Термин ОпределениеДата21.01.2017
Размер263.49 Kb.
#13235


Речник на класификационни термини и понятия


Термин

Определение

Класификация

Classification

Най-общо класификацията е система за подреждане на феномени от всякакъв вид, например икономически дейности, продукти, болести, занятия и т.н. Класификациите групират и подреждат информацията смислово и систематично в стандартна форма и са полезно средство за определяне на приликите или сходството на идеи, събития, обекти или хора.

Класификацията е изчерпателен набор от отделни (дискретни) и взаимно изключващи се категории, които могат да бъдат свързани с една или повече изучавани/измервани променливи, регистрирани в статистическо изследване или в административен регистър при събиране и/или представяне на статистики.

Термините „класификация” и „номенклатура” често се използват взаимозаменяемо като синоними, въпреки че терминът „номенклатура” е с по-тесен смисъл.

Класификацията може да бъде както дървовидна (йерархична), така и плоска (линейна). В йерархичната класификация най-високите, основни раздели (при корена на дървото) се разпадат на подраздели и други по-малки подразделения, докато се достигне най-детайлното и последно ниво (например такава класификация е НКИД). Обикновено под термина класификация се подразбира йерархична класификация. Плоските класификации имат само едно ниво и всички категории се намират на това ниво (напр. класификация „пол” или „гражданство”). Кодираният (структуриран) списък прилича на плоска класификация, но за разлика от класификацията не е изчерпателен набор от категории и няма нейната стабилност (може да се разширява или свива, например Prodcom list за статистическо изучаване на промишленото производство).

Характеристиките на добре разработена класификация са следните:


 • категориите са изчерпателни и взаимно изключващи се, т.е. всяка единица от статистическата съвкупност може да бъде отнесена само към една категория, без дублиране или изпускане;

 • класификацията е сравнима, т.е. има съответствие и връзки с други национални или международни стандартни класификации (например с класификации със същата или с различна концепция, например икономически дейности - икономически дейности, икономически дейности - продукти);

 • класификационните категории са стабилни, т.е. не се променят твърде често или без сериозно основание, анализ и добро документиране;

 • категориите са добре описани с наименования в стандартна форма заедно с обяснителни бележки, класификационни индекси и кореспондиращи таблици, включително към предходни версии на същата класификация;

 • категориите са добре балансирани в границите, очертани от принципите на класификацията, т.е. класификацията няма прекалено много или твърде малко на брой категории и отразява пълната картина на действителността в съответното приложно поле. Това обикновено се постига чрез прилагане на критерии за значимост на категориите (напр. измерени чрез заетостта, приходите от продажби на стоки и услуги и т.н.);

 • класификацията се придружава от помощни материали за използването й като ръководства, указания, инструкции и други подобни, както и обучение на потребителите.

Виж също НоменклатураНоменклатура

Nomenclature


Систематично наименоване на категории (предмети, факти, явления, процеси и т.н.) или система/списък от наименования или термини за категориите. В класификациите номенклатура означава систематично наименоване на категориите или позициите и средство за описание на наблюденията, докато класификацията освен това ги структурира и кодира.

Tермините „номенклатура” и „класификация” в областта на статистическите класификации се използват като синонимни, въпреки че по дефиниция „класификация” е по-широк термин от „номенклатура”.


Виж също Класификация

Статистическа класификация
Statistical classification


Статистическата класификация е предназначена за събиране и представяне на статистическа информация. Статистическата класификация става по-ефективно и полезно средство, ако е стандартна класификация или произлиза от такава.

Стандартните статистически класификации следват предписани правила, обикновено са общоприети и препоръчителни. Чрез тяхното използване се цели класифициране на информацията съгласувано и съвместимо, без значение от методите на събиране на данните, източниците, времето и т.н.Международни стандартни статистически класификации
Reference classifications


Това са тези икономически и социални класификации, които са резултат на международни споразумения, утвърдени от Статистическата комисия на ООН или от друг компетентен орган на международни организации като МОТ, СЗО, МВФ, ЮНЕСКО и други, в зависимост от предметната област. Така чрез официално утвърждаване международните стандартни класификации се препоръчват като образци и ръководни принципи при разработване или промяна (ревизиране) на други класификации както по отношение на структурата, така и по отношение на характера и обхвата на класификационните категории.

Пример: Международна стандартна класификация на всички икономически дейности на ООН (ISIC).


Виж също Семейство (класификационно)

Производни класификации

(от международните стандартни)
Derived classifications

Основават се на съответните международни стандартни класификации и обикновено се разработват за използване на национално или регионално (многонационално) ниво. Производните класификации могат да се получат или чрез приемане на стандартната структура и нейните категории, добавяйки допълнителни детайли спрямо стандартната класификация, или чрез прегрупиране или агрегиране на позиции от една или повече стандартни класификации.

Националните версии на международните стандартни статистически класификации могат да бъдат производни или сродни класификации.

Пример: Статистическа класификация на икономическите дейности в Европейската общност (NACE).
Виж също Сродни класификации


Сродни класификации

(с международните стандартни)
Related classifications

Класификации, категориите на които се отнасят за същата или подобна променлива(и), но с различни структури и/или различни нива на детайлност спрямо съответната международна стандартна класификация. Понякога са свързани със стандартната класификация само на високите нива на структурата.

Националните версии на международните стандартни статистически класификации могат да бъдат производни или сродни класификации.

Пример: Северноамериканска отраслова класификационна система (NAICS), използвана от САЩ, Канада и Мексико.
Виж също Производни класификации


Съкратено име на класификация
Abbreviation

Acronym

Отнася се до стандартно кратко име на класификация (абревиатура или акроним).

Например: NST/R за Standard Goods Classification for Transport Statistics/Revised и съответната българска ННТТ (Национална номенклатура на товарите в транспорта).Добри класификационни практики
Best Practices about Classifications

Отнася се до подходи или процедури, признати като най-ефективни при постигане на желания резултат.

Добрата практика се основава на познанията и опита на експертите в различни области и обикновено се разгласява и разпространява чрез одобрението и подкрепата на експертните групи.

При разработване и ревизиране на международните и националните класификации добрите практики обикновено са свързани с прилагане на подходи и процедури, разпространявани и препоръчвани от международни и национални организации, отговорни за разработване и поддържане на класификации в тяхната сфера на действие.

За описание на добри класификационни практики виж документа на статистическия отдел на ООН. „Стандартни статистически класификации - основни принципи на разработване, използване, поддържане и ревизиране”.


Виж също Държател на класификация

Мрежа

Network


Отнася се за система от свързани хора, предмети, действия и т.н. В областта на класификациите терминът може да означава:

 • класификациите от едно и също семейство (тип класификации), свързани помежду си с различни видове връзки, напр. исторически, йерархични, кореспондиращи и т.н.;

 • системата на международни стандарни класификации и производните от тях или сродни с тях класификации;

 • свързване на държатели на класификации, експертни групи и потребители при разработване, ревизиране и използване на класификациите за съгласуване на процедури, графици, редовен обмен на информация и експертни знания и т.н.
Хармонизация

Harmonisation


Класификационната хармонизация означава съгласуване, където и доколкото е възможно, на основните понятия и определения при подобни или различни класификации с цел използване на еднакви или взаимно съгласувани и съвместими стандарти и класификации. Крайната цел на класификационната хармонизация е хармонизиране на статистиките, произведени чрез тях, т.е. да бъде възможно обединяването или сравняването на данни, събирани от различни съвкупности и статистически единици, за различни периоди и/или чрез различни методи на събиране на статистическите данни.

Хармонизирането на подобни класификации, напр. с еднакви или сходни променливи, е процес на установяване на причините и естеството на разликите, сходството на понятията и връзките между категориите на отделните класификации. Възможно решение е преминаване към една обща и компромисна класификация на базата на приспособяване на разглежданите класификации и отчитане на засегнатите статистически приложения и потребители.

Хармонизирането на класификациите се осъществява чрез сътрудничество и редовен обмен на информация между държателите на съответните класификации.


Държател на класификация
Custodian of a classification

Институция, която е отговорна за разработване и/или поддържане, внедряване, разпространяване и тълкуване на класификацията. Не е задължително институцията, разработила класификацията, да е същата и за поддържането й.

Класификациите често се разработват от/или по поръчка на тези институции, които са отговорни за внедряването и прилагането на съответните класификации. В такива случаи обикновено административният орган е държател на класификацията. Например митническите агенции са държатели на митническите номенклатури, въпреки че тези класификации се използват също и за статистически цели.


Виж също Орган по поддържане

Семейство (класификационно)
Family of classifications

1) Семейството на международните икономически и социални класификации, съдържащо класификациите, утвърдени като международен стандарт от Статистическата комисия на ООН или друг компетентен орган в областта на икономиката, демографията, здравеопазването, образованието, околната среда и други области.
2) Класификационно семейство като сроден тип класификации, свързани помежду си в мрежа. Например семейството на икономическите класификации, структурирано в подсемейства за класификации на икономически дейности, на продуктите и т.н.

Термин

Term

Отнася се за специфично значение на дума или израз, използвано за изразяване на понятие.

Определенията на класификационните термини, използвани с дадена класификация, трябва да бъдат ясни и точни, придружени с обяснения, за да бъдат лесно разбираеми за потребителите на статистическата информация, получена чрез класификацията.Понятия

Concepts


Абстрактни обобщения, основни идеи, познания и т.н., отразяващи съществените свойства, връзки и отношения на предметите и явленията.

Понятията се използват, за да представят или предадат точното значение, тълкуване, структуриране и разбиране на класификациите.Терминология (класификационна)
Terminology (classification)


Съвкупност, система от термини, обикновено употребявани или адаптирани за използване в областта на класификациите. Общата класификационна терминология в контекста на дадена класификация може да има специфично значение.
Виж също Специфичен речник

Специфичен речник
Controlled vocabulary


Отнася се за речник/лексика, използвани в контекста на точно определена класификация, със специфично значение, дадено от автора или установено от експертите. Например „основна икономическа дейност”, „продукт” или „услуга” са илюстрация на термини в специфичен речник, използван в класификациите на икономическите дейности и продукти.

Класифициране, Кодиране
Classifying

Coding

Действие или процес на отнасяне на единиците на изучаваната съвкупност към подходящата класификационна групировка и присвояване на съответен код на единицата. Отнасянето и кодирането към определена позиция на класификацията се извършва на основата на определяне дали класифицираният обект притежава или не даден признак/характеристики.

Поддържане

Maintenance

Внасяне на промени през време на използване на класификацията като стандарт (нова редакция на текстове, корекции на грешки, добавяне на неофициални обяснителни бележки и т.н.). Поддържането на класификацията не би трябвало да води до концептуални и структурни промени в нея.
Виж също Жизнен цикъл, Юриспруденция

Орган по поддържанеMaintenance agency

Институция, отговорна за поддържане на класификацията (не е задължително да е същата, която я разработва).
Виж също Държател на класификация

Период на валидност

Validity period

Период, през който документ, класификация и други са приложими или се използват.

Класификацията има начална дата на валидност, определена с влизането й в сила, и евентуално крайна дата на валидност. В областта на класификациите обикновено има преходен период на съвместно използване на старата и новата класификация.Рамка (скелет)

Framework

 1. Съставна класификационна система с повече видове елементи - би могла да включва комбинация (модули) от класификации, кодирани списъци и други метаданни (multidimensional classification system).

 2. Терминът може да бъде използван за обозначаване (описание) на класификационна схема, от която е разработена друга, по-детайлна класификация. Такава рамка включва понятията за вграждане в класификацията и осигурява структурата за класификацията.

 3. В по-широк смисъл терминът може да се използва за обозначаване на семейство от класификации, напр. с общ източник или държател.

Жизнен цикъл

Life cycle


Класификациите са живи обекти със собствен жизнен цикъл, който може да се опише със следните етапи и промени:
1) Създаване на нова класификация или нова версия на съществуваща класификация (compilation stage).

2) Разпространение и използване на класификацията като стандарт (dissemination and reference stage).

3) Поддържане на класификацията по време на на нейното използване като стандарт (maintenance).

Поддържането означава актуализиране/по-добра редакция на текстове, корекции на грешки, прибавяне на неофициални обяснителни бележки по казуси от практиката и т.н. Това не променя нито методологичните принципи на класификацията, нито обхвата и границите на нейните категории.

4) Умиране на класификацията - прекратяване на нейното действие, обикновено чрез заместване с нова версия-наследник (death of a classification).

Периодът на живот на класификацията зависи от много фактори, най-важните от които са промените в реалния свят и феномените, които се описват чрез класификацията и изискването за стабилност на динамичните редове.

Обозначаването на нова класификация (нова версия) не е стандартизирано поради различната практика на институциите - държатели на класификацията. По принцип името на класификацията във времето не се променя, а раждането на ново издание на класификацията може да се обозначи:


 1. чрез датиране с годината на въвеждане на версията (напр. ISCO - 1988 ще бъде заместена от ISCO - 2008) или

 2. чрез пореден номер на версията.

Последното е практика в областта на икономическите класификации. Например NACE Rev. 1 ,
NACE Rev. 1.1, NACE Rev. 2 - последната ще замести предходната след 1.01.2008 г.; CPC Ver. 1,
CPC Ver. 1.1, CPC Ver. 2. Чрез нарастващия пореден номер на версията (първата цифра) се обозначават съществените и мащабни концептуални и/или структурни промени в класификацията, докато малка промяна (актуализация), главно в детайлите на класификацията, се обозначава чрез добавяне на допълнителна цифра след първата, например NACE Rev. 1.1, CPC Ver. 1.1. Българската класификация на икономическите дейности не прави разлика в мащаба на промените, защото използва първия начин за обозначаване на нова класификация (чрез датиране с годината на въвеждане) - НКИД - 2001 и НКИД - 2003, съответстващи на NACE Rev. 1 и NACE Rev. 1.1.

Споразумение

Convention


Основно правило, метод или практика, установени с консенсус или официално споразумение между страните. Като класификационен термин той е приложим както към акта на приемане/утвърждаване на отделни класификации, така може да се отнася и до споразумения за начините на тълкуване и използване на класификациите.
Виж също Правила и Юриспруденция

Ръководни принципи

Guidelines


Отнася се за насоки, указания или принципи, използвани при разработване, поддържане и прилагане на класификациите. Тези основни принципи не са непременно задължителни (официално въведени с документ), а се предоставят като помощно средство за тълкуване и използване на класификациите.

Правила

Rules


Това са официални становища, решения или юриспруденция, които дават оперативни насоки и указания при внедряване, използване и промяна на класификациите.
Виж също Юриспруденция

Юриспруденция

(решения по казуси)
Jurisprudence

(case-law decisions)


Решения или правила за тълкуване на класификационни казуси от практиката, които стават препоръка за интерпретиране по еднакъв начин на подобни прецеденти в бъдеще.

Колкото и дълги да са обяснителните бележки към позициите на класификацията, те често не са достатъчни за точното определяне на границите на категориите. С течение на времето се появяват и феномени, които не са предвидени в момента на съставяне на обяснителните бележки. Юриспруденцията представлява неофициални обяснителни бележки, съдържащи правилата за класифициране на нееднозначни или неясни случаи. Документирането, разгласяването и използването на тези споразумения е важен елемент от процеса на поддържане и използване на класификацията.

Компетентни органи, произнасящи се за границите на категориите и с решения по класификационни казуси от областта на икономическите класификации (дейности и продукти), са:


 • на международно ниво - Техническата подгрупа на Експертната група по международни социални и икономически класификации на ООН. Нейните решения по запитвания (от държави, организации, предприятия, физически лица и т.н.) имат характер на юриспруденция и са достъпни на интернет страницата на отдел „Статистика” на ООН;

 • на европейско ниво - Работната група NACE/CPA изработва решения по класификационни казуси от европейската практика. Списъкът с решенията е публикуван на класификационния сървър RAMON на Евростат;

 • на национално ниво - текущо отдел „Статистически класификации” на НСИ отговаря на въпроси по класификациите, които разработва и поддържа.
Граница

Boundary/Limit


Означава границата на известно или разпознаваемо количество, област/сфера или обхват.

 1. Всяка класификация има своя собствена граница, очертаваща областта или приложното поле на класификацията, например икономически дейности, продукти, занятия и т.н. Възможно е границите на различни класификации да се пресичат.

 2. Граници на класификационните категории в конкретна класификация, очертани на базата на един или няколко избрани признаци за групиране. В отделната класификация границите на категориите са непресичащи се.

Класификационна единица

Основна единица
Classification unit

Primary unit


Основната единица, която се класифицира по дадена класификация и която винаги може да приеме една и само една стойност на променливата, за която класификацията дава допустимите стойности.

Например такава основна единица за Класификацията на икономическите дейности е предприятието или

занятието (длъжността) за Класификацията на професиите.


Класифицирани единици
Units (classified)

Отнася се до единиците на изучаваната съвкупност, респондентите на статистическо изследване или нещата за изчисляване или измерване. Статистическите данни за тези единици се събират, обработват и публикуват. Това са стопански субекти, държавни институции, физически лица, географски области или събития. Те формират съвкупността, от която могат да бъдат събирани данни или върху която могат да бъдат правени наблюдения.

Променлива

Variable

Това е характеристиката (признакът) на наблюдаваната единица. Характеристиката има повече от една стойност - набор от стойности, дефинирани чрез категориите на класификацията (напр. променливата „икономическа дейност”, „болест” или „възраст” и т.н. ).

Хомогенност

Homogeneity


Една от характеристиките на добре направената класификация е хомогенността/еднородността на нейните категории. Характеризира доколко класификационните категории се състоят от елементи със сходни/подобни характеристики и се постига чрез систематично групиране на единиците на класифицираната съвкупност.

Ключови думи
Keywords

Думи, обикновено избрани от текста на наименованията и обяснителните бележки към позициите на класификация. Те са средство за локализиране и извличане на информация от нея чрез софтуерни средства за търсене, т.е. за достъп до дървовидна класификация по начин, различен от обичайния, през структурата и придвижване по дървото.

Формат(и)

за подреждане и представяне
Format(s)

Отнася се за стила/формата на подреждане или използвания начин за представяне на структурата и съдържанието на класификация. Терминът се отнася и за класификация на електронен носител, използвания софтуер, шрифта, големина на буквите и т.н.

Структура на класификация
Classification structure

Класификационна система, представена във вид на таблица, показваща начина, по който категориите на класификацията са подредени, групирани или разпаднати.

Подреждането на категориите може да бъде както в йерархична (дървовидна), така и в линейна (плоска) структура. При линейната класификация категориите са разположени на едно единствено ниво. Йерархичните класификации имат повече от едно нива, съответстващи на различна степен на детайлност на наблюдаваната променлива.

Обикновено класификационната таблица съдържа не само списък с наименованията на категориите, но и съответстващите им условни (кодови) обозначения.
Виж също Йерархия (дърво)


Йерархия (дърво)
Hierarchy

Tree/nested structure


Структура на система, съставните елементи на която са свързани помежду си чрез последователно деление.

Терминът се използва за структура на йерархична класификация. Такава класификация е подредена в нива, тръгвайки от най-широките или агрегирани (стоящи най-високо в йерархията) до най-детайлното. Образува се обърнато (с корена нагоре) дърво, което съдържа и връзките между категориите. Позициите, разположени на дадено ниво (без най-високото), се вместват изцяло в предходното, по-високостоящо ниво.


Виж също Структура на класификация

Класификационна категория
Category


Общ термин за позициите на което и да е ниво в класификацията. Най-често използваните (имена на) категории са сектори, подсектори, раздели, подраздели, групи, подгрупи, класове и подкласове. Класификационните категории обикновено се идентифицират чрез кодови обозначения (буквени или цифрови), които са както уникален идентификатор за всяка категория, така и начин на обозначаване на нейното място в йерархията.

Критерии за сходство

Similarity criteria


Отнася се за критерии, използвани за дефиниране на категориите в класификация, главно за йерархична.

Съдържание на категория
Content (of a classification category)

Означава какво е включено в границите на класификационна категория.

Например в класификацията на икономическите дейности съдържанието на даден клас (най-детайлната структурна единица) се описва с наименованието на позицията, което кратко излага обхвата на класа, а в обяснителните бележки се уточнява кои основни икономически дейности са включени в съдържанието и кои са изключени от класа.Пресичане (общо сечение)

Overlapping


Дефинира се като пресичане или припокриване, отчасти или изцяло, между две или повече класификационни понятия (позиции), т.е. съществува непълно или пълно съответствие между тях. Например позиция „xy“ в класификация NACE Rev. 1 „се пресича” частично с категорията „yx” в класификация NACE Rev. 2

Понятията/категориите в добре направена класификация са непресичащи се, това е възможно само при различни версии на една и съща класификация или между различни класификации.Групиране/Дегрупиране

Агрегиране/Дезагрегиране
Grouping/Degrouping

Aggregation/Disaggregation

1) Термините се отнасят до йерархични класификации, категориите при които са групирани и подредени от агрегираните към детайлните нива. Всеки набор от позиции в класификацията може да бъде групиран (агрегиран) към по-високото родителско ниво (без най-високите раздели) или дегрупиран (дезагрегиран) към по-нискостоящото ниво (без последното ниво).

2) Термините също се използват и за статистиките, събирани чрез стандартните йерархични класификации. Статистическите данни, получени по най-детайлните класификационни нива, могат да се сумират (групират/агрегират) към по-високо ниво, за да дадат по-общо описание на изследваните явления или процеси, обикновено следвайки един клон на класификационното дърво. В обратна посока, с подходящи обработки наблюденията по високите класификационни нива могат да се дезагрегират за специфични цели или детайли.
Елементарни позиции

(градивни блокчета)
Еlementary items (building blocks)

Началните, най-елементарни позиции на статистическата класификация или най-детайлният код за променливата. Те могат да бъдат използвани самостоятелно или чрез обединяване, за да се опише дадена категория в друга/други класификации. Подходящ пример може да бъде Хармонизираната система (HS) за описание и кодиране на стоките, категориите на която се използват не само за изграждане на националните митнически номенклатутри, но нейните категории са „градивни блокчета”, и за търговската Standard International Trade Classification (SITC Rev. 3) и за продуктовата Central Product Classification (CPC) в частта й за стоките. Друг пример може да бъде общата за ЕС класификация на икономическите дейности NACE, категориите на която могат да бъдат обединени, за да се получат високите нива на ISIC.

Раздел

Division


1) Раздел като име или название на основна част/елемент на класификацията, такива като нивата в йерархична класификация (т.е. Сектор, Раздел, Група, Клас).

2) Често се използва за наименоване на точно определено (високо) ниво на класификацията, например в НКИД нивото с двуцифров код. Използването му не е задължително във всички класификации.


Виж също Клас, Ниво

Подраздел

Subdivision


Отнася се до разпадане (деление) на раздел в йерархична класификация. Два или повече подраздела образуват раздел.

Ниво

Level


Съставна част на класификация, съвкупност от позиции с еднакво местоположение в йерархията. Принадлежността на позициите към дадено ниво обикновено е видно от еднаквата структура на кодовите им обозначения, например трицифров код за всички позиции на ниво Група в НКИД.
Виж също Клас, Раздел

Поле

Field

В общ смисъл се отнася до областта или сферата на дейност, наблюдение, действие и т.н.

Като класификационен термин може да изразява: • обхватът на отделна класификация или нейните съставни групировки или

 • набор от позиции на дадено ниво от класификацията (част от ниво).

Клас

Class


Като общ термин обозначава съвкупност от предмети, понятия и т.н., обединени по един или няколко общи признака (характеристики).

1) Клас като название на основна част/елемент на класификацията, такива като нивата в йерархична класификация (т.е. Сектор, Раздел, Група, Клас). В този смисъл е синоним на първото значение на термина „Раздел”.

2) Обикновено се използва за наименоване на точно определено (детайлно) ниво на класификацията, често най-детайлното и последно ниво, например в НКИД нивото с четирицифров код. Използването му не е задължително във всички класификации.
Виж също Раздел, Ниво


Обяснителна бележка
Explanatory note

Definition


Подпомага потребителите на класификацията да разграничат всяка категория, т.е. да разпознаят границите и обхвата на позициите. Обща характеристика на Обяснителните бележки, независимо към каква конкретна класификация принадлежат, е тяхната цел да обясняват прецизно основните понятия и съдържанието на категориите. Обикновено това се прави посредством посочване на типични примери за това какво е включено или изключено от обхвата на отделните позиции, посочване на гранични случаи, както и препратки към други категории.

Наименование на позиция/категория
Heading

Name of item

Title of a category in a classification

Кратко текстово описание на класификационните категории и подкатегории, предназначено да предаде тяхното съдържание. Наименованието представлява дума или ограничен набор от думи, избрани така, че да отразят съдържанието на категорията и да я разграничат от останалите. В периода на използване на класификацията като стандарт, в рамките на поддържането й, наименованията на позициите може да се променят (корекции на грешки, по-добра редакция и т.н.), без да се променят границите и съдържанието на групировките. Затова класификационната позиция се идентифицира преди всичко с уникалния си код.

В йерархичните класификации наименованията на агрегираните групировки трябва да включват всички съставни подгрупировки. Наименованието на позиция, съдържаща „некласифицирани другаде” трябва да възпроизвежда (да повтаря) наименованието на по-агрегираната групировка, към която разглежданата позиция принадлежи.


Виж също Код на позиция

Остатъчна категория, съдържаща в наименованието

некласифицирано/невключено/неупоменато другаде”


Not elsewhere classified (n.e.c.), not elsewhere included (n.e.i.) or not elsewhere specified (n.e.s.) residual category


Отнася се до набор от категории (напр. класове или групи), представящи тези единици на съвкупността, които не принадлежат към никоя друга самостоятелно обособена категория. Тези остатъчни категории обаче не бива да се използват за класифициране на единици, за които не е събрана достатъчно информация за коректно класифициране. По принцип значимостта на тези групировки (измерена напр. чрез приходи от продажби или заетост) би трябвало да е относително ниска в сравнение с останалите позиции в същата, по-агрегирана групировка.


Кодова система

Структура на кода, кодови символи
Coding system

Coding structure, code letters and numbers

Кодовата система се отнася до избрания начин, съвкупност от правила за обозначаване (кодиране) на всички категории в дадена класификация.

Кодът представлява система от условни знаци (символи) и/или комбинации от тях, на които се присвояват определени значения.

Знаците, които се използват в системите за кодиране, са букви, цифри, тяхната комбинация и специални знаци като „.”, „/” и други.

Примери могат да се посочат за:

- чисто цифрова система на кодови обозначения, при която се използват само цифри и евентуално специални знаци. На всяко отделно ниво на класификацията, категориите имат кодове с един и същ тип и брой цифрови знаци. Например НКП - 1996;

- смесена система, при която някои (високи) нива се идентифицират с буквени знаци, а нивата под тях с цифрови кодове, евентуално със специални знаци за разделители. Например в НКИД - 2003 буквени кодове за Сектор и Подсектор и съответно дву-, три- и четирицифрови кодове за нива Раздел, Група и Клас.

Използването на уеднаквен, стандартизиран начин на изграждане на кодовата система подпомага използването и сравняването на класификациите.
Виж също Код на позиция


Код на позиция

Code of item

Кодът представлява идентификатор на класификационна позиция. Всеки код е уникален в рамките на цялата класификация. Понеже наименованието на позицията може да се променя по време на действието на класификацията (напр. въвеждане на нова, по-прецизна редакция) или да съществуват повече варианти на наименованието, кодът е идентификаторът на класификационната позиция.

Кодът е условно обозначение, състоящо се от един или повече буквени, цифрови, и/или специални символи (знаци), присвоено към наименованието на позицията.

Обикновено при йерархичните класификации кодовете са взаимосвързани. По начина на изграждане на кодовата система - чрез броя на знаците и чрез използване на общи групи от кодови символи – кодът показва принадлежността на позицията към дадено ниво и субординацията (подчинеността) на позициите в йерархията.

Например в НКИД - 2003 позиция клас 80.21 „Средно общо образование” е свързана, т.е. принадлежи на група 80.2 „Средно общо и професионално образование” и раздел 80 „Образование”.Стандартизирани наименования и кодове

Normalised heading and codes


 1. Отнася се за стандартизиран подход при някои наименования на позиции и техните кодове в класификацията. Например правилата, отнасящи се до наименованията на категориите, съдържащи „некласифицирани другаде” и съответните кодове, както и позициите с кодове, завършващи с цифрата „0” и правилото за съответните наименования.

 2. Стандартизирани кратки и дълги наименования, например за публикуване на статистическа информация.

Класификационен указател (индекс)

Index


Списък, подреден по азбучен ред или по кодове, който дава достъп до определена йерархична класификация и местоположението на нейните обекти (напр. икономически дейности, продукти, болести и т.н.). Той често съдържа и терминология, която не е изрично използвана в класификацията, например синонимни думи или изрази на съдържащите се в класификацията.

Индекс за кодиране

Coding index


Детайлен и обширен списък на входни точки в класификацията, отразяващи информацията, необходима за коректно отнасяне и кодиране. Списъкът от кодове и тяхното текстово описание (дескриптори) е подреден по азбучен или числов ред, обикновено в електронен вид. Индексът е връзката между въпросите за класифициране и класификацията и дава възможност за коректно и бързо отнасяне и кодиране на запитванията.

Съдържанието и структурата на индекса за кодиране зависи както от избраната стратегия за кодиране (ръчно, компютърно подпомагано или автоматично), така и от статистическите наблюдения, за които индексът ще се използва (различни индекси за кодиране на различни наблюдения по една и съща класификация).Свързване
Linkage, mapping

Отнася се до свързване, установяване на съответствие на една класификация с друга. Това е свързване на всяка отделна позиция в една класификация с най-подходящата кореспондираща позиция/позиции от друга класификация.

Таблица

Table

Като класификационен термин се свързва с кореспондираща таблица, описваща съответствието между позициите в една и съща или в две различни класификации.

Кореспондираща таблица

Таблица на съответствие
Correspondence table

Concordance/

Correlation Key

Средство за описание на връзките между класификациите и тяхното съответствие/съгласуваност. Кореспондиращата таблица систематично обяснява къде и в каква степен категориите от една класификация могат да бъдат намерени в други класификации или в по-ранни версии - предшественици на същата класификация. Кореспондиращите таблици (често наричани само таблици) описват начина, по който наборите от стойности на класификациите са свързани, как единиците, класифицирани по дадена класификация, биха могли да бъдат класифицирани в други класификации.

Кореспондиращата таблица дава за всяка позиция от класификацията-източник свързаната позиция или позиции от класификацията-цел. Таблиците могат да бъдат разширени с допълнителна информация, описваща вида на връзките (например исторически, йерархични или връзки тип 1:1, 1:n и т.н.).Непълно съответствие
Partial correlation/

correspondence

Среща се там, където категория на една класификация може да бъде отнесена/кодирана към две или повече категории на други класификации.
Виж също Кореспондираща таблица


Използвани терминологични източници

 1. UN glossary of classification terms, Working document of classification terms, approved by the Expert Group on

International Economic and Social Classifications.

 1. A Statement of Best Practices, United Nation Statistics Division, Expert Group on International Economic and Social Classifications.

 2. Preamble: International Family of Economic and Social Classifications. United Nations Statistics Division,

Expert Group on International Economic and Social Classifications.

 1. United Nations Inventory of Classifications, International Family of Economic and Social Classifications, comprised of reference,

derived or related international and multinational classifications.

 1. Inventory of International Statistical Classifications, Eurostat 1999.

 2. CLASET - Concepts and terms related to classifications and exchange of classifications, Eurostat.

 3. Neuchâtel Terminology  (Version 2.1, August 2004).

 4. CODED The Eurostat Concepts and Definitions Database, Eurostat.Каталог: sites -> default -> files -> files -> pages
pages -> Терминологичен речник на качеството Термин en term extension
pages -> Отчет за разхода на горива и енергия Национален орган, отговорен за събирането на данни
pages -> Ръководство за попълване на електронен формуляр "отчет реализация на основни групи суровини, материали, електрическа енергия и горива"
pages -> Регламент №1172/98 Отчетна страна: Република България Отчетен период: 1-во тримесечие на 2010 година
pages -> Състав на работна група 12 „статистика” към съвета по европейските въпроси, утвърден със заповед
pages -> Отчет за производството на електрическа енергия и топлинна енергия Национален орган, отговорен за събирането на данни
pages -> Инструкция за ползване Последна актуализация: 11. 2016 година
pages -> Отчет за Нефта и нефтените продукти Национален орган, отговорен за събирането на данни
pages -> Приложение №3 ценоразпис и ценообразуване за изготвяните и предоставяни стандартни и специализирани статистически продукти и услуги


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница