Тема: строителство, строителен контролстраница1/9
Дата22.07.2016
Размер1.19 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
7 декември 2009 г.

ТЕМА: СТРОИТЕЛСТВО, СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ,
СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ, АРХИТЕКТУРА, ИМОТИ

Съдържание:

В. Телеграф 2

В. Телеграф 2

В. Телеграф 2

В. Телеграф 3

В. Телеграф 3

В. Телеграф 3

В. Телеграф 3

В. Телеграф 4

В. Класа 6

В. Класа 6

В.Класа 6

В.Класа 7

В.Класа 9

В.Труд 10

В. Труд 12

В. Труд 12

В. Труд 13

В. Труд 21

В. Труд 23

В. Труд 23

В.Пари 23

В.Пари 25

В.Земя 30

В. 24 часа 32

В. 24 часа 35

В. 24 часа 35

В. монитор 36

В. монитор 36

В. Монитор 37

В. Монитор 37

В. Монитор 38

В. Монитор 38

В. Монитор 40

В. Сега 40

В. сега 41

В. Дума 44

В. Дума 45

В. Дневник 45

В. Дневник 45

В. Дневник 47

В. Дневник 48

В. Дневник 49

В. Стандарт 50

В. Стандарт 50

В. Стандарт 51

В. Стандарт 52

В. Стандарт 52

В. Стандарт 52

В.Стандарт 53

В.Новинар 57

В.Новинар 58

В.Новинар 58

В.Новинар 58

В.Новинар 61
06.12.2009 г.,с. 2
Премиерът обеща пътища на Варна
Ще подпомагаме кмета, областният управител и депутатите от Варна, за да се направи най-доброто за града.

Това заяви премиерът Бойко Бори­сов, който вчера бе в морския град. Борисов и кметът Кирил Йорданов преря­заха лентата на обновена пешеходна зона за 2,3 млн. лв. 20 млн. лв. ще даде кабинетът и за ремонт на ключова за , града улица, а още 1 млн. лв. - за ске­нер за болница "Св. Анна", стана ясно още вчера. Борисов и военният минис­тър Николай Младенов посетиха и во­енноморската база в града.


Снимка на две колони- Преми­ери кмет преря­заха лента на проект за 2,3 млн. лв.


06.12.2009 г.,с. 2
Връщат 70 млн. лв. от ДДС
Близо 70 млн. лв. забаве­но ДДС ще възстанови дър­жавната хазна на строител­ните фирми до средата на месеца, обяви вчера регио­налният министър Росен Плевнелиев пред "Дарик радио". За останалите не-разплатени суми имало идея на финансовото ми­нистерство да се издадат държавни ценни книжа, ко­ито банките да купят. През януари тръгва търг и за Лот 3 на магистрала Тракия - от Нова Загора до Ямбол. От­сечката Калотина-София обаче нямала да е готова по план - през 2012 г. За нея

няма средства. Възможно е да ги събираме от ТОЛ таксите за другите магистрали,

коментира Плевнелиев.


06.12.2009 г.,с. 4
Строят радиосграда в Плевен
Проект за изграж­дане на станция за мониторинг на ради­очестотния спектър се обмисля в Пле­вен. За целта кметът на града Найден Зеленогорски приел на среща трима предс­тавители на Комиси­ята за регулиране на съобщенията. Ин­вестицията е на стойност около 2 ми­лиона лева, съобщи пресцентърът на общината. Съоръжението ще обслужва по-голяма част от тери­торията на Северна България. На среща­та са били обсъдени и опасенията на граждани във връз­ка с излъчванията от станциите на мобил­ните оператори.


06.12.2009 г.,с. 5
Банка продава заводско общежитие
ДИАНА ВАРНИКОВА

Заради неплатени вноски по изтеглен за­ем банка ДСК поиска да бъде продадено бивше заводско обще­житие в гр. Септември.

Сградата е принадле­жала преди години на Завода за листови и ме­тални конструкции в града. Впоследствие тя е закупена от софийс­кия бизнесмен Кирил Го­ранов чрез фирмата му "Фениксстрой". Предп­риемачът обещал да от­вори хотел в недостроеното преди демокраци­ята здание. Той изтег­лил над 0,5 млн.лв. кре­дит и ипотекирал обще­житието, което е с обща разгъната площ от 2378 кв. метра. След време не внесъл няколко внос­ки към банката креди­тор и оттам завели де­ло. Съдия-изпълнител обявил за разпродажба имотите на бизнесмена длъжник.

Пазарната стойност на някогашното заводс­ко общежитие е около 1 милион лева. Банкерите обаче са обявили начал­на цена 552 хиляди ле­ва, за да могат да си върнат част от заема.
06.12.2009 г.,с. 6
Обраха строителен бос
ЕЛИ КРУМОВА

15 000 лева, златни на­кити и мобилен телефон са отмъкнали тримата обирджии от пловдивс­кия строителен предпри­емач Христо Льочков.

Около 10 часа в петък маскираните мъже се вмък­нали в не заключената къ­ща на 63-годишния бизнес­мен. След като го ступали и заплашили със заливане с киселина, той им дал кода за металната си каса. При побоя е пострадала и съп­ругата на възрастния мъж.

Първоначалната информа­ция сочеше, че открадна­тата сума е шестцифрена. Липсите се оказаха значи­телно по-малки, уточниха от полицията. Престъпниците са отмъкнали също ръчен часовник и документи, съхранявани в сейфа.

Пребитият Льочков е строителен предприемач и живее в центъра на Пловдив.
Снимка на две колони- Полиция пази в петък къщата на ограбения бизнесмен.


07.12.2009 г.,с. 7
Работници без заплати 8 месеци
СЕВЕРИНА ДИМИТРОВА

Близо 130 работни­ци на фирма „Гранит", която осъществява ре­монта по трасето Дупница-Кюстендил, не са вземали заплати вече осем месеца. По време на вчерашната си среща с депутати от ГЕРБ те се заканиха да запознаят двамата вицепремиери Цветан Цветанов и Симеон Дянков с тежкото фи­нансово състояние на дружеството. Работ­ниците са вземали ре­довно пари до януари. До май плащанията са били бавени, а след то­ва окончателно спре­ни. Фирмата е затъна­ла и в дългове към раз­лични доставчици.
07.12.2009 г., с. 12
Пари няма, действайте
ВРАТИ ВМЕСТО ПРОЗОРЦИ са монтирани в Транспортната болница в София (виж стр. 61)

С малко пари и много въображение всичко е възможно. Дори вратите да увиснат във въздуха. Това действител­но се случи в столична болница, където ги монтирали вместо прозорци. Целта била да се направи аварийна рампа, но работата спряла заради липса на пари и оста­вила дверите като поредния паметник на българския аб­сурд. Чужденец би помислил, че това е приумица на мо­дерния дизайн, някакво свръхкреативно архитектурно решение на една модерна европейска болница.

Ние обаче не сме толкова наивни и знаем, че това е следствие от непрекъснатите ни усилия „да закърпим" положението. Така че за нас това си е някаква особена проява на българската изобретателност.

Като сложиш пред вратите и няколко саксии, никой ня­ма да забележи, че не са си на мястото, освен може би чужденците. А пък какво ще прави чужденец в българ­ска болница.

Лошото е, че това закърпено положение все някога се разшива. И когато „кръпката" падне, може да падне и някое дете през „прозорец".

Ако някога има силно земетресение или опасен пожар в тази болница, аварийни изходи няма да намерите. Но врати в изобилие.

07.12.2009 г., с. 13
Председателят на БСК Божидар Панев:

1094 ТАКСИ СКУБЯТ БИЗНЕСА
- Г-н Данев, какви са ос­новните параметри на бюджета за годината?

- Бюджетът е много предпазлив. Разчита пре­ди всичко на намаляване на разходната и не толко­ва на увеличение на при­ходната част. Основната насока е увеличение на разходите за социални цели. Там е единственият сериозен ръст, което е нормално в икономическа криза. Основните ми бе­лежки към бюджета са свързани с неосигуряването на възможност за само­финансиране на общини­те, което означава, че те ще бъдат силно зависими. Ще се наложи да изиск­ват допълнителни субси­дии от бюджета, което ще означава закъснение на плащанията към бизнеса, увеличаване на фирмена­та задлъжнялост и ще предизвика общо затормозяване на ликвидността в цялата икономика. Другият основен проблем е, че голяма част от соци­алните плащания минават под формата на субсидии към НОИ. Така например, бюджетите на МВР, МО и Министерството на право­съдието стават непроз­рачни, тъй като не отразя­ват действителните им разходи за осигуровки на служителите.

- Може би не одобрява­те увеличаването на ак­циза на електрическата енергия за бизнеса?

- Не само това. Продъл­жава да има едно разби­ране, че вместо държава­та бизнесът трябва да из­пълнява социални функ­ции. Допуска се кръстоса­но субсидиране от страна на бизнеса при подаване­то на топлоенергия и към потребителите ниско нап­режение, което деформи­ра цялата структура на българската икономика. Прибързано се вземат ре­шенията за облагане на някои видове дейности. Например след решението за вдига­не на данъка за хазарта той почти изцяло ще пре­мине към сивия сектор или ще бъде изнесен в интернет, където облагането практически става невъз­можно. Друг обезпокоите­лен момент е, че се увели­чават ставките само за част от акцизните стоки.

- Колко ще се повиши междуфирмената зад­лъжнялост?

- Към 2008 г. задължени­ята са около 160 милиар­да, голямата част са междуфирмени. По експертни оценки предвиждаме в края на 2009 г. общата задлъжнялост да достиг­не 200 милиарда, което е гигантска сума, особено при спада на БВП. Това може да доведе до ве­рижни фалити или до проблеми с ликвидността на финансовата ни система,

тъй като расте и броят на необслужваните и преструктурираните кредити.

Това се отнася и за банковата система, и за лизинговите компании. Драмата е, че в дъното на тези задълже­ния стой държавата, тя е основен длъжник. Тя не плаща своите задълже­ния и към общините, и към фирмите. Само за пътно строителство държавата дължи близо 200 милиона лева и ако прибавим към тях стотиците милиони за­дължения на общините, разбираме за какви суми става въпрос. Още пове­че, че за голяма част от строителните дейности вече са издадени фактури и бизнесът е платил ДДС, а още не си е получил па­рите. Така стои въпросът и с плащанията от страна на железниците например. В икономиката започват да се залагат икономически и финансови мини, които може да доведат до опас­ни последици.

- Какъв е размерът на преките чуждестранни инвестиции за догоди­на?

- Не очакваме да се из­пълни бюджетната прог­ноза за 3,3 млрд. евро ин­вестиции, тъй като е нали­це блокиране на инвести­ционните намерения в ця­ла Европа. Инвестиции ще има в сектора на възобновяемите енергийни източници. Това обаче създава нов проблем за икономиката, защото це­ните, по които се изкупува т.нар. зелена енергия, са значително по-високи от тези на другите видове енергия. Осен това трябва да се изградят и т.нар. компенсиращи мощности (ако спре да духа вятър например, трябва да има резервни мощности). Спе­кулативни чуждестранни инвестиции ще дойдат, но те няма да решат пробле­мите на икономиката. Има­ме затихване на инвести­циите в строителството, недвижимите имоти и фи­нансовото посредничест­во.

- Откъде ще започне възстановяването?

- Най-големият спад е в промишления отрасъл и строителството. Ръст се наблюдава единствено в селското стопанство. Така че най-много усилия тряб­ва да се насочат към него вкл. чрез въвеждането на нови технологии. В този отрасъл ще нарастват и субсидиите от Европа и сега е моментът, когато селското стопанство тряб­ва да се преструктурира, като стъпи на нова техно­логична база. Закъснява­ме обаче с много същест­вени административни стъпки - въвеждането на единен регистър на земя­та, комасацията и др. От­там ще дойде и развитие­то на хранително-вкусовата промишленост. В тази връзка не мога да не отбе­лежа, че напоследък у нас навлизат все повече внос­ни хранителни стоки.

- Какво трябва да нап­рави държавата, за да намали административ­ното бреме?

-Трябва да отпаднат не­законно въведените так­си. Според нормативната уредба те могат да се на­лагат само въз основата на закон. Особено сега, ко­гато общините ще бъдат в недостиг на средства, ще продължат агресията към фирмите с налагането на все по-високи и в по-широк спектър такси. По наши данни броят на тези такси е около 1094.

- Какво смятате за иде­ята на строителите да си правят банка?

- Няма ограничение съг­ласно Закона за банките, стига да се набере необхо­димият капитал и да бъде избрано опитно ръководс­тво. Такава банка би могла да бъде организирана, но тя трябва да действа като редови играч на финансо­вия пазар в страната, ина­че няма да просъществу­ва дълго. Проблемът с банковата система е, че тя трябва да оценява риска правилно. Не може еднос­транно да се променят ус­ловията по кредитите, за­ради повишаването на не­сигурността на междуна­родните пазари. Бизнесът на кого да прехвърли рис­ка? Така фирмите няма да могат да си погасяват кредитите, което само отла­га проблема на банките, създава се порочен кръг с влошаване ликвидността на цялата икономика.

- Какво ще реши този проблем?

- Банките трябва да имат твърд ангажимент за запазване на лихвените проценти. Сега те прех­върлят на фирмите бизнес риска, като променят ед­ностранно договорените лихвени проценти.

- Как ще се развива па­зарът на труда?

- Безработицата ще про­дължава да расте. Офи­циалните цифри са 8,3%, но те не отчитат факта, че обезкуражените лица са нараснали за 1 година с 40 000 - до 185 000 лица. С тях процентът става над 12. Освен това, очаква се над 35 000 строители и 15 000 чиновници също да изля­зат на пазара на труда. Безработицата ще расте с много високи темпове. Трябва да се мисли как да се реализира една иконо­мика на безработицата, за да се блокира този процес.

- За "Кремиковци" как­во смятате?

Нещата са предрешени. Кредиторите не са съглас­ни с плана за спиране и чрез процедурите за не­състоятелност може да бъдат спасени някои про­изводства, като се намери инвеститор, но без тежка­та металургична част. То­ва обаче ще доведе до освобождаване на хора в частния сектор, защото на всяко работно място в "Кремиковци" отговарят 18 работни места в малкия и средния бизнес.
07.12.2009 г., с. 6
Планират 70 млн. евро инвестиции на Витоша
Около 70 млн. евро е планираната инвестиция на Витоша при реализация на мащабния проект на „Витоша ски“ АД за туристическа зона „Алеко“. Фирмата е собственик на лифтовете и стопанисва чрез временни разрешения пистите в планината. Предвижда се изграждане на пет писти, които ще бъдат свързани помежду си. Сега само „Лалето“ отговаря на изискванията, съобщи архитектът на плана Емил Леков. Пистите ще са дълги общо 17,5 км. Дължината на лифтовете ще се увеличи от 18,5 на 21,3 км. Новите 2,8 км ще засегнат вече обезлесени територии. В момента компанията обжалва решението на екоминистъра Нона Караджова, която отхвърли ОВОС-а на плана. Засега делото е насрочено през юни, но компанията ще поиска разглеждането от ВАС да стане по-рано. Ако проектът сега започне да се реализира, той ще бъде готов до пет години, каза още Леков. Ще кандидатстваме за екологичен сертификат ЕМАС, съобщи Петър Петров, член на борда на директорите на компанията. Така ще спазим не само националните, но и европейските изисквания, допълни той. Компанията се подготвя за зимния сезон, пистите са окосени и обработени с хумус, правят се отводнителни канали.


07.12.2009 г., с. 6
Румен Драганов: Не се полагат грижи за туристическите атракции
Държавата няма поведение на добър стопанин, каза в предаването „Отпечатъци“ на бТВ Румен Драганов, директор на Института за анализи и оценки в туризма и член на Националния борд по туризъм. Декларацията на част от туристическия бранш да не се излъчва филмът за Слънчев бряг по бТВ поставя сериозно въпроса за демокрацията. Още не е ясно кой е собственик на инфраструктурата в Слънчев бряг, а отговорността се прехвърля между държава и община. В предаването стана ясно, че част от бранша, подписвайки декларацията срещу филма на бТВ, не е знаела върху какъв документ се подписва. Цветан Тончев, председател на Българската туристическа камара, каза, че филмът ще повлияе на имиджа на курорта, който бизнесът е градил. Двамата се обединиха обаче, че е необходима обществена дискусия за проблемите в туризма, свързани с управлението на курортите и поведението на държавата като собственик.
07.12.2009 г., с. 10
0,9% ръст на новопостроените сгради
Саймън, форумът на "Класа"

Който е мел внимателно тази статистика, не може да не се е запитал що за сгради са построени 8 област Со­фия - 32 сгради с 47 жилища. Математически това озна­чава 1 сграда с 1,47 жилище или най-обикновена къща, а от това стават ясни и нивото на инвеститорите, и "раз­махът" на строителния бизнес.


07.12.2009 г., с. 14
Росен Плевнелиев, министър на регионалното развитие и благоустройството: Липсват интерес и кандидати за шеф на пътната агенция
Няма проблем да платим вноската си за Бургас-Александруполис
- Г-н Плевнелиев, в края на септември изтече срокът да се плати вноската ни в проектната компания за петролопровода Бургас-Александруполис. Какво смятате да направите по този въпрос?

- Казахме го вече по ясен и конкретен начин, че правителството трябва да консолидира позицията си по този въпрос. Работят поне три министерства по този казус, включително и БАН, по информация, която имам от министъра на икономиката. Проблемът е свързан преди всичко с това, че правителството има определени притеснения от гледна точка на оценката за въздействие върху околната среда по проекта, влиянието върху туристическата индустрия в цялата зона. Това е информацията, с която разполагам, въпреки че многократно заявих, че не съм аз водещият министър, който ще консолидира позицията на правителството по този въпрос. Има министри, на които това им е работата – икономическия министър например. Вицепремиерът Симеон Дянков също работи по този въпрос заедно с премиера. Информацията, която аз имам именно от финансовия министър, е, че няма да има проблем с плащането на вноската, т.е. дали ще се плати или не, не е проблем, важното е да консолидираме позицията си.

- Кога ще бъдат обявени тръжните процедури за Лот 3 и 4 от автомагистрала „Тракия?

- Като цяло имаме готовност за това. Планът, с който се ангажирахме, беше конкурсът за Лот 3 да се обяви през есента на 2009-а, а за Лот 4 – зимата на 2010-а. Винаги сме знаели, че последният участък, от Ямбол до Карнобат, се движи с малко закъснение. В момента отлагаме Лот 3 за 15 януари – след коледните празници. Той трябваше да започне не по-късно от края на декември 2009 г. Не е коректно към чуждите, а и към българските компании да тече срок за подготовка на документи по един такъв сложен проект, при положение че те няма да могат да работят по време на коледните празници. Лот 4 ще започне не по-късно от средата на февруари. Но за Лот 3 така ще зададем графика, че да може да приключи заедно с Лот 2.

- Търговете за тези два участъка пак ли ще са под условие, както стана с Лот 2, или ще изчакате всички необходими процедури да приключат?

- Няма да започне строителството на тези лотове, без да имаме строително разрешение, което означава, че преди това всички необходими процедури трябва да се завършат. Ако ние дотогава не успеем да решим всички проблеми с археология, оценка за въздействие върху околната среда и с оставащите отчуждителни процедури, няма да започнем на 3 май.

- Интересът към Лот 2 в момента е много голям. Колко компании обаче според вас може да се очаква да подадат оферти предвид условията, заложени в договора?

- Надявам се да са между 15 и 20, а да не са 56 или повече. Мисля, че със сигурност няма да са под 15. Проблемът е, че когато има толкова много компании и интересът е толкова сериозен, на 55 фирми трябва да се каже „не”, за да остане една.

Мотивирани сме и се надяваме да вземем абсолютно всички мерки, за да направим така, че комисиите да работят безпристрастно и обективно.

Но истината е, че ние се опитахме да прехвърлим голяма част от рисковете към компаниите и се надяваме, че те ще си дадат сметка за това нещо. Ще калкулират рисковете, за да не се налага да показвам колко сме лоши още в началните месеци. Договорът така е направен, че много бързо ще стане ясно дали компанията, спечелила търга, наистина ще може да се справи. Надявам се, че няма да се стига до момента да им искаме големите неустойки и да ги гоним от обекта. Заложили сме много стриктни графици, със сериозни неустойки за неизпълнение и ще бъдем безкомпромисни.

- Готов ли е план-графикът за „Люлин” и кога се очаква да приключи строителството по този обект?

- Както знаете, ние променихме тотално подхода на работа по всички проекти. Имаме вече такъв график, в който аз съм задал обявената дата от 13 октомври 2010 г. да се спази. За да съм откровен, целта ни обаче трябва да бъде към края на следващата година да сме усвоили тези около 111 млн. евро европейско финансиране по ИСПА. Окончателното приключване на магистралата по-скоро го виждам през пролетта на 2011 г.

Другото, което е по-важно, е, че предишното правителство, освен че не е взело в писмен вид каквито и да било решения по всичките казуси около „Люлин” – там има искания за удължаване на срока, за увеличаване на цената и т.н., общо около 60. Екипите ни сега преговарят по тях, за да може да се изчистят нещата от миналото и съответно този план-график вече да се подпише от турската и българската страна. До края на годината сме си дали срок да приключим тези преговори.

- На какъв етап са водните проекти, които се финансират по ИСПА и за които отговаря МРРБ?

- Ние ще се справим с тези проекти. Самото удължаване на ИСПА е изключително съществено за държавата и работим сериозно по този въпрос. Знаете, че това е системен казус и за още няколко държави. По този въпрос се очаква ЕК да се произнесе много скоро и за някои проекти да има удължаване от 6 месеца до 1 година. Ние обаче не разчитаме на това удължаване, а правим всичко възможно тези проекти да приключат до края на 2010 г.

При проекта за водния цикъл на Русе, където по Лот 2 имахме през лятото свършени само около 6%, само за няколко месеца достигна до над 30% изпълнение. Но така или иначе с този проект ще се справим и той ще бъде спасен.

Другият проект за пречиствателните станции на Стара Загора и Димитровград - там компанията беше напуснала и последните 8 месеца просто ги нямаше на обекта. Обяснението на изпълнителя „Хайткамп- Масс“ беше, че не са им били изплатени пари за свършени дейности. След като се върнаха на обекта, ние им изплатихме около 800 хил. евро.

- Какви са приоритетите, които сте си поставили, в областта на ВиК сектора?

- Важното тук е, първо, да успеем да сформираме асоциациите, което е много тежка тема. Започваме процедурата, което ще бъде тежък и сложен процес, защото различните общини имат различно мнение по въпроса, дали да се включат в асоциациите или не.

Междувременно работим по договор с Международната финансова корпорация, която ще направи анализ към края на 2009 г. на 3 от новосформираните асоциации. От тях ще бъде избрана една, която не по-късно от юни 2010 г. вече ще влезе в режим на конкурсна процедура за намиране на концесионер.

- Кога ще се обявят тръжните процедури за пътните проекти по ОП „Регионално развитие”?

- Проектите от втория етап дойдоха при нас подготвени с цялата необходима документация. Сега съгласуваме с Агенция „Пътна инфраструктура“ процедурите по тях и планът ни е до края на януари да започнат процедурите, а през април - и строителството.

- Как протича конкурсът за нов председател на УС на АПИ? Кога ще бъде избран новият ръководител?

- До 14 декември трябва да приключи конкурсът. Притеснени сме, защото няма никакъв интерес. Надявам се в последния момент да дойдат достатъчно кандидати. За момента няма нито един кандидат, който да е подал документи.

- Какво се случва с оценката за съответствие по оперативната програма и кога ще се изпрати тя в Брюксел?

Не е тайна, че работим най-добре по тази програма. Бяхме амбицирани и продължаваме да сме, че ще бъде първата програма, по която ще получим положителна оценка за съответствие. Забавянето е в одитиращия орган в Министерството на финансите. Последното обещание е да получим предварителната одитна оценка в понеделник (днес – бел. ред.). Нещата се бавят, защото този път се иска да няма и 1% риск.

- Кога ще подпишете споразуменията с пътните компании, на които държавата дължи пари за възложени и неразплатени дейности?

- Следващите 5-6 месеца ще са много тежки за строителните компании, защото тепърва активността намалява и много проекти спират. Всъщност това, което предстои да започне като работа, ще е не по-рано от април-май. Но фирмите ще имат плащания от юни нататък.

Поставихме въпроса за тези споразумения преди около месец и половина, започнахме работа. Първо, спешно трябва да изчистим публичните задължения на строителните компании, т.е. държавата трябва да им помогне поне да не плащат това ДДС, което дължат примерно към октомври и ноември по тези извършени и фактурирани, но неразплатени работи. Защото там вече е двойното ограбване на бизнеса. Това е изключително честно и почтено решение и то трябва да се случи буквално до 15 декември. Но това обхваща само публичните задължения – около 20-30 млн. лв. само в нашето министерство.
Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница