Теми за курсови работи по модула „итт”Дата08.05.2017
Размер74.34 Kb.
Теми за курсови работи по модула „ИТТ”


I и II

 1. Прогнозиране на научно-техническото развитие (технологично прогнозиране) – същност, значение за иновационното развитие на фирмите, методи за прогнозиране, примери за избрани технологични области и фирми.

I и II

 1. Технологични одити на бизнес организациите – същност, цели, съдържание и организация на провеждането им, примери за конкретни фирми.

I и II

 1. Проекти за процесни иновации: идеи, източници на нови технологии, механизми на придобиване на технологии, основни характеристики на проектите за придобиване на технология чрез договори за лиценз, примери за конкретни фирми.

II

 1. Опитът на български фирми в разработването и осъществяването на проекти за продуктови иновации.

I и II

 1. Проекти за създаване на нови (стартиращи) иновативни фирми – особености на иновативните фирми, механизми на създаване, източници на финансиране, управление през първата фаза, примери за успешни проекти.

I и II

 1. Проекти за създаване на смесени предприятия (СП) и алианси за решаване на иновационни проблеми – особености на СП от този тип, механизъм на създаване, примери за успешни и неуспешни СП.

II

 1. Особености на иновациите и иновационните проекти в различни бизнес области: преработваща промишленост, енергетика, ИКТ сектор, строителство, търговия, банкиране, застраховане и др. (В рамките на сектора темата може да се стесни до конкретни икономически дейности).

II

 1. Условия и процедури за кандидатстване в различни схеми на финансиране на научно-изследователски и иновационни проекти: рамкови програми, оперативни програми, фондове, кредитни линии и др.

II

 1. Иновационен процес в иновативни чуждестранни фирми – примери за осъществени иновационни проекти, сравнителен анализ на факторите за успешни иновации, значение за българските фирми.

II

 1. Иновационен процес в български бизнес организации – организация, осъществени проекти, фактори за успех.

I и II

 1. Фактори за успех на фирмените иновации – чужд и български опит.

II

 1. Клъстер ......................................(„Мехатроника и автоматизация”, „Текстил” и др.) – състав, цели, дейности в т.ч. подпомагане на иновациите, ефект за участващите фирми, проблеми.

II

 1. Чужд и наш опит в стимулирането и финансирането на иновациите:

 • KERA и други фондове в Скандинавия ;

 • Фондове за рисков капитал;

 • Българска банка за развитие;

 • Опитът в Холандия и др.

I и II

 1. Как защитата на потребителите влияе върху иновационната дейност на фирмите (сравнение между САЩ и България).

I и II

 1. Теми по предложение на студентите вкл. по Лицензионни сделки (темата се съгласува с преподавателите в модула).


Забележка:

I – дисциплината „Иновационни проекти“

II – дисциплината „Иновационни практики“

Обозначението с I и/или II пред всяка от темите за курсови работи, показва дисциплината, за която те се отнасят.

Разработването на курсовите работи по дисциплините става индивидуално или в екип от двама души за по-сложни и обемни теми. Необходимо е да бъдат избрани и разработени две курсови работи, по една за всяка от дисциплините, като е желателно темите на двете курсови работи да бъдат различни (т.е. избирате две отделни теми за всяка една от двете дисциплини).
Изисквания към разработването на курсовите работи

Курсовите работи (за всяка от двете дисциплини) трябва да бъдат разработени в обем от минимум 20 до максимум 30 стандартни страници, чист текст (без заглавната страница, приложенията и списъка с използвана литература). Шрифт Times New Roman, size 12, 1,5 междуредие, стандартни маржини на страницата. В структурни отношение курсовата работа трябва да съдържа: 1. Заглавна страница;

 2. Съдържание;

 3. Изложение (структурирано в точки и подточки);

 4. Заключение: изводи и препоръки;

 5. Списък с цитираните литературни източници.

Може също така да съдържа и приложения, по преценка на автора/ите.

Цитираните литературни източници, за разработването на курсовите работи трябва да бъдат минимум 7, от които поне 3 литературни източника трябва да бъдат печатни или електронни книги и учебници в областта на иновациите. Задължително е цитиране на използваните литературни източници в текста на курсовата работа (под линия) и посочването им в списъка с използвана литература.

Правило за цитиране в текста и посочването на литературния източник в края на курсовата работа:

Георгиев, Ив., Цв. Цветков, Д. Благоев, Мениджмънт на фирмените иновации и инвестиции, Издателски комплекс УНСС, С., 2013, стр. 12-14

Ако авторите на цитираното произведение са повече от 3-ма се посочва само водещият автор и колектив:Петров, М., и колектив, Иновации в бизнеса, изд. Абагар, В.Търново, 2001, стр. 12

В изложението на курсовата работа (особено в тази по дисциплината Иновационни проекти): • е необходимо да бъдат включени данни от предходно реализирани емпирични проучвания, представени графично и анализирани.

 • разглеждат се само въпроси пряко свързани с темата на курсовата работа.

 • прецизиране и посочване, там където е възможно, на значението на чуждия опит за българските предприятия и институции.

 • да има логическа последователност в подреждането на въпросите по темата.

 • да се избягва механичното “съшиване” на текста от различни източници без логичен преход от една към друга точка и без собствен стил и мнение.

 • задължително е цитиране под линия на литературните източници, от които са взети съответните определения на понятия, класификации, методически схеми, числа и др.

Защитата и представянето на курсовите работи става по предварително изготвен график, чрез мултимедийна презентация на основни акценти от нейното изложение, с акцент върху практическата насоченост.
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

за разработване на курсови работи

(Може и е желателно да се обогати от разработващия курсовата работа)
 1. Георгиев, Ив. Цв. Цветков, Д. Благоев Мениджмънт на фирмените иновации и инвестиции, С., Издателски комплекс – УНСС, 2013.

 2. Георгиев, Ив. Основи на инвестирането, С., УИ”Стопанство”, 1999

 3. Благоев, Д., Добри иновационни практики, Издателски комплекс УНСС, С., 2013.

 4. Благоев, Д., Иновации и иновативност на фирмата, изд. Авангард Прима, С., 2013.

 5. Велев, М. Клъстерен подход за повишаване на конкурентоспособността, Софттрейд, 2007.

 6. Иновации ( Европейски, национални и регионални политика), С., Фондация „Приложни изследвания и комуникации”, 2008, достъпна онлайн на: http://www.arcfund.net/arcartShowbg.php?id=9377 .

 7. Интеграция на България в ЕС – предизвикателства на конкурентоспособността, ИИ на БАН, 2005

 8. Конкурентоспособност на българските индустриални фирми (изследователска тема), УИ”Стопанство”, 2005.

 9. Иновациите – политика и практика, под ред. проф. д. ик.н. М. Петров, С. Фондация “Приложни изследвания и комуникации”, 2004, достъпна онлайн на: http://www.arcfund.net/arcartShowbg.php?id=9363

 10. Кънев, П., И. Панталеева Продуктовите иновации в малките и средните предприятия, Свищов, 2004.

 11. Петров, М., М. Славова, Иновации и международен бизнес, С., УНСС, 2005.

 12. Иновации.бг ( Бюлетин (индекс) на Фондация „Приложни изследвания и комуникации”), 2009, 2010, 2011, 2012, 2013.

 13. Бенев, Б., Мениджмънт на иновациите, С., ИК “БМ”, 1996.

 14. Борисов, Б. Лицензионна търговия с обекти на интелектуалната собственост, УИ „Стопанство”, 2003

 15. Борисов, Б. Интелектуалната собственост на индустриалната фирма, УИ”Стопанство”, С., 2005.

 16. Дамянова, Л., Иновационен мениджмънт (първа част), С., Стопанство, 1996.

 17. Стоянов, Д., Стратегически маркетинг, С., УИ “Стопанство”, 1999.

 18. Цветков, Цв., Иновации и инвестиции в отбраната, С., Стопанство, 2005.

 19. Chesbrough, H., Open Innovation. The New Imperative for Creating and Profiting from Technology, Harvard Business School Press, Boston, Massachusetts, 2003.

 20. Muir, A. E., The Technology Transfer System, Latham Book Publishing, Latham, New York, 1997.

 21. Pearce II, J., R. Robinson, Strategic Management. Strategy Formulation and Implementation, IRWIN, 1988.

 22. Tidd, J., J. Bessant, K. Pavitt, Managing Innovation Integrating Technological, Market And Organizational Change, John Wiley & Sons, Ltd, 2001

 23. сп. Вести, Издание на Enterprise Europe Network – България към Фондация „Приложни изследвания и комуникации”. Електронно издание: www.enterprise-europe-network.bg

 24. Лейкър, Дж., Пътят на Тойота: 14 мениджърски принципа от най-големия производител в света, изд. Рой комюникейшън, С., 2005.

 25. Бюлетин Иновации.БГ (2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015) издание на фондация „Приложни изследвания и комуникации“, достъпен онлайн на: http://www.arcfund.net/index.php?id=479

 26. Национални бюлетини „Наука и бизнес“ бр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, от 2013 год., изд. на фондация „Приложни изследвания и комуникации“, достъпни онлайн на: http://www.arcfund.net/arcartShowbg.php?id=16274

 27. Маркетинг и мениджмънт в Япония (Казуси), Институт за следдипломна квалификация при УНСС, 2007 г.(Хонда Моторс)

 28. Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия, Финансови инструменти, Национален иновационен фонд ( www.mi.government.bg)


ГРАФИК

за избор и провеждане на защити на курсови работи

по дисциплините Иновационни проекти и Иновационни практики

за студентите от специалност: Бизнес икономика, модул Иновации и технологичен трансфер
Дата

Дейност

До 22 февруари 2016г.

Подаване на заявки за теми на курсовите работи

До 29 февруари 2016г.

Одобряване на темите и изготвяне на график за презентации и защити на курсовите работи по време на лекциите и семинарните занятия.

От 28 март до 18 април 2016г.

Презентации и защити на разработените курсови работи по време на лекциите, семинарните занятия, съгласно изготвения график.

09 май 2016г.

Резултати и нанасяне на оценки по дисциплините.И.Г./Д.Б./2016


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница