Тема Производство. Производствен и технологическиPdf просмотр
страница1/6
Дата02.08.2022
Размер419.41 Kb.
#114876
  1   2   3   4   5   6
Производство

доц. Д. Неделчев
1
Тема 1. Производство. Производствен и технологически процес. Структура и елементи на технологичната операция.
Ключови думи
производство, производствен процес, технологичен процес, технологичен маршрут,
технологична операция, производствена система.
Цел
Запознаване на студентите със същността на производствения процес, структурата на технологичния процес и неговите елементи. Подробно се обясняват елементите на технологичната операция с определения и схеми.
Въведение
Структуирането на системата от процеси, които функционират във всяко едно производствено предприятие (фирма, производствена система) е важна предпоставка за нейното целесъобразно и ефективно функциониране
Разкриването на взаимовръзката между процесите и детайлизацията на тяхната елементна структура дават възможност за изграждане на оптимална система за управление на производствената система, предприятие, фирма.
Информационен блок
1. Производствен процес.
[1, 2]
Производствотова е целенасочена, организирана дейност, свързана с преработването на природните суровини в готова продукция (продукти, изделия, машини или техните елементи и други) за обществено или лично потребление.
Производството обединява различни процеси, основен от които е производствения процес. Преди да се премине към производството на дадено изделие е необходимо да се изпълни определена последователност от дейности (фиг.1-1.):
1.
Маркетингово проучване за необходимостта и целесъобразността от производството – на този етап се оформя идейният проект за изделието с неговите бъдещи експлоатационни характеристики и задание за проектиране на необходимата техническа документация (конструктивна и технологична);
2. Конструктивно проектиране на изделието и изготвяне на конструктивната документация;
3.Технологично проектиране и подготовка на технологичната документация за производство на изделието;
4. Планиране и организация на производството;
5. Подготовка на производството – проектиране, доставка и разработване на необходимото оборудване, технологична екипировка, режещи и измервателни инструменти, подготовка на персонала;
6. Изграждане (вграждане в съществуващата система) на необходимото управление на производството.
Производственият процес е съвкупност от всички взаимосвързани действия на хора или оръдия на труда в дадено предприятие, необходими за изготвянето на неговата продукция.
Производственият процес обхваща всички дейности на територията на предприятието и включва следните процеси:

доц. Д. Неделчев
2
Фиг.1-1. Жизнен цикъл на изделието. а) Технологичен – пряко свързан с методите и процесите за преработване на природните суровини в готови продукти; б) Организационен (управленчески) – свързан с осигуряване на оптималната организационно – управленческа дейност в предприятието; в) Транспортно – складов – процес свързан с методите и средствата за транспорт, складиране, съхраняване на суровините, материалите, полуфабрикатите и готовите изделия в хода на производствения процес; г) Маркетингов – процес, осигуряващ ефикасната реализация на произведената продукция; д) Финансово – икономически – процес, осигуряващ необходимите оборотни средства и необходимата икономическа ефективност на производствения процес; е) Технически контрол на всички етапи на производството; ж) Осигуряване на ресурсите – процес, обединяващ множество дейности свързани с осигуряването на:
- суровини и материали;
- материални ресурси – необходимото оборудване за основните и спомагателните технологични процеси;
- нематериални ресурси – например интелектуална собственост;
- информационно управление и технологии;
- човешки ресурси – наличие на подходящ като образование, опит, квалификация персонал;
- подготовка и обслужване на средствата за производство и организацията на работните места;
- инфраструктура и работна среда.
При цехова структурна организация на предприятието протичащият в него производствен процес се дели на производствени процеси на неговите цехове (например на леярния, на ковашкия, на механичния, на монтажния и т.н.цехове).


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница