Теория на електронните схемиДата21.01.2018
Размер27.9 Kb.
#50478
KОНСПЕКТ
по дисциплината “Теория на електронните схеми”

1. Основни цели и съдържание на ТЕС.

2. Етапи на проектирането на елекронните устройства.

3.Компютърно-интегрирани технологии за изследване на електронни схеми(ЕС)

4.Методология за автоматизирано изследване на ЕС.

5. Видове електронни компоненти(ЕК) и електронни схеми.

6. Основни понятия и зависимости от теорията на електронните устройства.

7.Принципи на моделирането. Видове модели на електронни компоненти.

8.Методология за автоматизирано определяне на моделите на ЕК.

9.Нелинейни модели на биполярни транзистори. Универсални динамични модели-ек-вивалентни схеми, математическо описание, методи за определяне на моделните параметри.

10.Линейни модели на биполярни транзистори- еквивалентни схеми, мате-матическо описание, определяне на моделните параметри.

11.Линейни модели на униполярни транзистори.

12. Линейни макромодели на операционни усилватели.

13. Модели на активните четириполюсници.

14. Компонентни уравнения и матрици на схемите.

15. Елементи на топологията на схемите.

16. Топологични матрици и топологични уравнения на схемите.

17. Еднородни координатни системи и определяне на токовете и напреженията чрез тях.

18. Уравнение на напреженията на сеченията. Метод на възловите потенциали и матрици на схеми със зависими източници на ток, управлявани от напрежения.

19. Матрици на многополюсници.

20.Обобщени матрични методи за анализ на ЕС.

21. Метод на многополюсните подсхеми.

22.Основни зависимости и дефиниции.

23. Определяне на вторичните параметри от матрицата на проводимостите.

24.Вторични параметри на схеми без общ възел на входа и изхода.

25. Определяне на четириполюсните параметри на схемите от техните матрици.

26. Условия за съгласуване на входа и изхода на схемите.

27. Активност на електронните схеми.

28. Чувствителност на ЕС- основни понятия и определения. Видове чувствителност.

29. Методи за анализ на чувствителност на ЕС.

30. Метод на нарастване (метод с модели на чувствителност).

31. Теорема на Телеген. Определяне и свойства на присъединените схеми.

32.Метод на присъединените схеми.

33. Изчисляване на чувствителност от първи ред на електронни схеми в честотна област.

34. Синтез-въведение, основни понятия и определения.

35. Методология за машинен синтез на ЕС по зададени изисквания към честотни характеристики.

36.Реализуемост на схемните функции.

37. Преобразуване на честотата.

38.Нормиране на елементите и характеристиките на честотнозависими схеми.

39. Апроксимация. Определения. Видове.

40. Постановка на проблема за апроксимация на предавателните функции при зададена АЧХ.

41. Апроксимация по Бътъруард.

42. Апроксимация по Чебишев.

43. Апроксимация по Кауер.

44.Честотни характеристики, обословени от основните типове полюси и нули.

45. Разлагане на предавателните характеристики на прости множители от първи и втори ред.

46.Характеристики и параметри на основните видове елементарни предавателни функции от първи и втори ред.

47. Реализация на електронни схеми. Методи за реализация.

48. Каскадна реализация на активни филтри.

49. Реализация на предавателни функции от първи и втори ред с един операционен усилвател. Структурни схеми.50. Реализация на звена от втори ред със структурна схема с многоконтурна отрицателна обратна връзка.

51. Реализация на звена от втори ред със структурната схема с едноконтурна отрицателна обратна връзка.


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница