес за нейното намаление
Продажбата на продукция като стопански процес счетоводно се отчита чрез сметка 701 /Приходи от продажба на продукция/. Тя по признака структура и предназначение на сметките е операционно-резултатна. С оглед да се конкретизира счетоводно резултатът от продажбите, към сметка 701 /Приходи от продажба на продукция/ следва да се организира съответно аналитично отчитане в разрезите:

- по функционални производствени звена;

- по видове продадена продукция;

- по направление на продажбите- вътрешен, вътрешнообщностен и външен пазари. В смисъл че има различия в стопанските операции и в тяхното документиране за продадената продукция от предприятията на вътрешния пазар и на пазари в общнстта и извън общността. Счетоводно да се отговори на това следва към сметка 701 /Приходи от продажба на продукция/ да се обособят с четири цифрен шифър сметките: 7011 / Приходи от продажба на продукция – вътрешен пазар/, 7012 /Приходи от продажба на продукция – вътрешнообщностна доставка/ и 7013 / Приходи от продажба на продукция – извън общността/.

Използването на сметка 701 /Приходи от продажба на продукция/ е в зависимост от това – дали продукцията се счита за продадена с нейното изпращане на клиентите, или при получаване на равностойността й от тях.

Законът за счетоводството отначало регламентира за момент на продажбата на продукцията инкасирането на нейната развостойност от клиентите, макар продажната й стойност да се осчетоводява от фактурата по кредита на сметка 701 /Приходи от продажба на продукция/. В края на отчетния период обаче не инкасираните продажби се сторнират с червено сторно от сметка 701 /Приходи от продажба на продукция/, като изпратената продукция на клиентите с нейната фактическа себестойност се отнася по дебита на сметка 305 /Изпратени стоки и предадени работи срещу кредитиране на сметка 303/Продукция/. В началото на следващия отчетния период продажната стойност на изпратената продукция на клиентите се възстановява със счетоводна статия по дебита на сметка 411 /Клиенти/ и по кредита на сметка 701 /Приходи от продажба на продукция/. Що се отнася до себестойността на продукцията, тя се изписва от сметка 305 /изпратени стоки и предадени работи/ и се отнася по дебита на сметка 701 /Приходи от продажба на продукция/, когато клиентите превеждат нейната продажна стойност.

Направената промяна в закона за счетоводството (ДВ бр. 21 от 1998г.) регламентира приходите от сделки да се отразяват счетоводно в момвнта на тяхното възникване, независимо от момента на получаване на паричните средства от тях. В такъв случай отпада използването на сметка 305 /Изпратени стоки и предадени работи/. Приходите от сделки счетоводно да се отчитат в момента на тяхното възникване продължава да е практика у нас. При това тя е нормативно регламентирана в МСС и СС 18 Приходи, където са конкретизирани условията за това:

- продавачът да е прехвърлил на купувача съществените рискове и ползи, които произтичат от собствеността на продукцията;

- продавачът не запазва участие в управлението или ефективен контрол над продаваната продукция;

- сумата на прихода от продажбата на продукцията може надлежно да бъде определена;

- предприятието като продавач има икономическа изгода от сделката на продаваната продукция

- извършените разходи или тези, които предстои да бъдат направени по сделката , могат да бъдат надлежно определени.


II. 2.2. Счетоводно отчитане на продажбата на продукция на вътрешен пазар
Продажбата на продукция на вътрешния пазар, се документира с фактура (Приложение 9). Тя съгласно чл. 112 от ЗДДС, е данъчен документ, независимо от това дали продаваната продукция е облагаема с ДДС сделка. Що се отнася до нейната фактурна стойност различия има. Тя, когато продукцията се продава на вътрешния пазар и предприятието е данъчно регистрирано по ЗДДС, има фактурна стойност от продадената продукция по пазарна цена и начисленията за данък върху добавената стойност. Тази фактурна стойност се поема от клиента – обстоятелство което намира израз чрез дебитирането на активната разчетна сметка 411 /Клиенти/. Счетоводно операцията изглежда така:

Дt 411 / Клиенти/ (аналит. сметка дадено предприятие)

Кt 701 /Приходи от продажба на продукция/

7011 / Приходи от продажба на продукция – вътрешен пазар/

Кt 453 / Разчети за данък върху добавената стойност/

4532 /Начислен данък за продажбите/


II. 2.3 Счетоводно отчитане на продажбата на продукция като

вътрешнообщностна доставка

Предприятията продават продукция и на външния пазар, т.е. на клиенти от други страни. Тази продажба представлява сделка, която се документира с фактура, която обаче в международните търговски сделки се нарича „Invoice” . Тъй като страната ни е членка на Европейския съюз, това налага различия в документитането и в счетоводното отчитане на продаваната от тях продукция на клиенти от страни на общността и извън общността.

Продажбата на продукцията на клиенти от страни на общността за предприятие не е износ, а е вътрешнообщностна доставка на стоки. Особеностите в документирането и счетоводното отчитане на този стопански процес се изразяват в:

- продаваната продукция не се обработва митнически, тъй като за предприятията не е износ, а вътрешнообщностна доставка на стоки;

- облагаема сделка е по ДДС с тази особеност - начислява се с Протокол за ДДС от клиента като получател на продукцията по сделката и това се констатира чрез идентификационните номера по ДДС на контрагентите по сделката обявени във фактурата;

- предприятието издава потвърждение за получените стоки, което съпътства фактурата и се връща подписано от клиента с дата и печат за получената от него стока;

- международна товарителница, която според вида на транспортното средство е: автотранспорт – CMR, въздушен – DHL и воден – Коносамент.

Счетоводно операцията изглежда така:


Дt 411 / Клиенти/ (аналит. сметка дадено предприятие в общността)

Кt 701 /Приходи от продажба на продукция/

7012 / Приходи от продажба на продукция – ВОД/
Когато предприятието е използвало услугите на транспортна фирма за транспортиране на продукцията до страна членка на общността отразява и разходите за транспортирането на продукцията така:

Дt 602 /Разходи за външни услуги/

Дt 453 / Разчети за данък върху добавената стойност/

4531 /Начислен данък за покупките/

Кt 401 /Доставчици/
За отнасяне на транспортния разход в рзходите за продажби:
Дt 615 /Разходи за продажба на продукция/

Кt 602 /Разходи за външни услуги/
За осчетоводяване на получените средства за продажбата на продукцията /инкасираните валутни средства/ се съставя следната счетоводна статия:
Дt 504 /Разплащателна сметка във валута/ (анал. с/ка банка)

Кt 411 /Клиенти/ (анал. с/ка дадения клиент)
Предприятията понякога инкасират по-малък размер валутно вземане от чуждестранните клиенти, които отбиват от него за направени разходи по отстраняване на дефекти в продукцията. Тогава възниква за осчетоводяване стопанска операция за отбива.
Възможностите за това са две:

А) ако клиентът прави отбива от задължението си в рамките на отчетната година, логически правилно е сторнирането ми по сметка 411 /Клиенти/ и 701 /Приходи от продажби на продукция/, съответната сметка и аналитична сметка за фактурираната продажба.

За сторниране с червена статия на отбива, от сумата на вземането, когато е направено през годината на продажбата на продукцията, със съответната сума на отбива:

Дt 411 / Клиенти/ (аналит. сметка дадено предприятие в общността)

Кt 701 /Приходи от продажба на продукция/

7012 / Приходи от продажба на продукция – ВОД/

Б) ако клиентът прави отбив от възникналото му задължение към предприятието през предходната година, тогава логично е осчетоводяването му като отписано вземане чрез операционната сметка 609 /Други разходи/. Статията изглежда така, пак със съответната сума на отбива:


Дt 609 /Други разходи /

Кt 411 /Клиенти/ (аналит. сметка дадено предприятие в общността)

II. 2.4 Счетоводно отчитане на продажбата на продукция за износ
Продажбата на продукция от предприятията на клиенти от страни извън общността е износ за тях. Той се прави в условията на митнически режим, като съгласно Закона за митниците съответната митница издава на предприятието митническа декларация. Иначе другите документи: „Invoice”-фактурата, международната товарителница, спецификация и експедиционна бележка са документи и на износа

Счетоводно продажбата на продукцията съгласно митническа декларация и „Invoice”-фактурата изглежда така:


Дt 411 / Клиенти/ (аналит. сметка дадено предприятие извън общността)

Кt 701 /Приходи от продажба на продукция/

7013 / Приходи от продажба на продукция – износ/
Когато предприятието е използвало услугите на транспортна фирма за транспортиране на продукцията до страна извън общността отразява и разходите за транспортирането на продукцията така:

Дt 602 /Разходи за външни услуги/

Дt 453 / Разчети за данък върху добавената стойност/

4531 /Начислен данък за покупките/

Кt 401 /Доставчици/
За отнасяне на транспортния разход в рзходите за продажби:
Дt 615 /Разходи за продажба на продукция/

Кt 602 /Разходи за външни услуги/

За изписване на продадената кати износ продукция:


Дt 701 /Приходи от продажба на продукция/

7013 /Приходи от продажба на продукция за износ/

Кt 303 /Продукция/ (анал. с/ка склад)

За коригиране на нетния приход от продажбана продукция с приспадащите и се административни и търговски разходи


Дt 701 /Приходи от продажба на продукция/

7013 /Приходи от продажба на продукция за износ/

Кt 614 /Административни разходи/

Кt 615 /Разходи за продажба напродукция/
За финансовия резултат
Дt 701 /Приходи от продажба на продукция/

7013 /Приходи от продажба на продукция за износ/

Кt 123 /Печалби и загуби от текуща година/
За инкасиране валутния приход от клиента /Той може да бъде положителен или отрицателен/

- при положителен


Дt 504 /Разплащателна сметка във валута/ (анал. с/ка банка)

Кt 411 /Клиенти/ (анал. с/ка дадения клиент)

Кt 724 /Приходи от валутни операции/
- при отрицателен
Дt 504 /Разплащателна сметка във валута/ (анал. с/ка банка)

Дt 624 / Разходи по валутни операции/

Кt 411 /Клиенти/ (анал. с/ка дадения клиент)
Продажбата на продукция, без оглед на клиента – от страната, от общността и извън общността, се съпътства и от стопанската операция за нейносто изписване от склада и освобождаване от отговорност на материалноотговорните лица. Тя за да бъде осчетоводена, трябва да е документирана със съответните документи: спесификация и нареждане за експедиране на стоки, а когато е износ за клиенти от страна извън общността и Митническо разрешение. Изписването на продукцията е с оценка според възприетия от счетоводството метод. В МСС и СС 2 сарегламентирани за това методите:

- конкретно определена стойност за конкретни партиди

- първа входяща - първа изходяща стойност

- средно претеглена стойност

В предприятията където счетоводството се води компютърно, отписват продукцията по метода среднопретеглена стойност.

Такъв въпрос – кой от тези методи се използва за отписване на продукцията не стои, когато нейното заприходяване става по ориентировъчна оценка. Иначе, без оглед на това по каква оценка е заприходена продукцията – по фактическа себестойност или по ориентировъчна оценка, респективно по справедлива стойност, счетоводната статия за нейното изписване е следната:


Дt 701 /Приходи от продажба на продукция/ (съответната с/ка)

Кt 303 /Продукция/ (съответната с/ка и анал. с/ка склад)
Предприятия, които заприходяват продукцията си по ориентировъчна оценка, следва наред с горната счетоводна статия да съставят и втора – за коригиране на ориентировъчната оценка на продадената продукция до нейната фактическа себестойност. Тя ще бъде следната:
Дt 701 /Приходи от продажба на продукция/ (съответната с/ка)

Кt 611 /Разходи за основна дейност/

6111 /Разходи за промишлена дейност/
Когато ориентировъчната оценка на продадена продукция се коригира до фактическата й себестойност чрез сметка 611 /Разходи за основна дейност/ – при това тази статия следва да бъде червена, ако ориентировъчната оценка на продадената продукция е по-висока от нейната фактическа себестойнсот, и обикновена, ако е обратното – фактическата себестойнст на продадената продукция е по-висока спрямо ориентировъчната й оценка.
Дt 701 /Приходи от продажба на продукция/ (съответната с/ка)

Кt 307 /Отклонение от фактическата себестойност/

6111 /Разходи за промишлена дейност/
Когато ориентировъчната оценка на продадената продукция се коригира с нейната фактическа себестойност чрез корективната сметка 307 /Отклонения от фактическата себестойност на продукцията/. Тази счетоводна статия също може да бъде червена – при по-висока ориентировъчна оценка спрямо фактическата себестойност на продадената продукция, и обикновена – при по-висока фактическа себестойност спрямо ориентировъчната оценка на продадената продукция.

Макар че Законът за счетоводството да регламентира момента, че продукцията е продадена с нейното изпращане на клиентите, преценява се за необходимо счетоводното разглеждане на този стопански процес и когато е възприет другия момент – инкасирането на нейната равностойност от клиентите. Особеност на този момент е, че на основание издадената фактура и другите съпътстващи продажбата докуманти счетоводен израз се дава само на това, че продукцията е изпратена на клиентите. Счетоводната статия е следната:Дt 305 /Изратени стоки и предадени работи/

Кt 303 /Продукция/
Стопанският процес продажба на продукция се отчита счетоводно, когато предприятието получи по разплащателната сметка фактурната стойност – продажната и начисления процент ДДС, като се съставят счетоводните статии:

- за постъпилата фактурна стойност по разплащателната сметка или каса


Дt 503 /Разплащателна сметка в лева/

Дt 501 /Каса в лева/

Кt 701 /Приходиот продажба на продукция/

Кt 453 / Разчети за данък върху добавената стойност/

4532 /Начислен данък за продажбите/
- за изписванепо фактическа себестойност, респективно по ориентировъчна оценка продадената продукция на клиентите
Дt 701 /Приходиот продажба на продукция/

Кt 305 /Изратени стоки и предадени работи/
Предприятието, когато отчита продукцията по ориентировъчна оценка и използва корективната сметка 307 /Отклонения от фактическата себестойност на продукцията/ за отчитане разликата между фактическата себестойност и ориентировъчната оценка на произведената продукция, трабва да състави следните две статии:
Дt 701 /Приходиот продажба на продукция/

Кt 305 /Изратени стоки и предадени работи/
За коригиране по дебита на сметка 701 /Приходиот продажба на продукция/ ориентировъчната оценка на продадената продукция до нейната фактическа себестойност:
Дt 701 /Приходиот продажба на продукция/

Кt 307 /Отклонения от фактическата себестойност на продукцията/

Статията е червена или обикновена в зависимост от отклонението


II. 2.5 Счетоводно отчитане на разходите за продажба на продукция,

тяхното разпределение и отнасяне по предназначение
Продажбата на продукция се съпътства и с извършването на разходи от предприятията за този стопански процес. Обикновено тези разходи са свързани с транспортирането на птодукцията и нейното съхранение извън предприятието до оформянето на акта за продажба. Като самостоятелна отчетна позиция тези разходи могат да съществуват, когато съгласно сключените договори за продажба, те са за сметка на производителя. Съществуването на разходите за продажба изисква да се определят точно техните видове и параметри в предприятието. В сметкоплана е предвидено те да се обхващат чрез събирателно-разпределителната сметка 615 /Разходи по продажба/. В него обаче за тях не се прилага примерна схема на номенклатура. Методически правилно би било аналитичното отчитане към сметка 615 /Разходи по продажба/ да е в съответствие с организираното аналитично отчитане към сметка 701 /Приходи от продажба на продукция/. Като се изхожда от това, кави разходи счетоводно се отчитат като разход по продажба на продукция, примерната схема на аналитично отчитане за тях може да бъде:

- разходи за амбалаж и опаковка на продукция в складовете за продукция;

- транспортни разходи, включително и товаро-разтоварни разходи;

- разходи за съхранение на продукцията в складове извън предприятието;

- разходи за реклами, изложби и панаири;

- други разходи, като например разходи за паспортизация на продукцията, разходи за платени хладилни такси, разходи за закупени митнически документи и платени митнически такси и др.


По отношение на счетоводното отчитане на разходите по продажбата се използва изискването те да се обхващат счетоводно в момента на извършването им по дебита на съответните сметки от група 60 - Разходи по икономически елементи. След това веднага или в края на отчетния период се отнасят по дебита на сметка 615 /Разходи за продажба/. Счетоводната статия е следната:

Дt 615 /Разходи за продажба/

Кt 601 /Разходи за материали/ - за използваните материали

Кt 602 /Разходи за външни услуги/ - за извършените услуги

Кt 603 /Разходи за амортизация/-за нач. аморт. отч. на използв.машини

Кt 604 /Разходи за заплати/ - за начислените възнаграждения на персонала

Кt 605 /Разходи за социални осигуровки и надбавки/-за нач.соц.осиг. и надб.

Кt 606 /Разходи за данъци, такси и други подобни плащания/ - за нач. такси

Кt 609 / Други разходи/ - за нач. разходи за провизии за трудносъб. вземания
В края на отчетния период така набрани разходите за продажба на продукцията следва да бъдат отнесени по дебита на сметка 701 /Приходи от продажба на продукция/. Повечето от разходите за продажба са непреки, затова има две възможности за тяхното разпределение между видовете продадена продукция:

- на база на фактическата себестойност на продадената продукция;

- на база на теглото и обема на тази продукция.

На основание на съставената за това разпределителна теблица счетоводната статия има следния вид;


Дt 701 /Приходи от продажби на продукция/

Кt 615 /Разходи за продажба/
В края на отчетния период по дебита на сметка 701 /Приходи от продажба на продукция/ се отнасят и разходите за организация и управление. Те, на основание на ведомост, респективно таблица за разпределението им, се осчетоводяват със статията, като към сметка 614 /Административни разходи/ може да има подсметки:
Дt 701 /Приходи от продажби на продукция/

Кt 614 /Административни разходи/

Стопански операции и счетоводни статии за отчитане на разходите за продажба на продукция 7
Съдържание на операциите

Коренспондиращи сметки или групи сметки

Дебит

Кредит

1

Изразходвани матеиали, горива и други подобни, които засягат продажбата на продукция

615

601

2

Услуги от трети лица, които засягат продажбата на продукция

615

602

3

Начислени амортизации, които могат да се отнесат към продажбата на продукция

615

603

4

Начислени възнаграждения на персонала, зает пряко с продажбата на продукция

615

604

5

Начислени суми за социално осигуряване и социални надбавки, които се включват в разходите на продажбата на продукция

615

605

6

Услуги от спомагателната дейност по продажбата на продукция

615

612

7

Отчетени разходи за провизии на несъбираеми и трудносъбираеми вземания от продажби

615

609

8

Приключване на сметка 615

70

615II.2.6. Счетоводно отчитане на резултатите от продажба на продукция
След извършените в края на отчетния период операции по приключването на сметки 614 /Административни разходи/ и 615 /Разходи за продажба/ сумите по тях остават за сметка на признатите продажби през текущия период.

Сметка 701 /Приходи от продажба на продукция/ със съдържащата се в нея информация може да се представи по следния начин:Дt Сметка 701 /Приходи от продажба на продукция/ Кt


1. Себестойност на продадената продукция

2. Разходи по продажба на продукция

Разходи по организация и управление на

предприятиетоПризнати продажби:

1. При получени суми от продажба

2. При възникнали вземания

3. За сметка на предварително отчетени

суми като приходи за бъдещи отчетни

периоди


Дебитен оборот

Кредитен оборот


7Дурин С. Счетоводство на предприятието/ Стоян Дурин.- София: ФорКом 1998
Разликата между посочения по-горе дебитен и кредитен оборот по сметка 701 /Приходи от продажба на продукция/ е финансовият резултат от продажбата на продукцията. Със сумата на този финансов резултат сметка 701 /Приходи от продажба на продукция/ се приключва.
Когато кредитният оборот е по-голям от дебитния, финансовият резултат е печалба и сметка 701 /Приходи от продажба на продукция/ се дебитира, а сметка 123 /Печални и загуби от текущата година/ се кредитира.
Дt 701 /Приходи от продажби на продукция/

Кt 123 /Печални и загуби от текущата година/
И обратно: Когато дебитният оборот е по-голям от кредитния, финансовият резултат е загуба и сметка 123 /Печални и загуби от текущата година/ се дебитира, а сметка 701 /Приходи от продажба на продукция/ се кредитира.
Дt 123 /Печални и загуби от текущата година/

Кt 701 /Приходи от продажби на продукция/
Преценява се, че така приключена сметка 701 /Приходи от продажба на продукция/ има следният недостатък – кредитният и оборот не е сумата на нетния приход от продажбите на продукция. А тъкмо сумата на нетните приходи от продажби на продукция се записва в раздел А Приходи от обичайната дейност, група I Нетни приходи от продажби на продукция и т.н. на Отчета за приходите и разходите. Тя за да се намери трябва от кредитния оборот на сметка 701 /Приходи от продажба на продукция/ да се приспадне сумата на осчетоводената през отчетния период загуба.

Приключването на сметка 701 /Приходи от продажба на продукция/, когато от продажбата на продукцията е реализирана загуба, може да стане и по друг начин – с червено сторно. Тогава счетоводната статия има вида:


Дt 701 /Приходи от продажби на продукция/

Кt 123 /Печални и загуби от текущата година/
Така осчетоводена загубата от всички продажби изобщо има това положително качество, че кредитният оборот на сметките за продажби от група 70 Приходи от продажби е нетният приход за тях, чийто размер се записва в съответния раздел и ред на Отчета за приходите и разходите.
II. 2.7. Счетоводно отчитане на други стопански

операции, от които произтича намаление на продукцията
В предприятията не са малко и стопанските операции, чиито протичане води до намаляване на продукцията им. Те са следните:


  1. Прехвърляне на продукция от склада във фирмения магазин на предприятието.

Прехвърлянето на произведената от предприятието продукция от склада към фирмания магазин с стопанска операция, която се оформя документално с нареждане за експедиране на стоки и със стокова разписка, като има за стойност фактическата себестойност на продукцията и се осчетоводява със статията:


Дt 304 /Стоки/ (аналитична сметка на търговския обект)

Кt 303 /Продукция/ (съответна сметка и аналитична сметка)
2) Трансформиране на произведената от предприятието продукция в ДМА на претприятието
Прехвърляне на произведена от предприятието продукция – машини, автомобили, стопански инвентар и др., в ДМА е стопанска операция, която се докумантира с акт и се осчетоводява със статията:
Дt 205 /Машини и оборудване/

Дt 206 /Транспортни средства/

Дt 207 /Офис обзавеждане/ и т.н.

Кt 303 /Продукция/ (съответна сметка и аналитична сметка)
3) Бракуване на продукция
Бракуването на продукция в склада е стопанска операция, която води също до нейното намаляване. Тя, когато материалноотговорното лице няма вина, е текущ разход за предприятието и се осчетоводява съгласно протокол на комията за бракуване на продукция. В този случай Закона за ДДС – чл.79, ал.3, рагламентира начисляване на данък в размер на приспаднатия за нейното производство данъчен кредит. В този случай счетоводната статия имаследния вид:
Дt 609 /Други разходи/

Кt 303 /Продукция/ (съответна сметка и аналитична сметка)

Кt 456 /Разчети за данък върху добавената стойност/

4532/Начислен данък за продажбите/, респ. 4539 /Данък за внасяне/
4) Липси на продукция
Липсваща продукция, констатирана при инвентаризация на склада, е стопанска операция, чието осчетоводяване е в зависимост от това дали материалноотговорното лице има или няма вина.

- Когато МОЛ няма вина – стойностният размер на липсващата продукция е за сметка на предприятието и се третира също като текущ разход напредприятието, който се осчетоводява чрез сметка 609 /Други разходи/. Съгласно чл. 79, ал. 3 от Закона за ДДС,по дебита на тази сметка трябва да се отнесе начислен данък в размер на приспаднатия за нейното производство данъчен кредит. Счетоводната статия за такава стопанска операция има следния вид:Дt 609 /Други разходи/

Кt 303 /Продукция/ (съответна сметка и аналитична сметка)

Кt 456 /Разчети за данък върху добавената стойност/

4532/Начислен данък за продажбите/, респ. 4539 /Данък за внасяне/
- Когато МОЛ има вина, установена от инвентаризационната комисия – МОЛ се начита с продажната цена на липсващата продукция с включен данък добавена стойност. Тъй като продукцията се отчита в склада по съкратена фактическа себестойност, разликата между тази стойностна оценка и продажната ценана продукцията – намалена с начисления данък върху добавената стойност е ценова разлика, която следва да бъде отчетена чрез корективната сметка 443 /Ценови разлики по липси и начети/. Счеоводната статия за такава стопанска операция има следния вид:

Дt 442 /Вземания по липси и начети/

Кt 303 /Продукция/ (съответна сметка и аналитична сметка)

Кt 456 /Разчети за данък върху добавената стойност/

4532/Начислен данък за продажбите/

Кt 443 /Ценови разлики по липси и начети/
5) Обезценка на продукция

Обезценяването на наличната в края на годината продукция, чието основание е МСС и СС 2 Отчитане на стоково-материалните запаси. В смисъл, че когато отчетната стойност на наличната продукция е по-висока от нейната нетна реализируема стойност, тя се намалява съгласно т. 29 от МСС 2 „Материали и други придобити доставки, държани с оглед да бъдат използвани в производството на материални запаси, не се обезценяват под себестойността им, ако завършените продукти, в които те ще бъдат включени, се очаква да бъдат продадени по тяхната себестойност или над нея. Когато обаче спад на цената на материалите сочи, че себестойността на готовата продукция ще превиши нетната е реализуема стойност, материалите се обезценяват до нетна реализуема стойност. При тези условия възможно най-добрата мярка за нетната реализуема стойност на стоковите запаси да е цената, на която могат да се набавят новите материали.” и т. 11.2 от СС 2 „ Когато отчетната стойност на стоково-материалните запаси е по-висока от нетната реализируема стойност, тя се намалява до размера на нетната реализируема стойност. Намалението се отчита като други текущи разходи. „ до размера на нейната реализируема стойност. В такъв случай за размера на обезценката се съставя статия:Дt 608 /Разходи от последващи оценки на активи/

6084 /Разходи от преоценка на продукция/

Кt 303 /Продукция/


Каталог: files -> files
files -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
files -> Дебелината на армираната изравнителна циментова замазка /позиция 3/ е 4 см
files -> „Европейско законодателство и практики в помощ на добри управленски решения, която се състоя на 24 септември 2009 г в София
files -> В сила oт 16. 03. 2011 Разяснение на нап здравни Вноски при Неплатен Отпуск ззо
files -> В сила oт 23. 05. 2008 Указание нои прилагане на ксо и нпос ксо
files -> 1. По пътя към паметник „1300 години България
files -> Георги Димитров – Kreston BulMar
files -> В сила oт 13. 05. 2005 Писмо мтсп обезщетение Неизползван Отпуск кт


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница