Тема Водещ изследователДата10.02.2018
Размер86.49 Kb.
ФИНАНСИРАНИ НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ през 2006г.
Тема

Водещ изследовател

Участници


Сума,

лв

1.

Комплексна биохимична оценка на риска при пациенти с остър коронарен синдром без ST-елевация

Методичен р-л:

Доц. д-р В. Тодоров – ВБ

Водещ изследовател:

Доц. д-р М. Цекова - ККИЛ1. Гл. ас. д-р Весела Томова – ККИЛ

2. Д-р Цветан Луканов – ординатор МДЛ по имунология


2 253


3.

Изследване на някои нови прогностични фактори при рак на млечната жлеза (РМЖ) и значението им за появата на локален рецидив (ЛР) и далечни метастази (ДМ)

Водещ изследовател:

Доц. д-р А. Велкова – Социална и прев. медицина, педагогика и психология1. Д-р Искра Даскалова – докторант Онкохирургия

2. Доц. д-р Г. Байчев – Онкохирургия

3. Доц. д-р С. Поповска – Патоанатомия

2 782


5.

Възрастови аспекти на морфология и топография на човешката тубарна тонзила. Видове антиген – представящи клетки и тяхното разпределение в тонзиларната тъкан

Методичен р-л:

Доц. д-р Ч. Балабанов – Очни,УНГ бол.,ЛЧХ,ХС

Водещ изследовател:

Доц. д-р И. Стоянов – УНГ1. Гл. ас. д-р Росен Начев – Патоанатомия

2. Д-р Росен Ненов – докторант УНГ болести1 583


6.

Сравнително проучване на ефективността на конвенционална цитогенетика и флуоресцентна in situ хибридизация (FISH) при прецизиране на диагнозата и проследяване на терапевтичния отговор при пациенти с ОМЛ и МДС, имащи неслучайни хромозомни аберации в кариотипа си

Методичен ръководител:

Доц. д-р В. Шопова – МБС

Водещ изследовател:

Доц. д-р М. Симеонова – Мед. генетика1. Светлана Ангелова – Мед. генетика

2. Гл. ас. д-р А. Антонов – ВБ, Хематология

3. Д-р И. Христов – ординатор ВБ, Хематология

4. Д-р С. Гечева – ординатор МДЛ по Имунология2236


9.

Морфологични промени в тестисите на спонтанно хипертонични плъхове подложени на диети с различно съдържание на цинк и селен

Водещ изследовател:

Доц. д-р Й. Бръчкова – Патоанатомия1. Гл. ас. д-р Е. Лакова – Патофизиология

2. Гл. ас. д-р А. Димитрова - Патофизиология

3. Гл. ас. д-р Б. Русева – Физиология

4. Гл. ас. д-р Г. Кръстева – Фармакология

5. Доц. д-р Д. Страшимиров – Патофизиология

6. Доц. К. Мутафчиев – Патофизиология2 267


10.

Проучване върху значимостта на наличието на антиспермални антитела в серум и еякулат на мъже при съпружески двойки със стерилитет

Методичен р-л:

Проф.д-р Р. Радев- КАРИЛ

Водещ изследовател: Доц.

д-р Е. Конова – Имунология1. Гл. ас. д-р С. Стойков – АГ

2. Д-р Алкан Емин – докторант АГ

3. Д-р И. Бързашки – ординатор АГ

4. Гл. ас. д-р Р. Коцев – ХБ2 592


11.

Ефекти на аналози на енкефалините и даларгина върху стрес-индуцирана аналгезия

Методичен р-л:

Доц. д-р Р. Марев–Фармакология

Водещ изследовател:

Гл.ас. д-р Г. Ставрева – Фармакология1. Доц. д-р Адриана Бочева – Патофиз., МУ-Сф

2. Доц. Емилия Найденова – ХТМУ-Сф

3. Гл. ас. д-р Е. Лакова – Патофизиология

4. Д-р Елена Максимова – докторант Патофизиология, МУ-Сф2 492


12.

Овариален автоимунитет и яйчников резерв при жени с неизяснен стерилитет

Водещ изследовател:

Доц. д-р Й. Попов – АГ1. Доц. д-р Е. Конова – Имунология

3. Д-р К. Поповски – ординатор АГ

4. Д-р Алкан Емин – докторант АГ

5. Гл. ас. д-р С. Стойков – АГ


2 429


13

Проучване на генетични тромбофилични дефекти и оценка на приноса им върху риска за тромботични усложнения при пациенти с есенциална тромбоцитемия


Методичен р-л:

Доц. Р. Пенкова - Биохимия

Водещ изследовател:

Гл. ас д-р К. Ковачева – Мед. генетика1. Гл. ас.д-р А. Антонов – Вътрешни болести

2. Д-р Л. Богданов – ординатор ВБ, Хематология

3. Д-р И. Христов – ординатор ВБ, Хематология

4. Гл. ас. А. Каменова – Биохимия1 387


14.

Влияние на 21-аминостероиди (U-74389G) върху маркери за липидна пероксидация, антиоксидантна защитна система и фиброгенеза в белите дробове на плъхове след третиране с блеомицин

Водещ изследовател:

Доц. д-р В. Шопова – МБС1. Проф. д-р П. Съловски – МБС

2. Гл. ас. д-р В. Данчева – МБС

3. Гл. ас. д-р Й. Йорданов – Патоанатомия

4. Гл. ас. д-р Г. Ставрева – Фармакология1 962


15.

Анализ на генетични полиморфизми в АСЕ, ММР-9 и ММР-3 гени като рискови фактори за развитие на коронарна съдова болест

Методичен р-л:

проф. Г. Горчев

Водещ изследовател:

Доц. д-р С. Тишева – КК1. Д-р Д. Гайдарова – ординатор КК

2. Д-р Анна Нейкова – докторант КК

3. Ас д-р Г. Георгиева – Биохимия


2 251


17.

Честота на фунгалните инфекции при болни с хроничен риносинуит

Методичен р-л:

Доц. д-р Ч. Балабанов – Очни, УНГ , ЛЧХ, ХС

Водещ изследовател:

Доц. д-р И. Стоянов – УНГ1. Д-р В. Цветкова – ординатор Алергология

2. Гл. ас. д-р В. Едрева – Микробиология

3. Д-р А. Байчева – ординатор Цитология

4. Румяна Колева – биолог Цитология

5. Д-р Асен Куцаров – докторант УНГ болести


2 420


19.

Изследване значението на унаследени генетични фактори за развитието на първична прееклампсия при бременни жени

Водещ изследовател:

Доц. Р. Пенкова – Биохимия1. Д-р П. Иванов – докторант Биохимия

2. Доц. д-р С. Божинова – АГ

3. Светлана Ангелова – Мед. генетика

2 249


20.

Проучване на специфичните антиехинококови и антиеластинови IgG и субкласове при различни форми на ехинококоза

Водещ изследовател:

Доц. д-р Г. Николов – Биология
1. Доц. д-р Б. Нинов – ХБ

2. Доц. д-р Д. Стойков – ХБ


2 121


21.

Дефицит на микроелементи при деца със стомашночревни и ендокринни заболявания – диагностика, терапия и профилактика

Водещ изследовател:

Проф. А. Алексиев – Химия1. Гл. ас. М. Ангелова – Химия

2. Д-р Шафик Ахмед – докторант Детски болести

3. Гл. ас. д-р П. Йорданова – ЦКЛ

4. Доц. д-р Ч. Петрова – Детски болести2 074


22.

Изследване на метаболитната активност и микросъдова плътност (ангиогенеза) при пациентки с предрак и ранен рак на млечната жлеза

Методичен р-л:

Доц. д-р Б. Нинов – ХБ

Водещ изследовател:

Доц. д-р Г. Байчев – Онкохирургия1. Гл. ас. д-р Т. Бетова – Патоанатомия

2. Д-р Сл. Томов – ординатор Онкогинекология

3. Д-р Ивайло Ненов – докторант Онкохирургия

4. Иван Недков Иванов – студент

5. Ралица Петрова Василева – студентка

6. Олга Анатолиева Пудовка – студентка

7. Мартин Валентинов Василев – студент


1 926


23.

Изследване значението на някои генетични и имунологични фактори при неуспешна асистирана репродукция (IVF) на жени с първичен инфертилитет

Водещ изследовател:

Доц. д-р Й. Попов – АГ1. Д-р С. Гечева – ординатор МДЛ Имунология

2. Гл. ас д-р К. Ковачева – Мед. генетика

3. Д-р П. Иванов – докторант Биохимия

2 406


24.

Изследване на имунологичните промени в обмяната на колагени тип І, ІІ, ІІІ и ІV и серумните нива на микроелементите Zn, Cu, Fe и Mn при пациенти с различни форми на псориазис вулгарис

Водещ изследовател:

Доц. К. Мутафчиев – Патофизиология1. Гл. ас. д-р Д. Господинов – Дерматология и венерология

2. Д-р В. Димитрова – докторант Дерматология и венерология


2 151


25.

Синтез на метастабилен b-MoO3 и наноструктурни фази на негова основа

Водещ изследовател:

Доц. Е. Рачин – Химия1. Гл. ас. А. Каменова – Биохимия

2429


26.

Определяне промените в експресията на антиоксидантните ензими Cu/Zn SOD (EC 1.15.1.1), eNOS, каталаза (EC 1.11.1.6) и глутатион-пероксидаза – 1(GPx-1), EC 1.11.1.9) чрез имунохистохимичен метод в коронарни артерии и аорта при човека

Водещ изследовател:

Доц. д-р Д. Страшимиров – Патофизиология1. Доц. Маргарита Апостолова – лаб. Медико-биологични изсл. - БАН

2. Гл. ас. д-р Т. Бетова – Патоанатомия

3. Гл. ас. Благой Маринов – МУ-Пловдив

4. Ас. д-р Георги Иванов – МУ-Пловдив

5. Гл. ас. д-р, А. Димитрова – Патофизиология


2 556


27.

Проучване зависимостта между размерите на метастазата в сентинелния лимфен възел и големината на тумора, лимфносъдовата инвазия, лимфния статус на останалите аксиларни възли и туморното разпространение в костния мозък

Водещ изследовател:

Доц. д-р Т. Делийски – Център по Онкология1. Д-р Ася Илиева – ординатор Онкохирургия

2. Гл. ас. Росен Начев – Патоанатомия

3. Гл. ас. М. Енчев - Онкохирургия

4. Д-р Р. Стоянов – ординатор, Онкохирургия

5. Д-р М. Бойков– ординатор, Онкохирургия

6. Гл. ас. Й. Йовчев – ХБ, Тракийски университет

7. Д-р Виталий Ризов – специализант Онкохирургия


2 852


28.

Полифазен идентификационен анализ и антимикробна чувствителност на клинични изолати от групата на грам-отрицателните неферментиращи глюкоза бактерии

Водещ изследовател:

Доц. Петьо Бочев -

Физика и биофизика


Гл. ас. д-р В. Попова - Микробиология

Гл. ас. д-р Х. Хиткова - Микробиология

Гл. ас. д-р В. Едрева - Микробиология

Гл. ас. д-р В. Григорова - Микробиология

Гл. ас. д-р С. Пачкова - Микробиология

Д-р Сашка Михайлова – сътр.- Микробиология


2 898Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница