Теология описание на дисциплините древни езици де. 1 Новозаветен гръцки ІДата10.04.2018
Размер83.68 Kb.
#65718ТЕОЛОГИЯ

Описание на дисциплините

ДРЕВНИ ЕЗИЦИ
ДЕ.1 Новозаветен гръцки І

Курсът запознава студентите с основния граматичен и лексикален материал на новозаветния гръцки език.


ДЕ.2 Новозаветен гръцки ІІ

Предпоставка: ДЕ.1 Новозаветен гръцки І

Курсът продължава запознаването на студентите с основния граматичен и лексикален материал на новозаветния гръцки език. Упражняване на превод и работа с речници.
ДЕ.3 Новозаветен гръцки ІІІ

Предпоставка: ДЕ.2 Новозаветен гръцки ІІ

Целта на този курс е да осигури добро познаване на Новия завет на оригиналния му език.
ДЕ.4 Библейски еврейски език І

Курсът запознава студентите с основния граматичен и лексикален материал на старозаветния еврейски език. Упражняване на превод и работа с речници.


ДЕ.5 Библейски еврейски език ІІ

Предпоставка: ДЕ.4 Библейски еврейски език І

Курсът запознава студентите с основния граматичен и лексикален материал на старозаветния еврейски език и развива способностите им за четене, разбиране и превеждане на древния текст.

СТАР ЗАВЕТ
СЗ.1 История на Израел

Предметът разглежда историята на еврейския народ в неговия старозаветен и междузаветен период. Целта на курса е да очертае основните линии на развитие, базирайки се на докладите от книгите на Стария завет, археологическите открития и древни документи.


СЗ.3 Екзегетика на Стария завет

Предпоставка: ДЕ.5 Библейски еврейски език ІІ

Курсът дискутира практични методи за тълкуване на Стария завет. Предоставя възможност за усвояване на умения за коректна работа и познания върху процеса на разбиране на текста.
СЗ.4 Петокнижие

Въвежда студентите в атмосферата, съдържанието, литературния контекст и вестта на Петокнижието, търсейки съвременно приложение на представените идеи.


СЗ.5 Старозаветни пророци

Курсът предлага изследване на книгите на старозаветните пророци с акцент върху основните им теми.


СЗ.6 Данаил

Изследване на средата, съдържанието и конструкцията на Книгата на пророк Данаил с оглед тълкуването на пророческите й части.


СЗ. 7 Поетични книги на Стария завет

Курсът предлага изследване на поетичната литература на Стария завет с акцент върху въведителните въпроси и основните им теми.


СЗ. 8 Въведение в Стария завет

Систематично въвеждане в историческата обстановка, време и авторство на старозаветните писания, описание на различни теории и подходи за изследване на Стария завет.НОВ ЗАВЕТ
НЗ.1 История на новозаветното време

Новият завет има история и предистория, които зависят от множество фактори-: социални, икономически, политически, културни, литературни, религиозни. Целта на курса е да проследи в основни линии съставянето на този фундаментален за християнството корпус от писания.


НЗ.3 Екзегетика на Новия завет

Предпоставка: ДЕ.3 Новозаветен гръцки ІІІ

Курсът разглежда практичните методи за тълкуване на книгите на Новия завет. Предоставя възможност за усвояване на умения за коректна работа и познания върху процеса на разбиране на текста
НЗ.4 Евангелия

Курсът предлага основно въведение в главните теми на четирите евангелия и разглежда връзката помежду им. Дискутира се и синоптичният въпрос.


НЗ.5 Деяния на апостолите и писма на Новия завет

Подробно проследяване на историята на първите християни, описана в техните новозаветни писма и книги. Предметът разглежда Деяния на апостолите и всички новозаветни послания.


НЗ.6 Откровение

Изследване на последната книга в Библията. Курсът предлага христоцентрично разглеждане на пророческите текстове.
СИСТЕМАТИЧНА ТЕОЛОГИЯ
СТ.1 Догматика I - Божието слово

Курсът разглежда християнската доктрина за Божието слово, приложението му в днешния свят и въпроса за вдъхновението.


СТ.2 Догматика II - Антропология

Курсът предлага разглеждане на библейското разбиране за човешката природа и го сравнява с най-разпространените антропологични идеи в античността.


СТ.3 Догматика III - Доктрината за Бога

Курсът дискутира библейската концепция за Бога, Неговите черти и откровение. Изследва природата на Христос, Неговото първо и второ идване.


СТ.4 Догматика IV - Сотериология

Курсът разглежда доктрината за библейското спасение и развитието й в различните вероизповедания


СТ.5 Догматика V - Закон и събота

Курсът представя принципите на Божия закон и специалното значение на четвъртта заповед в историята на църквата и човешкия живот.


СТ.6 Догматика VI - Есхатология

Курсът дискутира библейския поглед върху времето на края. Прави се сравнение между възгледите на различните вероизповедания и тяхното влияние в живота на църквата днес.


СТ.7 Догматика VII - Еклезиология

Курсът дискутира библейските основи на християнската доктрина за църквата. Разглежда различните позиции на християнските деноминации и тяхното влияние днес.


СТ.8 Херменевтика

Общо въведение в принципите на библейското тълкуване. Курсът проследява развитието на методите на тълкуване в църковната история.


СТ.9 Християнски вероизповедания

Изследване на историята и основните доктрини на християнските вероизповедания.


СТ.11 Светилище


ИСТОРИЧЕСКА ТЕОЛОГИЯ
ИТ.5 История на АСД

Изследване на историята на Църквата на АСД с оглед на историческия, социалния, религиозния и културен фон по време на нейното възникване, развитие и разпространение в САЩ, Европа и България.


ИТ.6 Живот и писания на Елън Уайт

Общо въведение в житейския контекст на Е. Уайт и нейните писания и влиянието й върху развитието на Църквата на АСД.


ИТ.7 Въведение в Източното православие

Курсът предлага запознаване с основите на православното богословие и църковно учение и установяване на сходствата и различията между собственото си вероизповедание и това на Православието.


ИТ.8 История на религиите

Изследване на основните социални, философски, религиозни и етични елементи на световните религии, връзката им с християнството и произтичащите от това предизвикателства за проповядването.


ИТ.9 История на културата I

Разглеждане на най-ярките явления от областта на философската мисъл и отделните изкуства, като се проследява развитието им от епохата на Древен Египет и Месопотамия, през Гръко-Римската античност, Западноевропейското средновековие, Ренесанса, Борока, Просвещението, Класицизма и Романтизма до наши дни.


ИТ.10 История на културата ІІ

Разглеждане на най-ярките явления от областта на философската мисъл и отделните изкуства, като се проследява развитието им от епохата на Древен Египет и Месопотамия, през Гръко-Римската античност, Западноевропейското средновековие, Ренесанса, Борока, Просвещението, Класицизма и Романтизма до наши дни.


ИТ. 11 Църковна история І

Църковно-историческите процеси от зараждането на християнството до началото на Реформацията се анализират във връзка със социалнополитическата, религиозна и културно-историческата картина на епохата. Курсът проследява и развитието на християнството в периода на Средновековието и ролята на папството върху политическата и религиозна ситуация в Европа.


ИТ.12 Църковна история ІІ

Курсът изследва произхода, развитието и последиците от Реформацията, нейните основни разклонения, връзките й с държавата и католическата реакция (Контрареформацията). Проследяват се и значимите тенденции и събития в развитието на християнството от времето на Просвещението до наши дни.ПРАКТИЧНА ТЕОЛОГИЯ
ПТ.1 Психология на общуването

Запознаване с теорията, основните нива и форми на комуникация. Въведение в процеса на устното изразяване и упражнения в невербално общуване, малки групи и публично говорене.


ПТ.2 Омилетика I

Въведение в принципите на съставянето и изнасянето на проповед, различните видове проповеди и стилове.


ПТ.3 Омилетика II

Предпоставка: ПТ.2 Омилетика

От студентите се изисква да подготвят кратка проповед и да я изнесат пред групата. Оценяването се дискутира от цялата група.
ПТ.4 Работа с деца и младежи

Курсът има за цел да помогне на студентите да развият необходимите качества за работа с деца, юноши и младежи в и извън църквата.


ПТ.5 Църковно администриране

Курсът предлага основни познания, необходими за разбиране на църквата от социологична гледна точка. Специално внимание се обръща на развитието на ЦАСД от движение в стройна организация.


ПТ.6 Теология на богослужението

Курсът разглежда основите и принципите на литургичната практика и тяхното значение за живота на църквата и нейните членове.


ПТ.7 Практично евангелизиране

Изследване на динамиката в практичното евангелизиране. Въвеждане на студентите в принципите на църковния растеж. Дискутиране на разнообразни методи за водене на хора при Христос.


ПТ.8 Пасторска психология

Разглеждане на отношението между психология и религия като база за съветване в пасторската дейност.


ПТ.10 Философия на здравното възпитание

Разглеждане философията на ЦАСД за здравно възпитание. Дискутиране на библейски и медицински постановки в областта на здравето.


ДРУГИ
Д.1 Английски език І

Изучаване на основните граматични норми и лексикални елементи на съвременния английски език.


Д.2 Английски език ІІ

Продължаване изучаването на основните граматични и лексикални норми на съвременния английски език.


Д.3 Английски език ІІІ

Разглеждане на основните принципи на английската реч, доколкото те са свързани със стандартния съвременен английски. Писане на кратки есета върху лични преживявания, наблюдения и размисли.


Д.4 Английски език ІV

Въведение в съставянето на академични текстове и разглеждането им от критичен ъгъл.


Д.5 Въведение в психологията

Изследване на основните традиционни школи в психологията и техните конкретни приложения в съвремието.


Д.7 Музика І

Въведение в история на музиката и музикалната теория. Основната цел на курса е подробното изучаване на елементите на музикалния език и възпитаване на музикално-слуховите възприятия. Проследява развитието на музикалните процеси в контекста на различните исторически епохи.


Д.8 Музика ІІ

Задълбочено изследване на историята на музиката и музикалната теория.


Д.10 Въведение в научната работа

Предметът въвежда в методологията на научната работа. В края на курса студентите трябва да са усвоили методите на подготовка и писане на реферати и семинарни работи, както и да умеят да работят самостоятелно с библиотечния масив.


ЦЪРКОВНА ПРАКТИКА
ЦП.1 Църковна практика І

Практиката включва студентите в църковния живот и им дава възможност да прилагат придобитите теоретични познания.


ЦП.2 Църковна практика ІІ

Практиката включва студентите в църковния живот и им дава възможност да прилагат придобитите теоретични познания.


ЦП.3 Църковна практика ІІІ

Практиката включва студентите в църковния живот и им дава възможност да прилагат придобитите теоретични познания.


ЦП.4 Църковна практика ІV

Практиката включва студентите в църковния живот и им дава възможност да прилагат придобитите теоретични познания.


ЦП.7 Църковен стаж и колпортаж

Църковният стаж включва двуседмична практика с действащ пастор, при която студентите имат възможност да проследят работния процес и ежедневие на пастора. Същевременно, под ръководството на Директора на Издателски отдел, студентите провеждат теоретично и практично обучение по литературен евангелизъм.


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница