Тема: Съвременно българско общество разработка на методична единица за трети клас по Човекът и обществото с интегриране на иктДата09.08.2018
Размер133.98 Kb.
су „климент охридски”

ФАКУЛТЕТ ПО ПЕДАГОГИКА

Следдипломна квалификация „ИКТ в образованието”
ТЕМА:

Съвременно българско общество – разработка на методична единица за трети клас по Човекът и обществото с интегриране на ИКТ


Ръководител: доц. д-р Николай Цанев
Разработил: Данко Калапиш

СОФИЯ 2010 Г.

Българското общество в края на 19 век и 20 век

В настоящия урок интегриране на ИКТ ще бъде приложено в преподаването на новото знание.І. Цели на урока

Общи за дисциплината:

1. Затвърждаване на историческите знания за Освобождението на българя

2. Формиране на знания за настъпилите промени в обществото след Освобождението

3. Формиране на умения за проследяване на модернизацията на обществото

4. Формиране на умения за описание на различни обекти от миналото и днес.

5. Формиране на умения за откриване на различия в исторически план на начина на живот в миналото и днес.Компютърни цели:

1. Фрмиране на умения за извличане на информация от обучителни презентации с четивен код

2. Формиране на умения за самостоятелно търсене на изображения в интернет мрежата

ІІ. Методи на преподаване: сократов диалог, обяснително-илюстративен метод, фронтална атака

ІІІ. Ход на урока

1. Увод


Урокът започва с преговор на знанията за Освобождението на България и се проверяват уменията на учениците за конструиране на елементарен исторически изказ. Плавно се преминава към поставяне на новата тема – настъпилите промени в България в края на 19 век.

По време на увода на голям екран се появява картина, изобразяваща борбата за Освобождене и като тих фон звучи революционната песен „Къде си вярна, ти любов народна”. Поставя се темата на урока като заглавието отново се показва на екран.

2. Изложение

Започва разказ на учителя за всички настъпили промени след Освобождението на България от турско робство. Като слайдшоу се показват стари фотографии на модернизацията, като след тях и съвременни фотографии. Учениците дискутират на какво се дължат всички промени от края на 19 век до днес.

Задава се задача по време на часа: Кое е модерно днес и как се е изменила модата през годиние. Всеки ученик прави свои констатации.

3. Заключение

Десет минути преди края на часа учителят обобщава новото знание, учениците записват план, показан на екрана.

Преди края на учебния час учителят задава за домашна работа да се потърси снимка в интернет на стаи от къщи от началото на 20 век и да се опише в тетрадката интериора на стаите.ІV. Използван софтуер: Internet Explorer. MS Power Point

Гражданите на България

За успешно интегриране и прилагане на ИКТ в този урок е необходимо часът да бъде проведен в компютърна зала. Интегрирането ще бъде осъществено при преподаване, учене и педагогическа комуникация.І. Цели на урока

Общи за дисциплината:

1. Запознаване с понятието „конституция”

2. Формиране на знания за първата конституция, кога е създадена

3. Формиране на умения за исторически изказ, свързан с описание на правата и задълженията на гражданите на България, както и изграждане на умения за тяхното разграничаване

4. Изграждане на умение за хронологично проследяване на исторически събития, станали след Освобождението

5. Формиране на умения за самостоятелно проучване на правата на детето в БългарияКомпютърни цели:

1. Затвърждане на умението за търсене на информация в интернет по ключови думи

2. Въвеждане на текст на БДС стандарт от клавиатурата

3. Запазване на файл, намерен в мрежатаІІ. Методи на преподаване: беседа, групова работа, обяснение

ІІІ. Ход на урока

1. Увод


Урокът започва с дискусия за това какво се е променило след Освобождението. На учениците се поставя проблем: А какво не е създадено все още за гражданите по това време? Ако обучаемите сами не познаят, им се обяснява, че все още няма създадени закони, не са уредени правата и задълженията на гражданите на България. Така се поставя и темата на урока.

2. Изложение

Под формата на презентация се поставя първа точка от урока – Първата конституция:


 • Дава се определение за конституция

 • Изяснява се същността, приемането, правата и задълженията на гражданите, както и държавния глава, според Търновската конституция

 • Поставя се задача на обучаемите да потърсят информация в интернет за пет държави, на които конституцията е основен закон

 • Поставя се втора задача на учениците в софтуерната среда ToolKid в програма Текст да разделят правата и задълженията на гражданите, според Търновската конституция

След изпълнението на двете задачи се преминава към втора точка от урока- „Българският 20 век”. На слайд се проектират следните важни дати, придружени с разказ на учителя:

 • 22 септември 1908 г. – България независима държава

 • 1939 – 1945 г. Втора световна война – България спасява своите евреи

 • 1946 г. България е обявена за Република, на власт идва комунистическата партия

 • 1991 г. България приема първата демократична конституция

След приключване на втора точка се поставя задача на учениците да потърсят в интернет информация, свързана с основните права на детето, да запазят файла с информацията на компютъра и да ги запишат в тетрадката си. Учителят дава ключови думи за търсенето на информацията.

3. Заключение

Учителят обобщава новото знание и дискутира с учениците защо са необходими законите.

ІV. Използван софтуер: Internet Explorer, Tool Kid, MS Powerpoint

София – столица на република България

І. Цели на урока

Общи за дисциплината

1. Актуализиране на стари знания за столицата на България

2. Формиране на умения за описание на географско положение на София в България

3. Формиране на исторически знания, свързани с обявяването на София за столица


4. Формиране на умения за ориентиране по даден описателен текст в даден град и ориентиране по карта

Компютърни цели:

1. Затвърждаване на умението за възприемане на информация чрез четивен код

2. Затвърждаване на умението за извършване на движение с мишката – влачене на обекти

3. Формиране на умение за работа с интернет сайтове с информативен характер

4. Затвърждаване на уменията за набор на тескт от клавиатурата в текстообработващи програми

ІІ. Използвани методи на преподаване: фронтална атака, групова работа, сократов диалог

ІІІ. Ход на урока

1. Увод


Урокът започва с дискусия за столицата, коя е тя, какво се намира в нея, има ли забележителности. Поставя се темата на урока. Планът на урока се подава посредством презентация чрез проектор.

2. Изложение

Подава се карта на България чрез проектора. С червен цвят е обозначен град София. Пояснява се точното географско местоположение на града. Учениците записват първа точка – Местоположение на София. Веднага след това се подава втора точка – Животът в столицата. На слайд се презентира историческият аспект на обявяването на София за столица. На следващ слайд се проектират фотоси на забележителности на София като за всяка от тях се акцентира на най-важното.

На ученицие се задава дидактическа задача от електронното учебно помагало със следното съдържание:

Даден е описателен текст и карта. До нея са подредени мини фотоси на забележителности. Учениците трябва, четейки текста, да преценят къде точно на картата на София, чрез влачене на мишката, да поставят съответния обект. При грешен опит обектът се връща на изходно положение. Задачата има за цел да създаде умение за ориентиране. Изпълнението й е групово в групи от двама ученика, които се състезават с останалата част от класа.

3. Заключение

Часът приключва с дискусионно обобщение за столицата като посредством проектор се показва панорамна обиколка от интернет сайт. Учениците записват за своя информация предложения сайт.

Учителят възлага творческа задача за домашна работа: Ученикът е екскурзовод в туристическа агенция и трябва да направи реклама на туристически обект в град София, използвайки сайта на Български туристически съюз. Проектът може да се представи на хартиен или електронен носител.ІV. Използван софтуер: „История на България” – учебно помагало за трети клас, Internet Explorer, MS Power Point

Политици на България

За ефективно протичане на учебния час, е необходимо той да бъде проведен в компютърна зала.І. Цели н урока

Общи за дисциплината

1. Формиране на знания за политиците на България от Освобождението до наши дни.

2. Формиране на умения за описание дейността на политически деец на България

3. формиране на умения за различаване на различни режими и стилове на управление на политицитеКомпютърни цели:

 1. Играждане на умения за работа с презентационнна програма

 2. Изграждане на умения за вмъкване на картинка в слайд

 3. Затвърждаване на уменията за търсене на изображения и информация в интернет мрежата

 4. Формиране на умения за представяне на информация пред публика

ІІ. Използвани методи на преподаване: групова откривателска работа

ІІІ. Ход на урока:

Организацията на този урок ще протече по нестандартен начин. Учениците сами по откривателски път ще се запознаят с българските политици.

Съобразно броя на учениците в класа, се формират до осем групи по трима души. След формиране на групите се обявява задачата на всяка група – запознаване с владетел на България от Освобождението до 1946 г. или по един президент след тази година – княз Александър I, цар Фердинанд, цар Борис III, Стефан Стамболов, Тодор Живков, Желю Желев, Петър Стоянов, Георги Първанов.

Учениците трябва да потърсят информация за дата и място на раждане на всеки политик, години, в които управлява и с какво е известен. Необходимо е да се създаде по един информационен слайд от всяка група. Времето заработа е 20 минути. След приключване всяка група представя своя слайд хронологически, според време на управление. Накрая на часа учителят обобщава и допълва представената информация.ІV. Използван софтуер: Internet Explorer, MS Power Point

Българската култура през 20 век

І. Цели на урока:

Общи за дисциплината:

1. Запознаване с различни представители на културата

2. Изграждане на умения за различаване на видовете изкуства

3. Изграждане на знания за описание на различни дейци на културатаКомпютърни цели:

1. Изграждане на умения за работа с галерия с изображения, качени на компютър

2. Формиране на начални знания и умения за създаване на фото история

3. Запознаване с основните елементи на програмата Photo story

4. Затвърждане на умението за представяне на проекти пред аудитория

ІІ. Използвани методи на преподаване: фронтална атака, сократов диалог, групова работа, обяснение, демонтрация

ІІІ. Ход на урока

1. Увод


Учителят започва урока с дискусия за това що е култура, като се преминава към изясняване на понятието. Прави се исторически преглед на развитието на българската култура след Освобождението до наши дни.

2. Изложение

Използвайки илюстративно-обяснителния подход, учителят разказва за талантите на България. Изяснява се същността на термина изкуство като се изброяват и видовете изкуства – изобразително изкуство, архитектура, музика, танц, кино. Учителят дава примери за представители на изкуството в неговите разновидности. Представят се на голям екран картини на Владимир Димитров – Майстора и Златю Бояджиев, показват се скулптури на Иван Лазаров. Давайки примери за представители на песенното изкуство, се показват фотоси на оперни, естрадни и народни певци и певици. Акцентира се върху песента „Излеял е Делю Хайдутин”, изпята от Валя Балканска и летяла в Космоса.

Поставя се задача за изпълнение на компютър. Именно тук учителят разказва за ролята на Джон Атанасов за развитието на компютъра. Задачата е да се направи слайдшоу посредством програмата Photo Story. Целта е използвайки качени на компютъра графични файлове учениците да създадат фото история на българските културни дейци. Класът работи по двойки и избира една от следните теми: • Оперни певци

 • Естрадни певци

 • Народни певци

 • Композитори

 • Художници

 • Скулптори

Тъй като програмата е непозната за учениците, всяка група получава кратки инструкции за работа със софтуера. Дават се 20 минути за създаване на проекта. След приключване на работата всяка група в рамките на 2-3 минути представя създадената фото история. В случай, че е необходимо допълнително време за работа, проектите ще се представят в следващия час.

ІV. Използван софтуер: Photo story, MS Powerpoint

Спортна слава на България

І. Цели на урока

Общи за дисциплината:

1. Фомиране на умения за разпознаване на различните видове спорт.

2. Изграждане на знания за ползата от спорта и активното спортуване

3. Изграждане на умения за проучване на нови спортове в БългарияКомпютърни цели:

1. Затвърждане на умението за търсене на информация в интернет

2. Усвояване на начални знания за прегред на видеоклипове от компютър

ІІ. Използвани методи на преподаване: сократов диалог, проучване

ІІІ. Ход на урока

1. Увод


Часът започва с представяне на проектите от предходния час. След приключване на представянето, урокът започва с емоционално завладяващи видеоклипове от спортни успехи на български спортисти – Световно първенство по футбол 1994 г. , скок на Стефка Костадинова, спортна гимнастика на Йордан Йовчев, художествена гимнастика – Нешка Робева, фигурно пързаляне и т.н. След представяне на видеото се поставя темата на урока.

2. Изложение и заключение

Урокът ще протече под формата на беседа за спорта в България в миналото и сега и спортните интереси на учениците. След приключване на дискусията се задава въпрос под формата на фронтална атака с използване на компютъра: Проучете какви видове непознат спорт навлиза в България? Дава се време за работа 10 минути, след което се прави кратък коментар на откритата информация и всяко дете споделя кой от тези спортове би тренирало активно, което се явява и заключение на урока.

ІV. Използван софтуер: Internet Explorer, Windows Media Player

Празниците на България

І. Цели на урока

Общи за дисциплината:

1. Изграждане на умения за разграничаване на делник и празник

1. Формиране на знания за национални, битови и официални празници в България

2. Изграждане на умения за разграничаване на празниците.

3. Затвърждаване на знанията за националния празник – 3 март

4. Запознаване с битовите празници на различните етнически общностти, чествани в България

5. Изграждане на етническа търпимост и уважение към етническите общности в България

Компютърни цели:

1. Формиране на умения за работа с програмата Рaint

2. Затвърждаване на уменията за запазване на файл в компютъра

3. Затвърждаване на умението за прегред на файл от компютъраІІ. Използвани методи на преподаване: сократов диалог, разказ, обяснение

ІІІ. Ход на урока

1. Увод


Урокът започва с беседа за това що е делник, що е празник, има ли разлика между двете понятия. След като се установяват различията се обяснява, че всеки празник е свързан с опеделени ритуали и обичаи. Учителят обяснява същността на двете понятия и така се преминава към поставяне темата на урока.

2. Изложение

Изложението започва с разделянето на празниците по видове – официални, национални и битови (народни). Проектира се първа точка от урока – Официални празници. Учителят обяснява същността на официалния празник и дава възможност на учениците да изброят празници, за които се сещат. Учителят допълва и коригира казаното от учениците.

Проектира се втора точка от урока – Национални празници. Изяснява се същността на националните празници и се акцентира върху факта, че България има само един национален празник – 3 март. Припомня се защо този ден е обявен за национален празник. Като фон звучи химна на България, а на видео се представя паметника на незнайния воин.

Постепенно се преминава към трета точка на урока – Битови празници. Изяснява се тяхната същност и на слайд се показват фотоси на празнична атмосфера от различни български и етнически празници и се обясняват.

За задача се поставя на учениците чрез програмата Paint да нарисуват в отделни файлове символи на няколко битови празника – български – Коледа, Баба Марта, Кукерски празници, Великден или етнически, ако в класа са налице деца от етническа общност.

3. Заключение

След приключване на работата по задачата учениците показват нарисуваното и коментират символите на битовите празници. Учителят прави обобщение на новите знания.

ІV. Използван софтуер

Програмата Paint, MS Power Point, Windows Media Player

Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница