Темиз бир тапънакДата23.08.2017
Размер221.34 Kb.

ТЕМИЗ БИР ТАПЪНАК


чейнджеджи

джанбаз

куйумджу

гюверджинджи

адам


каръсъ

1. диленджи

Петрус

Яхуда


Иса

1.гюдюджю

2.гюдюджю

1. сакат адам

2. сакат адам

кьор адам

1. къзан

2. къзан

3. къзан

4. къзан

1. ГСМджи

2. ГСМджи

1. алтънджъ

2. алтънджъ

1. кадън

2. кадън

коджасъ

ваиз


3. кадън

4. кадън

2. адам

деликанлъ

5. кадън

6. кадън

къзан

мюлюска


Барийе

Кутсал Рух

ТВ спикери

кардеш


Гюллю

Либас


лепилоджу

Мюмине


Гюллю'нюн анасъ

1. сахне: Иса сатъджъларъ тапънактан ковуйор(чейнджеджи, гюверджин сатанлар, куйумджулар, джанбазлар гелип тезгахларънъ куруйорлар)

Чейнджеджи: (куйумджуя) Бак, Симун, хич истемийорум арамъзда кавга олсун.

Сана кач дефа дедим: сенин масан те бурая кадар.Куйумджу: А бе сен де, Хазаел, о кадар пимпирикли олма. Санки бурасъ бабанън чифтлии. Съкълма, хепимизе екмек вар бурада. Сахи, гечен хафталар бираз зайъф гечти,

ама чок шюкюр Аллаха, бугюн байрам башлъйор.

Бютюн дюнядан Яхуди кардешлеримиз геледжеклер.

Чейнджеджи: Сен шимди чок гевезелик япма, масанъ ааджък гери чек,

йокса башка тюрлю анлашаджам сенинле.Куйумджу: Пфф! Бу да, байрамлък азънъ бир ачтъ мъ, санки гюллер дьокюлюйор.

Сен шюкюр ет Аллахджаазъна, бизе бу байрамларда бу кутсал евинде бьойле екмек капъсънъ ачъйор.ДЖанбаз: (койунларъ качмая башлъйор)

Хей, дурун, бурая гелин!Чейнджеджи: Шшшт! Хайванларъна диккат етсене, бе адам!

Аз калсън масамъ девредеджейдилер.ДЖанбаз: Тамам, тамам! Кусура бакма ага, кафам каръшмая башладъ.

Куйумджу: Дуа един де, гене о фанатик хериф гелмесин, сизи дармадаън етмесин!

ДЖанбаз: Ким о яу?

Куйумджу: ДЖелиледен бириси, галиба Насъра касабасъндан иди.

Чок ийи хатърлъйорум, юч сене ьондже иди.ДЖанбаз: Не олдуйду я?

Куйумджу: Гене бьойле бир байрам гюню иди. Оборотлар, чок шюкюр каймак иди, каймак. Деркен, хериф далъйор бу Аллахевине, елинде камчъ, бир де башламасън мъ, бизим гиби сатъджъларъ ковмая. Девирди масаларъмъзъ, йок ефендим, бурасъ кутсал йер имиш, дуа йери имиш, тиджарет йери деилмиш. Йетмийор о, бир де дийор, Бабасънън еви имиш. Не санъйор кендини, яу. Олмасън Аллахън олу.

(хепси гюлюйорлар)

(хепси баъръйорлар, малларънъ ьовюйорлар. Фукара бир каръкоджа, гюверджин алмак истийорлар)

Адам: (каръсъна) Иште гелдик! Ен сонунда Аллахевине вардък! Бак не коджаман ташлар, не гюзел сюслемелер! Аа, ен сонунда гьозлерим о кутсал еви гьордю. Бизим касабамъзда топлантъда хеп бир илахи сьойлердик. Сесле:

РАБ’ден бир шей диледим, ону чок арзу еттим:

РАБ’бин гюзеллиини татмак ве онун кутсал евини сейретмек ичин,

яшамъмън хер гюню, РАБ’бин евинде отурайъм.

Сана бир шюкран курбанъ сунаджам, ве РАБ’бин адънъ анаджам.

РАБ’бе адакларъмъ йерине гетиреджем, бютюн халкънън ьонюнде,

РАБ’бин евинин авлуларънда, ве сенин дуварларън ичинде, ей Йерушалим!

Кадън: Бу, мезмурлардан, деил ми?

Адам: Чъкар бакалъм кесейи, саялъм не кадар парамъз калдъ.

Кадън: (сайъйор) Юч бучук шекел, бир де ики динар. Чок аз, насъл идаре едеджез?

Пансйона лазъм ен азънда бир шекел, бир де йемек.Адам: Сонра лазъм о динарларъ да бозасън.

Кадън: Не я?

Адам: Чюнкю бу сене Аллахевинин данаънъ даха ьодемедик.

Хем де Ромалъ пара истемийорлар. Лазъм темиз, Яхуди парасъ олсун.

Вер бана о динарларъ, бен бозайъм. Сен гене гит гюверджин ал.

Гюверджинджи: (куйумджуя) Аа, бир тане серсем кьойлю даха. Аллах хеп бьойлелерини гьондерсин.

Буйур абла! Гел, гел бен сана чок дюшюк фияттан вереджем. Чок долашма, бенден даа уджуз йер затен буламаяджан!Кадън: (бакънъп ен зайъф гюверджини беенийор) Шей... шунларъ кача вереджен?

Гюверджинджи: Охоо, сен де ен пахалъсънъ сечийон. Дьорт бучук шекел вар мъ сенде?

Кадън: Дьорт бучук му? Даха уджуз бир шей йок му?

Гюверджинджи: (куйумджуя, йюксек сесле) Бен сана демедим ми, онларда пара йок.

Хем фукара, хем де йола чъкъйор, байрам ичин гурбетчилик япмая.Кадън: Ама Аллахън кендиси буйурду, бу кутсал гюнде Йерушалим'е гидилсин.

Гюверджинджи: Пеки, пеки... мадем сен Аллах ичин бу йола чъктън, бен де сана бир ийилик япайъм. Вереджем сана о гюверджинлери юч бучук шекеле. Аслънда зарара далъйорум, ама олсун, бен де бу мубарек гюнде бир севапджааз ишлейейим.

Кадън: (параларънъ сайъйор) Ама бютюн парам о кадар, сана вердим ми, насъл йийеджез. Фияттан ааджък даха кърамаз мъсън?

Гюверджинджи: Ааа, дели япаджак бени бу каръ. Кючюк пармаънъ вердин ми, сенин бютюн колуну копаръйорлар. Бе абла, анла сана! Валлахи биллахи, бен кендим бунларъ дьорт шекелден алдъм. Къзанларъм ьолсюн, хаа! Бен калкъйорум сана Аллах ръзасъ ичин бир ийилик япайъм, сен гене ийиликтен анламайон!

Кадън: Ама не япайъм? Башка курбан аламайъз, ен уджуз затен гюверджиндир.

Гюверджинджи: Не олду шимди, аладжан мъ, алмъяджан мъ? Карар вер артъкън.

Бютюн гюн сенинле муабет ми япаджам?Кадън: (кенди кендине) Не япсам аджаба, бютюн парамъз гидийор.

Ама коджамда ики динар вар, орадан бираз идаре парасъ каладжак.(сатъджъя) Нейсе, вер бакалъм о гюверджинлери.

Гюверджинджи: Ха иште шьойле! (параларъ сайъйор) Тамам, юч бучук.

Аллах кабул етсин, абла!Куйумджу: Ашколсун, сен не ийи адаммъшсън! Бу фукаралара ярдъм етмек ичин ичери гирдин, ха?

Гюверджинджи: А бе сен де! Дели мисин, бен ичери гирейим? Бен о гюверджинлери бир динара алдъм, хаха! (алнънъ гьостерийор) Бурада серсем ми язъйор?

Аллах затен демеди ми, 'Чалъш кулум, бен де сана ярдъм едейим!'1. Диленджи: Бир садака! Аллах ръзасъ ичин, сакатлара бир садака!

Куйумджу: Йок бе ага! Кендин гьорюйорсун, бютюн гюн отуруп синек авлъйоруз.

Валлахи биллахи, бугюн сефте биле япамадъм. Аллах версин!1. Диленджи: Ама... ама... чок истемийорум. Бир екмеджик кадар.

Гюверджинджи: А бе саър мъсън, недир? Садака мадака йок! Кайбол бурадан!

(диленджийи ковуйор)

Адам: (каръсъна) Ах, ах каръджъм. Не инсанлар вар бу дюняда! Аллах аф етсин онларъ!

Кадън: Не олду яу? Анлатсана!

Адам: Билийорсун, лазъмдъ о динарларъ бозайъм. Гечен сене гелдим, о вакът бир динар ики шекел иди. Она гювенерек адама вердим парайъ, бозсун. О да бана ики шекел чевирийор. Итираз еттим, 'лазъм дьорт шекел вересин' дийе анлаттърдъм. О да лафтан анламъйор, йок курс чок дюшмюш, хем де комисйон вармъш. Адам фазла вермийор, ики динар - ики динар. Бу сефер парамъ гери истедим, башка йерде денейеджейдим. Адам вермийор, "Артък дефтере яздъм, бир даха силемем" билмем не. Чевирмийор!!

Кадън: Неден тапънак полисини чаърмадън?

Адам: Гиттим, дердиме анлаттъм. Хич кулак асмъйорлар, 'Сен кенди башънън чаресине бак' дедилер. Сенин анлаяджан гюпегюндюз бизи сойуйорлар, хем де кутсал йерде. Нейсе, хич олмаса, каръмън парасъндан ааджък каладжак, ондан идаре оладжаз, дийе дюшюндюм.

Кадън: Ааа, яндък. Не япаджааз шимди?

Адам: Нийе... не я? Не олду, анлат?

Кадън: (алаярак) Баърма, коджаджъъм. Не япайъм? Гюверджинлери алъркен, бана айнъ нумарайъ яптълар. Бен де меджбур калдъм, бютюн парамъ харджайъм.

Адам: Неееее? Не оладжак шимди? Сен бу ише бак! Биз узаклардан гелдик, Аллахъмъза тапъналъм. Ен сонунда бизи сойдулар, парасъз брактълар. Ей Раббим, Ибрахим'ин, Исхак'ън ве Якуп'ун Аллахъ. Сенин евин хайдутларла долду. Сен гьоктен бунлара джевап вер.

(Иса Месих ьоренджилерийле бирликте ичери гирийор, долашъп сатъджълара бакъйорлар, Иса бираз узаклашъп кендине бир камчъ япъйор)Петрус: Хайър, Яхуда, сенин дюшюндююн гиби олмаяджак. Бизим ефендимиз ьойле деилдир.

Яхуда: Неден олмасън? Баксана, бунджа сене уфак тефек кьойлери гездик, фукараларла анлаштък. Ийи, тамам, Аллах онларъ да севийор. Ама шимди, бак Петрус, нередейиз. Исраил'ин столитсасънда, ен бюйюк касабада. Хер шей бурадан гюдюлюйор. Бурасънъ бир кере еле гечирдик ми, О вакът Аллахън краллъъ сахиден гелмиш оладжак.

Петрус: Еее... сендже ефендимиз не япсън?

Яхуда: Не ми япсън? Билийорсун бен касйерим, ама касамъз хер даим бош. Екмек ве соанла яшъйоруз.

Петрус: Хадии де... сен шимдийе кадар ач мъ калдън?

Яхуда: Сен бени анламайон! Бен кендими дюшюнмюйорум. Ама Аллахън краллъъ ичин пара лазъм, гючлю финанс лазъм.

Петрус: Сен чок гюзел билийорсун, ефендимиз Иса не деди: 'Малларънъзъ сатън, садака верин. Кендинизе ьойле кеселер алън ки, хич чюрюмесинлер. Кендинизе гьокте ьойле бир хазине топлайън ки, хич ексилмесин.

Яхуда: Тамаам, бир шей демийорум. Хепси дору! Ама бу айетлери рухсал оларак анламак лазъм. Херкес буну буквално япарса, дюнянън хали не оладжак? Хайър, джанъм... ефендимиз чок ийи билийор ки, даха ьотелерде бизе чок пара лазъм оладжак.

Петрус: Ее... сендже не япълсън.

Яхуда: Бендже.. бендже.. хани бен Иса'нън йеринде олсам, бурадаки бютюн штандлардан хафтада йюз еллишер шекел аладжайдъм. Бу, ашаъ йукаръ ики йюз штандла япъйор... 3000 шекел - бир айда...

(Иса башлъйор, масаларъ девирсин, камчъ иле хайванларъ ковсун, гюверджинлери салсън - херкес паника ичинде баъръйор)

Иса: "Китап'та шьойле язъйор: 'Беним евиме дуа еви дениледжек.'

Сиз гене, ону хайдутлуа чевирдиниз."

Пейгамбер Хезекиел'ин дедии, йерине гелди, онун мюжделедии герчеклешти:

"Йюзюмю онлардан чевиреджеим. Деерли тапънаъмъ кирлетеджеклер; зорбалар ичери гирип орайъ кирлетеджеклер."Куйумджу: Ааааа... гене о адам!

Чейнджеджи: Ким яу?

Куйумджу: Тее о! Хани юч сене ьондже гелдийди. Бугюн бир даха гелди бурая!

Иса: Дефолун бурадан, бурасъ беним бабамън еви, сиз гене ону хърсъзлъкларънъзла, ачгьозлюлюклеринизле кирлеттиниз. Дефолууун... бир даха сизи бурада гьормейим!

Яхуда: (Иса'йъ енгеллемейе калкъйор) Иса, ефендимиз, не япъйорсун? Неден бу тюджарларъ кендине дюшман едеджен... бошу бошуна?

Петрус: (Ону колундан тутуйор) Хайър, сен анламъйорсун. Ефендимиз не яптъънъ чок ийи билир. Бизе зенгинлик лазъм деил, Аллахън краллъъ парайла япълмаз. Аллахън краллъъ ичин темиз бир хаят лазъм: хърсъзлък, ачгьозлюлюк бютюн бунларъ хаятъмъздан ковмалъйъз. Сен ефендимизе маана буладжаъна кендине бъчак вур: кенди кендине сор: айнъ бу табийетлер бенде булунуйор му?

(Яхуда утанъп кафасънъ ашаъ алъйор - Ферисилер ичери гирийор - тапънак хасталарла долуйор)

1. Гюдюджю: Бу адам да ким?

2. Гюдюджю: ДЖелилели, Иса адънда бир Насъралъ.

1. Гюдюджю: Ха! ДЖе-ли-ле-ли имиш! Орада калсън, бизим ишлеримизе каръшмасън. Бу хериф де не санъйор кендини? Мубарек байрамъмъзда бу шанлъ тапънаън ишлерине каръшъйор.

2. Гюдюджю: Шимди бир аскер гьондерип ону соргуя чекеджем!. Полис!!!

1. Гюдюджю: Дур ааджък. Бютюн халк ондан бир шейлер истийор. Бакалъм шимди не япаджак.

(херкес баъръйор)

1. Сакат адам: Иса, Иса бана ярдъм ет! Бана аджъ!

Кьор адам: Не баъръйон сен? Нерейе гетирдин бени?

2. Сакат адам: Бак тапънаа гелдик, херкес бурая копушту. ДЖелиле'ден чок хъзлъ бир Аллахадамъ гелмиш. Адъ Иса имиш.

Кьор адам: Иса мъ? Онун адънъ вар дуйдуум.

1. Сакат адам: Иса бана ярдъм ет! Бана аджъ!

Кьор адам: Дурун, бракмайън бени! Иса бана ярдъм ет, бана ярдъм ет!

Иса: (яклашъйор) Не истийорсунуз? Сизин ичин не япабилирим?

(херкес бирден конушуйор)

1. Сакат адам: Те бак йюрюйемийом, баджакларъмъ дюзелтир.

2. Сакат адам: Съртъм чок ери. Хич йукаръя бакамъйорум.

Кьор адам: Гьозлерими ач!

Иса: (гюлюмсейерек) Дурун, таник таник анлатърън бакалъм. Не дердиниз вар?

1. Сакат адам: Те бак йюрюйемийом, баджакларъмъ дюзелтир.

2. Сакат адам: Съртъм чок ери. Хич йукаръя бакамъйорум.

Кьор адам: Бен де бир шей гьоремийорум. Гьозлерими ач!

(Иса онларъ сърайла ийилештирийор - хепси бюйюк севинчле хоплуйорлар, джошуйорлар)
1. Гюдюджю: Те, те бак! Елалеме шифа вермек ичин галиба башка йер буламадъ.

2. Гюдюджю: Йетмийор, бютюн гюн бу скитниклерин наарасънъ, кокусуну чекийоруз.

Шимди де бу хериф онларъ коваджаъна бизим кираджъларъ ковуйор.1. Гюдюджю: Бу сефер бен полиси чаъраджам! Полииис...

(чок къзан тапънаън ичине гирийорлар, гиреркен гюдюджюлери бир кенара какъйорлар, чок наара япъйорлар)

1. Къзан: Те бакън! Бу Иса деил ми?

2. Къзан: Тамам о!

3. Къзан: Билийонуз му, о кимдир? О Месих'тир, халкъмъз чооок сенеден бери ону беклийор.

4. Къзан: О, бизим йени кралъмъз оладжак. Онун краллъъ да хич битмейеджек.

Бютюн къзанлар: Хозана! Хозана! Куртар бизи, ей Давудолу! Хозана - куртар бизи!

(илахи: Хозана, Хозана, Хозана гьоклердекине! (2x)

Исмини йюджелтириз, калбимиз хамдла долу!

Йюджелтилсин Раб Аллахъмъз! Хозана гьоклердекине)1. Гюдюджю: Тамам, бу кадар йетер артък! Дуйдун му не дийорлар, дуйдун му?

2. Гюдюджю: Давудолу имиш! Гьоклердеки имиш! Хозана олсунмуш!

Улан шимди сана гьостереджем!1. Гюдюджю: Сустурмуйор да къзанларъ. (Иса'нън янъна гидийор) Бе ага, сен дуймуйор мусун, бунлар не баъръйорлар? Бу Аллаха кюфюрдюр, кюфюр. Сустур онларъ, веднага!

Иса: Тамам, дуйуйорум. Чок ийи дуйуйорум.

Бен сизи шимди испит япаджам, бакалъм биледжениз ми:

Деил ми, Ески Китапта шьойле бир айет вар:

'Къзанларън ве емзикли бебеклерин азъндан Кендине ьовгю хазърладън.'

Сиз де бу айети хич окумадънъз мъ? Билийонуз му, о нереде язъйор? Хм?

(херкес гюдюджюлере гюлюйор)

Иса: Бракън, къзанлар бана гелсин. Гьоктеки бабам ьойлелерини беклийор.

Онун краллъънда саде къзан вар. (онларла бирликте чъкъйор).1. Гюдюджю: (чок синирли) Вакът гелди артък, бу херифлен хесаплашалъм!


2. сахне: Бугюнлерде бир дуа топлантъсъ


Ваиз: Евет, севгили кардешлеримиз... дуа топламтъмъзън сонунда бир де каса топлуйоруз ве 108 нумаралъ илахи сьойлюйоруз: "Хер шейими бен веририм!"

(сьойлемейе башлъйорлар, херкес стотинка атъйор, конушмая башлайънджа херкес сессиздже илахи сьойлемейе девам едийор)

1.ГСМджи: Бак шимди, сахи, Глобул'ун бирчок ийи тарафларъ вар. Месела: импулсларън калмадъ мъ, гене де кишийе хабер гьондерирсин.

2.ГСМджи: Ааа, насъл олур бу иш?

1.ГСМджи: Деил онунла конушасан. О, саде сенин нумаранъ гьорюйор, сонра о сана телефон ачсън.

2.ГСМджи: Екстра бу! Демек сендже, Глобул алайъм?

1.ГСМджи: Тамам, онун бу ийи тарафъ вар. Ама бендже М-тел гене де даха ийи, чюнкю обвхатъ даха хъзлъ.

2.ГСМджи: О да не демек?

1.ГСМджи: О демек... дийелим касабадан къра чъкъйон, месела балкана, Смоляна. О вакът Глобул хемен кайбелийор, хани тутмуйор. Ама М-тел гене тутуйор, конушабилирсин.

2.ГСМджи: Ех... бана лазъм деил, бен затен пек къра чъкмам.

1.ГСМджи: О вакът нийе ГСМ аладжан?

2.ГСМджи: Ех.. бугюнлерде лазъм артък херкесте олсун. Бютюн аркадашларъмда вар, беним ми олмаяджак? Пеки, кач пара япъйор бу модел?

1.ГСМджи: Бак ага, сана чок бюйюк бир шей лазъм деил. Верейим сана шу Моторола. Тюркче, Булгарджа меню вар. 36 чешит мелоди чалъйор... бак...

(биркач мелоди чалъйор)

2.ГСМджи: Еее... кач пара япъйор шимди?

1.ГСМджи: Бак, сана бир кардеш оларак ялан сьойлейемем. Чюнкю Раб дийор ки, 'Кенди кардешини севмейен, Аллахъ насъл севеджек'. Бу аслънда япъйор 80 Лева, бен сана вереджем алтмъша, не дерсин?...

1. алтънджъ: Сонра дедим коджама 'Абе Хюсню', дедим, 'Сен хер хафта гидийон Истанбула. дедим... Орадан бираз алтън гетирсене... дедим... Капалъ Чаршъда буранън яръ фиятъна верийорлар'. ЬОйле башладъ иште. Шимди чок шюкюр, хер хафта сатъйорум. Акмазса да дамлъйор. Аллах баба ийидир.

(касайъ топлаян кардеш гечийор. 1. алтънджъ биркач стотинка атъйор. "Даха фазла йок!" гиби харекетлер япъйор)

2. алтънджъ: Гьостер бакалъм. Не гетирдин?

1. алтънджъ: Те, гьорюйон. Вар бьойле коджаман халка бичиминде, сонра вар япрак гиби.

2. алтънджъ: Даха уфак бир шей йок му?

1. алтънджъ: Те вар шьойле бир шей... дур ааджък, чъкарайъм. Те гьорюйон му, чок назик дуруйор. Уджунда кючюджююк бир назар бонджуу да вар.

2. алтънджъ: Хммм.... чок да гюзел. Дорудан джанъм чекти, ону алайъм. Ама билмийорум, коджам хич истемийор бьойле бонджуклар олсун евимизде.

1. алтънджъ: Йок бир шей. Сен гене ал, сакла бир тарафта. Сонра дююнлере гиттин ми, такарсан. Коджан хаятта анламаяджак

2. алтънджъ: Хм.. не япсам аджаба. Кач пара бунлар?

1. алтънджъ: Бак шимди, бу обикновено алтън деил, бу 22 аяр, аннадън мъ? Хани сенин анлаяджан бираз даха пахалъ. Ама бен хеп дийорум "Бир кере ал, ама гюзел мал олсун".

2. алтънджъ: Офф... чок да истийорум алайъм, ама коджам къзаджак. Те бугюн алдък помошту, даха лазъм къзанлара мектеп ичин чанта ве пабуч алайъм.

1. алтънджъ: Ех.. орасънъ сен билийорсун. Ама бендже Раб истемийор бизим гиби кадънлар сюсленмейелим. Беним ичин кюпесиз къра чъктъм мъ, сеедно че, чъплак чъктън сокаа.

2. алтънджъ: Ама ьойле айет йок му, хани алтънларла сюсленмейелим?

1. алтънджъ: А бе сен де, серсем. О саде конушуйор ьойлелере, хани ким чок ашъръ такъйор. Сонра, гечен хафта Есинлеме дерсинде дуймадън мъ, насъл конушуйор? "Кутсал касабайъ, хани йени Йерушалим'и гьордюм, насъл гьоктен Аллахън янъндан инди. Коджасъ ичин сюсленмиш бир гелин гиби иди." Демек Аллах истийор, кадънлар сюсленсин, хеле хеле дююнлере гиттии заман. Не олду шимди, аладжан мъ?...

1. кадън: Брак чекилмез дава. Хериф бютюн гедже кърда. Сабахън алтънсънда гелийор еве, дут гиби сарфош. Ама билийон му насъл, аякта дурамъйор. Сонра гитмийор усул усул краватчаазъна уйсун. Башлъйор тапаза вермейе... йок чорба яп, ону гетир, буну гетир. Секундада гетирмедим ми, башлъйор дьовмейе. Амаа леке бе, дорудан леке. Билмийорум, даха не япаджам.

2. кадън: Я бенимкиси... сен баалим евдесин, ачлък чекмейон. Бенимкиси де айнъ сенин коджан гиби иди, ама юстелик кумар да ойнардъ. А бе еве хич пара гетирмезди. Кьомюр парасъ, помошт, майчество, семейнилери... би шей пара етмезди онун янънда, секундада верирди кумара. Сонра лифаджъдан пара алърдъ. Бен де шашърдъм, нереден булайъм лъхва парасънъ. Перална, телевизор, сектсия, холова гарнитура... хепси гиттийди.

1. кадън: Еее.. шимди насъл, гене ьойле ми?

2. кадън: Шимди чок шюкюр, деишти, усландъ. Гидийор ишчезине, еве пара гетирийор, верийор бана бютюн айлъънъ, бен идаре едейим. Саде джигарасъ вар, алъйор кендини ааджък джигара парасъ, хафта сонунда бир де тото ойнуйор - иште, бу кадар. Асълмъйор бана. Дажи, ев ишлеринде геч калдъм мъ бана ярдъм едийор, булашък йъкъйор, чамашър едийор.

1. кадън: Демеее! Ону насъл яптън? Насъл ону йола гетирдин?

2. кадън: Чок колай. Елтим бана анлаттърдъ, вармъш биртакъм топлантъ. Аллах адамларъ събрание япармъшлар. Кишилер изтсерение олурмуш, ичкиден кесилирмиш, намуслу адамлар олурмуш. Бир гюн дедим кенди кендиме "А бе Неджмие, гит сен де дене, кайбедеджеин не вар ки". Бир гиттийсем, сахиден де ьойле.

1. кадън: Ее, сонра?

2. кадън: Ен пешим бен башладъм редовно гитмейе. Коджам буну дуйунджа фъттърдъ, тепесини аттъ. "Сен де ми брудестан олдун. Елалеме резил оладжаз" бир тон лаф яптъ. Ама сонра бютюн кардешлере дуа еттирдим коджам ичин, Аллах ону услантърсън дейене.

1. кадън: Ве... насъл олду? Коджан усландъ мъ?

2. кадън: ЬОндже чок каршъ иди. Ама усул усул ону чектим топлантъя.

'Бир кере аяк бассън' дедим кенди кендиме, 'гериси колай'.

Ве сахиден де ьойле олду. О да редовно гелмейе башладъ.

Бамбашка адам олду. Йок ескиси гиби сарфошлук, гезгинджилик, кумар, дьовмек -

би шей калмадъ. Кузу гиби олду хериф.

(икиси гюлюйорлар) Те, шимди дуа едеджек!Ваиз: Сон дуайъ Имдат кардеш япсън!

Коджасъ: Я Раб, гьоктеки бабам! Сана бинлердже шюкюрлер олсун, беним гибисини арайъп булдун. Бени батактан чъкардън. 0ооо... сана не кадар хамд етсек аздър, бени йени бир киши яптън, сенин евладън яптън....

2. кадън: Гьорюйон му? Бен сана деркен...

1. кадън: Айол, бу сюпер бир шей, бен де артък ьойле япаджам.

3. кадън: Шей, кардешлер даълмайън, истийорум, беним ичин дуа едесиниз. Те шураджазъмда бир аръ вар.

2. адам: Беним ичин де дуа един, бен ярън йола чъкаджам. Гене Унгаря'да бени чеджирмесинлер.

4. кадън: Беним кафам аръйор, бир кардеш бана бир ел вурсун.

Деликанлъ: Беним де ярън испитим вар, оламаз мъ бунун ичин дуа едесиниз.

5. кадън: Халамън елтисинин бърчеткасъ ярън оператся оладжак. Олабилир ми, онун ичин дуа едесин?

6. кадън: Тийземин чуджуунун ярън дююню вар. Билмийорум да, аскъ парасъ нереден булайъм. Дуа един, Аллах бана бир йерден йолласън.

3. адам: Пасторе, олабилир ми хепимиз....

Ваиз: Йетер, йетееер.

(къзанлар ичери далъйор, ваизин янъна гелмейе чалъшъйорлар, бюйюклер онларъ уратърмая чалъшъйорлар)

Ваиз: Бракън... бракън къзанлар ьоне гелсинлер.

Раббимиз деди ки, онун краллъъ къзанларъндър. Сиз хепиниз онлардан ьоренин. Хепиниз саде кендинизи дюшюнюйорсунуз. Бакън онлар гиби оласънъз.

Сизинле артък анлашмаяджам.

Бен бир даана вааз етмейеджем, саде къзан дерслери япаджам...

Дефолун бурдан... дефолуун!

3. сахне: Тапънмая енгел олан шейлер(генч кадън, сабахлък гийимиш диванда ятъйор - уйуйор)

Къзан: Анне!.... Мар анаааа!

Мюлюска: (уйкулу) Хъ? Не олду я? Не истийон?

Къзан: Ана, геч олуйор, лаъм мектебе гидейим.

Мюлюска: Еее... гииит, бен не япайъм?

Къзан: Ама ачъм, даха бир шей йемедим.

Мюлюска: Ее, сонра? Гит мектептен кендине поаджа ал!

Къзан: Я пара?

Мюлюска: Еее, те орада, телевизорун юстюнде.

(Къзан кендине пара алъп къра чъкъйор)

Мюлюска: Колай деил, ана оласън. Сабах сабах къзанларла анлаш. Бютюн уйкуму бозду. Даха еркен, саат он. Ааджък даха уйуяйъм.

(уйумая девам едийор - сонра комшулар хъзлъ мюзик чалъйорлар)

Мюлюска: Ааа, бу да не шимди? Инсанъ дели япъйорлар! (дувара вуруйор) Йетерин бе! Йетер! Не санъйонуз кендинизи? Гедже ортасънда наара япъп инсанъ уйкусуз бракъйонуз.

(уйумая девам етемейе чалъшъйор ама уйуямъйор)

ЬОф.. те олду иште, гит де уйу. Боздулар татлъ сабах уйкуму. Баалим телевизяя бакайъм. Гюзел бир дизи вар мъ, аджаба?(телевизйону ачъйор, азъджък бакъйор - сонра капъ чалънъйор)

Бу да не шимди? Бу евде хич ми рахат йок? Кешке ишими бракмайдъм! Орада даха рахат идик. Евде саде копушмак вар. (баърарак) А бе, инсанъ хич ми рахат бракмаяджанъз, ааджък динленсин. Бак шимди, не лаф япаджам она!(капъйъ хъзлъ ачъйор) Еее, не истийонуз? ... Ооо, Барийе къзкардеш! Буйур ичери.

Отур ааджък бир кааве япайъм, мухабет япаджаз.

Анлат ааджък, акшам насъл гечти? Чок мерак едийорум. Къз тьовбе етти ми?

Барийе: Бак шимди, Мюлюска, еве даламаяджам, хич вактъм йок.

Саде гелдим сенден ярдъм истейим.Мюлюска: Айол сана не олду? Не бу паника?

Барийе: Бана бир шей олмадъ, ама Аслъ къзкардешинин чоджууну хастанейе аладжаклар ве йок ким онун бебеине баксън. Сен гидебилир мисин?

Мюлюска: Ейваа, чок фена. Чок юзюлдюм къзана! Ама бен де шимди евден чъкамам, къзанъм нередейсе мектептен дьонеджек, бен де даха йемек хазърламадъм.

Сен бебее бакамаз мъсън?Барийе: Хайър, бен де Аслъйла гидеджем хастанейе. Къзкардеш чок съкънтълъ, лазъм бириси онунла гитсин, йокса даянтърамаяджак.

Мюлюска: Емиии... не дийейим? Кендин гьорюйон. Беним даха чок ишлерим вар.

Сен ен ийиси Лейла къзкардеше гит она данъш, о ярдъм едеджек сана.Барийе: Пеки, сен насъл дерсен. Ама билийорсун, Лейла'нън да беш къзанъ вар.

Санъйорум сенин ичин даха колай оладжак гелесин.(Мюлюска омузларънъ силкийор) Тамам, тамам... нейсе. Лейла'я бакаджам. Раб сенинле олсун!

Мюлюска: Раб сенинле олсун. Шей... дуа едеджем, ха!

(кенди кендине) Ай, чок язък къзкардеш ичин. Чок юзюлдюм. Дур бакайъм бу дизи насъл битеджек. Чок да мерак едийорум.

(гене узанъйор - азъджък сонра гене уйкуя далъйор)

Иса: Баба, гьорюйорсун. Мюлюска сенин евладъндър. Ама бир тюрлю анламъйор ки, бен онун уруна ьолдюм, деил о ян ятъп динленсин дийе, ама беним ишимде чалъшсън дийе. Онун анлайъшъ даха зайъф, она о гюнахъ сайма. Ама айнъ заманда ону ьойле бракамайъз. Не япълмалъ? ... Тамам, сенин Кутсал Рухуну гьондереджез, ондан о мюлюслюю алсън.

(Кутсал Рух гидип, усулджаджък Мюлюсканън кафасънън алтъндан ястъъ чекийор - Мюлюска хемен уянъйор)

Мюлюска: Ай, не олду бана? Гене уйкуя далмъшъм, галиба. Ястъъма да не олду? Ястъъм нереде? (отуруйор) Нейсе, бакайъм бааръм, дизи насъл битти?

Телевизйон: Ве шимди хаберлер...

Мюлюска: Сен шу ише бак! Качърдъм дизинин сону. ДЖък джък джък!

Телевизйон: Ве шимди бизе тазе тазе улашан бир хабер. Романя'нън гюней бьолгесинде саат 12:35'те чок аър бир депрем мейдана гелди. Риджхтер ьолчеинде 7 виргюл 6 саптанълан депрем, Булгаристан'ън кими кентлерине де бюйюк зарар верди. Шу ан гьордююнюз сахнелер Дунав ърмаънда булунан Русе касабасъндандър. Гьордююнюз гиби, блокларън хемен хемен хепси чьокмюш вазийетте. ЬОленлерин сайъсъ шимдийе кадар 5000 оларак верилийор, ама даха да бюйюйеджеинден ендише едилийор.

Мюлюска: (аяа фърлъйор) Хиии, я Аллахъм, не олуйор бурада? Не олуйор? Ейваа, шу максумджуклара бак! Сокакта калдълар, йок ким онлара баксън артък. (алъйор) Аййй, ве дюнянън сонунда да ьойле оладжакмъъъш. Я Рааааб! Бен не кадар узаклаштъм сенден. Гьостер бана не лазъм деиштирейим. Я Раб, артък сенин ичин кьойден кьойе гезеджем, сенин адънъ ьоведжеем!

Кутсал Рух: Къзанларъм, биз севмейелим саде лафта я да дудакларла, ама ишлемекле ве хакикатла.

Мюлюска: Хии, бу сес нейди? Ама дору я, бен бурада кенди кендиме ачъйорум ве Русчукта шу заваллъ бебеклер сокакта калъйор. Даккада гидеджем автогарая бакаджам Русе'йе не заман реис вар. Гидип ярдъм едеджем орадакилере.

Дур бакайъм автогаранън нумарасъ язардъ бурда бир йерде.Кутсал Рух: Комшуну кендин гиби сев. КОМШУНУ!

Мюлюска: Не? Не олуйор бана?

Кутсал Рух: КОМШУНУ!

Мюлюска: Бен де не кадар бавно имишим? Я Раб, сен... йокса... не демек истийорсун? ... Хаклъсън, бин кере хаклъсън. Узактакилере деил, бизим махаледекилере хизмет етмек лазъм.

(нумара чевирийор) Алоо, Барийе къзкардеш. Офф, ийи ки, сени даха евде булдум.

Бак шимди, сен бана гелдин я. Аслънда евде хич ишим йокту, саде мюлюслюктен ичин ярдъм етмек истемедим. Ийи япмадъм, билийорум. Сен Лейла иле конуштун му?... Не, йок муйду евде?... Демек, ийи ки, телефон ачтъм сана. Бак шимди, бен хемен чъкъйорум евден гидеджем Аслълара, бен бакаджам бебее, тамам мъ? Хади, чау!(евден чъкаркен) Раб, тешеккюр едерим сана, бени уянтърдъън ичин.

(д) инсан коркусу -(топлантъдан чъкан кардешлер шюкюрлешийорлар)

Гюллю: Чок шюкюр кардеш. Деил ми, бугюнкю топлантъ чок ийи гечти. Пасторун сьойледии чок дору: биз иманлълар лазъм Раб ичин туз ве ъшък олалъм. Биз сустук му, ким Раббе шахитлик япаджак?

Кардеш: ЬОйле, къзкардеш, ьойле. (башкасъна) Бу Гюллю къзкардеш чок салам бир иманлъ. Рабби чок севийор, Аллах ичин янъйор!

Гюллю: Нейсе, лазъм артък еве гидейим. Вереджеклер Аллах киносуну, ону качърмаяйъм.

(йола чъкъйор... биркач адъмдан сонра саа сола бакънарак маскейи такъйор)

Либас: (елинде бир тепси пиши ве сокче) Ооо, Гюллю абла, наапъйон?

Гюллю: Шей, бен... те... гелдим те орадан, гиттим бир йере кадар. Ааджък ишим вардъ.

Я сен, Либас аба?Либас: Те гьорюйон! Пиши даътъръйом. Бугюн анамън елли икинджиси. Ал, сен де ал бир таник.

Гюллю: Йок саол, бен алмазсам даха ийи.

Либас: (шюпхе иле бакъйор) Нее я? Сен олмаясан о протестанлардан?

Билийорсун, онлар ьойле шей йемийорлар.Гюллю: Ах... сен не дюшюнюйон бенден ичин? Йок, просто... дюшюнюйорум...

Либас: Не дюшюнюйорсун?

Гюллю: Дюшюнюйорум ки, аслънда бютюн бу пишилер бошуна япълъйор. ЬОлюлер йийор му, санки?

Либас: Ааа, маре, не бу гявур лафлар сенде? Не бу я? Сен де ми динини саттън?

Сон сенелерде чок тюремейе башладъ бу християнлък.Гюллю: Бен... бен... саде биркач дефа гиттим онларън топлантъсъна. Билийорсун, съртъм арърдъ да онун ичин.

Либас: Маре, сен дели мисин, не? Насъл йемейеджен пишилерден. Даха гечен хафта анамъ гьордюм йюрамда. "Бени бесле, йокса янъма аладжам сени", деди. Наш анама сайгъ гьостермейеджем? Сен де алсан,.. нах (пиши узатъръйор)

Гюллю: (корка корка алъйор) Ама... бен.. шей...

Либас: Ха шьойле! Бир де би сокче. Ха.. гьордюн мю? Хепси ийи. (гидийор)

(Гюллю бакънъйор, пиши иле не япсън дийе шашъйор)

Лепилоджу: Абба, вер сене он стотинка. Акшамдан бери йемедим.

Гюллю: Йок не верейим сана. Дур.. ал сен шу пишийи, ал, ал!

(Кенди кендине) Офф, куртулдум ондан. Аз даха меджбур каладжайдъм, ону йийейим. (еллерини силкийор - еве гелийор)

Мюмине: О Гюллю къзкардеш! Те гелдим сана кадар. Деил ми, яръна хазърлък япаджаз?

Гюллю: Мюмине къзкардеш! Яръна мъ, не оладжак яръна?

Мюмине: Аа... йокса унуттун му? Деил ми анлаштък. Ярън Коледа, биз де берабер кекс япаджайдък бизим евде. Ама бизим блокта токларъ кестилер. Бен де дедим кенди кендиме: гит Гюллю'йе, орада яп кексилери.

Гюллю: Шей... аслънда чок ийи фикир, ама, еем, бизим де фърънъмъз бу сабах бозулду. Язък...

Гюллю'нюн анасъ: (джамдан баръйор) Гюллюююю, далсана артък еве. Гене чок узаттърдънъз о топлантъйъ. Бъктъм затен сенин топлантъларъндан: дуа топлантъсъ, инджил топлантъсъ, джарт топлантъсъ, джурт топлантъсъ... башка ишин йок му санки?

Гел бана ярдъм ет шу поааджаларъ фъръндан чъкарайъм.Гюллю: (къпкърмъзъ олуйор) Бак шимди Мюмине, анам даккада бираз синирли. Йок люзюм шимди ону даха фазла къздъралъм. Деил ми Раб дийор: 'Йъланлар гиби акъллъ олун'. Башка гюн япаджаз кекси, тамам мъ?

Мюмине: Хмм... сен билирсин. Хади, бен гидийорум, Раб сенинле олсун.

Гюллю'нюн анасъ: Гел сана артък!

Гюллю: Гелдим, гелдим. Шшшт! Баърмасана, бютюн комшулар бизе бакмая башлъйор.

Гюллю'нюн анасъ: Тепсийи тут! Чъкарайъм бунларъ... сонра лазъм сенинле бир ики лаф япайъм.

Гюллю: Хайролсун, не олду я, ана?

Гюллю'нюн анасъ: Сесле, сенин саклъ къпъртъ ишлеринден бъктъм усандъм артък! Затен артък вакът олду евленесин. Не бу, 20 яшъндасън даха да беклийон уйгун кишийи. Не бу я, калугерка мъ истийон оласън?

Гюллю: Ана, кач дефа сана дедим, сен буна кахър етме.

Гюллю'нюн анасъ: Башка бир меселе де вар. Аз ьондже Юлвийе аба гелди, парасънъ истеди. Бен де шаштъм 'Не парасъ' дедим. 'Те Гюллю'йе вердиим йирми лева' деди. Сен бенден хаберсиз насъл ьодюнч алмая калкъйон ха? Не ичин лазъмдъ о пара, сьойле сьойле, бенден не саклъйон?

Гюллю: (чок коркуйор) Шей... наш дейим сана. Билийорсун, беним пабучларъм йъртълдъйдъ ве ... еееми... (дьонюйор) Я Раб, бен не япъйорум, наш куртуладжам бундан шимди? Бана ярдъм ет!

Иса: Баба, сен Гюллю'нюн халини гьорюйорсун. Чок бюйюк съкънтъда. О бана иман едийор, ама бир тюрлю коркусуну йенемийор. Бир парча ону анлъйорум: бен де йерйюзюнде яшаркен, ьойле дурумлара гелдим. Ама сен бана Кутсал Рухунла хеп ярдъм едердин. Айнъ онун гиби, шимди де Гюллю'йе ярдъм ет. Сенин Кутсал Рухун она гюч версин о инсан коркусуну йенмейе.

(Кутсал Руху гьондерийор - о да усул усул маскейи чъкартъйор)

Гюллю'нюн анасъ: Хади де, не йуткунуйон. Анлатсана, неймиш о пара меселеси?

Гюллю: (Яваш яваш кендине гелийор) Бак ана! Сен бени танъйорсун, деил ми? Бен вар мъ хич сени алдаттърдъъм?

Гюллю'нюн анасъ: Еее.. сьойле бакалъм.

Гюллю: Бак ана! Бу парайъ борч алдъм фукара бир къз кардешим ичин.

Гюллю'нюн анасъ: Къзкардешин ми? Сенин ики аблан вар, ики де еркек кардешин, къзкардешин йок ки!

Гюллю: Хайър, бизим топлантъдан бир къзкардеш. Хаста иди, чок аджеле она антибиотик лазъмдъ. Бен де гиттим, Юлвийе абадан истедим. Не япаджайдъм. Къзкардешими о вазийетте бракамаздъм.

Гюллю'нюн анасъ: Ааа, бу хептен делирди. О нерден нерейе сенин къзкардешин оладжак? Сен дели мисин, елалемин кейфине пара харджасън? Ха, дели мисин?

Гюллю: Хайър ана, бен дели деилим? Бен не яптъъмъ чок ийи билийорум. Затен парайъ хазърладъм, шимди гидеджем она чевирмейе. Бен не яптъъмъ чок ийи билийорум.

Бен анаджъъм, билийорум, хич истемийорсун бен Иса'я иман едейим. Ама бенден не феналък гьордюн? Дчрт тане къзанън даха вар. Нереде онлар? Не заман сени долашъйорлар? Саде пенсиянъ алдъън заман гелийорлар, ьойле деил ми?Гюллю'нюн анасъ: Тамам, орасъ дору.

Гюллю: Евет, хепсинин евлери, арабаларъ, гюзел ишлери вар. Ама хеп бен сенин янъндайъм, хеп бен сана бакъйорум. О да не ичин, билийон му, не ичин? Чюнкю Иса Месих бизе ьойле ьоретийор. Ескиден бен де саде кенди ишлеримин пешине гидердим, ама насъл Иса'йъ танъдъм, деишмейе башладъм. Ана, сен кендин чок ийи билийорсун, ескиден насъл идим, деил ми? Хич ми деишмедим?

Гюллю'нюн анасъ: Тамам, сен сахиден де чок деиштин.

Гюллю: Ана, бен шимдийе кадар хеп сакънърдъм сана сьойлейейим. Ама бени деиштирен Иса Месих олду. О хачта бизим ичин курбан олду. Ама мезардан дирилиндже, хепимизин Рабби олду. Ве гюн геледжек, сен де ону анлаяджан.

Гюллю'нюн анасъ: Гел къзъм! (ону куджаклъйор)


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница