Териториална дирекция на нап софияДата26.10.2018
Размер23.29 Kb.
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП СОФИЯ

1000 София, ул. “Аксаков” № 21 Телефон: (02) 9859 3801 Факс: (02) 9864728 Е-mail: td_sofia_grad@ro22.nra.bg
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
30/2018/С от 16.04.2018 г.
Подписанaтa Галя Маринова – старши инспектор по приходите в отдел „Държавни вземания”, в качеството си на провеждащ продажбата, на основание Заповед № РД-01-605/13.04.2018 г. на директора на ТД на НАП София, във връзка с чл. 3, ал.1, т.13 и ал. 4 и чл. 10, ал. 1, т. 16 от Закона за Националната агенция за приходите и чл. 243, чл. 246 и чл. 251, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК)
ОБЯВЯВА:
Публична продажба чрез търг с тайно наддаване 30/2018по реда на чл. 251 – 254 от ДОПК на движими вещи, представляващи леки автомобили, отнети в полза на държавата с влезли в сила актове на съдебните органи, съгласно приложен списък.

Огледът на вещите се извършва всеки присъствен ден от 21.05.2018 г. до 25.05.2018 г. от 10 до 15 ч. вкл. в: РУ на МВР Радомир; тилова база на ОД на МВР Кюстендил; РДГП Кюстендил; Авторемонтна работилница към "УССД" при ОД на МВР Благоевград; двор на бивша МТС (машино тракторна станция) в с. Зелен дол, община Благоевград; гр. Перник, ул. "Георги Мамарчев" 26; паркинг на ПУ Кремиковци.

Депозитът за участие в търга се внася по банков път до 25.05.2018 г. в СИБАНК,BICBUIBBGSF, IBAN: BG44 BUIB 9888 3322 9434 00, за всяка група вещи поотделно. Депозитът се счита за внесен, когато се завери сметката на ТД на НАП София, до изтичане на посочения краен срок за внасяне.

Предложенията за участие в търгa се подават в сградата на ТД на НАП София, ул. Аксаков № 21 от 21.05.2018 г. до 25.05.2018 г. както и по пощата за всяка група вещи поотделно, всяко предложение се подава в отделен плик.

Отварянето на предложенията и продажбата ще се извърши на 29.05.2018 г. от 15.30 ч. в сграда на НАП /офис Сердика/ - София, бул. ”Княгиня Мария Луиза” № 88, ет 1, зала 120.

Плащането на цената се извършва по посочената банкова сметка в 7-дневен срок от продажбата, след приспадане на внесения депозит.Цените на вещите със статут необщностен са без включени държавни вземания /ДДС, митни сборове и други вземания/ и когато същите са дължими се заплащат от купувача.

Купувачите на моторни превозни средства с местен статут заплащат данък по чл. 49 във връзка с чл.47, ал.2 от Закона за местните данъци и такси.

Списък на вещите, продажната им цена, размера на депозита и примерни образци на плик и предложение са на разположение в сграда на НАП /офис Сердика/ - София, бул. ”Княгиня Мария Луиза” № 88, ет 1, както и на страницата на НАП в Интернет: http://www.nap.bg, раздел „Продажби“.

Условията за провеждане на търга се намират на страницата на НАП в Интернет: http://www.nap.bg, раздел „Продажби”, в рубрика „Как да купя”.

За контакти телефон: 02/ 81 306 69.ПРОВЕЖДАЩ ПРОДАЖБАТА:

(Г. Маринова)


ТД на НАП София, 2018 г. Стр. от

ГМ
Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница