Тема Възникване и същност на кооперацията. Теории и школи. Кооперативни ценности и принципи и тяхното развитиестраница3/3
Дата01.08.2018
Размер195.5 Kb.
1   2   3

-СамопомощЧленовете на кооперацията разчитат на собствените си сили - на самопомощта, но непременно съчетана с взаимопомощта. При кооперацията отделният индивид постига чрез задружен труд онова, което сам не може да постигне. Самопомощ означава и автономност и независимост, както и мобилизация на ресурси за осъществяване и насърчаване на кооперативната дейност, при която група хора си сътрудничат в извършването на стопанска и друга дейност за своя сметка и на своя отговорност.

-Взаимопомощ – Взаимното подпомагане или съединението прави силата. Моралната солидарност сплотява колектива и укрепва дисциплината. Материалната солидарност означава отоворност – кооперацията да отговаря за задълженията си с цялото си имущество, а членовете й да отговарят до размера на дяловите си вноски.

-Демокрация – Тази кооперативна ценност е тясно свързана с всички останали. Кооперацията служи на своите членове – откликва на техните конкретни нужди и интереси, а членовете й имат равни права: ”един член-един глас”. Кооперацията е достъпна и за най-бедните слоеве от населението. Демокрацията намира израз във всички направления – равни права и задължения, справедливи трудови отношения, еднакви възможности за здравно и социално осигуряване. Особено важно при кооперацията е, че личността е в центъра на вниманието, за нея се полагат специални грижи.

-Свобода – Зачитането на личната свобода на членовете на кооперацията е условие за тяхното доброволно и активно участие в развитието на кооперативната икономика и за постигането на определени цели от взаимен интерес.

-Равноправие – При кооперацията означава, че всеки член има един глас, а ползите от нея се разпределят справедливо по начин, който е пропорционален на личното участие.

-Недискриминация – Членството в кооперацията е свободно и достъпно. Всичко е открито. Сдружените са заинтересувани да действуват за постигането на общите цели.

-Развитие на личността – Кооперацията извършва не само стопанска дейност, тя се грижи за нравственото и духовно развитие на своите членове. Образованието винаги е било кооперативна ценност, въпрос за компетентността на управляващите, както и въпрос за рационално водене на стопанството, за самоизява на кооператорите.

-Универсалност – Потребностите на хората непрекъснато се развиват и те трябва да бъдат задоволявани. Кооперацията откликва на тези потребности. Тя се стреми например международната търговия да не бъде борба за печалба, а форма за коопериране на народите за най-икономично използване на средствата на всяка страна за постигане на всеобщо благо.

-Дълг пред обществото – Кооперацията поощрява развитие, което помага на хората да повишат своя жизнен стандарт, но без да експлоатират чужд труд. Кооперативната дейност е в интерес на обществото.

Според теоретиците на кооперацията принципите са мост между кооперативните ценности и кооперативните дейности. Една кооперативна ценност може да се реализира с един или няколко принципа, и обратното.

В материалите от Конгреса на Международния кооперативен съюз в Токио през 1992г. е заложено предложение, според което исторически обослувените и традиционните кооперативни ценности могат да се разделят на 3 части:

-основни идеи демокрация, справесливост, равенство, доброволна и съвместна взаимопомош, икономическо и социално освобождение на човека.

-етични норми – частично изразяват съдържанието на основните идеи: честност, грижа, демокаратичен подход, конструктивност, вяра в кооперацията и др.

-основни принципи ценности, ориентирани към средствата за постигане на целите, наричани основополагащи кооперативни ценности, съдържащи основни принципи и характеристики на кооперативните организации.

Характерно за кооперативните ценности е:  • те имат исторически обусловен характер, ако всички те са непреходни, това се дължи на тяхната проверка във времето и в практиката

  • взети заедно, кооперативните ценности образуват единство, те са взаимно свързани, взаимно се обуславят и взаимно се допълват, като общовалидни и дълговечни те съставляват цялостното ядро на всяка кооперация

  • тези кооперативни ценности имат действен характер, постоянно се практикуват – така се реализира кооперацията, непрекъснато се възпроизвеждат – така се осигурява приемствеността

  • кооперативните ценности са най-добрият критерий за разграничаване на кооперацията от некооперацията.

  • съживяването на кооперацията след деформации означава възстановяване на нейните кооперативни ценности

  • възпитателната роля на кооперативните ценности е добре известна, а така също и значението им за развитието на личността на кооператора, за развитието на човешките ресурси, за задоволяване на потребностите на хората чрез рационален начин на използване на ограничените човешки,икономически и природни ресурси

  • съхраняването на кооперативните ценности е най-добрата гаранция за поддържане жизнеспособността и дееспособността на кооперацията в съвременния променлив свят, за разгръщане на кооперативното икономическо сътрудничество на национално и международно равнище и засилване защитната функция на цялото международно кооперативно движение.

През 1966г. Международният кооперативен съюз,като преповтаря рочдалските принципи,формулира своите 6 принципа, известни като 6 международни кооперативни принципа:

Първи принцип – Членството в кооперацията трябва да бъде доброволно и достъпно,без изкуствени ограничения или каквато и да е дискриминация по социални,политически,расови или религиозни съображения за всички лица,които могат да се ползват от услугите на кооперацията и са съгласни да носят отговорността,свързана с членството.

Втори принцип – Кооперациите са демократични организации.Дейността им се управлява от лица, избрани или назначени по начин, одобрен от членовете, те се отчитат пред членовете. Членовете на първичните кооперации трябва да се ползват с равно право на глас и да участват във вземането на решения, отнасящи се до дейността на тяхната кооперация. В кооперативните организации, които не са първични, ръководството се осъществява на демократична основа в приемлива форма.

Трети принцип – Дивидентът върху дяловите вноски, ако такъв се предвижда, трябва да е строго ограничен.

Четвърти принцип – Икономическите изгоди, резултата от дейността на кооперацията, принадлежат на членовете й и трябва да се разпределят по такъв начин, че да се изключи обогатяването на един член за сметка на друг. Това може да се осъществи на основанието на взетите решения от членовете в следния ред:

-чрез отчисления за разширяване дейността на кооперацията-чрез отчисления за социални цели или чрез пропорционално разпределение на участието на членовете в дейността на кооперацията

Пети принцип – Всички кооперации трябва да заделят средства за обучение на своите членове, ръководители и служители, а така също и на населението като цяло по принципите и методите на кооперацията, които са както икономически, така и демократични.

Шести принцип – Всички кооперативни организации с цел по-доброто удовлетворяване на интересите на своите членове трябва активно да си сътрудничат, използвайки всички практически възможности, с други кооперации на местно, национално и международно равнище.


Каталог: files -> files
files -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
files -> Дебелината на армираната изравнителна циментова замазка /позиция 3/ е 4 см
files -> „Европейско законодателство и практики в помощ на добри управленски решения, която се състоя на 24 септември 2009 г в София
files -> В сила oт 16. 03. 2011 Разяснение на нап здравни Вноски при Неплатен Отпуск ззо
files -> В сила oт 23. 05. 2008 Указание нои прилагане на ксо и нпос ксо
files -> 1. По пътя към паметник „1300 години България
files -> Георги Димитров – Kreston BulMar
files -> В сила oт 13. 05. 2005 Писмо мтсп обезщетение Неизползван Отпуск кт


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница