Тематично разпределение по образователно направление „Околен свят“ за втора възрастова група (4–5 Г.)страница4/4
Дата30.07.2018
Размер0.59 Mb.
1   2   3   4

Нов дом (с. 26)


Април
ПОДАРИ УСМИВКА


1

„Светът на природата и неговото опазване“

Блок 1. Тема 25.

Пролетна премяна


Знания: изгражда конкретни представи за: растения (овощни дървета) и техни основни видими части – стъбло, листа, цвят, плод; сиг­нални признаци – изменение на основните части през сезона (цъфтеж, разлистване); прояви на грижи към обекти от растителната природна среда.

Умения: наблюдава краткотрайни промени на признаците на познати овощни дървета; обслед­ва пряко части на растения (листа, цветове) и сравнява техни признаци в нагледен план; опис­ва нагледно представени и съществени призна­ци на овощни дървета; моделира съществени видими признаци на растения и техни части в предметен и предметно-схематичен план; отк­ри­ва връзки между живота на растенията, живот­ните и човека; прави опити да обясни значени­ето на природните фактори и грижите на човека за развитието на растенията; използва общ тер­мин за характеризиране на група обекти (дърве­та).

Отношения: демонстрира положително емо­ционално-познавателно и оценъчно отношение към природни обекти; желае да се грижи за рас­тения в близката среда.
„От земята до небето 4–5 г.“

Пролетна премяна (с. 26)

„Самоутвърждаване и общуване с околните“

Блок 2. Тема 25.

Усмивка за баба и дядо

Знания: изгражда конкретни представи за: бита и труда на хората, които живеят на село; връзка и взаимодействие между хората (семейни отно­шения); взаимопомощ, разбирателство и прояви на грижи към близки и роднини; предназначе­ние и функции на предмети и средства на труда в бита и професионалната дейност на възраст­ните.

Умения: разпознава характеристики на взаимо­отношенията в семейството; описва себе си, свои близки и роднини; сравнява се с еталони и се стреми да им подражава; ориентира се в на­чини на партниране между деца и възрастни; обяснява свои и чужди емоционални състояния.

Отношения: желае да партнира на възрастните в достъпна практическа дейност; демонстрира уважение, привързаност и обич към своите близки.
„Прозорче към света 4–5 г.“

На село при баба и дядо (с. 27)

Април
ПРОЛЕТНИ ПРАЗНИЦИ

2

„Светът на природата и неговото опазване“

Блок 1. Тема 26.

Пъстроцветна дъга


Знания: изгражда конкретни представи за мете­орологични (валеж (дъжд), вятър, облачност) и електромагнитни (гръм, светкавица, цветна дъ­га) природни явления и влиянието им върху по­ведението на животните, растенията и човека.

Умения: наблюдава краткотрайни сезонни про­мени (дъжд, цветна дъга) в близката среда; описва промени в поведението на хората, жи­вотните и растенията при промяна на метео­ро­логичните характеристики на времето; насочва се към откриване на нагледно представени връз­ки в природната среда (поява на цветна дъга); схематично пресъздава връзки в природните явления (затваряне на цветни чашки и поява на дъждовни червеи при дъжд; отваряне на цветни чашки и скриване на дъждовни червеи в почвата при слънчево време); назовава достъпни при­родни явления (вали дъжд, грее слънце, появи се дъга и др.); формулира въпроси при възприе­мане на интересни метеорологични и електро­магнитни природни явления.

Отношения: реагира емоционално на промени в неживата природа; проявява интерес към от­криване на връзки и зависимости в средата.
„От земята до небето 4–5 г.“

Пъстроцветна дъга (с. 32)

„Културни и национални ценности“

Блок 2. Тема 26.

Цветен празник


Знания: изгражда конкретни представи за: лични празници (имен ден), обичаи и традиции (Лазаровден и Цветница) и начини на праз­ну­ва­не при спазване на етикетни норми на поведе­ние; естетически и функционални предимства на части на облеклото като знак за принадлеж­ност към обичаи; символично използване на предмети в условията на празничната среда.

Умения: разпознава и описва свои и на окол­ните емоционални преживявания в ситуацията на празника; сравнява се с еталони и се стреми да им подражава; посочва предмети-символи, необходими за празника, и обяснява тяхното значение; използва адекватни по съдържание поздрави и пожелания в условията на празника; регулира се от общоприети норми за културно поведение в празнична среда.

Отношения: проявява уважение и отзивчивост към преживяванията на деца и възрастни по по­вод фолклорни и религиозни празници.
„Прозорче към света 4–5 г.“

Цветен празник

(с. 30)

Април
ВЕЛИКДЕН Е!

3

„Светът на природата и неговото опазване“

Блок 1. Тема 27.

На горската полянка


Знания: изгражда конкретни представи за: рас­тения (гъби, цветя, храсти) и техни основни видими части.

Умения: наблюдава краткотрайни и дълготрай­ни промени в познати растения през сезона; об­следва – пряко и косвено, части на растения и сравнява техни признаци в нагледен план; опис­ва нагледно представени и съществени призна­ци на растения и специфични потребности на растителни видове; моделира съществени види­ми признаци на растения и техни части в пред­метен и предметно-схематичен план; открива конкретни нагледно представени връзки (при­родни фактори – растеж и развитие на обекти от растителната природна среда) и предпочитания на растителни видове към светлината; аргумен­тира адекватни форми на безопасно поведение при взаимодействие с обекти от растителната природна среда (гъби); използва общ термин за характеризиране на група обекти (гъби, цветя).

Отношения: демонстрира желание за спазване на правила и норми на безопасно поведение сред природата; проявява любопитство, наблю­дателност и любознателност към обекти от рас­тителната природна среда.
„От земята до небето 4–5 г.“

На горската полянка (с. 30)

„Културни и национални ценности“

Блок 2. Тема 27.

Великден


Знания: изгражда конкретни представи за: офи­циални празници (Великден) и начини на праз­нуване при спазване на етикетни норми на пове­дение; символично използване на предмети в условията на празничната среда.

Умения: разпознава и описва свои и на окол­ните емоционални преживявания в ситуацията на празника; сравнява се с еталони и се стреми да им подражава; посочва предмети-символи, необходими за празника, и обяснява тяхното значение; използва адекватни по съдържание поздрави и пожелания в условията на празника; моделира в предметен и предметно-схематичен план структурата на предмети във връзка с предназначението им; регулира се от общоприе­ти норми за културно поведение в празнична среда.

Отношения: демонстрира желание за активно включване в празника, като проявява уважение, отзивчивост и внимание към преживяванията на деца и възрастни от различни етнически общ­ности.
„Прозорче към света 4–5 г.“

Великден (с. 31)

Април
ИСКАМ ДА ЗНАМ

4

„Светът на природата и неговото опазване“

Блок 1. Тема 28.

Лятна разходка


Знания: изгражда конкретни представи за: рас­тения и техни основни видими части – стъбло, листа, цвят, плод, семе; сезонни дейности на стопаните (сенокос, жътва).

Умения: наблюдава краткотрайни и дълготрай­ни промени в познати растения през сезона; обследва пряко части на растения и сравнява техни признаци в нагледен план; описва наглед­но представени и съществени признаци на рас­тения и устойчиви сезонни изменения на обекти от растителния свят в близката среда; моделира съществени видими признаци на растения и техни части в предметен и предметно-схема­тичен план; открива връзки между живота на растенията, животните и човека; прави опити да обясни значението на природните фактори и грижите на човека за развитието на растенията.

Отношения: демонстрира желание за водене на природосъобразен начин на живот; проявява по­ложително емоционално-познавателно и оце­нъчно отношение към труда на селските стопа­ни.
„От земята до небето 4–5 г.“

Лятна разходка

(с. 33)

„Социална и здравословна среда“

Блок 2. Тема 28.

Магазини


Знания: изгражда конкретни представи за: про­фесии на възрастни в сферата на търговията; връзка и взаимодействие между хората (прода­вачи и клиенти); социално приети норми на поведение на обществени места (в магазина); отношения при пазаруване (заплащане).

Умения: описва облекло, специфични средства и предмети на труда и типични за професията на търговските работници действия; сравнява хра­нителни продукти и стоки по техните качества; моделира в предметен и предметно-схематичен план структурата на предмети във връзка с предназначението им; използва обобщен термин за характеризиране на група предмети (играчки, облекло, хранителни стоки, пособия и др.); спазва етикетни норми на поведение при паза­руване.

Отношения: демонстрира уважение към труда на хората в сферата на търговията; опитва емо­ционално да свърже желанията си с възможнос­тите на другите за осигуряването им.
„Прозорче към света 4–5 г.“

Магазини (с. 12)

Май
ИГРАЯ И СПОРТУ-ВАМ

1

„Светът на природата и неговото опазване“

Блок 1. Тема 29.

Водни забави)


Знания: изгражда конкретни представи за свой­ствата на водата и значението им за съществу­ването на растенията, животните и човека.

Умения: извършва елементарни опити и екс­перименти за откриване свойствата на водата и значението им за съществуването на животните, растенията и човека; пресъздава схематично аг­регатните състояния на водата; насочва се към откриване на нагледно представени връзки (температура на въздуха – агрегатно състояние на водата); прави опит да обясни резултатите от съвместна и индивидуална практико-преобразу­ваща дейност; назовава достъпни физични и хи­мични процеси (разтваря се, изпарява се и др.) и замърсители на водата; формулира въпроси и предположения за последващи изменения в не­живата и живата природа.

Отношения: проявява любопитство към връзки и зависимости в природната среда; демонстрира желание да опазва и съхранява природата и ней­ните богатства.
„От земята до небето 4–5 г.“

Водни забави
(с. 12)„Социална и здравословна среда“, „Самоутвърждаване и общуване с околните“

Блок 2. Тема 29.

На плажа


Знания: изгражда конкретни представи за: по­ведение на деца и възрастни в природната и со­циалната среда; връзка и взаимодействие между хората (семейни отношения); естетически и функционални предимства на части на облекло­то през различните сезони; правила и норми за опазване на физическото здраве; предназначе­ние и функции на предмети и игрови средства.

Умения: разпознава характеристики на взаимо­отношенията в семейството; описва себе си, свои близки и роднини; сравнява се с еталони и се стреми да им подражава; сравнява предмети по предназначение и функции; моделира в пред­метен и предметно-схематичен план структура­та на предмети във връзка с предназначението им; обяснява основни правила за опазване на физическото здраве и регулира поведението си съобразно тях.

Отношения: проявява желание за активно взаи­модействие с връстници и възрастни при проек­тиране на варианти за почивка и отдих.
„Прозорче към света 4–5 г.“

На плажа (с. 34)


Май
ПРАЗНУ-ВАМ И СЕ РАДВАМ


2

„Светът на природата и неговото опазване“

Блок 1. Тема 30.

Игри с невидим вълшебник


Знания: изгражда конкретни представи за свой­ствата на въздуха и значението им за същест­вуването на растенията, животните и човека.

Умения: извършва елементарни опити и експе­рименти за откриване свойствата на въздуха и значението им за съществуването на животните, растенията и човека; открива нагледно предста­вени връзки (среда на живот – приспособителни признаци) и ги пресъздава моделно в предметен и предметно-схематичен план; прави опит да обясни резултатите от съвместна и индивидуал­на практико-преобразуваща дейност; назовава замърсители на въздуха; формулира въпроси и предположения за последващи изменения в неживата и живата природа.

Отношения: проявява любопитство към връзки и зависимости в природната среда.
„От земята до небето 4–5 г.“

Игри с невидим вълшебник (с. 11)

„Културни и национални ценности“

Блок 2. Тема 30.

Гергьовска люлка


Знания: изгражда конкретни представи за: официални и лични празници (Гергьовден) и свързани с тях обичаи и традиции; начини на празнуване при спазване на етикетни норми на поведение; символично използване на предмети в условията на празничната среда.

Умения: разпознава и описва свои и на околните емоционални преживявания в ситуацията на празника; сравнява се с еталони и се стреми да им подражава; посочва предмети-символи, необ­ходими за празника, и обяснява тяхното значе­ние; използва адекватни по съдържание поздрави и пожелания в условията на празника; моделира в предметен и предметно-схематичен план струк­турата на предмети във връзка с предназначение­то им; регулира се от общоприети норми за културно поведение в празнична среда.

Отношения: проявява уважение и отзивчивост към преживяванията на деца и възрастни по по­вод фолклорни, религиозни и лични празници.
„Прозорче към света 4–5 г.“

Гергьовска люлка (с. 32)

Май
ПРАЗНИ-КЪТ НА БУКВИТЕ


3

„Светът на природата и неговото опазване“

Блок 1. Тема 31.

Край реката


Знания: изгражда конкретни представи за вън­шни особености (части на тялото, форма, пок­ритие) и поведенчески прояви на плаващи жи­вотни (водни и земноводни).

Умения: наблюдава поведенчески прояви на водни и земноводни животни в близката среда; описва и сравнява видими признаци (части на тялото, форма, покритие) и поведенчески реак­ции на познати плаващи животни; моделира в предметен и предметно-схематичен план види­ми и съществени признаци на животни; прави опит да обясни нагледно представени връзки (между външни признаци на обекти от животин­ския свят и среда на живот; между животните и тяхното потомство) в природната среда; форму­лира въпроси при възприемане на интересен природен обект; използва обобщен термин за назоваване на група обекти (плаващи животни).

Отношения: проявява положително емоцио­нално-оценъчно отношение към обекти от живо­тинския свят – предпочитания, наблюдателност, любопитство, любознателност.
„От земята до небето 4–5 г.“

Край реката (с. 31)

„Самоутвърждаване и общуване с околните“, „Социална и здравословна среда“

Блок 2. Тема 31.

Аплодисменти за артистите


Знания: изгражда конкретни представи за: на­чини на взаимодействие в съвместна игрова или практическа дейност; взаимоотношения с връст­ници и учител; норми на поведение на общест­вени места (театър); предназначение и функции на предмети и средства за игра; естетически и функционални предимства на части на облек­лото на артистите.

Умения: разпознава и описва персонажи от познати художествени произведения; сравнява начини на включване на връстници в съвместна игрова дейност, като определя и собствените си предпочитания към персонаж и роля; комбини­ра игрови средства и материали за постигане на игрови цели; сравнява по предназначение и функции предмети; моделира в предметен и предметно-схематичен план структурата на предмети във връзка с предназначението им; спазва етикетни норми на поведение на общест­вени места.

Отношения: демонстрира желание за активно включване в съвместна игрово-пресъздаваща дейност.
„Прозорче към света 4–5 г.“

Аплодисменти за артистите (с. 17)

Май

ПРАЗНУВА-МЕ ДЕНЯ НА ДЕТЕТО

1 ЮНИ

4

„Светът на природата и неговото опазване“

Блок 1. Тема 32.

Щедро лято


Знания: изгражда конкретни представи за: плодове и зеленчуци; обекти от растителния свят в природна местност – градина (овощна, зеленчукова); сезонни дейности на стопаните.

Умения: наблюдава краткотрайни и дълготрай­ни промени в природна местност (овощна, зе­ленчукова градина); обследва пряко и в сетивен план части на растения; сравнява, подрежда и класифицира плодове и зеленчуци; открива връзки между растителния свят и човека; моде­лира съществени видими признаци на растения и техни части в предметен и предметно-схематичен план; описва устойчиви сезонни из­менения на обекти от растителния свят в близ­ката среда; прави опити да обясни природо­съобразна дейност на стопаните в овощната и зеленчуковата градина през лятото.

Отношения: демонстрира желание за водене на природосъобразен начин на живот; насочва се към активни форми на взаимодействие с при­ро­дата – поема отговорност за конкретни грижи към растения в детската градина и вкъщи.
„От земята до небето 4–5 г.“

Щедро лято (с. 35)


„Културни и национални ценности“

Блок 2. Тема 32.

Весел лунапарк


Знания: изгражда конкретни представи за: Пър­ви юни като празник на детето; начини на праз­нуване сред връстници и възрастни при спаз­ване на етикетни норми на поведение; права на детето; предназначение на игрови средства и съ­оръжения.

Умения: разпознава и описва свои и чужди емоционални преживявания в ситуацията на празника; сравнява по предназначение игрови съоръжения и играчки; споделя собствените си предпочитания и желания във връзка с праз­ника; регулира поведението си съобразно нор­ми, правила и знаци, зададени от празничната среда.

Отношения: проявява уважение и отзивчивост към преживяванията на другите в ситуацията на празника; преживява значимостта на собствени­те си празници за околните – родители и прия­тели.
„Прозорче към света 4–5 г.“

Весел лунапарк

(с. 35 )
Каталог: docs -> 2016 -> distributions
distributions -> Програмна дидактична система „моливко – играя и зная“ тематично разпределение на образователното съдържание по направление „български език и литература“
distributions -> Тематично разпределение по образователно направление музика за трета възрастова група (5–6 Г.)
distributions -> Програмна дидактична система „моливко – играя и зная“ тематично разпределение по образователно направление „конструиране и технологии”
distributions -> Програмна дидактична система „моливко – играя и зная“ тематично разпределение на образователното съдържание по направление „български език и литература“
distributions -> Програмна дидактична система „моливко – играя и зная“ тематично годишно разпределение по образователно направление „изобразително изкуство“
distributions -> Програмна дидактична система „моливко – играя и зная“ тематично разпределение по образователно направление „изобразително изкуство“
distributions -> Тематично разпределение на образователното съдържание по направление „физическа култура“ втора възрастова група (4–5 Г.)
distributions -> Програмна дидактична система „моливко – играя и зная“ тематично разпределение по образователно направление „изобразително изкуство“
distributions -> Програмна дидактична система „моливко – играя и зная“ тематично годишно разпределение по образователно направление „изобразително изкуство“
distributions -> Тематично разпределение по образователно направление музика за втора възрастова група (4–5 Г.)


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница