Териториална дирекция на нап софияДата18.12.2018
Размер22.85 Kb.
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП СОФИЯ

1000 София, ул. “Шести септември” № 10 Телефон: 02/810537Изх.№ С180022-111-0000689/12.04.2018 г.СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

Подписаната Соня Грънчарова, публичен изпълнител при Териториална дирекция на НАП София, офис ''Център'', съобщавам, че по изпълнително дело № 52150000428/2015 г. по описа на същата дирекция ще се проведе търг с тайно наддаване, по реда на чл. 251 - чл. 254 от ДОПК, в сградата на ТД на НАП София, дирекция ''Събиране'', гр.София, ул. ''Триадица'' №2, на 25.04.2018 г., от 13.30 ч. на следните недвижими вещи:


ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 68134.511.125 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-53/23.11.2011г/23.11.2011 г. на Изпълнителния директор на АГКК с площ от 1325 /хиляда триста двадесет и пет/ кв. м., находящ се в гр. София, община Столична, област София, район Сердика ул."202" №7-а, с граници съседи с идентификатор 68134.511.47, 68134.511.37, 68134.511.46, трайно предназначение на територията: урбанизирана, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 761, квартал 8а, парцел VІІІ, ВЕДНО С ТРИЕТАЖНА ПРОМИШЛЕНА СГРАДА, незавършено строителство, степен на завършеност „частичен груб строеж“, с идентификатор 68134.511.125.1, с площ от 692 /шестотин деветдесет и два/ кв.м.,стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма.

Обща първоначална цена – 396 249.00 лв. с ДДС.
Огледът на вещта ще се извършва всеки присъствен ден от 16.04.2018 г. до 20.04.2018 г., от 09.00 ч. до 17.30 ч., на адрес: по местоположението на имотa: гр. София, община Столична, област София, район Сердика ул."202" №7-а.

Предложенията за участие в търга се подават в сградата на Териториална дирекция на НАП София, дирекция ''Събиране'', гр.София, ул. ''Триадица'' №2, всеки присъствен ден от 16.04.2018 г. до 20.04.2018 г., от 09.00 ч. до 17.30 ч. или по пощата с дата на пощенското клеймо, не по-късно от 20.04.2018 г.


Разглеждането на предложенията ще се извърши на 25.04.2018 г. от 13.30 ч., в сградата на Териториална дирекция на НАП София, дирекция ''Събиране'', отдел, ''Публични вземания'', гр. София, ул. ''Триадица'' № 2, ет. 6, ст. 4, търгова зала.
Депозитът за участие в търга, в размер на 20 на сто от обявената начална продажна цена, се внася по банков път до 20.04.2018 г. вкл. по следната банкова сметка: IBAN: BG54 UNCR 9660 3320 2966 13, BIC: UNCRBGSF ТБ ‚‘‘УниКредит Булбанк“ АД.
Доплащането до окончателната цена от обявения/те за купувач/и участници се извършва по безкасов начин по следната банкова сметка: IBAN: BG28 BUIB 9888 3322 9433 00, BIC: BUIB BGSF, ТБ „Стопанска и инвестиционна банка“ АД.
Условията и правилата за провеждане на търга, както и списък на вещите с тяхното описание и продажна цена са на разположение в сградата на ТД на НАП София, дирекция ''Събиране'' и на страницата на НАП в ИНТЕРНЕТ на адрес: www.nap.bg
За контакти: телефон 02/ 810 6537.


Публичен изпълнител

............................................

/Соня Грънчарова/

Дата 12.04.2018 г.

Гр. София

страница
Обр.№ Сд- 111
Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница