Териториална дирекция на нап софияДата27.10.2018
Размер51.5 Kb.
#101541
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП СОФИЯ

1000 София, ул. “Аксаков” № 21 Телефон: (02) 9859 3801 Факс: (02) 9864728 Е-mail: td_sofia_grad@ro22.nra.bg
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
51/2018/С от 05.07.2018 г.
Подписанaтa Галя Маринова – старши инспектор по приходите в отдел „Държавни вземания”, в качеството си на провеждащ продажбата, на основание Заповед № РД-01-1178/05.07.2018 г. на директора на ТД на НАП София, във връзка с чл. 3, ал.1, т.13 и ал. 4 и чл. 10, ал. 1, т. 16 от Закона за Националната агенция за приходите и чл. 243, чл. 246 и чл. 251, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК)
ОБЯВЯВА:
Публична продажба чрез търг с тайно наддаване 51/2018по реда на чл. 251 – 254 от ДОПК на движими вещи, представляващи леки автомобили, отнети в полза на държавата с влезли в сила актове на съдебните органи, съгласно приложен списък.

Огледът на вещите се извършва всеки присъствен ден от 22.08.2018 г. до 27.08.2018 г. от 10 до 15 ч. вкл. в: РУ на МВР – Ботевград; паркинг на ЗЖУ - ВРАНЯ, ул. "Патриарх Герман" 5; ГПУ Петрич.

Депозитът за участие в търга се внася по банков път до 27.08.2018 г. в СИБАНК, BICBUIBBGSF, IBAN: BG44BUIB98883322943400, за всяка група вещи поотделно. Депозитът се счита за внесен, когато се завери сметката на ТД на НАП София, до изтичане на посочения краен срок за внасяне.

Предложенията за участие в търгa се подават в сградата на ТД на НАП София, ул. Аксаков № 21 от 22.08.2018 г. до 27.08.2018 г. както и по пощата за всяка група вещи поотделно, всяко предложение се подава в отделен плик.

Отварянето на предложенията и продажбата ще се извърши на 29.08.2018 г. от 15.30 ч. в сграда на НАП /офис Сердика/ - София, бул. ”Княгиня Мария Луиза” № 88, ет 1, зала 120.

Плащането на цената се извършва по посочената банкова сметка в 7-дневен срок от продажбата, след приспадане на внесения депозит.Цените на вещите със статут необщностен са без включени държавни вземания /ДДС, митни сборове и други вземания/ и когато същите са дължими се заплащат от купувача.

Списък на вещите, продажната им цена, размера на депозита и примерни образци на плик и предложение са на разположение в сграда на НАП /офис Сердика/ - София, бул. ”Княгиня Мария Луиза” № 88, ет 1, както и на страницата на НАП в Интернет: http://www.nap.bg, раздел „Продажби“.

Условията за провеждане на търга се намират на страницата на НАП в Интернет: http://www.nap.bg, раздел „Продажби”, в рубрика „Как да купя”.

За контакти телефон: 02/ 81 306 69.ПРОВЕЖДАЩ ПРОДАЖБАТА:

(Г. Маринова)


ТД на НАП София, 2018 г. Стр. от

ГМ
Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница