Тематично годишно разпределение за втора възрастова група по програмната система „абвигри“ Първа книжка „Есен. Зима“, втора книжка „Пролет. Лято“ и Албум за дететостраница1/9
Дата16.10.2018
Размер0.99 Mb.
#89773
ТипКнига
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
ТЕМАТИЧНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
за втора възрастова група по програмната система „АБВигри“
Първа книжка „Есен. Зима“, втора книжка „Пролет. Лято“ и Албум за детето


Месец

Седмица

Книжка/Тема

Образователни направления и ядра – водещо

Очаквани резултати по първо водещо направление

Методически насоки за педагогическо взаимодействие в системата

1

2

3

4

5

6

IX

1

У дома!

БЕЛ/Възприемане на литературно произведение

Пресъздаване на литературно произведениеВъзприема приказки. Определя ролята на героите от познати литературни произведения. Изразява отношението си към постъпките на даден герой. Преразказва по дадени опори кратка приказка. Избира и играе роли на герои от познати литературни произведения.

Първа книжка

„Есен. Зима“, с. 3 (входящо проследяване на постиженията*). Чеклист, с. 55

Книга за учителя, препоръки за с. 3


IX

1

У дома!

БЕЛ/Свързана реч

Речник


МАТ/Количествениотношения

Назовава някои роднински връзки в своето семейство. Назовава имената на възрастните в детската градина.

Разбира нструкции. Назовава правилно предмети, лица, явления, събития.

Използва базов речник (съществителни, прилагателни, глаголи, свързващи думи, местоимения). Брои до пет в прав ред и отброява предмети до пет. Сравнява две предметни групи (до пет предмета) и ги назовава: поравно, повече и по-малко.


„Есен. Зима“, с. 4 (входящо проследяване на постиженията).

Чеклист, с. 55

Книга за учителя, препоръки за с. 4


IX

1

У дома!

БЕЛ/Звукова култура

Граматически

правилна реч


Говори силно или тихо, бързо или бавно, ясно и отчетливо. Говори за лични събития в миналото и в бъдещето. Съставя въпросителни изречения.

„Есен. Зима“, с. 5

(входящо проследяване на постиженията). Чеклист, с. 55

Книга за учителя, препоръки за с. 5


IX

1

У дома!

МАТ/Измерване

Времеви


отношения

Назовава и показва дължина на предмети, като използва: дълъг, къс, по-дълъг, по-къс. Разпознава и назовава частите на денонощието: сутрин, обед, вечер, нощ.

„Есен. Зима“, с. 6

(входящо проследяване на постиженията). Чеклист, с. 55

Книга за учителя, препоръки за с. 6


IX

1

У дома!

МАТ/Равнинни фигури

Пространствени

отношения


Разпознава и назовава кръг, квадрат и триъгълник. Ориентира се по основните посоки, като използва: напред, назад, нагоре и надолу.

„Есен. Зима“, с. 7

(входящо проследяване на постиженията). Чеклист, с. 55

Книга за учителя, препоръки за с. 7


1

2

3

4

5

6

IX

1

У дома!

ОС/

Самоутвърждаване и общуване с околните

Културни и национални ценности


Определя полово-ролевата принадлежност

на членовете на семейството и на рода си.

Описва собствените си преживявания и

постъпки. Назовава отговорности на близките си към него и свои отговорности към тях. Сравнява предмети, които са част от фолклорната празнична среда, и използва поздрави при употребата им (мартеници, китки, венци, тояжки, маски и др.).„Есен. Зима“, с. 8

(входящо проследяване на постиженията). Чеклист, с. 56

Книга за учителя, препоръки за с. 8


IX

1

У дома!

ОС/Социална и здравословна среда

Показва познаване на правилата на пресичане на улица.

„Есен. Зима“, с. 9

(входящо проследяване на постиженията). Чеклист, с. 56

Книга за учителя, препоръки за с. 9


IX

1

У дома!

ОС/Светът на природата и неговото опазване

Описва диви и домашни животни (тяло и неговите части). Познава основни жизнени потребности на животни от близката среда.

„Есен. Зима“, с. 10

(входящо проследяване на постиженията). Чеклист, с. 56

Книга за учителя, препоръки за с. 10


IX

1

У дома!

ИИ/Художествено възприемане

Изобразителни материали и техникиРазпознава образи на познати обекти в достъпни художествени творби.

Моделира обемни образи и придава характерни детайли и особености, като използва различни пластични материали.„Есен. Зима“, с. 11

(входящо проследяване на постиженията). Чеклист, с. 56

Книга за учителя, препоръки за с. 11


IX

1

У дома!

ИИ/Изобразително

творчествоПоказва композиционни умения за подреждане и изобразяване на пространството.

Албум, лист 33 (картон)

(входящо проследяване на постиженията). Чеклист, с. 56

Книга за учителя, препоръки за лист 33


IX

1

У дома!

КТ/Конструиране и моделиране

Обработване на материали, съединяване и свързванеИзработва под указанията на учителя модел, като изрязва, сгъва и залепва елементи. Реже с ножица хартия

по очертана права линия.Албум, лист 1

(входящо проследяване на постиженията). Чеклист, с. 56

Книга за учителя, препоръки за лист 1


IX

1

У дома!

МУЗ/

Възприемане

Музика и игра


Изпълнява познати песни и танци с весел характер.

Музикални дейности: пеене, свирене с д.м.и. Възприемане: любими, познати песни и пиеси с весел характер по избор.

Музика и игра: марш

Музикален речник-Марш


IX

1

У дома!

МУЗ/

ВъзпроизвежданеФормира представи за марш и музика с весел характер.

Свирене на д.м.и.

Музика и игра:Марш.

Формиране и развитие на музикалния слух.

Музикални дейности: пеене и възприемане.IX

1

У дома!

ФК/ ЕПДД

Умения за двигателни прояви в утринното раздвижване на децата.

Проявява отговорност и желание към двигателната дейност с организиращ характер.Педагогическа технология

Ситуация – форма;

Интегриране на методите - фронтален, игров, демонстрация, описание, двигателно упражняване.

Средства:

-естествено приложни движения;

-общоразвиващи упражнения;

-строеви упражнения;

-подвижни игри.IX

1

У дома!

ФК/ ЕПДД

Умения за двигателни прояви в строеви упражнения, команди и разпореждания

Емоционална удовлетвореност от общи двигателни действияПедагогическа технология

Ситуация – форма;

Интегриране на методите - фронтален, игров, демонстрация, описание, двигателно упражняване.

Средства:

-естествено приложни движения;

-общоразвиващи упражнения;

-строеви упражнения;

-подвижни игри.IX

1

У дома!

ФК/ ФД

Физическа дееспособност – изпълняване на тестове:

-Бягане 40 м.

-хвърляне на голяма плътна топка 1 кг. с две ръце „отгоре” в далечина


Педагогическа технология

Ситуация – форма;

Интегриране н методите – тестуване на физическата дееспособност, фронтален и групов, игров, демонстрация, двигателно упражняване, описание;

Средства:

-естествено приложни движения – бягане, хвърляне;

-общоразвиващи упражнения;

-тест- инструментариум за измерване на физически качества и естествено приложни движения;

-строеви упражнения;

-подвижни игри.


IX

2

Около нас

БЕЛ/Възприемане на литературно произведение

Възприема гатанки, римушки, стихотворения, приказки. Определя ролята на героите от познати литературни произведения.

„Есен. Зима“, с. 13

Образователно съдържание и форми

Книга за учителя, препоръки за с. 13


IX

2

Около нас

БЕЛ/Свързана реч

Речник


Описва играчка поз ададени опори (цвят, големина, предназначение). Назовава правилно предмети, лица, явления, събития. Използва базов речник (съществителни, прилагателни, глаголи, свързващидуми, местоимения).

„Есен. Зима“, с. 14

Образователно съдържание и форми

Книга за учителя, препоръки за с. 14


IX

2

Около нас

МАТ/Количествени

отношенияБрои до пет в прав ред и отброява предмети до пет. Сравнява две предметни групи (до пет предмета) и ги назовава: поравно, повече и по-малко.

„Есен. Зима“, с. 15

Образователно съдържание и форми

Книга за учителя, препоръки за с. 15


IX

2

Около нас

ОС/Социална и здравословна среда

Показва познаване на правилата на пресичане на улица.

„Есен. Зима“, с. 16

образователно съдържание и форми

Книга за учителя, препоръки за с. 16


IX

2

Около нас

ОС/Светът на природата и неговото опазване

Познава основни жизнени потребности на животни от близката среда.

„Есен. Зима“, с. 17

Образователно съдържание и форми

Книга за учителя, препоръки за с. 17


IX

2

Около нас

ИИ/Изобразително

творчествоДекорира свободно, като използва

стилизирани образи.„Есен. Зима“, с. 18

Образователно съдържание и форми

Книга за учителя, препоръки за с. 18


IX

2

Около нас

ИИ/Изобразителни материали и техники

Апликира, като комбинира различни елементи, получени чрез изрязване и откъсване.

Албум, лист 34 (картон)

Образователно съдържание и форми

Книга за учителя, препоръки за лист 34


IX

2

Около нас

КТ/Обработване на

материали, съединяване и свързване

Конструиране и моделиране


Реже с ножица хартия по очертанаправа линия. Оценява по зададени 2 – 3 критерия изработени модели и ги включва в игрови дейности. Изработва под указанията на учителя модел, като изрязва, сгъва и залепва елементи.

Албум, лист 35 (картон)

Образователно съдържание и форми

Книга за учителя, препоръки за лист 35


IX

2

Около нас

МУЗ/

Възприемане

Елементи на музикалната изразност


Формиране на представи за тембър на пиано и музика с нежен характер.

Музикални дейности: музикално двигателни импровизации, възприемане: музикални примери – пиано, музика с нежен характер, развитие на музикалния слух – тембър на пиано.

Музикален речник-пиано, нежна музикаIX

2

Около нас

МУЗ/

Музика и играПрави опит за импровизация на нежен танц.

Музикални дейности: възприемане, пеене, творческа дейност.

IX

2

Около нас

ФК/ ЕПДД

Включва се в естествена двигателна дейност.

Изпитва емоционална удовлетвореност от двигателна дейност и постигнатия резултат.Педагогическа технология

Ситуация – форма;

Интегриране на методите - фронтален, игров, демонстрация, описание, двигателно упражняване.

Средства:

-естествено приложни движения;

-общоразвиващи упражнения;

-строеви упражнения;

-подвижни игри.IX

2

Около нас

ФК/ ФД

Физическа дееспособност – изпълняване на тестове:

-скачане с два крака от място напред, скок на дължина от място.

- хвърляне на малка плътна топка 150 гр. с една ръка в цел.


Педагогическа технология

Ситуация – форма;

Интегриране н методите – тестуване на физическата дееспособност, фронтален и групов, игров, демонстрация, двигателно упражняване, описание;

Средства:

-естествено приложни движения – скачане, хвърляне;

-общоразвиващи упражнения;

-тест- инструментариум за измерване на физически качества и естествено приложни движения;

-строеви упражнения;

-подвижни игри.


IX

2

Около нас

ФК/ ЕПДД

Представа за равновесно ходене в права посока по въже.

Умее да търкаля топка към цел.

Бяга в разпръснат строй


Педагогическа технология

Ситуация – форма;

Интегриране на методите - фронтален, игров, демонстрация, описание, двигателно упражняване.

Средства:

-естествено приложни движения – ходене, бягане, търкаляне на топка, равновесно ходене;

-общоразвиващи упражнения;

-строеви упражнения;

-подвижни игри.X

3

На разходка

БЕЛ/Възприемане на литературно

произведение

Свързана реч


Възприема гатанки, римушки, стихотворения, приказки. Назовава имената на възрастните в детската градина.

„Есен. Зима“, с. 19

Образователно съдържание и форми

Книга за учителя, препоръки за с. 19


X

3

На разходка

БЕЛ/Свързана реч

Речник


Граматически правилна реч

Звукова култураДава прости обяснения за своите действия.

Участва в диалог. Използва базов речник (съществителни, прилагателни, глаголи, свързващи думи, местоимения). Съставя въпросителни изречения. Говори силно или тихо, бързо или бавно, ясно и отчетливо.„Есен. Зима“, с. 20

Образователно съдържание и форми

Книга за учителя, препоръки за с. 20


X

3

На разходка

МАТ/Равнинни фигури

Количествени отношенияРазпознава и назовава кръг, квадрат и триъгълник. Дава примери за познати предмети, които имат формата на кръг, квадрат и триъгълник. Брои до пет в прав ред и отброява предмети до пет.

„Есен. Зима“, с. 21

Образователно съдържание и форми

Книга за учителя, препоръки за с. 21


X

3

На разходка

ОС/

Самоутвърждаване и общуване с околнитеИзразява причини за това, което харесва и не харесва. Дава идеи за игра.

„Есен. Зима“, с. 22

Образователно съдържание и форми

Книга за учителя, препоръки за с. 22


X

3

На разходка

ОС/Светът на природата и неговото опазване

Различава плодове и зеленчуци, като ги класифицира в предметни игри по нагледни признаци.

Албум, лист 2

Образователно съдържание и форми

Книга за учителя, препоръки за лист 2


X

3

На разходка

ИИ/Художествено възприемане

Изобразително творчествоРазпознава образи на познати обекти в достъпни художествени творби. Показва композиционни умения за подреждане и изобразяване на пространството.

„Есен. Зима“, с. 23

Образователно съдържание и форми

Книга за учителя, препоръки за с. 23


X

3

На разходка

ИИ/Изобразително творчество

Показва композиционни умения за подреждане и изобразяване на пространството.

„Есен. Зима“, с. 24

Образователно съдържание и форми

Книга за учителя, препоръки за с. 24


X

3

На разходка

КТ/Обработване на материали, съединяване и свързване

Реже с ножица хартия по очертана права линия.

Албум, лист 36 (картон)

Образователно съдържание и форми

Книга за учителя, препоръки за лист 36


X

3

На разходка

МУЗ/

Музика и игра

Възпроизвеждане


Изгражда представи за тембър на цигулка и за валс.

Музикални дейности: музика и игра, свирене на д.м.и.: валс.

Музикален речник – цигулка, валсX

3

На разходка

МУЗ/Възприемане

Елементи на музикалната изразностДвигателно отразява тривременен метрум с д.м.и., като отмерва първото време. Прави опит да танцува валс по двойки.

Музикални дейности: слушане на валс и тембър на цигулка.

Музикален речник: валс и тембър на цигулка.X

3

На разходка

ФК/ ЕПДД

Представа за хвърляне и ловене на топка с две ръце между две деца.

Умения за равновесно ходене по въже в права посока.


Каталог: uploads -> files -> PGR za DG 2018-2019
PGR za DG 2018-2019 -> Игри“ Част 1 „Есен“ и Част 5 „Есен, зима, пролет, лято“
PGR za DG 2018-2019 -> Примерно годишно тематично разпределение за смесени подготвитeлни възрастови групи 5 – 6-годишни и 6–7-годишни по музика
PGR za DG 2018-2019 -> Литература Месец Седмица Образователно ядро
PGR za DG 2018-2019 -> Литература познавателна книжка „вълшебства от думи", поредица „ръка за ръка"
PGR za DG 2018-2019 -> Примерно годишно тематично разпределение за смесени подготвитeлни възрастови групи 5 – 6-годишни и 6 – 7-годишни по Физическа култура
PGR za DG 2018-2019 -> Поредица „ръка за ръка
PGR za DG 2018-2019 -> Литература месец Седмица Образователно ядро Тема Очаквани резултати Методи и форми 1 2 3 4 5
PGR za DG 2018-2019 -> Примерно годишно тематично разпределение за първа възрастова група, 3 – 4-годишни деца, по музика
PGR za DG 2018-2019 -> Литература месец Седмица Образователно ядро Тема Очаквани резултати Методи и форми 1 2 3 4 5


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница