Tема: Създаване на база данни с Microsoft Access Изготвили: Кристина Петкова, фак номер 11140003Дата13.06.2017
Размер62.78 Kb.
ТипАнализ


Курсова работа

по информатика

Tема: Създаване на база данни с Microsoft Access

Изготвили:

Кристина Петкова, фак. номер 11140003

Весела Шопова, фак. номер 11140010

Поток 403, група 4007

Проверил:

/гл.ас. А. Палазов/

Анализ на проблема

За да решим определена приложна задача, каквато е настоящата, като се стремим да автоматизираме и улесним дейностите, извършвани с цел нейното решаване, използваме MC Access. Той ни помага да се справим с определен информационен проблем като удовлетворява нуждата от достъп до актуална и точна информация. Чрез създаването на добре проектирана база данни можем да поддържаме конкретна и структурирана информация, която е необходима и полезна за решаването на определен информационен или бизнес проблем.

Проблемът, който ние трябва да решим, е свързан с организиране на екскурзии от няколко туристически агенции. За тази цел трябва да създадем база от данни, съдържаща информация за туристическите агенции, организираните екскурзии и хората, които са се записали за тях. Тази база данни е наречена “EX” (Екскурзии). Необходимостта от създаване на такава база данни произтича от нуждата информацията за това кой организира екскурзиите, тяхната цена и хората, който ще ги посещават, да бъде лесно прегледна и лесно обработваема, както и за да се улесни воденето на актуални отчети.


 1. Описание на базата от данни

За да започне създаването на базата от данни като първа стъпка се отваря програмата MC Access и избираме Blank Database, който отваря отстрани прозорец, в който се задава името на създаваната база данни и определяме в коя папка тя да бъде запаметена. След това натискаме бутона Create, с което започва същинската работа по създаването на базата данни и въвеждането на данните.

За нашите нужди създаваме следните необходими таблици:  1. Таблица ТА (Туристически агенции) със следните полета:

 • CodeTA (шифър на туристическата агенция) от тип Number

 • NameTA (наименование на туристическата агенция) от тип Text

 • AddrH (местонахождение на хотела) от тип Text

За първичен ключ на таблицата се определя полето CodeTA

  1. Таблица Roots (Маршрути) със следните полета:

 • RootNo (номер на туристически маршрут) от тип Number

 • RootName (описание на туристическия маршрут) от тип Text

 • CodeTA (шифър на туристическата агенция) от тип Number

 • Price (цена за записване в екскурзията) от тип Number

За първичен ключ на таблицата се определя полето RootNo

  1. Таблица Vis (Участници) със следните полета:

 • EGN (ЕГН на участника) от тип Number

 • NameFam (име и фамилия) от тип Text

Тази таблица е без първичен ключ

  1. Таблица Exc (записване за екскурзии) със следните полета:

 • RootNo (номер на туристически маршрут) от тип Number

 • EGN (ЕГН на участника) от тип Number

 • Kaparo (Внесено предплащане) от тип Number

За първичен ключ на таблицата се определят 2 полета, т.е. има 2 първични ключа, а именно полетата RootNo и EGN, което става като се маркират и двете полета и се натисне бутонът Primary Key на toolbar-а.

Първичният ключ в дадена таблица е поле, което еднозначно идентифицира всеки запис в нея.Access ползва първичния ключ за сортиране и индексиране.

За функционирането на базата данни като система е необходимо да се направят съответните връзки между таблиците. Таблица Roots се свързва с таблица TA посредством полето CodeTA, като се образува отношение 1:много. Таблица Exc се свързва с таблица Roots посредством полето RootNo, като се образува отношение 1: много, таблицата Vis се свързва с таблицата Еxc посредством полето EGN.

След като са създадени връзките се въвеждат данните за 2 туристически агенции, 4 маршрута и 3-ма граждани, които са се записали съответно за 1, 3 и 2 екскурзии:

Туристическа агенция „Веситравел” с шифър 111 и местонахождение на хотела Банско

Туристическа агенция „Криситур” с шифър 222 и местонахождение на хотела Бургас

Маршрут „Стара Загора – София – Банско – Стара Загора” с номер 100 и цена 520

Маршрут „София – Благоевград – Банско – София ” с номер 200 и цена 400

Маршрут „Сливен – Бургас – Сливен ” с номер 300 и цена 600

Маршрут „Велико Търново – Варна – Бургас – Велико Търново” с номер 400 и цена 590

Участник Иван Иванов с ЕГН 40001

Участник Петър Петров с ЕГН 40002

Участник Стоян Стоянов с ЕГН 40003

За екскурзия с номер 100 и маршрут „Стара Загора – София – Банско – Стара Загора” се е записал участник: Иван Иванов и е внесъл капаро 250 лв.

За екскурзия с номер 200 и маршрут „София – Благоевград – Банско – София ” се е записал участник: Стоян Стоянов и е внесъл капаро 300 лв.

За екскурзия с номер 300 и маршрут „Сливен – Бургас – Сливен ” се е записал Петър Петров и е внесъл капаро 200 лв.Описание на входните форми

За целите на задачата имаме да създадем два вида форми: • самостоятелни форми за обновяване на таблиците Туристически агенции и Маршрути;

 • форма с подформа, чрез, която се обновяват таблиците Участниците и Записване за екскурзии.

  1. Самостоятелна форма за обновяване на таблиците TA (Туристически агенции) и Roots (Маршрути)

Създаването на самостоятелна форма започва с маркиране на таблицата, чиято форма искаме да създадем, след което от менюто се избира Create -> More Forms -> Split Form. Готовата форма се отваря в изглед Form View, от където могат да се нанасят редакции и да се въвежда нова информация.

Двете форми (за таблиците TA и Roots) се създават по описания начин.  1. Форма с подформа

Създаването на форма с подформа се извършва с Create -> Form Wizard. След това избираме таблицата, която ще ползваме за главната част на формата в полето Table/Queries. За целите на базата данни това е таблицата Vis (Участниците). На следващата стъпка се прехвърлят необходимите полета от тази таблица, избира се подчинената таблица Exc (Записване за екскурзия), като и от нея се прехвърлят необходимите полета. Важно е общите полета за двете таблици да не се повтарят, а да се прехвърлят само от едната таблица. След което се избира Finish и формата с подформа е готова.

Създадените от нас самостоятелни форми са с цел обновяване на таблиците TA и Roots. Формата с подформа обновява таблиците Vis и Exc.Описание на създадените отчети

Отчетите представляват справки за нагледно и систематизирано представяне на информация, съдържаща се в базата данни. В нашата задача ние създаваме: • отчет, предоставящ списък на маршрутите, който съдържа техните номер, описание и цена на записване

 • отчет, предоставящ общ брой участници, обща сума на приходите и обща сума на внесеното предплащане от участниците по маршрути.

Първият отчет се изготвя от менюто Create, след което се отваря Report Wizard. В отворилия се прозорец в полето Tables/Queries избираме таблица Roots и добавяме в полето Selected Fields RoootNo, RootName и Price.След което избираме бутона Next. След като изберем подреждане във възходящ или низходящ ред ще подреждаме полетата и дали искаме отчета с таблична или вертикална ориентация, изготвянето на отчета приключва и натискаме бутона Finish.

Вторият отчет се изготвя след изготвянето на заявка, която в нашата задача е озаглавена „zaqvka za otchet” . Тази заявка се създава от менюто Create, бутона Query Wizard->Simple Query Wizard .В Tables/Queries избираме Vis и добавяме NameFam, след това избираме Roots и добавяме Price и накрая избираме Exc и добавяме Kaparo.След което натискаме бутона Next и в следващия прозорец кликваме върху summary и отваряме summary options, където избираме sum и за трите. Освен това маркираме отметката Count records in,избираме ОК. На следващата стъпка променяме името на заявката и избираме Finish. След като сме изготвили “zaqvka za otchet”, стартираме Report Wizard, където в полето Tables/Queries избираме именно нея, а като необходими полета избираме всички. След което групираме по NameFam и избираме Next. На следващата стъпка избираме Summary Options и маркираме Sum за Sum of Price, Sum of Kaparo и Count of Exc. На следващата стъпка избираме Landscape за да се вижда по-ясно отчета и избираме Finish.Описание на главната форма

Главната форма представлява набор от бутони, които могат да изпълняват различни функции, свързани с отварянето, затварянето, редактирането на формуляри и отчети и др. Нашата главна форма е с име „Butoni” и съдържа бутони за отваряне на създадените форми и отчети.Създаването на главна форма започва с отварянето на менюто Create/ Form Design и в появилото се поле създаваме бутоните чрез подменю Design/Button. В празното поле очертаваме бутона, при което се появява прозорец. В полето Categories избираме опцията Form operation, когато се отнася за форма, и Report operation, когато се отнася за отчет. В полето Actions избираме Open Form за форма и Preview Report за отчет. На следващата стъпка се избира формата/отчета, които ще се отварят от бутона,на следващата се избира обозначението на бутона – с текст или с картинка ще го виждаме. Правим това за всеки един от бутоните, който искаме да създадем. Накрая натискаме Finish, с което приключва работата ни по създаването на главната форма.

Създадената главна форма съдържа бутони, които отварят формите- “Roots”, “TA” и “Vis” и отчетите – “Vis”, “Roots” и “Obsht otchet”.
Каталог: 2013
2013 -> Временно класиране „В”-1” рг мъже – Югоизточна България
2013 -> Конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент в професионално направление Растителна защита; научна специалност Растителна защита
2013 -> Задание за техническа поддръжка на информационни дейности, свързани с държавните зрелостни изпити (дзи) – учебна година 2012/2013
2013 -> 1. Нужда от антитерористични мерки Тероризъм и световната икономика
2013 -> Тест за проверка на математическите знания и умения на учениците в началото на четвърти клас
2013 -> Днес университетът е мястото, в което паметта се предава
2013 -> Отчет за научноизследователската, учебната и финансовата дейност на националния природонаучен музей при бан през 2013 г
2013 -> Програма за развитие на туризма в община елхово за 2013 г


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница