Тест- входно ниво по учебната 2015/ 2016 година информационни технологии VIII а клас I- групаДата13.09.2016
Размер115.95 Kb.
Име …………………….......... ТЕСТ- ВХОДНО НИВО

……………………………………. ПОУчебната 2015/ 2016 година ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

VIII А клас I- група
______________________ОПЕРАЦИОННА СИСТЕМА И НОСИТЕЛИ НА ИНФОРМАЦИЯ_______________

Зад. 1 Процесорът НЕ управлява всички останали устройства на компютъра.

а/ ДА; б/ НЕ; 1 т.

Зад. 2 Процесорът изпълнява програмите, намиращи се в паметта на компютъра.

а/ ДА; б/ НЕ; 1 т.

Зад. 3 Модел на процесора – определя предназначението на процесора за използване в компютри от висок, среден и нисък клас. а/ ДА; б/ НЕ; 1 т.

Зад. 4 Размерът на RAM паметта влияе върху производителността на компютъра.

а/ ДА; б/ НЕ; 1 т.

Зад. 5 1 MHz означава, че процесорът може да извършва 10 милиона работни цикъла в секунда.

а/ ДА; б/ НЕ; 1 т.

Зад. 6 При изключване на компютъра, информацията в ROM памет се губи.

а/ ДА; б/ НЕ; 1 т.

Зад. 7 Направете съответствие между английските думи и тези на български език.

1. Properties Облик / /

2. Display Скрийнсейвър / /

3. Screen Saver Свойства / /

4. Customize Настройки / /

5. Setting Дисплей / /

6. Appearance Персонализиране / /

7. Themes Работен екран / /

8. Desktop Теми / / 2 т.

Зод. 8 Кой от посочените файлове е инсталационен?

а/ Setup.exe б/ Game.doc в/ Paint.bmp г/ install.txt 1 т.

____________________ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ В КОМПЮТЪРНА СИСТЕМА____________________

Зад. 9 Компютърният вирус е:

а/ сайт; б/ файл; в/ програма; г/ папка; 1 т.

Зад. 10 Компютърният вирус се самокопира в паметта на компютъра със знанието и разрешението на потребителя на този компютър.

а/ ДА; б/ НЕ; 1 т.

Зад. 11 Коя от посочените дейности не се предлага от антивирусната програма?

а/ сканиране на файловете за вируси; б/ редактиране на правописните грешки във файловете;

в/ сканиране на диск /дискета/ ; г/ показване на съобщение при наличието на вирус; 1 т.

Зад. 12 По какъв начин се разпространяват най- често компютърните вируси?

а/ чрез лицензиран софтуер; б/ чрез преносими носители на информация;

в/ чрез компютри, разположени на близко разстояние;

г/ от потребители , които не са работили много с компютри; 1 т.

Зад. 13 Коя от изброените вреди не е причинена от наличието на вирус в компютъра:

а/ повреда във файловете; б/ неработоспособност на някоя от програмите и на самия компютър;

в/ „открадната информация” от компютъра; г/ повреда в LAN картата на компютъра; 1 т.

Зад. 14 Коя от изброените програми не е антивирусна:

а/ AVG Free Edition; б/ NOD 32; в/ Avast Home Edition; г/ BS.Player FREE 1 т.

_______________________________ЕЛЕКТРОННИ ТАБЛИЦИ___________________________________

Зад. 15 Проектирането на таблица включва:

а/ имена на редовете; б/ броя на колоните и имената им, които ще включва таблицата;

в/ изпращането им по е-mail; г/ формат на данните; д/ формулите, по които ще се изчислява; 1 т.

Зад. 16 За по- бързо задаване на абсолютен адрес може да използвате клавиша F4 от клавиатурата?

а/ ДА; б/ НЕ; 1 т.

Зад. 17 Вярно ли е, че може да се копира текст от една клетка в друга?

а/ ДА; б/ НЕ; 1 т.


Зад. 18 Името на листа може да бъде изписано на:

а/ само на латиница; б/ само на кирилица; в/ на латиница или на кирилица; 1 т.

Зад. 19 За да се приключи с въвеждането на формулата се натика клавиша:

а/ Insert; б/ Shift; в/ Delete; г/ Enter; 1 т.

Зад. 20 Подреждането на данни се нарича:

а/ въвеждане; б/ маркиране; в/ подравняване; г/ сортиране; д/ форматиране; 1 т.

Зад. 21 Логическите оператори в MS Excel винаги имат по:

а/ повече от два аргумента; б/ един аргумент; в/ три аргумента; г/ два аргумента; 1 т.

Зад. 22 Израз, който приема една от двете стойности TRUE или FALSE се нарича логически израз:

а/ ДА; б/ НЕ; 1 т.

Зад. 23 В електронните таблици, когато логическата стойност участва в аритметичен израз стойността на TRUE e: а/ 1; б/ 0; 1 т.

___________________________КОМПЮТЪРНА ТЕКСТООБРАБОТКА_____________________________

Зад. 24 За да въведете символ, за който няма клавиш от клавиатурата използвате:

а/ Insert/ Clip Atr б/Insert/ Table; в/ Insert/ Symbol; г/ Insert/ Chart; 1 т.

Зад. 25 От кое меню се вмъква таблица в текстов документ?

а/ Insert/ Тable/Symbol; б/ Insert/Symbol; в/ Table/ Insert/ Тable ; 1 т.

Зад. 26 За да вмъкнем графична форма в текстов документ избираме:

а/ Форматиране/Format/- Картина /Picture/- Автофигури /AutoShape/;

б/ Вмъкване/Insert/- Картина /Picture/- Автофигури /AutoShape/;

г/ Вмъкване/Insert/- Картина /Picture/- Фигура в текст/WordArt Shape/; 1 т.

Зад. 27 Текстово каре /поле/ е ограничен от правоъгълна рамка текст, който е самостоятелен, графичен елемент в текстов документ.

а/ ДА; б/ НЕ; 1 т.

Зад. 28 За да завъртите избрана графична форма е необходимо да завъртите: 1 т.

а/ зелената точка; б/ жълтата точка; в/ бялата точка; г/ графичната форма не може да се завърта

___________ КОМПЮТЪРНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ________________________________

Зад. 29 Вярно ли е, че звуков ефект не можете да въведете от външен звуков файл.

а/ ДА; б/ НЕ; 1 т.

Зад. 30 Има ли разлика между файловите формати .ppt и .pptx

а/ ДА; б/ НЕ; 1 т.

Зад. 31 Разпределяне на времето за представяне на презентация е: 10 % за увода, 80% за изложението, 10% за заключението.

а/ ДА; б/ НЕ; 1 т.

Зад. 32 При представянето на презентацията трябва да се държите естествено и спокойно и да сте уверени в това, което представяте.

а/ ДА; б/ НЕ; 1 т.

Зад. 33 При представяне на компютърна презентация, трябва предварително да сте проверили изправността на техническото осигуряване.

а/ ДА; б/ НЕ; 1 т.

ИНТЕРНЕТ__________________________________________

Зад. 34 Изберете ДА или НЕ срещу всяко от твърденията: 1 т.

Важна характеристика на свързването към Интернет е скоростта на връзката.

ДА

НЕ

Вярно ли е, че в Интернет може да се осъществи връзка само между двама души.

ДА

НЕ

Важно ли е да помните и спазвате правилата за безопасност в Интернет.

ДА

НЕ

Скала на оценяване:

До 18 точки – Слаб 2, от 19 точки до 22 точки – Среден 3, от 23 точки до 26 точки – Добър 4,

от 27 точки до 30 точки - Мн. добър 5, от 31 точки до 35 точки – Отл. 6

Общ бр. точки…………...... Оценка:…………………………

Проверил: ………………………


Рецензия:

Родител:………………………
Име …………………….......... ТЕСТ- ВХОДНО НИВО

……………………………………. ПОУчебната 2015/ 2016 година ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

VIII А клас II- група

______________________ОПЕРАЦИОННА СИСТЕМА И НОСИТЕЛИ НА ИНФОРМАЦИЯ_______________

Зад. 1 Процесорът управлява всички останали устройства на компютъра с помощта на операционната система и изпълнява програмите, намиращи се в паметта на компютъра.

а/ ДА; б/ НЕ; 1 т.

Зад. 2 Работният цикъл е най- малкият интервал от време, съществуващ в работата на процесора.

а/ ДА; б/ НЕ; 1 т.

Зад. 3 Модел на процесора – определя предназначението на процесора за използване в компютри от висок, среден и нисък клас. а/ ДА; б/ НЕ; 1 т.

Зад. 4 Тактовата честота определя бързодействието на компютъра и се измерва в:

а/ интервали ; б/ GB гигабайти; в/ наносекунди; г/ мегахерци MHz; 1 т.

Зад. 5 Размерът на RОM паметта влияе върху производителността на компютъра.

а/ ДА; б/ НЕ; 1 т.

Зад. 6 ROM е енерго независима памет.

а/ ДА; б/ НЕ; 1 т.

Зад. 7 Направете съответствие между английските думи и тези на български език.

1. Control Panel Облик / /

2. Display Скрийнсейвър / /

3. Screen Saver Контролен панел / /

4. Customize Настройки / /

5. Setting Дисплей / /

6. Appearance Персонализиране / /

7. Themes Работен екран / /

8. Desktop Теми / / 2 т.

Зод. 8 Коя от посочените ОС е с команден интерфейс?

а/ Windows; б/ Unix; в/ DOS; г/ Linux; 1 т.

____________________ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ В КОМПЮТЪРНА СИСТЕМА____________________

Зад. 9 Компютърният вирус е:

а/ сайт; б/ файл; в/ програма; г/ папка; 1 т.

Зад. 10 Компютърният вирус се самокопира в паметта на компютъра със знанието и разрешението на потребителя на този компютър.

а/ ДА; б/ НЕ; 1 т.

Зад. 11 Изберете ДА или НЕ срещу всяко от твърденията: 1 т.

Компютърният вирус е компютърна игра, която се самокопира в паметта на компютъра и се изпълнява от него без знанието на потребителя на този компютър.


ДА


НЕ

За да „зарази” даден компютър, вирусът трябва да се изпълни поне един път от компютъра.

ДА

НЕ

Компютърните вируси не могат да „откраднат информация” от компютъра.

ДА

НЕ

Зад. 12 Коя от посочените дейности не се предлага от антивирусната програма?

а/ сканиране на файловете за вируси; б/ редактиране на правописните грешки във файловете;

в/ сканиране на диск /дискета/ ; г/ показване на съобщение при наличието на вирус; 1 т.

Зад. 13 По какъв начин се разпространяват най- често компютърните вируси?

а/ чрез лицензиран софтуер; б/ чрез преносими носители на информация;

в/ чрез компютри, разположени на близко разстояние;

г/ от потребители , които не са работили много с компютри; 1 т.

Зад. 14 Коя от изброените вреди не е причинена от наличието на вирус в компютъра:

а/ повреда във файловете; б/ неработоспособност на някоя от програмите и на самия компютър;

в/ „открадната информация” от компютъра; г/ повреда в LAN картата на компютъра; 1 т.

Зад. 15 Коя от изброените програми не е антивирусна:

а/ Ashampoo Burning Studio б/ NOD 32; в/ Avast Home Edition; г/ AVG Free Edition; 1 т.

_______________________________ЕЛЕКТРОННИ ТАБЛИЦИ___________________________________

Зад. 16 Проектирането на таблица включва:

а/ имена на редовете; б/ броя на колоните и имената им, които ще включва таблицата;

в/ изпращането им по е-mail; г/ формат на данните; д/ формулите, по които ще се изчислява; 1 т.
Зад. 17 За по- бързо задаване на абсолютен адрес може да използвате клавиша F4 от клавиатурата?

а/ ДА; б/ НЕ; 1 т.

Зад. 18 Вярно ли е, че може да се копира текст от една клетка в друга?

а/ ДА; б/ НЕ; 1 т.

Зад. 19 Името на листа може да бъде изписано на:

а/ само на латиница; б/ само на кирилица; в/ на латиница или на кирилица; 1 т.

Зад. 20 За да се приключи с въвеждането на формулата се натика клавиша:

а/ Insert; б/ Shift; в/ Delete; г/ Enter; 1 т.

Зад. 21 Подреждането на данни се нарича:

а/ въвеждане; б/ маркиране; в/ подравняване; г/ сортиране; д/ форматиране; 1 т.

Зад. 22 Логическите оператори в MS Excel винаги имат по:

а/ повече от два аргумента; б/ един аргумент; в/ три аргумента; г/ два аргумента; 1 т.

Зад. 23 Израз, който приема една от двете стойности TRUE или FALSE се нарича логически израз:

а/ ДА; б/ НЕ; 1 т.

Зад. 24 В електронните таблици, когато логическата стойност участва в аритметичен израз стойността на TRUE e: а/ 1; б/ 0; 1 т.

___________________________КОМПЮТЪРНА ТЕКСТООБРАБОТКА_____________________________

Зад. 25 За да въведете символ, за който няма клавиш от клавиатурата използвате:

а/ Insert/ Clip Atr б/Insert/ Table; в/ Insert/ Symbol; г/ Insert/ Chart; 1 т.

Зад. 26 От кое меню се вмъква таблица в текстов документ?

а/ Insert/ Тable/Symbol; б/ Insert/Symbol; в/ Table/ Insert/ Тable ; 1 т.

Зад. 27 За да вмъкнем графична форма в текстов документ избираме:

а/ Форматиране/Format/- Картина /Picture/- Автофигури /AutoShape/;

б/ Вмъкване/Insert/- Картина /Picture/- Автофигури /AutoShape/;

г/ Вмъкване/Insert/- Картина /Picture/- Фигура в текст/WordArt Shape/; 1 т.

Зад. 28 Текстово каре /поле/ е ограничен от правоъгълна рамка текст, който е самостоятелен, графичен елемент в текстов документ.

а/ ДА; б/ НЕ; 1 т.

Зад. 29 За да завъртите избрана графична форма е необходимо да завъртите: 1 т.

а/ зелената точка; б/ жълтата точка; в/ бялата точка; г/ графичната форма не може да се завърта

___________ КОМПЮТЪРНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ________________________________

Зад. 30 Вярно ли е, че звуков ефект не можете да въведете от външен звуков файл.

а/ ДА; б/ НЕ; 1 т.

Зад. 31 Разпределяне на времето за представяне на презентация е: 10 % за увода, 80% за изложението, 10% за заключението.

а/ ДА; б/ НЕ; 1 т.

Зад. 32 При представянето на презентацията трябва да се държите естествено и спокойно и да сте уверени в това, което представяте.

а/ ДА; б/ НЕ; 1 т.

Зад. 33 При представяне на компютърна презентация, трябва предварително да сте проверили изправността на техническото осигуряване.

а/ ДА; б/ НЕ; 1 т.

ИНТЕРНЕТ__________________________________________

Зад. 34 Изберете ДА или НЕ срещу всяко от твърденията: 1 т.

Важна характеристика на свързването към Интернет е скоростта на връзката.

ДА

НЕ

Вярно ли е, че в Интернет може да се осъществи връзка само между двама души.

ДА

НЕ

Важно ли е да помните и спазвате правилата за безопасност в Интернет.

ДА

НЕ

Скала на оценяване:

До 18 точки – Слаб 2, от 19 точки до 22 точки – Среден 3, от 23 точки до 26 точки – Добър 4,

от 27 точки до 30 точки - Мн. добър 5, от 31 точки до 35 точки – Отл. 6

Общ бр. точки…………...... Оценка:…………………………

Проверил: ………………………


Рецензия:

Родител:………………………Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница