Тема: строителство, строителен контролстраница3/7
Дата22.07.2016
Размер0.9 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

27.10.2008 г., с. 3
Армията взима терена за 180 000 златни лева
В центъра на София продължава да жи­вее, макар и „ранена", неповторимата сграда на Централния военен клуб. Основ­ният й камък е положен през 1895 г. върху земя, закупена от Софийското офицерско събрание за 180 000 златни лева. Замис­лена и градена по проект на прочутия че­шки архитект Антонин Колар в стил неоренесанс, сградата е завършена от българ­ския архитект Никола Лазаров.

На първия етаж има стилни салони, облечени в италианска коприна, с богато орнаментирани тавани. Особено внуши­телна е концертната зала с 450 места, коя­то има невероятна акустика.

На нейната сцена са гастролирали прочути певци, артисти и музиканти -Фьодор Шаляпин, Христина Морфова, Николай Гяуров, Кръстьо Сарафов, Ад­риана Будевска и др. Във военния клуб в следосвобожденска България се е поло­жило началото на родния театър и на опер­ното дело. В ателиетата му са работели майстори като Ярослав Вешин и Влади­мир Димитров-Майстора, а в салоните му са гостували със свои изложби Димитър Гюдженов, Борис Денев, Васил Стоилов и др.

Сградата на клуба е обявена за архитек­турен и художествен паметник на култура­та от национално значение.

Към многофункционалната сграда рабо­ти и Централната армейска библиотека, която разполага с над 120 000 книги худо­жествена, научна и историческа литератуpa.


27.10.2008 г., с. 3
Още през юни т. г. ,Дневен Труд" предупреди, че Военният клуб в центъра на столицата страда от строителството на метрото. През май 2008 г. шефът на Национал­ния институт за паметниците на кул­турата арх. Георги Угринбв алармирал с писмо зам. -кмета на столичния район „Средец", главния архитект на София и министрите на отбраната и на култу­рата, тъй като сградата е паметник на архитектурата. Арх. Угринов тога­ва препоръча да се направи спешна ек­спертиза на стогодишната сграда, по­ради опасност от необратими послед­ствия за клуба.27.10.2008 г., с. 6
Присвоили имоти на психично болен за 73 000 лева
Веселина АНГЕЛОВА

Наказателно дело за крупна измама с имоти на психично болен мъж от Ве­лико Търново влиза днес в съда. На подсъдимия Иван Никифоров (35 г.) е повдиг­нато обвинение за измама в особено големи размери -според изчисленията на прокуратурата на психично болния Кирил Б. е нанесе­на имотна вреда от 73 796 лева. Потърпевшият обаче е нередовно призован, тъй като от няколко месеца е настанен за лечение в психиатричната клиника във великотърновското село Церова кория.

Според обвинителния акт на прокуратурата е установено, че за един ме­сец в края на 2007 г. търго­вецът на имоти Иван Ники­форов чрез фирма „Пропърти Груп"-ООД е присвоил два отделни имота на Ки­рил Б. Пострадалият стра­да от психично заболяване, а Иван Никифоров разбрал, че той притежава етаж от къща и гараж. След набър­зо сключена сделка търго­вецът ги купил за 25 000 лева, а според експертиза­та, назначена от обвине­нието, имотът е на стойност 69 000 лв.

Тъй като Иван Никифо­ров нямал достатъчно па­ри, предложил на свой съ­дружник да купят заедно имота. Докато подготвяли документите, с 32-годишния Михаил Михайлов раз­брали, че Кирил Б. прите­жава и друг имот - 2/3 идеална част от дворно мя­сто с къща и гараж във Ве­лико Търново. Двамата по­лучили пълномощно да се разпореждат с имота, на стойност 34 320 лв. (според експертизата), а после го продали на „Пропърти Груп"-ООД за 4524 лева.
27.10.2008 г., с. 7
С ленински съботници сменят водопровод
С доброволен труд 200 души от с. Селча подмени­ли 1400 м водопровод в па­ланката. Хората работеха на бригадирски начала, каза кметът Венелин Опов. Местните се хванали на работа, като разбра­ли, че така ще стане по-бързо. От ВиК Смолян доставили нови пластмасови тръби, а от общината и австрийската фирма „Алпине бау", която строи хидровъзел „Цанков камък", им помогнали с техника. Местните ще подменят водопровода и в другата половина на селото, ако проектът пак се забави.


27.10.2008 г., с. 10
Търсим с Румъния пари за ремонт на Дунав мост
България и Румъния ще търсят заедно пари от Евросъюза за ремонта на Дунав мост, съобщиха вчера от Национална компания „Же­лезопътна инфраструктура" (НКЖИ). Експерти на дър­жавната фирма се върнаха преди дни от заседание в северната съседка на Сме­сената българо-румънска техническа комисия.

Да се намерят пари за ре­конструкция на моста, е из­ключително важно, защото той все още е единствен в тази част на Европа и е част от трансевропейския транс­портен коридор. На двустранната среща е била по­вдигната подвижната сред­на част на моста с дължина 81 м, от чието техническо състояние зависи нормал­ната експлоатация на, съоръжението. Мостът е в ре­довна експлоатация от 1954 г. и някои от важните елементи на конструкцията са с напреднала степен на из­носване, твърдят от НКЖИ. Поддържането на подвиж­ната част на моста е анга­жимент на румънските спе­циалисти, като разходите се делят между двете стра­ни. Ремонтът на подвижната

част ще бъде нов етап от рехабилитацията на съоръ­жението, която започна преди 9 години. Идеята е България и Румъния час по-скоро до изготвят проект за ремонта. Затова на 17 ноември 2008 г. ще старти­ра процедурата за избор на изпълнител, която ще се проведе по румънското за­конодателство.

По време на смесената българо-румънска комисия е било решено и да бъде обновено антикорозионно­то покритие стоманени кон­струкции със съвременни технологии.
27.10.2008 г., с. 10
Чист пътищата в Ловешко с 35 млн. лв.
Националната аген­ция „Пътна инфра­структура" отпусна 35 млн. лева за поддръжката на 735-километровата републиканска пътна мрежа в област Ловеч тази зима.

„Пътстрой" - Ловеч и „Пътприбор" - Троян с об­що 140 машини ще отго­варят за проходимостта на шосетата при зимни усло­вия, съобщи вчера Галя Христова от пресцентъра на областната админи­страция. В местните цен­трове за спешна меди­цинска помощ в Троян, Ло­веч и Тетевен са разпрате­ни високо проходими реанимационни санитарни ко­ли 4x4. Автомобил „Ланд-Ровър" пък е осигурен за община Летница заради традиционните снежни навявания около селата Крушуна и Горско Сливово.

До 1 ноември трябва да бъдат определени и т.нар. областни денонощни

координатори по зимното поддържане.

Във всички общини от областта са осигурени необходимите количества горива за училищата, дет­ските градини и социални­те заведения, подчертаха местните власти.

С конкурси са избрани и фирмите, които ще се грижат за почистването на на­селените места в област­та. Администрацията отче­те, че е извършена профи­лактика на съоръженията на електропреносната и ВиК мрежите, а за всички пътища в Ловешко са оси­гурени пясък, сол и луга. От община Троян обаче изка­заха опасения, че тази го­дина пясъкът е по-едър и може да предизвика про­блеми с канализационна­та мрежа на планинския град.
27.10.2008 г., с. 10
40 лева за експресна оценка
Божидар СЪБЕВ

40 лева ще струва ек­спресното издаване на данъчна оценка за де­клариран имот в Хаско­во. Местната дирекция „Общински приходи" ще изготвя оценката до 2 часа, решиха общински­те съветници. Целта е да се улеснят гражданите и да се пести времето им. Обикновената такса е само 5 лева, но за изда­ването на оценката се чака поне една седмица.

Общинарите решиха още да предложат на МВР да купи сградата на бившата Станция на младия агробиолог на пътя за Димитровград. Сега там се помещава хасковското подразде­ление на жандармерия­та. Теренът е държавен, а началната тръжна це­на ще бъде 447 240 лева.

Съветниците приеха и наредба, която въвежда задължително вписване на всички търговски обекти в общински ин­формационен масив.
27.10.2008 г., с. 12-13
Кризата: преди да настъпи паника
Правителството твърдеше до­скоро, че България е встрани от световната криза - на остров, за­щитен от валутния борд, финан­совата стабилност и бюджетния излишък. Но българите долавят темпа и посоката на връхлита­щото бедствие. Паника няма, но всеки икономически грамотен и финансово състоятелен човек действа: преразпределя влогове; увеличава кеша; купува твърда валута; орязва фамилния бю­джет. Оттук до масова психоза и хаос на пазара са няколко крач­ки. Унгария, Исландия и още държави фалираха. Анализато­ри твърдят, че идва ред на Румъ­ния, после и на България. Кабинетът възприе първите сигнали за кризата примитивно: като политическа игра на опо­нентите му. После, заедно с ЕС, направи стъпки в правилна по­сока: гарантира влоговете до 100 000 лева и се ангажира с междубанковите заеми. Премиерът, непоследователен в изказвания­та, се опита да внуши, че после­диците от кризата за България били косвени.

Чакаме да обясни косвени ефекти ли са: тройното поскъп­ване на банковите кредити; ка­тастрофата на фондовата борса; стремително порасналата задлъжнялост на домакинствата към банките; 20-те милиарда ле­ва превес на кредитите спрямо депозитите; външнотърговски­ят дефицит; рекордният дефи­цит по текущата сметка.

Бизнесът в България пригла­сяше на властта, че кризата била чуждоземна, а банките у нас -уникално стабилни, а после взе да нервничи. После стопански камари съобщиха за 20-процентов спад в пазара на имотите, 50-процентов - в строителството; за настъпваща рецесия в потребле­нието и реалния сектор. Синди­катите се събудиха и поискаха оздравителни и защитни мерки. За провала в прогнозите на ин­ститутите; за пазарни стратегии (вкл. БНБ и прехвалените цар­ски финансисти) не заслужава да се хабят думи - така са свързани с политиката на управляващите, че малцина ги броят за авторите­ти. Има ли български решения наред с онези, които вземат ЕС и световните лидери? Да, и те се предлагат от независими наши и международни експерти.

Убеден привърженик съм на идеята за национална антикризисна програма (противно на мнението на проф. Стоилов, из­разено в „Труд", и на хумори­стичния анализ на битовото антикризисно поведение на бълга­рина, предложен от Кольо Ко­лев в същия вестник).

Какво да има в програмата? Накратко, мерки в 3 области:

а) банков сектор - пълна гаран­ция за кредитите на граждани и фирми за една година; гаранция за междубанковите кредити.(за банки, които се ангажират с на­ционалната стратегия); контрол върху платежоспособността на длъжниците...;

б) реален сектор - масирани държавни инвестиции в инфраструктурни проекти; редукция на очаквания растеж в близките 3 години (респективно - поне три

антикризисни бюджета); нара­стващи данъчни тежести за ви­соките доходи; нови облекчения и държавни кредити за местните инвеститори и др.;

в) социална сфера - растеж на минималната заплата до 400 лева през 2010 г.; тавани на корпора­тивните заплати; редукция на част от задълженията на дома­кинства, заплашени от фалит; гаранционен фонд за пенсионни­те вноски и други.

Открит остава въпросът как­во ще се прави с вече обезцене­ния лев спрямо долара и еврото.

За работеща антикризисна програма се иска национално съ­гласие. Реалистично ли е то днес, при квотното правителство? За съжаление, не! Премиерът Станишев само формално е титуляр на изпълнителната власт - мандатоносителят е друг, но днес той

мисли как да оцелее в собствена­та си партийна криза. Социали­стическият лидер Станишев са­мо формално е идеен роднина на лейбъриста Гордън Браун, пред­приел рискови мерки за предот­вратяване на банковата криза. Във Франция десният Саркози здраво е яхнал държавната регу­латорна машина.

Какъв парадокс: западни дес­ни и центристки водачи реанимират идеята за държавна наме­са (без да се отказват от либерал­ния капитализъм); „левият" Станишев се кланя на идолите-на свободния дерегулиран пазар! Днес обаче светът се е променил и иска лидери от нова политикономическа школа.

Изводът сам се налага: час по-скоро предсрочни избори, смяна на пазарните популисти с ради­кално мислещи политици и про­грамно правителство, около което да се обедини нацията. Преди да се е паникьосала масо­во и необратимо... И островът България заедно с обитателите да бъде пометен от бурята.
27.10.2008 г., с. 3
Проектите тръгнаха, ударите под кръста - също

Заинтересовани среди се опитват да оневинят бившия шеф на Национална агенция Пътна инфраструктура за това, че абдикира от поста
Илиана Тончева, itoncheva@pari.bg

Истинската война за разпределяне на парите за изграждането на магистралите тепърва предстои, прогнозираха експерти за в. Пари. Вече започнаха ударите под кръста между отделните лобита в строителния бранш. Най-напред жертва падна бившият шеф на Фонд Републиканска пътна инфраструктура Веселин Георгиев. Според източници на в. Пари атаката срещу Георгиев тръгна най-напред от среди, които също имаха интерес да участват във въпросните търгове и чиито фирми се провалиха, защото не отговаряха на европейските критерии за строителството на големи проекти. Нещо повече, сигналите за злоупотреби в бившия пътен фонд към Брюксел са тръгнали именно от България, твърдят запознати. В резултат на това Еврокомисията замрази част от средствата за подобряване на пътната инфраструктура.


Същите среди в момента се опитват

да провалят търговете за основните магистрали, част от които вече са в ход.


Става въпрос най-вече за процедурите за двата лота на автомагистрала Тракия, които стартираха в началото на октомври. Изпълнителният директор на Национална агенция Пътна инфраструктура Димитър Иванов още когато пое управлението на новата структура, обяви, че ще преразгледа вида на досегашните договори с избраните изпълнители на пътни обекти, за да се гарантира в бъдеще прозрачността на следващите търгове. Само месец след като бе назначен на този пост, изненадващо Иванов подаде оставка. Мотивът бе здравословни проблеми.
От няколко дни в пресата върви кампания, която се опитва да вмени на обществото и професионалните среди, че Иванов е жертва, че не се е поддал на натиска на някои фирми, чиито договори са били прекратени и затова е напуснал. Според източници на в. Пари обаче точно бившият директор на националната агенция е лобирал в новите търгове за магистралите да влязат фирми без необходимия опит в пътното строителство, които не отговарят на настоящите условия, и затова се е опитвал да промени и вида на договорите.
След като е станало ясно това, той е бил по-скоро посъветван да напусне сам поста. Ако търговете особено за Тракия бъдат доведени докрай, това ще покаже, че управляващите наистина имат политическа воля да създадат всички условия за честни и прозрачни процедури.


27.10.2008 г., с. 8
Фонд отлага жилищен проект в София

Строежът на комплекс Евъргрийн в Малинова долина ще чака по-добри времена
Радостина Маркова

Фондът Black Sea Property, който се листва на Лондонската фондова борса, обяви, че отлага реализацията на проекта си Евъргрийн в района на Малинова долина в София. Строителството на комплекса от затворен тип трябваше да започне през септември, като се планираше той да включва 27 еднофамилни къщи със самостоятелни дворове и 6 малки жилищни блока. Ръководството на фонда обаче е решило да изчака по-благоприятна пазарна конюнктура и засега ще задържи парцела от 24.6 дка като част от портфолиото си от поземлени имоти.


Коментар

Управителят на фонда Джон Д. Чапман обясни решението с пренасищането на някои сегменти от пазара на имоти. Въпреки че България засега е сравнително пощадена от кризата, страната страда от намаляващ кредит на доверие, смята той. Това налага да бъдем по-предпазливи при реализацията на нашите проекти и решенията как да инвестираме кешовите си наличности, посочи Джон Чапман.


Практика

С пренасищането на пазара и кредитната криза зачестиха случаите на оттегляне на листваните в Лондон фондове за имоти от строителни начинания. Миналата пролет Black Sea Property се отказа и от проект за ваканционен комплекс в Царево с обяснението, че локацията е неподходяща, а цените на имотите - прекалено високи. Наскоро Bulgarian Land Development (BLD) обяви, че също продава ваканционните си проекти в Боровец и Каварна.
27.10.2008 г., с. 10
Коя страна в Източна Европа ще изгърми най-напред

Тежки дни идват за икономиките от региона, въпросът е коя ще последва първа примера на Исландия
Дали някоя от бившите социалистически републики може да се превърне в следващата Исландия? Драматичният крах на икономиката на северната република, който изложи на риск спестяванията на хиляди британци, показа някои рискови, но доста добре замаскирани елементи от световната икономика. Стабилността на украинската гривна, добавена към сриването на латвийския имотен пазар и проблемите около кредитите в швейцарски франкове в Унгария са едни от най-горещите теми в Европа в момента.

Именно бившите социалистически републики са изложени на най-голям риск по време на финансовата криза, вилнееща по света. Първо, защото намаляването на преките чужди инвестиции спомогна за увеличаването на дефицита по текущата сметка (в Латвия например той стигна 26% от БВП). Второ, защото централните им банки надали ще съберат толкова пари, колкото западните си колеги, за да подпомогнат финансовата си системи. Което доведе до доста последици - фондовите борси се сриват, заличавайки години спестявания.

Коктейлът от проблеми, пред които са изправени страните, разчитащи предимно на потоците пари отвън, изглежда плашещ. Обществените и частните сектори на някои от тях имат огромни външни дългове. Което означава, че в най-добрия случай регионът ще се изправи пред няколко по-големи шока. А за да излезе от тях, ще трябват кредити от институции като Международния валутен фонд. В най-лошия случай регионът може да преживее кредитно преструктуриране или валутен колапс и депресия.

Най-тежкия удар до момента понесе Русия. Фондовият пазар на страната загуби около две трети от пика си през май, което накара олигарсите да променят портфолиата си, за да покрият изискванията на банкерите. Въпреки това огромните приходи от износ на газ и нефт придават известна стабилност на страната.

Историята на втората по големина държава в региона Украйна е доста по-различна. Там борсата падна с 80% от началото на годината, а националната валута - гривната - падна до 7-годишен минимум спрямо долара. Икономическият й ръст се забавя, а инфлацията е 25%. Външният свят иска да помогне, а правителството се пазари с МВФ за заем от 14 млрд. USD, който е 20% от необходимите 55-66 млрд. USD, с които да бъде спасен кредитният пазар. Най-големият проблем обаче е, че Украйна е обзета от политически хаос.

Най-новите и най-бедни страни членки на ЕС - България и Румъния - също са изправени пред доста сериозни проблеми. Засега ръстът и в двете държави остава стабилен. Дисбалансът обаче нанася своя удар - дефицитът по текущата сметка на България е 24%. Спукването на имотните балони и вълна банкрути сочат колко нестабилни са банките в региона. Въпросът е каква помощ ще получат тези държави отвън. И докато Прибалтика има някакви шансове, ЕС съвсем не е толкова съгласен да помага на България заради неспособността на властите да се справят с организираната престъпност и корупцията.

Всъщност именно това е най-големият проблем на цяла Източна Европа - не толкова финансовата слабост, колкото корумпирани и некомпетентни политици.
*Целият материал на Economist може да бъде намерен на ipo.bg.


27.10.2008 г., с. 21
Интервю: Андреас Хелфер, гл. изп. директор на на Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт АД

Влагаме 65 млн. EUR в терминали

Развитието на летищата Варна и Бургас е свързано с развитието на регионите
Илиана Тончева, itoncheva@pari.bg

Господин Хелфер, как върви проектът за построяването на новите пътнически терминали в летищата Варна и Бургас?

- Най-големият ни проект, след като поехме управлението на двата авиопорта, е свързан с построяването на новите пътнически терминали. Той вече е в ход. В изграждането на двата обекта ще вложим над 65 млн. EUR. Вложили сме и допълнителни средства в подготвителните работи за строежа и в проектирането на терминалите. Развитието на авиопортовете Варна и Бургас е свързано с развитието на морските региони. Концесионерът Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт АД инвестира в летищата от първия ден, в който пое тяхното управление.

Веднага започнаха незабавните подобрения, от които се нуждаеха двата авиопорта, и най-напред вложихме повече от 15 млн. EUR, за да увеличим колкото е възможно капацитета им.

Едновременно с това продължихме да следваме останалата си инвестиционна програма, за която сме поели ангажимент с подписването на концесионния договор.
Как се роди идеята за създаването на фонд, който да подпомага авиокомпаниите да откриват нови въздушни линии от и до морската ни столица?

- Откриването на нови въздушни линии от и до морските летища е свързано с мащабни инвестиции и висок риск за авиокомпаниите, затова в някои страни местният бизнес инициира и стимулира разкриването на нови маршрути, от които той ще спечели. Затова развихме идеята чрез специален фонд да подпомагаме в краткосрочен план авиокомпаниите да развиват необходимите за бизнеса дестинации. Това ще е от полза за всички - както за нас като концесионери, така и за бизнеса и туризма в региона, а съответно и за цялостното развитие на Варна и Бургас.


Срещнахте ли подкрепа и разбиране от местната власт?

- От самото начало постигнахме конструктивно сътрудничеството с местните власти и с бизнеса във Варненския регион. Обединихме се около идеята, че морската столица може да се превърне в целогодишна туристическа дестинация.

Предприехме редица мерки, за да стимулираме авиопревозвачите не само да запазят редовните линии през летния сезон, но и да продължат да осъществяват полетите си от и до Варна и през зимата. Това не е никак лека задача, повярвайте. Трябва да се създадат съответните икономически лостове, за да се превърнат линиите в наистина ефективни.
Какви са тези механизми?

- Опитваме се непрекъснато да модернизираме обслужването за всички категории пътници и за VIP клиенти, да предложим възможно най-конкурентните цени на авиопревозвачите. Тези, които желаят да се възползват от възможностите за исторически, здравен, балнеологичен и конгресен туризъм, трябва да получат бърз достъп до морските дестинации. Нашите усилия не са достатъчни, затова трябваше да се обединим с местните органи на властта, с браншовите организации в туризма и с авикомпаниите, за да постигнем необходимия резултат.
27.10.2008 г., с. 1-4
Започват масови фалити на агенции за недвижими имоти

Стотици брокери остават без работа
Очакват се масови фалити на агенции за недвижими имоти у нас. Предприемачите се отказват от строителни проекти, а възможностите за бъдеща продажба на имотите намаляват драстично. Това заяви за „Новинар” управляващият директор на компанията за недвижими имоти „Форос” Добромир Ганев.

Причина за това е световната финансова криза, която достигна и до българските пазари, обясняват брокери. Влияние оказват и високите лихви по кредитите, които принуждават компаниите да се откажат от бъдещи инвестиции. Прогнозите са броят на действащите фирми в бранша значително да намалее до края на годината, което ще остави голяма част от хората в сектора без работа.

Сред първите фалирали компании са фирми, които са съсредоточили дейността си основно в продажбата на имоти на английски клиенти, каза Ганев. След изтеглянето на англичаните от пазара компаниите трябваше да спрат работа, а служителите им се насочиха към други брокерски фирми или към съвсем различна дейност, допълни той.

Това са и първите сигнали за проблеми в сектора, обясниха от бранша. Фалити има и сред агенциите, които се занимават с ваканционни имоти. Част от фирмите, заплашени от затваряне, търсят спасение в сливане с конкурентни фирми, а други просто изчезват от пазара, коментираха брокери.

Мрачна прогноза за строителния сектор у нас начерта и председателят на Българската стопанска камара Божидар Данев преди време. Освен фалити в бранша той прогнозира и срив в свързаните със строителството отрасли.


Каталог: press -> October 2008
press -> Конкурс за първи и втори филми, Големите пет, Киното днес, Киното утре, Ново българско кино, Балкански конкурс и други. За девети път ще бъде присъдена
press -> Пресинформация – 28 февруари 2012 16-и международен филмов фестивал
press -> Търговски дела в окръжен съд- пазарджик
press -> Европейска комисия Съобщение за медиите
press -> Тема: здравеопазване
press -> Обществени и политически нагласи октомври 2014
October 2008 -> 23 октомври 2008 г. Тема: строителство, строителен контрол, строителни материали, архитектура, имоти


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница